ICDL Professional - Obrada teksta - napredni nivo

Modul 2 - Marketing i komunikacije

Svi koji su ranije imali prilike da se upoznaju sa programom koji je namenjen obradi teksta, sada kroz ICDL Professional modul Obrada teksta - napredni nivo mogu ta znanja da podignu na viši nivo, a kako bi stvarali mnogo složenijeje tekstualne dokumente, koji će biti pregledniji i znatno jednostavniji za korišćenje.

Dobro je poznat podatak da je znanje korišćenja programa koji je namenjen radu sa tekstualnim sadržajima izuzetno značajno za svakog poslovnog čoveka, kao i da potencijalni poslodavci upravo poznavanje tog programa stavljaju kao imperativ pred sve zaposlene. Baš zato je važno da osobe koje su zaposlene na određenim radnim mestima imaju ne samo osnovni, nego i napredni nivo korišćenja tog programa, što će im u velikoj meri omogućiti ICDL Professional modul Obrada teksta - napredni nivo. Zahvaljujući tome će biti upoznati sa izradom složenih dokumenata, odnosno sa njihovim formatiranjem, ali i sa postupkom referenciranja. Naime, kandidati će biti upoznati i sa time kako se koriste napredni alati za formatiranje teksta, u smislu da će naučiti da rade sa paragrafima i da koriste različite stilove, ali i da u konkretni tekstualni dokument implementiraju tabele, kolone i druge elemente.

Naučiće naravno i kako funkcioniše referenciranje, a u smislu kako se koriste obeleživači, te šta je unakrsno referenciranje, zatim šta su natpisi, fusnote i endnote, a i kako se u konkretne tekstualne dokumente unose citati, ali i biobliografija, zatim indeksi i tabele.


ICDL Professional - Obrada teksta - napredni nivo

Zahvaljujući znanjima koja će im omogućiti ICDL Professional modul Obrada teksta - napredni nivo, nema sumnje da će kandidati povećati produktivnost, samim tim što će se upoznati sa automatizacijom, a potom i sa pravilnim korišćenjem polja, različitih šablona i formi, dok je nastavnim programom predviđeno i da budu upoznati sa cirkularnim pismom, odnosno sa time kako u okviru konkretnog programa funkcionišu opcije i povezivanja i ugrađivanja.

Sem toga, biće upoznati i sa kolaborativnim sarađivanjem, a naučiće i kako se konkretni dokument priprema za štampu.

Ciljevi ICDL Professional modula Obrada teksta - napredni nivo

Sasvim je jasno da je osnovni cilj koji ICDL Professional modul Obrada teksta - napredni nivo ima da omogući kandidatima da se upoznaju sa naprednim funkcijama koje nudi program namenjen tekstualnim sadržajima. Upravo zahvaljujući znanjima koja će tom prilikom steći svi kandidati će biti u mogućnosti da kreiraju ne samo složenije dokumente, nego i one koji su znatno duži, a koji će sadržati različite elemente koji se smatraju naprednim, kao što su različiti obrasci, veze i referente tabele, te grafikoni.

Isto tako se podrazumeva da će svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Obrada teksta - napredni nivo znati i kako da na naprednom nivou oblikuje tekstualni sadržaj, odnosno da dizajnira konkretni dokument u skladu sa zahtevima i potrebama.

Sem toga, naučiće i kako u praksi funkcioniše upravljanje bibliografijom i citatima, a potom i kako se kreiraju referencirane karakteristike, a primarno se misli na naslove, te fusnote i endnote. Biće upoznati kandidati i sa postupkom kreiranja tabela sadržaja, a zahvaljujući korišćenju različitih šablona i formi, te polja, zahvaljujući čemu će u velikoj meri moći da povećaju produktivnost prilikom korišćenja programa namenjenog tekstualnim sadržajima.

Znanja koja će predstaviti ICDL Professional modul Obrada teksta - napredni nivo će omogućiti kandidatima da koriste napredne tehnike sa ciljem automatizacije funkcija elektronske pošte, odnosno da znaju kako da koriste funkcije sa ciljem povezivanja, odnosno za integraciju podataka.

Uz sve to se očekuje da kandidati koji budu savladali ovaj modul znaju da na adekvatan način urede konkretni dokument, bilo lokalno bilo online, te da ga naravno pregledaju i da primene adekvatne sigurnosne funkcije koje su dostupne, kao i da koriste vodeni žig, zatim zaglavlje i podnožje jednog dokumenta, ali i sekcije i naravno da ih usklade sa zahtevima samog dokumenta.

Jednom rečju, kandidati koji budu savladali ICDL Professional modul Obrada teksta - napredni nivo sa uspehom će biti u mogućnosti da koriste mnoge napredne funkcije koje program namenjen tekstualnim dokumentima uključuje.

1. Formatiranje

S obzirom na to da se pretpostavlja da kandidati koji pohađaju ICDL Professional modul Obrada teksta - napredni nivo već naravno imaju znanja u vezi sa korišćenjem osnovnih alatki programa namenjenog izradi tekstualnih dokumenata, to će prvo poglavlje biti usmereno na formatiranje jednog takvog dokumenta, odnosno na upoznavanje kandidata sa brojnim naprednim funkcijama koje taj program nudi.

Najpre će polaznici biti upoznati sa opcijama koje su dostupne i namenjene prelamanju teksta za grafičke objekte i tabele, kojom prilikom će biti govora o prelamanju teksta za fotografije, grafikon i dijagram, odnosno nacrtane objekte.

Uz to je predviđeno da kandidati budu upoznati sa tim i koje su opcije bilo pronalaženja, bilo zamene dostupne, te da nauči kako da koristi funkcije namenjene pronalaženju i zameni formata pasusa, zatim zameni oznaka, ali i odlomaka i formatima fonta, odnosno celih reči i preloma stranica. Isto tako će naučiti i na koji način treba da koristi one opcije za lepljenje, koje se smatraju specijalnim, a koje se odnose kako na formatiran tekst, tako isto i na onaj tekstualni sadržaj koji nije formatiran.

Aktuelnim nastavnim programom je predviđeno da se kandidati zatim upoznaju sa naprednim funkcijama koje se odnose na paragrafe, pa će u tom smislu naučiti kako se definiše razmak između redova u okviru jednog paragrafa, kao i na koji način se u programu koji je namenjen tekstualnim sadržajima može primeniti funkcija za obeležavanje paragrafa, ali i kako se ona može ukloniti. Isto tako je predviđeno da i ICDL Professional modul Obrada teksta - napredni nivo u okviru ovog segmenta omogući kandidatima da se upoznaju sa postupkom primene numerisanja kontura u multilevel listama, odnosno sa postupkom modifikacije takvih kontura.

Zatim će se kandidati biti upoznati i sa stilovima koji su dostupni u okviru programa namenjenog tekstualnim sadržajima, te će im u tom smislu biti objašnjeno i zbog čega je važno da pažljivo definišu i dizajn i format, odnosno stil samog dokumenta i da u tome ostanu dosledni. Takođe će saznati i kako se to odražava na korisničko iskustvo, a biće upoznati i sa stilovima karaktera i stilovima paragrafa, odnosno sa time kako se takvi stilovi mogu kreirati, zatim na koji način treba pristupiti njihovoj modifikaciji i kako ih ažurirati onda kada je to potrebno.

U okviru oblasti formatiranje će ICDL Professional modul Obrada teksta - napredni nivo omogućiti kandidatima da se upoznaju i sa formatiranjem kolona. A to podrazumeva da će biti upoznati sa time na koji način se primenjuju višestruki izgled i kolona, odnosno kako se može promeniti „ Layout “, to jest broj kolona u rasporedu.

U tom segmentu je predviđeno da nauče i na koji način se može menjati razmak kolona, odnosno širina, ali i da saznaju kako mogu ukloniti linije koje se nalazi između kolona ili ih umetnuti ukoliko je to potrebno. Uz sve to je predviđeno da ICDL Professional modul Obrada teksta - napredni nivo u tom segmentu predstavi kandidatima one mogućnosti koje se odnose na prekid kolone, te kako na opcije umetanja u kolonu, tako isto i na brisanje.

Rad sa tabelama je tema završnog segmenta ovog dela edukacije, kojom prilikom će kandidati najpre biti upoznati sa definisanjem tabele kao elementa dokumenta, odnosno sa time kada i zbog čega je dobro koristiti autoformat tabele. Svakako će naučiti i kako se jedna tabela može formatirati, a u smislu da se ćelije koje se nalaze u njoj spoje ili razdvoje, ali i kako konkretna tabela može da bude razdvojena.

Nastavnim planom je predviđeno da kandidati koji budu pohažali ICDL Professional modul Obrada teksta - napredni nivo u ovom delu nauče i kako se menjaju margine ćelije, zatim kako se može promeniti smer teksta u jednoj ćeliji i na koji način se vrši poravnanje.

Na koji način se može automatizovati proces ponavljanja naslova reda koji se nalazi na vrhu svake stranice je naredna tema, a podrazumeva se da će kandidati saznati i na koji način se mogu formatirati redovi koji se nalaze na kraju stranica, a u smislu da će saznati kako se može dozvoliti ili onemogućiti da se oni prelamaju na stranicama.

Biće reči i o postupku sortiranja podataka i to po jednoj koloni u isto vreme ili po više njih, a svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Obrada teksta - napredni nivo će dobiti informacije i o tome na koji način se ograničeni tekst može pretvoriti u jednu tabelu, kao i o tome kako se tabela može pretvoriti u tekstualni sadržaj.

2. Referenciranje

Šta tačno podrazumeva pojam referenciranje je primarna tema kojom će se baviti ICDL Professional modul Obrada teksta - napredni nivo u ovom segmentu, a odmah zatim će kandidatima biti objašnjeno i šta su natpisi, kao i šta su fusnote i endnote, te kako se oni mogu uneti u konkretni tekstualni sadržaj.

Najpre će naučiti kako se „ Caption “, odnosno natpis dodaje ispod neke tabele, ali i ispod ili iznad konkretnog grafičkog objekta.

Naučiće i kako mogu da oznaku natpisa dodaju ili uklone, odnosno obrišu, te kako mogu format broja natpisa da promene a ako je to potrebno.

Naravno da će kandidati saznati i šta su fusnote i endnote, te kako se one mogu uneti, odnosno menjati ili obrisati. U tom segmentu je predviđeno da se upoznaju i sa time kako se vrši konvertovanje fusnote u endnotu, ali i u obrnutom smeru, to jest kako se endnota može konvertovati u fusnotu.

Rad sa citatima i bibliografijama je naredna tema kojom će se ICDL Professional modul Obrada teksta - napredni nivo baviti, tako da će kandidatima biti objašnjeno kako se unose citati, kao što su određena web stranica, zatim knjiga ili neki članak, te izveštaj, ali i kako se oni mogu izmeniti, s tim što se podrazumeva da će imati priliku da se upoznaju i sa time kako se može podesiti stil citata, te kako se on može izmeniti. Odmah zatim će biti govora i o bibliografiji, te o tome kako se bibliografija kreira, ali i kako se ažurira, menja i po potrebi briše.

Reference tabela i indeksa je naredna oblast koju obrađuje ICDL Professional modul Obrada teksta - napredni nivo , a kojom prilikom je predviđeno da kandidati budu upoznati sa time šta je lista sadržaja i kako se ona kreira, odnosno kako se ažurira uz primenu odgovarajućih stilova i formata zaglavlja.

U skladu sa odabranim formatom i stilom će naučiti i kako mogu da unesu sadržaj tabele, te kako mogu da ga modifikuju i ažuriraju, odnosno izbrišu ako je to potrebno.

Kada se budu upoznavali sa postupkom modifikacije sadržaja jedne tabele, to znači da će kandidati naučiti kako mogu da promene stil zaglavlja, odnosno kako mogu da promene format i izgled sadržaja, a zatim će im biti objašnjeno i kako se označava “ Index ”, u smislu da će naučiti i šta je glavni unos, šta je podunos i na koji način mogu da unos indeksa obrišu ako je to neophodno. Isto tako će naučiti i kako se na osnovu označenih stavki indeksa može kreirati indeks i na koji način se može ažurirati.

Obeleživači i unakrsno referenciranje je naredna tema kojom će se baviti ICDL Professional modul Obrada teksta - napredni nivo, a kojom prilikom će najpre kandidati biti upoznati sa time šta je “ Bookmark ”, odnosno obeleživač i sa kojim ciljem se koristi. U tom delu je predviđeno da nauče i kako se dodaje, ali i kako se briše obeleživač.

Zatim će biti govora o tome šta je unakrsno referenciranje, te kako se ono može kreirati, modifikovati i kada je potrebna ažurirati ga, ali i kako se unakrsno referenciranje briše. U principu unakrsno referenciranje se odnosi kako na naslov i numerisane stavke, tako isto i na tabele i obeleživače. U okviru ovog dela će ICDL Professional modul Obrada teksta - napredni nivo omogućiti kandidatima da se upoznaju i sa time na koji način se unakrsno referenciranje može dodati na unos indeksa i kada je potrebno to učiniti, to jest sa kojim ciljem.

3. Povećanje produktivnosti

Povećanje produktivnosti je naredna oblast koja je sačinjena od ukupno pet segmenata, te se podrazumeva da će tom prilikom ICDL Professional modul Obrada teksta - napredni nivo pružiti kandidatima sasvim dovoljan nivo znanja, što će im kasnije omogućiti da maksimalno poboljšaju svoj radni učinak.

Najprije je predviđeno da se polaznici upoznaju sa korišćenjem polja, a u smislu da nauče kako se polja unose i brišu, te kako se menjaju. U suštini to se odnosi kako na naziv fajla i putanja, tako isto i na veličinu konkretnog fajla, ali i na ukupan broj stranica koje sadrži. Naučiće takođe i kako se unosi kod u polje u tabeli, a kako bi bila izvršena određena funkcija, te na koji način se može promeniti format datuma u konkretnom polju, zatim kako se može promeniti njegova boja. Isto tako će biti govora i o postupku ažuriranja polja, odnosno o tome kako jedno polje može biti zaključano ili otključano.

Forme i šabloni je naredni segment ovog dela edukacije, pa se podrazumeva da će kandidatima biti objašnjeno koje su to forme polja koje su dostupne i kako se one mogu ne samo kreirati nego i menjati po potrebi. Pored toga što će se upoznati sa osnovnim karakteristikama tekstualnog polja, kao i sa definisanjem polja za potvrdu, ali i sa padajućim menijem. Isto tako će biti govora i o tome kako se može određena forma zaštititi, kao i kako se zaštita može ukloniti, te se podrazumeva da će ICDL Professional modul Obrada teksta - napredni nivo u ovom segmentu biti usmeren i na predstavljanje šablona, tako da će kandidati saznati šta je to „ Template “ i kada se koristi, odnosno kako se određeni šablon može menjati kada je to potrebno.

Treća oblast vezana je za cirkularna pisma, odnosno za „ Mail merge “. Pored toga što će kandidatima biti objašnjeno kako se formira lista primalaca konkretnog cirkularnog pisma, oni će saznati i kako se ta lista može izmeniti, odnosno kako funkcionišu filteri i sortiranje. Takođe će naučiti i kako se sa konkretnom listom primalaca može spojiti određeni dokument, a uz korišćenje tačno određenog kriterijuma.

Četvrti segment se odnosi na povezivanje i ugrađivanje, te se podrazumeva da će biti najpre reči o implementaciji jednostavnog dijagrama u neki tekstualni dokument, odnosno o tome kako se može takav jedan dijagram kreirati. Uz to je predviđeno da ICDL Professional modul Obrada teksta - napredni nivo u tom segmentu omogući kandidatima da nauče kako se podaci iz dokumenta i aplikacije mogu povezati, a kako bi bili prikazani kao jedan objekat ili jedna ikona. Isto tako je predviđeno da nauče i kako se vrši prelom veze, odnosno kako se jedna veza može ažurirati i modifikovati po potrebi, ali i na koji način različite podatke mogu da ugrade u neki dokument i to u objekat koji je u njega unet. Nakon toga će svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Obrada teksta - napredni nivo da nauči i kako se ugrađeni podaci mogu po potrebi izmeniti, ali i obrisati.

Peta oblast u ovom segmentu je vezana za automatizaciju, što znači da će omogućiti kandidatima da se upoznaju sa automatskom opcijom koja je namenjena formatiranju teksta i sa njenim aktiviranjem, odnosno modifikovanjem. Naime, predviđeno je da najpre bude kandidatima objašnjeno kako se može kreirati automatska ispravka unetog teksta, a potom i na koji način se ona može menjati po potrebi i naravno kako se može deaktivirati.

Podrazumeva se da svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Obrada teksta - napredni nivo u ovom segmentu može da sazna i kako se automatski mogu modifikovati, odnosno uneti, već i deaktivirati sve promene. Predviđeno je takođe da kandidati u ovom segmentu edukacije nauče i kako se mogu menjati podešavanja konkretne stranice, zatim na koji način se može implementirati tabela i to sa redom koji se ponavlja, ali i kako se u zaglavlje ili u podnožje dokumenta mogu ubaciti željena polja.vrlo je važno da kandidati budu upoznati sa korišćenjem jednostavnijih makro opcija, odnosno makro naredbi u ovom segmentu.

4. Kolaborativno uređivanje

Sa ciljem da kandidati koji budu pohađali ICDL Professional modul Obrada teksta - napredni nivo na najbolji mogući način ostvare benefite od primenjivanja takvog znanja u praksi je ova edukacija usmerena i na oblast kolaborativnog uređivanja, koja se sastoji od dve podoblasti.

Prva od njih vezana je za praćenje i pregled, a što znači da će kandidati biti upoznati sa time kako se praćenje promena može uključiti i isključiti. Ne samo da mogu konkretne promene u određenom dokumentu da prate lokalno, već to mogu da učine i online uz korišćenje tačno određenog prikaza.

Svakako da će naučiti i kako mogu promenu u dokumentu, bila lokalna ili online, da prihvate ili odbiju, ali i kako mogu da određene komentare ili beleške unesu u konkretni dokument, bilo online ili lokalno da ih obrišu, ali i sakriju, s tim da se podrazumeva da će naučiti i kako mogu različite dokumente da upoređuju i da spajaju onda kada je to neophodno.

Drugi segment ovog dela edukacije vezan je za upoznavanje sa opcijama sigurnosti, što u suštini znači da će ICDL Professional modul Obrada teksta - napredni nivo u tom segmentu biti fokusiran na upoznavanje kandidata sa kreiranjem šifre za određeni dokument, odnosno sa time kako je moguće ukloniti je i kada je to potrebno, a takođe će biti informisani i o tome da se šifra može koristiti i za otvaranje određenog dokumenta i za njegovo modifikovanje.

Naravno da će naučiti kako mogu jedan dokument da zaštite, a na takav način da bude dozvoljeno samo na primer praćenje bilo komentara, bilo nekih drugih promena.

5. Priprema za štampanje

Od ukupno tri segmenta se sastoji poslednja oblast koju uključuje ICDL Professional modul Obrada teksta - napredni nivo i koja je vezana za upoznavanje kandidata sa postupkom pripreme za štampu.

Ne samo da će oni naučiti zbog čega je važno da podese podrazumevani jezik za proveru pravopisa i naravno da izvrše određene izmene podrazumevanog jezika ako je to drugačije podešeno, nego će biti upoznati i sa time kako mogu da unesu alternativne reči u dokument i tako ga izmene, ali i kako treba da koriste rečnik za pretragu, sve sa ciljem što je moguće bolje provere pravopisa.

Podrazumeva se isto tako da će ICDL Professional modul Obrada teksta - napredni nivo omogućiti svim kandidatima da se upoznaju i sa time kako se definiše prelom sekcije u konkretnom dokumentu, odnosno kako on može biti kreiran, te po potrebi izmenjen.

Isto tako je predviđeno da kandidati koji budu pohađali ICDL Professional modul Obrada teksta - napredni nivo u okviru ovog segmenta nauče i kako se može promeniti orijentacija strane, odnosno kako treba modifikovati margine za sekcije dokumenata i kako u praksi funkcioniše vertikalno poravnanje stranice, kao i to koliko je upravo to značajno za postupak štampanja.

Naravno da će kandidati naučiti i kako u praksi funkcioniše podešavanje dokumenata za pripremu za štampu. A u tom segmentu će ICDL Professional modul Obrada teksta - napredni nivo omogućiti kandidatima da nauče i kako se primenjuju različita zaglavlja i podnožja u okviru konkretne sekcije, zatim kako treba da izgleda prva stranica dokumenta, odnosno kako se numerišu stranice, ali i na koji način se radi sa vodenim žigom, u smislu da će im biti objašnjeno na koji način se vodeni žig može dodati ili ukloniti, pa čak izmeniti u slučaju da je to potrebno u konkretnom dokumentu.

Spisak gradova za ICDL test centar

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje