ICDL Professional - Obrada fotografija

Modul 3 Dizajn

Treći modul u oblasti dizajna vezan je za obradu fotografija, a očekuje se da svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Obrada fotografija savlada sve ono što je potrebno za adekvatnu obradu fotografija na prvom mestu, a zatim i za pripremu obrađenih fotografija za upotrebu na internetu, odnosno za štampu, što u principu sve zavisi od toga za koju svrhu se fotografije obrađuju.

Dobro je poznato da su u današnje vreme fotografije izuzetno važno sredstvo komunikacije, uz pomoć kojih se ne prenose samo informacije, nego i emocije i različite poruke. S obzirom na to koliko je digitalno vreme razvijeno, smatra se da su veštine obrade fotografija izuzetno važne za prezentaciju poslovanja na prvom mestu, ali i da imaju izuzetno veliki uticaj na publiku, odnosno potencijalne klijente.

Predviđeno je nastavnim programom da ICDL Professional modul Obrada fotografija bude fokusiran na predstavljanje osnovnih koncepata koji su neophodni za rad sa fotografijama, tako da će svako ko pohađa ovu edukaciju da bude upoznat i sa dobrom praksom koja se odnose ne samo na kreiranje fotografija, nego i na uređivanje digitalnih fotografija i na njihovu štampu, odnosno na pripremu za korišćenje online.


ICDL Professional - Obrada fotografija

Pored toga što će se upoznati sa osnovnim konceptima fotografije, a u smislu da će im biti predstavljene osnovne karakteristike digitalne fotografije, zatim različiti grafički formati i generalno to kako funkcioniše upravljanje bojama na fotografijama, svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Obrada fotografija će biti upoznat i sa pravilnim postupkom snimanja fotografija.

Podrazumeva se takođe da će biti upoznati i sa aplikacijama, odnosno programima koji su namenjeni obradi fotografija, a kako bi poboljšali određenu digitalnu fotografiju, odnosno da bi na taj način maksimalno povećali i produktivnost.

Isto tako je nastavnim programom predviđeno da svi koji pohađaju ICDL Professional modul Obrada fotografija nauče da rade sa fotografijama, odnosno da se upoznaju sa procesom obrade fotografija, zatim sa opcijama za selektovanje, odnosno da nauče da rade sa slojevima, te sa tekstualnim sadržajem koji se implementira u fotografije. Takođe će naučiti da koriste i različite efekte, ali i filtere koji su dostupni u okviru konkretne aplikacije.

Sa brojnim alatima koji su namenjeni kako za crtanje, tako i za bojenje će biti upoznat svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Obrada fotografija, a u završnom segmentu je predviđeno da kandidatima bude objašnjeno i kako se jedna digitalna fotografija priprema za štampu, odnosno kako se može pripremiti za korišćenje online.

Samim tim što će savladati osnovne veštine koje su vezane za rad sa fotografijama i za njihovu obradu, svi koji budu pohađali ICDL Professional modul Obrada fotografija će imati zanat u rukama, tako da će moći nesmetano da obrađuju fotografije za različitu svrhu.

Koji su ciljevi ICDL Professional modula Obrada fotografija?

Slobodno se može reći da je osnovni cilj koji ICDL Professional modul Obrada fotografija ima da omogući svim zainteresovanima da steknu sasvim dovoljno znanja i veština da mogu potpuno samostalno da obrađuju fotografije različitih formata i to tako da one budu maksimalno prilagođene zahtevima.

Najpre se podrazumeva da će kandidati biti upoznati sa različitim formatima fotografija, odnosno sa opcijama koje se odnose na kreiranje fotografija, a zatim i sa konceptima upravljanja bojama, te generalno sa time šta je digitalna fotografija i zbog čega je ona u današnje vreme izuzetno značajna. Takođe će saznati kako se određena digitalna fotografija može menjati, tako da bude maksimalno poboljšana i da od nje zaista bude izvučeno najbolje. Naučiće i da rukuju fotografijama, te da koriste brojne funkcije koje program namenjen obradi i uređivanju fotografija nudi.

Pored toga što će se upoznati sa selekcijom i slojevima, naučiće i kako se tekst može umetnuti na fotografiju, a biće upoznati i sa brojnim efektima koje program namenjen za obradu fotografija nudi. Isto tako će ICDL Professional modul Obrada fotografija omogućiti zainteresovanima da se upoznaju sa različitim filterima koje konkretni program nudi, ali i sa brojnim alatima koji mogu pomoći da budu izvršene različite izmene na fotografijama.

Očekuje se da svako ko sa uspehom savlada ICDL Professional modul Obrada fotografija zna i kako može na pravilan način da prikaže određenu fotografiju, a u skladu sa njenom namenom, te da će naučiti i kako se podešava određena fotografija ukoliko je potrebno da bude odštampana ili ukoliko će samo biti prikazivana i korišćena na internetu.

Svakako će kandidati koji budu pohađali ICDL Professional modul Obrada fotografija naučiti i kako se snima određena fotografija, ali i kako se ona čuva i kako se može dalje koristiti, te se podrazumeva da će ovladati osnovnim funkcijama koji je program namenjen obradi fotografija nudi.

1. Osnovi fotografije

Tri modula obuhvata prva oblast koja uključuje ICDL Professional modul Obrada fotografija, a odnosi se na upoznavanje kandidata sa osnovama fotografije. Na prvom mestu će se kandidati upoznati sa digitalnom fotografijom, a zatim i sa grafičkim formatima i sa konceptom upravljanja bojama.

Iako mnogi danas znaju šta je to zapravo digitalna fotografija, vrlo je važno da budu upoznati sa time kako se definiše digitalna fotografija, te da znaju kada se ona uglavnom koristi. U tom smislu će ICDL Professional modul Obrada fotografija omogućiti kandidatima da se upoznaju sa korišćenjem digitalne fotografije u štampi, zatim na internetu ili putem elektronske pošte, ali i sa karakteristikama digitalne fotografije koja se koristi za mobilne telefone, odnosno za digitalne foto ramove i u druge svrhe.

Podrazumeva se da će svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Obrada fotografija biti upoznat i sa osnovnim terminima koji se koriste u svetu digitalne fotografije, tako da će pored ostalog saznati šta je to piksel, kako se definiše rezolucija i koje su to osnovne karakteristike jedne digitalne fotografije.

Biće upoznati kandidati i sa postupkom kompresije fotografija, a svakako će vrlo važan segment ICDL Professional modul Obrada fotografija usmeriti i na predstavljanje zakonskih odredbi koje se tiču autorskih prava, a što je izuzetno značajno za pravilno korišćenje digitalnih fotografija. Naime, dobro je poznato da su autorska prava na internetu sa puno pažnje regulisana, pa je u tom smislu vrlo važno da svako ko koristi digitalne fotografije sa njima bude i upoznat.

Grafički format je naredna tema kojom će se baviti ICDL Professional modul Obrada fotografija, a podrazumeva se da će na prvom mestu biti predstavljeno šta je to rasterska grafika, odnosno šta je vektorska grafika. Isto tako će kandidati imati priliku da saznaju i koje su sličnosti, odnosno razlike između njih, ali i koji su to formati koji su karakteristični za rastersku, a koji za vektorsku grafiku.

Nakon toga je predviđeno da budu upoznati sa različitim programima, odnosno aplikacijama koje se koriste za obradu digitalnih fotografija, kojom prilikom će biti predstavljene osnovne karakteristike tih programa.

Koncept upravljanja bojama je sledeći segment ovog dela edukacije, uzevši u obzir da je upravljanje bojama izuzetno važno u obradi digitalnih fotografija. Pored toga što će biti reči o kolor modelima koji su dostupni, isto tako da će kandidati biti upoznati sa zajedničkim modelima boja, a biće im objašnjeno i kako se definišu palete, odnosno šta je to dubina boja i zbog čega je ona značajna.

Isto tako je predviđeno da ICDL Professional modul Obrada fotografija u ovom segmentu omogući kandidatima da se upoznaju sa tonovima boja, odnosno sa veličinom zasićenja i sa balansom boja, ali i da nauče zbog čega je važan kontrast, odnosno kakvu ulogu ima osvetljenje u digitalnoj fotografiji. Sem toga, transparencija igra značajnu ulogu u obradi fotografija, tako da će ICDL Professional modul Obrada fotografija posvetiti pažnju predstavljanju i te odrednice.

2. Snimanje fotografija

Sa postupkom snimanja fotografija će se upoznati svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Obrada fotografija, a na prvom mestu će kandidatima biti objašnjeno na koji način se izrađuju fotografije mogu sačuvati na drajvu, odnosno kako se mogu prebaciti sa digitalne kamere.

Posebno je važno i to da svi koji se bave obradom fotografija znaju kako se koristi opcija printskrin, kada je potrebno snimiti ili samo onaj prozor koji je u datom momentu aktivan ili ceo ekran, tako da će i to naučiti svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Obrada fotografija. Uz to, kandidatima će biti objašnjeno i kako se na izabrani drive može sačuvati fotografija koja se nalazi u galeriji fotografija, odnosno ona koji je dostupna na odabranoj web stranici.

U završnom delu ovog segmenta edukacije je predviđeno da kandidati budu upoznati sa korišćenjem aplikacije koja je namenjena skeniranju, te da nauče kako se skenira jedna fotografija. Tom prilikom će im biti objašnjeno i zašto je važno da prvo pregledaju fotografiju, odnosno da nauče da koriste opciju preview, te na koji način mogu da izvrše podešavanje parametara koji su namenjeni skeniranju.

Nakon toga je aktuelne nastavnim programom predviđeno da ICDL Professional modul Obrada fotografija upozna kandidate sa postupkom skeniranja i to korak po korak, a zatim i sa time kako se skenirana fotografija može sačuvati na prethodno odabranoj lokaciji.

3. Korišćenje aplikacije

Pored toga što će se upoznati sa programom koji je namenjen obradi fotografija, kandidati koji budu pohađali ICDL Professional modul Obrada fotografija će naučiti i kako je potrebno da budu izvršena podešavanja, te kako sve to može da poveća produktivnost.

Kreiranje fotografije je prva oblast koja će biti obuhvaćena u ovom delu edukacije, a podrazumeva se da će kandidatima najpre biti objašnjeno kako funkcioniše u praksi program koji je namenjen obradi fotografija, a u smislu da će naučiti kako se taj program aktivira, odnosno otvara, ali i kako se zatvara. Potom će im biti objašnjeno i kako se datoteke u kojima se nalaze fotografije otvaraju i zatvaraju, a svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Obrada fotografija će imati priliku da se upozna ne samo sa postupkom kreiranja datoteka za fotografije, nego i sa podešavanjem opcija koje su dostupne, u smislu da će moći da odabere kako veličinu i rezoluciju, tako isto i model boje i naravno koje će boje biti pozadina. Isto tako će biti upoznati sa postupkom kreiranja nove datoteke fotografija.

Naučiće svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Obrada fotografija i kako se između više otvorenih fajlova može vršiti prebacivanje fotografija, ali i na koji način jedna fotografija može da bude sačuvana na drajvu pod odabranim imenom. Isto tako će biti reči i o tome kako se može promeniti naziv konkretne fotografije i potom sačuvati na odabranoj lokaciji.

Sem toga, biće govora i o postupku čuvanja, odnosno izvoza jedne fotografije u drugom formatu, što je vrlo važno kada treba slati na primer digitalnu fotografiju na štampu.

Podešavanja je naredni segment koji će obuhvatiti ICDL Professional modul Obrada fotografija, a kojom prilikom će kandidatima najpre biti objašnjeno kako se može podesiti boja pozadine, ali i kako se podešava foreground, odnosno boja prvog plana.

Sa tim šta je grid, odnosno kako se mreža može podesiti i njene karakteristike će takođe biti upoznat svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Obrada fotografija. U tom segmentu je predviđeno da kandidati budu upoznati kako sa podešavanjem boje, tako isto i sa podešavanjem jedinica, ali i sa time kako se može izvršiti podešavanje horizontalnog, odnosno vertikalnog razmaka.

Povećanje produktivnosti je treći segment ovog dela edukacije, te bi kandidati trebalo da se upoznaju sa osnovnim opcijama, odnosno preferencama koje su dostupne u programu koji je namenjeno obradi fotografija, a u smislu da će se upoznati sa podešavanjem jedinica za meru, zatim sa podešavanjem grida, odnosno mreže i sa podešavanjem transparentnosti. Svakako će kandidati biti upoznati i sa time koje su funkcije za pomoć dostupne u okviru konkretnog programa namenjenog obradi fotografija.

Biće reči i o tome koje su to alatke koje su namenjene uvećanju dostupne i kako se one koriste, ali i šta podrazumevaju opcije undo i redo, odnosno kada je potrebno poništiti ono što je urađeno na fotografiji, ali i ponoviti. Uz to, u ovom segmentu će ICDL Professional modul Obrada fotografija omogućiti kandidatima da upoznaju sa time kako se već ugrađene trake alatki, ali i paleta, kao i prozora mogu sakrivati ili prikazivati po potrebi, a sve sa ciljem da bi korišćenje programa namenjenog obradi fotografija bilo mnogo jednostavnije i da bi to zaista povećalo produktivnost.

4. Rad sa fotografijama

Od ukupno pet podoblasti se sastoji ovaj segment, a ICDL Professional modul Obrada fotografija obuhvata kako upoznavanje kandidata generalno sa postupkom selekcije, tako isto i sa procesom obrade fotografija, te se podrazumeva da će se upoznati i sa radom sa slojevima, kao i tekstom, a naučiće i koji efekti i filteri su dostupni u programu za obradu fotografija i na koji način se oni koriste.

Selekcija je prva podoblast, te se podrazumeva da će ICDL Professional modul Obrada fotografija omogućiti kandidatima da se najpre upoznaju sa postupkom selektovanja kako jednog sloja ili više njih, tako isto i cele fotografije. Zatim će im biti predstavljene i različite opcije koje nude alati namenjen selekciji, tako da će pored ostalog naučiti i šta je mekoća ivice selekcije, ali i kako da umanje reckavost, odnosno kako da promene visinu i širinu, te šta je to od ostalih alata još dostupno.

Naučiće i na koji način mogu da označe, odnosno selektuju jedan deo fotografije i to uz pomoć namenskih alata za selekciju, tako da mogu opkroje na primer pravougaoni ili kružni oblik, odnosno oblik elipse, te će naučiti i kako funkcioniše u praksi selekcija slobodnom rukom, ali i kako se koristi alat koji je poznat kao magnetni laso i čarobni štapić.

Isto tako će ICDL Professional modul Obrada fotografija u tom segmentu omogućiti kandidatima da se upoznaju sa postupkom obrnute selekcije, odnosno da nauče da koriste opciju invert, a potom će naučiti i kako da sačuvaju promene koje su učinili tokom postupka selekcije, odnosno uz korišćenje odgovarajućih alata.

Obrada fotografija je naredni segment i podrazumeva da će kandidatima biti objašnjeno kako mogu da izmene veličinu platna fotografije, odnosno kako mogu da koriste opciju canvas size, ali i kako da promene mere u pikselima, odnosno kako mogu da izmene fotografiju prema jedinicama za meru.

Kako u programu namenjenom obradu fotografija funkcioniše opcija crop, odnosno kako mogu da iseku jedan deo fotografije je takođe tema koja će biti obrađene u okviru ovog segmenta, a ICDL Professional modul Obrada fotografija će omogućiti kandidatima i da nauče na koji način mogu selektovani deo da premeste ili da kopiraju na konkretnu fotografiju. Isto tako je predviđeno da nauče i kako mogu selektovani deo unutar jedne fotografije da rotiraju i to tako da on izgleda kao odraz u ogledalu.

Slojevi je naredni segment ovog dela edukacije, te se podrazumeva da će ICDL Professional modul Obrada fotografija najpre omogućiti kandidatima da saznaju šta su to slojevi, to jest layers i sa kojim ciljem se koriste. Zatim će im biti omogućeno da nauče kako se jedan sloj kreira, odnosno kako se može kopirati ili obrisati.

Predviđeno aktuelnim nastavnim programom da posle toga kandidati budu upoznati sa brojnim opcijama koje slojevi nude, pa će u tom smislu naučiti kako se oni mogu prikazati ili sakriti, odnosno kako se mogu imenovati ili zaključati. Posle toga će biti govora i o takozvanom landing modu, odnosno o tome kako se podešava neprozirnost.

Naučiće kandidati i da uređuju, odnosno spajaju više slojeva, zatim će im biti objašnjeno i kako se mogu lepiti slojevi i kako u tom slučaju funkcioniše opcija linkovanja. Svakako da će biti upoznati i sa time kako se vrši transformacija slojeva po potrebi, u smislu da se oni skraćuju ili rotiraju, te da im se menja veličina i slično.

Na koji način mogu već nacrtani objekat da pretvore u rasterizovani sloj je takođe tema koju će ICDL Professional modul Obrada fotografija obraditi, a naučiće i kako iz nekoliko slojeva mogu da kreiraju animirani GIF.

Tekst je narodni segment ovog dela edukacije, a tom prilikom će kandidatima biti objašnjeno kako se može dodati tekst na fotografiju, zatim kako se može izmeniti ili obrisati, odnosno na koji način funkcioniše kopiranje ili po potrebi pomeranje teksta. Aktuelnim nastavnim programom je predviđeno da ICDL Professional modul Obrada fotografija u ovom segmentu upozna kandidate i sa time kako se tekst može poravnati na levo ili na desno, odnosno kako funkcioniše centralno ili obostrano poravnanje tekstualnog sadržaja.

Biće upoznati i sa opcijama koje su dostupne kad je u pitanju formatiranje teksta, te će tako saznati kako se menja boja fonta, tip i veličina fonta, ali i kako mogu u praktičnom smislu da primene oblikovanje tekstualnog sadržaja na fotografiji.

Efekti i filteri je poslednji segment ovog dela edukacije i podrazumeva da će ICDL Professional modul Obrada fotografija upoznati tom prilikom kandidate sa brojnim efektima koji je program namenjen za obradu fotografija nudi. Pored ostalog, naučiće i kako funkcioniše opcija blur, odnosno zamagljivanje, ali i kako se mogu dodati različiti svetlosni efekti, kao i oni koji su namenjeni izoštravanju. Takođe, vrlo bitan segment vezan je za korišćenje efekta koji ima za cilj umanjenje crvenila očiju, što je naročito važno za digitalne fotografije na kojima su ljudi.

5. Crtanje i bojenje

Svega dva segmenta obuhvata ICDL Professional modul Obrada fotografija u oblasti koja je vezana za crtanje i bojenje, a predviđeno je da se kandidati upoznaju kako sa alatima za crtanje, tako isto i sa alatima za bojenje.

U okviru prvog dela je predviđeno da budu predstavljeni različiti alati koji su namenjeni crtanju i to tako da kandidati nauče kako se mogu dodati crte na fotografiji, bez obzira da li je to prava ili kriva linija, odnosno da li je crta koja se kreira slobodnom rukom. Zatim će im biti objašnjeno kako se može podesiti, ali i menjati izgled konkretne linije, odnosno na koji način može biti izmenjena njena boja ili stil.

U skladu sa aktuelnim programom je određeno da posle toga kandidati nauče kako se može oblik dodati u digitalnu fotografiju, bez obzira da li je to pravougaoni, kružni ili elipsasti oblik, s tim što mogu dodati i n oblik poligon, a odmah zatim će naučiti i kako se takvi oblici mogu ne samo podesiti, nego i modifikovati, u smislu da se izmeni njihov stil ili eventualno boja.

Nakon toga je predviđeno da ICDL Professional modul Obrada fotografija upozna kandidate sa brojnim alatima koje konkretni program za obradu fotografija nudi, a koji su namenjeni bojenju. Biće upoznati sa korišćenjem pipete, odnosno sa time kako se uz pomoć pipete može izabrati boja, a zatim će naučiti i na koji način mogu određeni deo fotografije da popune odabirom odgovarajuće alatke. u principu će biti predstavljeni kako raspareni alati, tako i oni koji su namenjeni linearnom popunjavanju dela fotografije, rotirajući i drugi.

Nauči će kandidati i kako se koriste slikarske četkice, odnosno paint brush tool, ali i kako se uz pomoć njih može odabrati boja, kao i kako se biraju veličina i oblik četkice na osnovu potreba za promenom na određenoj fotografiji.

Posle toga će ICDL Professional modul Obrada fotografija omogućiti kandidatima da se upoznaju sa korišćenjem alatke koja je poznata kao kanta za boju, to jest paint bucket tool, a uz pomoć koje mogu da oboje određeni deo fotografije.

Šta su to takozvani alati za kloniranje i sa kojim ciljem se koriste je tema koju će zatim ICDL Professional modul Obrada fotografija obraditi u završnom segmentu ovog dela edukacije.

6. Priprema

U skladu sa aktuelnim nastavnim programom ICDL Professional modul Obrada fotografija u okviru ovog segmenta obraditi dve podoblasti i to onu koja je vezana za podešavanja, kao i onu koja je vezana za štampanje, odnosno za pripremu konkretne digitalne fotografije za štampu.

U okviru prvog segmenta će kandidati biti upućeni u to kako funkcioniše opcija preview, odnosno kako mogu da pregledaju fotografiju nakon što izvrše sve izmene koje su potrebne. zatim će se upoznati sa odabirom odgovarajuće rezolucije, odnosno sa time kako treba da odaberu dubinu boje koja je odgovarajuće. Nakon toga je predviđeno da se upoznaju sa odabirom veličine fotografije i sa time koji grafički format je potrebno da odaberu ukoliko žele fotografiju da postave na web, odnosno na ekran ili da je pripreme za štampanje.

U drugom delu će biti obrađena tema koja se odnosi na pripremu konkretne digitalne fotografije za štampu, a u smislu da će kandidatima biti objašnjeno kako se menja print output, odnosno izlazna orijentacija, tako da će naučiti šta je portret, a šta pejzaž u tom slučaju.

Predviđeno je da im posle toga ICDL Professional modul Obrada fotografija omogući da se upoznaju sa tim i kako se menja veličina papira , odnosno kako u praktičnom smislu funkcioniše opcija paper size.

Naučiće naravno i kako mogu konkretnu fotografiju da odštampaju na štampaču koji je instaliran na konkretni uređaj, i to tako da koriste u napred određene opcije ili podešavanja koja se smatraju standardnim.

Spisak gradova za ICDL test centar

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje