ICDL Professional - Projektno planiranje

Modul 2 - Finansije i menadžment

U okviru ICDL Professional modul Projektno planiranje je predviđeno da se kandidati upoznaju sa svim onim veštinama koje će im biti potrebne ukoliko žele da sa uspehom razvijaju projekte i nauče na koji način se koristi softver koji je namenjen upravljanju projektima.

Ne samo da će naučiti na koji način se pripremaju različiti elementi i delovi projekta, nego i na koji način se oni prate i nadgledaju, a što se odnosi na elemente kao što su vreme, zatim zadaci i troškovi, te resursi, zatim prioriteti i naravno na saradnike.

U principu je potpuno svejedno u kom sektoru je neko zaposlen, prosto zato što projekti imaju izuzetno značajnu ulogu u savremenom poslovanju. Vremenom je ta oblast značajno postala razvijenija, tako da uloge koje imaju zaposleni prilikom kreiranja nekog projekta i njegove implementacije su svana koji način izmenjene i podrazumevaju značajno veću odgovornost na prvom mesto, ali i mnogo tešnju saradnju, što je takođe vrlo značajno. Isto tako je vrlo važno naučiti i na koji način upravljati projektima, odnosno na koji način treba koristiti namenski softver, na koji način bi bio kreiran odgovarajući projekat i na koji način bi on na adekvatan način zadovoljio sve zahteve.


ICDL Professional - Projektno planiranje

S obzirom na to da softver koji je namenjen kreiranju projekata može u velikoj meri da podrži svaki korak na koji način u planiranju projekta, tako isto i u njegovom kreiranju, odnosno nadgledanju, to je i vrlo važno da svi koji su uključeni u projektno planiranje znaju taj softver na najbolji način da koriste, te da poboljšaju i svoje svakodnevne aktivnosti.

Prema aktuelnom planu i programu ICDL Professional modul Projektno planiranje podrazumeva da će kandidati najpre da se upoznaju sa ključnim konceptima softvera koji je namenjen projektnom planiranju, odnosno sa time koji su sve alati njima na raspolaganju ukoliko žele da na najbolji mogući način upravljaju projektima.

Isto tako je predviđeno da se upoznaju sa procesom kreiranja projekata, a u smislu da nauče na koji način se pokreće novi projekat, odnosno na koji način se generalno govoreći radi sa projektima. Zatim će ICDL Professional modul Projektno planiranje omogućiti kandidatima da se upoznaju sa time na koji način se radi sa zadacima, što znači da će pored ostalog naučiti da kreiraju zadatke, zatim će biti upoznati sa tim i na koji način funkcioniše raspored, a na koji način odnosi. Biće reči i o ograničenjima koja su dostupna, zatim o rokovima koji moraju biti ispoštovani, kao i o radu sa hiperlinkovima i o tome zbog čega su beleške značajne prilikom kreiranja zadataka.

Vrlo važan segment svakog projekta su definitivno sa jedne strane resursi, a sa druge troškovi, pa se podrazumeva da će ICDL Professional modul Projektno planiranje značajnu pažnju posvetiti obradi i tih tema.

Predviđeno je nastavnim programom da se upoznaju i sa postupkom praćenja projekata, odnosno da nauče šta je to kritična putanja, ali i na koji način se može pratiti napredak i na koji način u praktičnom smislu funkcioniše ponovno planiranje projekata i kada je ono neophodno.

Svana koji način da će omogućiti ICDL Professional modul Projektno planiranje kandidatima da se upoznaju sa time na koji način u praktičnom smislu treba da izvrše pripremu izlaznih informacija, odnosno na koji način funkcionišu podešavanja već pripremljenog projekta i na koji način se već pripremljeni projekat priprema za štampu.

Koje ciljeve ima ICDL Professional modul Projektno planiranje?

Najopštije govoreći, ICDL Professional modul Projektno planiranje ima za cilj da upozna svakog pojedinačnog kandidata sa time na koji način se namenski softver za projektno planiranje koristi, odnosno da omogući svakom kandidatu da se upozna sa time kako se koriste različiti alati za upravljanje projektima, tako isto i sa postupkom kreiranja projekata, odnosno sa tim na koji način su definisani resursi i troškovi, ali i na koji način u praktičnom smislu funkcioniše praćenje projekata i na koji način se izrađeni projekat može pripremiti za štampanje, odnosno za predstavljanje.

U tom smislu se očekuje da svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Projektno planiranje ovlada znanjima koja su bitna za projektno planiranje, te da se upozna sa konceptualnom principima projektnog planiranja i to tako da kroz odgovarajući program može da izvede celokupan projekat. Očekuje se takođe da svi koji budu pohađali ovu edukaciju budu upoznati sa time zašto su rokovi važni, odnosno sa time koja sve ograničenja postoje, ali i da znaju na koji način mogu identifikovati kako resurse jednog projekta, tako i troškove, s tim da će ICDL Professional modul Projektno planiranje pružiti mogućnost svim kandidatima da saznaju i na koji način resursi i troškovi imaju uticaja jedni na druge, odnosno kakvi su njihovi međusobni odnosi.

Pored toga što će naučiti da kreiraju apsolutno sve elemente jednog projekta, svi koji budu pohađali ICDL Professional modul Projektno planiranje će naučiti i na koji način da menjaju konkretne elemente, ali i na koji način ih mogu pratiti.

Poseban segment ove edukacije biće usmeren i na to na koji način se izlazne informacije iz programa koji je namenjen projektnom planiranju mogu pripremiti kako bi bio izrađen što je moguće efektivniji izveštaj, ali i da bi se konkretni projekat pripremio za štampu. U suštini, svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Projektno planiranje će steći sasvim dovoljno znanja da može potpuno samostalno da koristi program koji je namenjen projektnom planiranju i to tako da jedan projekat izvedu od početka do kraja.

1. Alati za upravljanje projektima

Sa ključnim konceptima koji se odnose na alate koji su namenjeni upravljanju projektima će u okviru prvog segmenta ICDL Professional modul Projektno planiranje da se upoznaju kandidati. U praktičnom smislu to podrazumeva da će na prvom mestu i njima biti objašnjeno šta je tačno projekat i na koji način se ovaj pojam definiše, odnosno koje su osnovne karakteristike jednog projekta.

Zatim će im biti objašnjeno koji su to glavni elementi jednog projekta i koji su glavni elementi koji se odnose na postupak upravljanja projektom. A to znači da će im biti predstavljen postupak planiranja projekta, zatim izrade plana i upravljanja planom projekta, kao i razmena projektnih informacija, s tim što će imati priliku da se upoznaju i sa samim pojmom projektnih informacija.

Biće predstavljene i aplikacije koje se koriste sa ciljem upravljanja projektima, a odmah zatim će ICDL Professional modul Projektno planiranje pružiti mogućnost kandidatima da dobiju informacije o tome koji je prednosti softveri za upravljanje projektima nude. Na prvom mestu će im biti objašnjeno da je to je fiksno planiranje projekata, zatim da se na taj način mnogo lakše može pratiti projektni plan, odnosno efikasnije predstavljati projektne aktivnosti, te se takođe podrazumeva da programi namenjeni upravljanju projektima i te kako mogu da olakšaju i praćenje i izveštavanje, pa su to sve razlozi zbog kojih nogi stručnjaci koriste takve softvere.

Da bi neko zaista mogao da na kvaliteta način upravlja projektima i koristi odgovarajući program, on mora biti upoznat ne samo sa alatima ko je taj program nudi, nego i sa funkcijama koje su dostupne kada je u pitanju upravljanje projektima, što znači da će ICDL Professional modul Projektno planiranje omogućiti kandidatima da se upoznaju sa pojmom mrežnog dijagrama, ali i da saznaju šta je to gantov grafikon i šta je WBS.

Svakako će im biti objašnjeno i da sama činjenica da se koristi softver namenjen upravljanju projektima u velikoj meri može da olakša i to ne samo sa aspekta balansiranja vremena i rada, nego i sa aspekta balansiranja troškova i resursa.

2. Kreiranje projekta

Predviđeno je ukupno dva segmenta da budu obrađena u ovom delu edukacije, a to su rad sa projektima i pokretanje novog projekta, što znači da će svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Projektno planiranje imati priliku da se upozna detaljno sa ovim podoblastima.

Pored toga što će kandidati najpre naučiti na koji način se aktivira, odnosno otvara program koji je namenjen upravljanju projektima, takođe će naučiti i na koji način se taj program zatvara, a podrazumeva se da će saznati na koji način mogu da kreiraju novi projekat, odnosno da ga zatvore.

Odmah nakon toga će im biti objašnjeno i na koji način konkretni projekat mogu da sačuvaju na onoj lokaciji na računaru, koju prethodno budu odabrali, s tim što će ICDL Professional modul Projektno planiranje omogućiti svim kandidatima da saznaju i na koji način konkretni projekat mogu da se čuvaju, a da pre toga izmene njegov naziv. Isto tako će biti reči i o tome na koji način mogu konkretni projekat da sačuvaju ali u drugom formatu, te će naučiti da koriste i različite prikaze i to najpre mrežni dijagram i gantov grafikon.

Sem toga, biće predstavljeni i različiti alati koji se koriste za uvećanje, odnosno zumiranje prikaza, tako da se podrazumeva da će kandidatima biti objašnjeno i na koji način se oni koriste takvi alati i u kojim situacijama.

Pokretanje novog projekta je drugi segment ovog dela edukacije, te se podrazumeva da će kandidati koji budu pohađali ICDL Professional modul Projektno planiranje naučiti da kreiraju novi projekat i to na osnovu već izrađenog šablona koji može biti podrazumevan ili može biti neki drugi šablon. Saznaće i na koji način planiranje datuma završetka može da ima uticaja na projektni plan, a isto tako je predviđeno da se upoznaju sa tim na koji način se unose osnovne informacije o projektu. Pod tim se na prvom mestu misli na informacije o datumu početka i o datum završetka, ali i o tome koji je naziv projekta, zatim ko je projekt menadžer, te će saznati i kako mogu da rasporede elemente i opcije.

Uz sve navedeno će ICDL Professional modul Projektno planiranje pružiti mogućnost kandidatima da se upoznaju sa time na koji način se radi sa kalendarom, u smislu da će naučiti na koji način mogu podesiti osnovni kalendar, te koje opcije on nudi, ali i na koji način se podešava konkretni kalendar kada su u pitanju radni, odnosno neradni dani.

3. Zadaci

Ukupno je četiri podoblasti u okviru ovog dela edukacije, te će kandidati najpre da se upoznaju sa kreiranjem zadataka, zatim sa rasporedom i odnosima, te sa ograničenjima i rokovima, a u završnom segmentu će biti predstavljene beleške i hiperlinkovi.

Kreiranje zadataka je prvi segment koji obuhvata ICDL Professional modul Projektno planiranje, tako da se podrazumeva da će kandidatima biti objašnjeno ne samo na koji način se zadaci mogu kreirati, nego i na koji način se mogu modifikovati, a u smislu da će naučiti na koji način mogu da ih kopiraju, premeštaju ili brišu.

Posle toga će biti govora o podzadacima, odnosno o sumarnim zadacima, kojom prilikom će kandidati naučiti ne samo na koji način su oni mogu kreirati i menjati, nego i na koji način bi trebalo pregledati ih.

Biće predstavljene i one opcije koje se odnose na trajanje zadataka, tako da će kandidatima biti objašnjena osnovna razlika između njih, a zatim će im ICDL Professional modul Projektno planiranje omogućiti da se upoznaju sa time na koji način se može podesiti vreme trajanja zadataka i na koji način se ono može menjati. Svakako će biti govora i o tome na koji način se mogu razdvojiti zadaci, ali i kako je definisan ključni zadatak i na koji način se on može kreirati.

Vrlo je važno da svi koji se bave projektnim planiranjem imaju na umu i to da postoje zadaci koji se ponavljaju, pa će ICDL Professional modul Projektno planiranje obratiti pažnju na taj detalj, tako da će biti predstavljeno na koji način su oni kreiraju i na koji način se mogu menjati.

Raspored i odnosi je drugi segment sa kojim će se upoznati svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Projektno planiranje, a na prvom mestu će kandidatima biti objašnjeno kakva je to logička veza između zadataka i to najpre start to start i finish to start.

Predviđeno je aktuelnim nastavnim programom da kandidati nauče i na koji način funkcionišu veze između zadataka u smislu na koji način se one mogu kreirati, odnosno obrisati ili menjati, a biće govora i o definisanju osnovnih pojmova koji se odnose na raspored i veze, tako da će najpre biti predstavljen pojam lag time i pojam lead time, s tim da će kandidatima biti objašnjeno i na koji način se ti pojmovi mogu dodati i izmeniti.

Ograničenja i rokovi je naredna podoblast, a ICDL Professional modul Projektno planiranje će u tom segmentu predstaviti kandidatima različite vrste ograničenja zadataka koje su dostupne u okviru programa namenjenog projektnom planiranju, tako da će im biti objašnjeno i šta znači as late as possible, as soon as possible, must finish on, must start on.

Naučiće i na koji način se ograničenja zadataka mogu dodati i izmeniti, odnosno na koji način se mogu obrisati.

Posebno je važno da svi koji koriste softver namenjen projektnom planiranju znaju i to na koji način je definisan pojam krajnji rok, ali i na koji način se on može kreirati, što je takođe tema koju će ICDL Professional modul Projektno planiranje obraditi.

Beleške i hiperlinkovi je tema završnog segmenta ovog dela edukacije, kojom prilikom će biti reči o tome na koji način se može dodati beleška zadataka, ali i kako se ona može menjati i po potrebi ukloniti. Odmah nakon toga je predviđeno da ICDL Professional modul Projektno planiranje predstavi kandidatima na koji način se hiperlink može uneti u jedan zadatak, aali i na koji način se po potrebi može ukloniti, odnosno menjati.

4. Resursi i troškovi

Vrlo je važno da svi koji se bave upravljanjem projektima, odnosno koji koriste program namenjen projektnom planiranju znanju i to šta su resursi, a šta troškovi i kakva je njihova međusobna veza, što jeste primarna tema koju će ICDL Professional modul Projektno planiranje u ovom segmentu obraditi.

Pored toga što će kandidati biti upoznati generalno sa tim šta označava pojam resursi, biće im predstavljene i različite vrste resursa, kao što je na primer osoblje, zatim oprema i materijali, da bi odmah zatim ICDL Professional modul Projektno planiranje omogućio prisutnima da se upoznaju sa time i kakva je veza između trajanja, zatim rada i resursa. Tom prilikom će im biti objašnjeno da promena bilo kog od ovih elemenata i te kako ima uticaja na promenu ostalih.

Naučiće isto tako i na koji način se kreiraju resursi, ali i na koji način se mogu brisati, odnosno na koji način se mogu menjati detalji koji se odnose na konkretne resurse, kao što su nazivi ili imena, zatim vrste ili jedinice.

Aktuelnim nastavnim programom je određeno da ICDL Professional modul Projektno planiranje u tom segmentu pruži mogućnost kandidatima da se upoznaju sa time na koji način se i resursi i odgovarajuće jedinice mogu dodavati ili brisati, ali i u skladu sa potrebama menjati.

Izuzev resursa, bitno je i da kandidati budu upoznati sa time šta su troškovi i zbog čega su oni značajni, te kakvog uticaja imaju troškovi na resurse. Tom prilikom će ICDL Professional modul Projektno planiranje predstaviti fiksne troškove, ali i one koji se karakterišu kao varijabilni, pa će u tom smislu kandidati imati priliku da razumeju kakva je i veza između takvih troškova i na koji način oni utiču generalno na sam projekat.

Ne samo da će naučiti i na koji način se dodeljuju fiksni troškovi i na koji način se oni mogu modifikovati, nego će isto tako ICDL Professional modul Projektno planiranje upoznati kandidate i sa tim na koji način se dodeljuju i na koji način se mogu modifikovati varijabilni troškovi.

5. Praćenje projekta

Uz to što će se u okviru dela ovog modula koju je usmeren na praćenje projekata kandidati upoznati sa pojmom kritične putanje, naučiće i na koji način u praktičnom smislu funkcioniše praćenje napretka i na koji način, odnosno kada je neophodno ponovno planiranje, što su sve teme koje će ICDL Professional modul Projektno planiranje obraditi.

Najpre će kandidati biti upoznati sa tim šta tačno podrazumeva kritična putanja i šta su to kritični zadaci, te na koji način se oni definišu. Podrazumeva se da će u tom delu edukacije biti upoznati i s atime na koji način mogu da uoče jedan kritični zadatak, odnosno na koji način se prikazuje kritična putanja.

Praćenje napretka i ponovno planiranje su teme koje će ICDL Professional modul Projektno planiranje obraditi u narednom segmentu, kojom prilikom će kandidatima najpre biti objašnjeno na koji način se kreira osnova ili baza, zatim na koji način se ona može obrisati i sačuvati.

Nakon toga će biti upoznati sa pojmom linija napretka, te sa time na koji način se ona može prikazati ili sakriti, a posle toga će kandidati koji budu pohađali ICDL Professional modul Projektno planiranje biti upoznati sa tim i na koji način se prikazuju ili sakrivaju kolone, u kojima su na primer prikazani fiksni troškovi, zatim procenti realizacije ili završni rokovi.

Bitno je i da svi koji koriste program namenjen projektnom planiranju znaju i to na koji način se zadaci mogu sortirati i filtrirati, odnosno na koji način se može ažurirati napredak zadataka, pa će i te teme biti obrađene, s tim što će kandidati biti upoznati i sa time šta se događa kada imaju nezavršen posao, odnosno neizvršene zadatke, te na koji način u tom slučaju funkcioniše ponovno planiranje.

U završnom delu će kandidatima biti objašnjeno na koji način se prikazuje osnova tekućeg projekata i na koji način se definiše redosled.

6. Priprema izlaznih informacija

Da bi jedan projekat bio priveden kraju, moraju na odgovarajući način da budu pripremljene izlazne informacije, što i jeste tema ovog dela edukacije. U principu je predviđeno da kandidati koji pohađaju ICDL Professional modul Projektno planiranje budu upoznati sa podešavanjima i sa postupkom štampanja, odnosno pripreme konkretnog projekta za štampu.

U okviru prvog segmenta će im biti objašnjeno na koji način se može menjati orijentacija strane, a u smislu da će im biti objašnjeno kako strana može biti orijentisana kao portret, a kako kao lendskejp, odnosno pejzaž, te će saznati i na koji način mogu menjati dimenzije papira namenjenog štampanju konkretnog projekta.

Svakako će naučiti i na koji način se menjaju margine i to bilo desno ili levo, bilo na dnu ili na vrhu, a odmah zatim će ICDL Professional modul Projektno planiranje upoznati kandidate sa tim i na koji način mogu da pripreme gantov grafikon, odnosno na koji način se za štampu priprema mrežni dijagram i to uz korišćenje opcija koje se odnose na beleške ili kolone za štampu.

Vrlo je važno da pre štampanja bude korišćena opcija preview, odnosno prikaz, na koji način bi bile uočene određene nepravilnosti ako ih ima, što i jeste prva tema koja će biti objašnjena u segmentu štampanje, a zatim će kandidatima ICDL Professional modul Projektno planiranje ponuditi mogućnost da se upoznaju sa time na koji način je najbolje štampati gantov grafikon, ali i na koji način je najbolje štampati izveštaj ili mrežni dijagram i to uz primenu opcija kao što je na primer broj kopija ili tačno određena strana, te već unešeni dokument. Jednom rečju, kandidatima će u okviru ovog segmenta biti predstavljene sve opcije koje je neophodno da poznaje neko ukoliko želi da konkretni projekat pripremi za štampu ili dalje prezentovanje.

Spisak gradova za ICDL test centar

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje