ICDL Professional - Računarstvo

Modul 1 - Programski

Svi koji su danas usmerene na korišćenje računara i te na koji način treba da znaju na koji način u praktičnom smislu funkcioniše računarsko razmišljanje, odnosno na koji način se vrši kodiranje, što je su teme koje će ICDL Professional modul Računarstvo da obradi u osnovi.

Zapravo je vrlo važno da kandidati koji budu pohađali ovaj modul budu upoznati ne samo sa konceptom računarskog razmišljanja i sa time na koji način se koristi kod, nego i da nauče na koji način mogu da samostalno kreiraju jedan računarski program koji se može smatrati jednostavnim.

S obzirom na to da je u današnje vreme računarsko razmišljanje izuzetno značajno u poslovanju, te da se ne koristi samo kada je potrebno razvijati neki softver, odnosno program, već da se prepoznaje kao izuzetno značajan standard pismenosti u poslovnom svetu, to je i sasvim jasno zašto je ICDL Professional modul Računarstvo toliko značajan. Naime, kandidati koji budu stekli veštine koje su predviđene aktuelnim nastavnim programom svakako će u velikoj meri naučiti na koji način da pristupaju rešavanju problema na praktičan način, ali i na koji način funkcionišu odgovornosti u poslovanju i kako da prepoznaju različite poteškoće, ali i kako da ih uspešno reše, što im sve generalno može pomoći u poslovanju.


ICDL Professional - Računarstvo

Ne samo da će te upoznati sa osnovnim konceptima koji su vezani za oblast računarstva i generalno sa time na koji način se oblast računarstva karakteriše, nego će svi koji budu pohađali ICDL Professional modul Računarstvo imati priliku da se upoznaju sa različitim metodama koje su značajne za računarsko razmišljanje, a u smislu da će naučiti na koji način se u računarstvu analizira problem, ali i na koji način funkcionišu algoritmi.

Isto tako je trenutno aktuelnim nastavnim programom predviđeno da se upoznaju sa početnim koracima u oblasti kodiranja, te da nauče koji sve tipovi podataka postoje i koje su njihove osnovne karakteristike, ali i da budu upoznati sa time šta su varijable i zašto su one značajne za oblast kodiranja, odnosno računarstva.

Na koji način se koristi kod u oblasti računarstva je naredna tema sa kojom će ICDL Professional modul Računarstvo upoznati kandidate, kojom prilikom će pored ostalog biti objašnjeno i kako se primenjuje logika u oblasti kodiranja, zatim šta je iteracija uslovljenost, s tim da će kandidati biti upoznati sa procedurama i funkcijama, odnosno sa komandama i događajima, kao i sa načinom njihovog korišćenja u oblasti kodiranja.

Podrazumeva se isto tako da će naučiti i na koji način se pokreće razvijene softver, odnosno na koji način bi trebalo da bude izvršeno njegovo testiranje i šta zapravo podrazumeva opcija debagovanje, odnosno kada se koristi. Isto tako će ICDL Professional modul Računarstvo omogućiti kandidatima da nauče i na koji način se može pustiti u rad jedan program.

Koje ciljeve ima ICDL Professional modul Računarstvo?

Predviđeno je da svako ko pohađa ICDL Professional modul Računarstvo po završetku stekne i sasvim dovoljno znanja da može ne samo da planira neki jednostavniji računarski program, nego i da ga kreira. Nema sumnje da će po završetku pohađanja ove edukacije kandidati biti osposobljeni da samostalno analiziraju problem, zatim da pišu algoritme i da ih testiraju, ali i da ih u skladu sa potrebama modifikuju.

Naravno da će svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Računarstvo steći sasvim dovoljno znanja da može da razume koji su to ključni pojmovi u oblasti računarstva, te šta je sve potrebno učiniti da bi jedan program bio sa uspehom kreiran. Biće osposobljen da razume i koristi računarske tehnike razmišljanja, što se primarno odnosi kako na prepoznavanje obrazaca, tako isto i na dekompozicije problema.

Vrlo značajan cilj koji će ICDL Professional modul Računarstvo bez ikakve sumnje postići jeste da će kandidati da se osposobe za to kako mogu potencijalne probleme da prepoznaju i na koji način mogu da ih reše u praktičnom smislu.

Isto tako je predviđeno da se upoznaju i sa pisanjem koda, odnosno sa njegovim razvojem i upotrebom, a ICDL Professional modul Računarstvo će omogućiti polaznicima da nauče i koje su to metode projektnog menadžmenta koje se najčešće koriste, s tim što se najpre misli na testiranje, zatim na metodu debagovanje i naravno da će naučiti na koji način da puste u rad jedan program.

Podrazumeva se da će biti potpuno sposoban svaki kandidat koji bude pohađao ICDL Professional modul Računarstvo i da proveri da li su svi zahtevi ispunjeni pre nego što konkretni program bude pustio u rad.

1. Termini u računarstvu

Od samo jednog segmenta se sastoji prvi deo ICDL Professional modul Računarstvo, a tom prilikom će se kandidati upoznati sa ključnim konceptima i terminima koji se koriste u oblasti računarstva.

Na samom početku će im biti objašnjeno šta zapravo pojam računarstva podrazumeva, a odmah zatim će saznati i šta je tačno računarsko razmišljanje i zašto je ono značajno.

Nakon toga je nastavnim programom predviđeno da ICDL Professional modul Računarstvo omogući kandidatima da se upoznaju sa pojmom programa i sa time kada se on koristi, a nakon toga će saznati šta je kod. Tom prilikom će im biti objašnjeno i šta je to mašinski, a šta izvorni kod, odnosno kada se koji od njih koristi i sa kojim ciljem.

Biće govora i o tome šta podrazumeva opis programa i specifikacija, te na koji način se to piše. Kandidati će biti upoznati i sa onim aktivnostima koje se smatraju standardnim kada je u pitanju kreiranje jednog programa. Tom prilikom će ICDL Professional modul Računarstvo omogućiti i polaznicima da se upoznaju sa postupkom analize, zatim da razumeju zašto je dizajn bitan u kreiranju programa, a odmah zatim će saznati i na koji način se vrši programiranje u konkretnom slučaju. U tom segmentu biće govora i o svemu onome što je potrebno učiniti ukoliko je neophodno da konkretni program bude poboljšan, a nakon toga je predviđeno da kandidati dobiju sve potrebne informacije o tome na koji način u praktičnom smislu treba da izgleda testiranje jednog programa.

U završnom segmentu je predviđeno da polaznici budu upoznati sa tim i šta je to formalni jezik, a zatim i sa tim na koji način se karakteriše „ prirodni jezik “, te kada je potrebno koristiti koji od njih, odnosno koja je osnovna razlika između formalnog i onog jezika koji se smatra prirodnim.

2. Metode računarskog razmišljanja

Izuzev segmenta koji se odnosi na upoznavanje kandidata sa analizom problema, ICDL Professional modul Računarstvo u ovom delu obuhvata i podoblast koja se odnosi na algoritme.

Najpre će kandidatima biti objašnjeno koje su to metode koje se koriste u računarskom razmišljanju, a koje se smatraju tipičnim. Pod tim se misli na prvom mestu na dekompoziciju, zatim na prepoznavanje oblika, ali i na atrakciju i na rad sa algoritmima.

Zatim će saznati na koji način se dekompozicija koristi kada je potrebno izvršiti razlaganje podataka, odnosno procesa ili nekih problema koji se smatraju kompleksnim, a na manje delove, sa ciljem što uspešnijeg razumevanja i rešavanja.

Saznaće i na koji način mogu da otkriju koji su to obrasci koji su prisutni između manjih problema, odnosno onih koji su bili podvrgnuti procesu dekomponovanja, a nakon toga će ICDL Professional modul Računarstvo upoznati kandidate sa tim i na koji način u praktičnom smislu funkcioniše apstrakcija kada se primenjuje sa ciljem filtriranja nepotrebnih detalja tokom postupka analiziranja problema.

Isto tako je aktuelni nastavnim programom predviđeno da kandidati nauče na koji način se koriste u računarskom razmišljanju algoritmi i sa kojim ciljem. A odmah zatim će im biti objašnjeno i šta je to sekvenca u okviru jedne programske konstrukcije i na koji način se ona definiše. Naučiće i šta je proces sekvenciranja, te na koji način se on koristi kada se vrši dizajniranje jednog algoritma.

Aktuelnim nastavnim programom je predviđeno da ICDL Professional modul Računarstvo omogući kandidatima da se upoznaju sa terminima pseudokod i flowcharts, te da nauče na koji način se te metode koriste. Naravno da će biti upoznati i sa tim koji su flowchart simboli, kojom prilikom će biti govora o korišćenju ulaza, odnosno izlaza, zatim simbola pokreni ili zaustavi, ali i strelica, odluka i konektora, kao i procesa.

Na koji način se definiše sekvenca operacija koje su predstavljene uz pomoć pseudo koda ili flowchart - a je naredna tema koju će ICDL Professional modul Računarstvo takođe obraditi. Isto tako je predviđeno da kandidati nauče i na koji način se piše algoritam, a koji je zasnovan na opisu i to uz primenu tehnika pseudokod i flowchart.

Vrlo je važno da svi koji se bave kodiranjem znaju i to na koji način se mogu ispraviti određene greške u algoritmu. Upravo tome će ICDL Professional modul Računarstvo posvetiti završni segment ovog dela edukacije, kojom prilikom će kandidati saznati na koji način se rešava problem neispravnih sekvenci, odnosno neispravnog ishoda odluke, a Na koji način se rešava problem koji se odnosi na nedostatak programskih elemenata.

3. Početak kodiranja

Takođe se od dve oblasti sastoji ovaj segment edukacije, a nakon uvoda, predviđeno je da ICDL Professional modul Računarstvo omogući kandidatima da se upoznaju sa pojmom varijabli i tipova podataka.

Najpre će naučiti koje su to osnovne karakteristike koje jedan dobro struktuirani i dobro dokumentovani kod mora da ima, a što se najpre odnosi na uvlačenje, zatim na opisno imenovanje i na komentare koji su odgovarajući. Zatim će kandidati saznati koje su to osnovne aritmetičke funkcije koje je potrebno koristiti i na koji način bi proračun bio izvršen u konkretnom programu, kojom prilikom se misli na znake plus, minus, množenje i deljenje (+, -, * i / ).

Zbog čega je važan prioritet operatora, odnosno zašto je važno voditi računa o tome na koji način treba da u kompleksnim zadacima izgleda redosled evaluacije je naredna tema koju će ICDL Professional modul Računarstvo takođe obraditi. Kandidati će imati priliku da se upoznaju sa postupkom korišćenja zagrada, a kada je potrebno pravilno strukturirati složeni izraz.

Zatim će im biti objašnjeno i šta je to parametar, te sa kojim ciljem se parametar koristi u jednom programu, s tim da je predviđeno da ICDL Professional modul Računarstvo upozna kandidate i sa pojmom komentar u okviru jedne programske konstrukcije, kojom prilikom će naučiti ne samo koja je tačno svrha komentara u jednom programu, nego i na koji način se komentari u programu upotrebljavaju pravilno.

Varijable i tipovi podataka je naredni segment koji će biti obrađen, kojom prilikom je na prvom mestu predviđeno da kandidati budu upoznati sa time šta su varijable u okviru jednog programa, odnosno sa kojim ciljem se koriste. Naravno da će biti upoznati i sa time na koji način se jednoj varijabli dodeljuje vrednost, a zatim i na koji način se tačno određeni nazivi varijabli u okviru programa za tabelarne kalkulacije, ali i za skladištenje vrednosti koriste.

Upoznaće se svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Računarstvo i sa time koji su to tipovi podataka značajni u jednom programu, kojom prilikom će biti predstavljeno šta znači float i string, zatim character, float, Boolean i integer.

Naučiće kandidati i na koji način se podaci koji su uneti od strane korisnika u jednom programu kasnije mogu koristiti, odnosno na koji način se izlazni podaci mogu koristiti za prikaz na ekranu u okviru konkretnog programa.

4. Izrada korišćenjem koda

Ukupno je pet pod oblasti u ovom segmentu edukacije, a izuzev logike i iteracije, biće obrađena i podoblast koja nosi naziv uslovljenost, zatim procedure i funkcije, te događaji i komande, a sve sa ciljem da kandidat koji pohađa ICDL Professional modul Računarstvo bude upoznat sa tim na koji način da pravilno koristi kod i da kasnije samostalno se upusti u vode kodiranja.

Biće upoznati kandidati sa pojmom logičkog testa u okviru programske konstrukcije, a naučiće i koja je osnovna svrha koju logičko testiranje ima u programu. Odmah zatim je predviđeno da se upoznaju sa takozvanim Boolean izrazima, koji se koriste za generisanje bilo tačnih, bilo netačnih vrednosti, te se podrazumeva da će ICDL Professional modul Računarstvo omogućiti kandidatima da nauče pravilno da koriste različite Boolean logičke izraze u jednom programu.

U okviru ove edukacije je predviđeno da kandidati budu upoznati i sa terminom Loop, odnosno petlja, te da nauče koja je svrha petlje u jednoj programskoj konstrukciji, odnosno koje prednosti ona može da ponudi. Zatim će im biti objašnjeno koje sve vrste petlji postoje,a koje se koriste sa ciljem iteracije, kojom prilikom će biti reči o petljama “ repeat ”, “ while ” i “ for ”.

Svakako će kandidati da budu upoznati i sa postupkom poznatim kao Looping, kao i sa korišćenjem Looping - a, odnosno sa postupkom iteracije i time na koji način se ona koristi u programu, a biće im objašnjeno i šta su to Infinite loop, odnosno beskonačne petlje i kada se koriste, kao što će biti upoznati i sa pojmom rekurzije.

Nakon toga je predviđeno da ICDL Professional modul Računarstvo upozna kandidate i sa pojmom uslovne izjave u jednoj programskoj konstrukciji, tako da oni u potpunosti mogu da razumeju koje je svrha koju uslovna izjava ima u programu. Naučiće i na koji način se koriste različite uslovne izjave u programu, posle čega će im biti objašnjeno i šta je procedura i koja je njena osnovna svrha u jednom računarskom programu.

Predviđeno je da ICDL Professional modul Računarstvo omogući kandidatima da nauče i na koji način se piše procedura u programu, a zatim i na koji način se imenuje, ali i da saznaju šta je to funkcija i koja je njena osnovna svrha u jednom programu, te da nauče na koji način se piše funkcija u programu i na koji način se ona imenuje.

Upoznaće se svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Računarstvo i sa tim i na koji način se definiše pojam događaj i sa kojim ciljem, odnosno sa kojom svrhom se on koristi u jednom računarskom programu. Isto tako je predviđeno nastavnim programom da kandidati u ovom delu edukacije nauče i šta su to obrađivači događaja, odnosno “ Event handler ”

5. Testiranje, debagovanje i puštanje

Pored toga što će kandidati koji budu pohađali ICDL Professional modul Računarstvo imati priliku da nauče na koji način se pokreće jedan program, u ovom segmentu će naučiti i na koji način se testira, odnosno na koji način u praktičnom smislu funkcioniše opcija debagovanje i na koji način se jedan računarski program pušta u rad.

Ne samo da će biti upoznati sa pojmom debagovanje i sa time kada se taj proces koristi, već će naučiti i koji su to benefiti koje debagovanje u programu može da ponudi kada je u pitanju rešavanje različitih grešaka. Isto tako je predviđeno aktuelni nastavnim programom da kandidatima budu predstavljene različite vrste grešaka koje se mogu javiti, a primarno se misli na one koje se karakterišu kao logičke i na one koje se karakterišu kao sintaksičke.

Zatim je u planu da kandidati nauče i na koji način se pokreće program, a zatim i da saznaju koje su tačno sintaksičke greške, a koje logičke i na koji način se one identifikuju. U principu će biti upoznati sa najčešće pominjanim sintaksički greškama kao što su nedostatak interpunkcije ili netačan pravopis, a što se tiče logičkih grešaka akcenat će biti stavljen na upoznavanje kandidata sa identifikacijom netačnih tipa podataka i netačnih Boolean izraza. Tom prilikom će ICDL Professional modul Računarstvo omogućiti kandidatima da nauče i na koji način se sve uopštene i sintaksičke i logičke greške mogu u praktičnom smislu ispraviti.

Naročito važan segment edukacije vezan je za puštanje u rad, tako da će svi koji budu pohađali ovaj deo edukacije saznati i na koji način mogu da provere da li je konkretni program usklađen sa zahtevima koji su navedeni u početnom opisu. Takođe je predviđeno da ICDL Professional modul Računarstvo omogući polaznicima da se upoznaju sa postupkom opisivanja već završenog programa, ali i sa time kakvu ulogu ima komunikacija za kakvu vrednost.

U okviru završnog dela ove edukacije je predviđeno da kandidati nauče na koji način se mogu identifikovati poboljšanja, odnosno šta je potrebno učiniti da bi konkretni program bio unapređen tako da može da zadovolji maksimalno različite dodatne potrebe te da bude spreman za dalje korišćenje.

Spisak gradova za ICDL test centar

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje