ICDL Professional - Korišćenje baza podataka

Modul 2 - Programski

Predviđeno je da svako ko pohađa ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka ovlada osnovnim veštinama koje su potrebne za korišćenje baza podataka, odnosno aplikacija koje su namenjene bazama podataka. Podrazumeva se da će kandidati biti upoznati naravno sa tim šta su baze podataka, odnosno kada se one koriste, a trebalo bi da se upoznaju sa korišćenjem različitih alata koje aplikacija za rad sa bazama podataka nudi.

Naučiće svako ko pohađa ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka i kako se izrađuje tabela, ali i kako se može povezati više tabela, te se podrazumeva da će biti upoznati sa tim i kako se kreiraju upiti i obrasci, odnosno na koji način se izrađuju izveštaji.

Predviđeno je aktuelnim nastavnim programom da ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka obradi temu koja se odnosi na organizaciju baza podataka, a kojom prilikom će kandidatima biti objašnjeni ne samo ključni koncepti koji se odnose na aplikaciju za bazu podataka, nego i veze, te će ovladati i osnovama rada sa bazama podataka. Isto tako će naučiti i koji su to zadaci koji se smatraju uobičajenim kada je u pitanju aplikacija za baze podataka.


ICDL Professional - Korišćenje baza podataka

Savladaće svi koji budu pohađali ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka i rad sa tabelama, a u smislu da će naučiti kako se dizajniraju tabele, zatim kako u okviru jedne tabele funkcionišu zapisi i veze, ali i kako i kada se koji koriste.

Da bi neko mogao da adekvatno koristi bazu podataka, on mora biti upoznat sa tim i koje su to osnovne informacije koje jedna baza podataka sadrži, ali i kako mogu iz konkretne baze da budu dobijene određene informacije, odnosno kako se kreiraju upiti, pa su i to teme koje će ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka svaka obraditi.

Uz to se podrazumeva da će kandidati naučiti da koriste i obrasce, ali i da konkretnu bazu podataka pripreme za štampu, te da izrade izveštaj u skladu sa zahtevima, odnosno da izvezu određene podatke iz konkretne baze podataka.

Ciljevi koje ima ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka

Sasvim očekivano, primarni cilj koji ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka ima jeste ta mogući zainteresovanima da se upoznaju sa korišćenjem aplikacije koja je namenjena bazama podataka, odnosno da nauče kako se u različitim režimima može pregledati sadržaj, tako da se podrazumeva da će naučiti kako se izrađuje jednostavnija baza podataka.

Biće omogućeno svakome ko pohađa ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka i da nauči kako da kreira jednu tabelu, zatim kako da definiše polja u okviru tabele i kako da ih izmeni, a predviđeno je aktuelnim nastavnim programom da kandidati nauči kako se kreiraju veze između dve i više tabela. Svakako će naučiti i da unose podatke u konkretnu tabelu, odnosno da ih u skladu sa potrebama menjaju.

S obzirom na to da je korišćenje filtera izuzetno važno za rad sa bazama podataka, to znači da će i tu temu da obradi ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka, tako da će kandidati najpre naučiti kako se koriste filteri, a zatim i kako mogu da kreiraju upit ukoliko žele da preuzmu određene informacije iz konkretne baze podataka.

Osim toga će imati priliku da nauče i kako se kreira obrazac za unos zapisa i podataka, ali i kako se taj obrazac može izmeniti i u krajnjem slučaju obrisati ako je to potrebno.

Biće upoznat svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka i na koji način se izrađuju izveštaji, odnosno kako se konkretni podaci mogu pripremiti ili za distribuciju elektronskim putem ili za štampu.

1 Razumevanje baza podataka

Da bi kandidati koji pohađaju ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka mogli da rade sa bazama podataka oni naravno moraju najpre biti upoznati sa ključnim konceptima baza podataka, a zatim moraju naučiti kako se baze podataka organizuju i kako generalno funkcionišu veze u bazama podataka, što su sve teme koje će ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka obraditi u ovom segmentu.

Na prvom mestu će kandidatima biti objašnjeno šta su to baze podataka i sa kojim ciljem se koriste, a nakon toga će im biti predstavljen rad sa informacijama, odnosno podacima iz obrađenog izraza. Svakako će biti predstavljena i organizacija jedne baze podataka, pa će tom prilikom biti objašnjeno kako se definiše tabela, kako polje, a kako zapis i šta se sa kojim ciljem koristi.

Naravno da će im biti napomenuto da se podaci u bazama podataka čuvaju u tabelama, a naučiće i da se sve promene koje se vrše u bazama podataka čuvaju automatski.

Svima koji budu pohađali ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka će biti predstavljene i one baze podataka, koje se vrlo često nalaze u upotrebi, kao što su na primer sistemi za rezervacije, zatim bolnički sistemi za pacijente, te društvene mreže i bankarski sistemi, kao i sistemi u vladinom sektoru, a sve se ciljem da bi mnogo lakše razumeli kako generalno funkcioniše u praktičnom smislu rad sa bazama podataka.

Organizacija baza podataka naredni je segment tog dela edukacije, te se tom prilikom podrazumeva da će kandidatima biti objašnjeno koji su to podaci koje treba da sadrži jedna tabela, a u smislu da jedna tabela u konkretnoj bazi podataka treba da ima one podatke, koji su vezani isključivo za jednu temu.

Biće objašnjeno svima koji pohađaju ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka i da zapis u jednoj bazi podataka neizostavno mora da sadrži one podatke, koji se odnosi samo na jednu tematiku, te se podrazumeva da će kandidati razumeti i da se jedan element podataka mora nalaziti u svakom polju u tabeli.

Naravno da sadržaj polja mora da bude povezan sa tačno određenom vrstom podataka, a bez obzira da li je to neki broj ili tekst, odnosno datum ili vreme i slično.

Predviđeno je trenutno aktuelnim nastavnim programom da kandidatima bude objašnjeno i šta su to pridružena svojstva jednog polja, a u smislu da razumeju bolje šta je podrazumevana vrednost, odnosno kako se definišu format i veličina polja.

Takođe je predviđeno da ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka omogući kandidatima da se upoznaju sa pojmom primarnog ključa, ali i sa time šta je to Index i koja je njegova glavna svrha.

Posle toga je u nastavnom programu navedeno da kandidatima bude objašnjeno kako funkcionišu veze u bazama podataka, odnosno sa kojim ciljem se vrši povezivanje tabela.

Na koji način se grade veze je naredna tema koju će ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka obraditi, a tom prilikom će kandidati saznati da nakon što se jedno jedinstveno polje u jednoj tabeli spoji se istim takvim poljem u drugoj tabeli dolazi do stvaranja veza između tabela.

Zbog čega je važno da bude održan integritet veza između dve i više tabela je takođe tema koju će ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka obraditi, jer je ona izuzetno značajna za rad sa bazama podataka.

2 Korišćenje aplikacije

Kako se koriste baze podataka je naravno osnovna tema koju će ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka obraditi u ovom segmentu, a u okviru koga se nalaze dve podoblasti i to rad sa bazama podataka i uobičajeni zadaci.

Najpre će kandidati naučiti kako se pokreće aplikacija namenjena radu sa bazama podataka, ali i kako se ona može ugasiti, a zatim će im biti objašnjeno kako se jedna baza podataka otvara, odnosno zatvara. Isto tako će naučiti i kako mogu da naprave novu bazu podataka, te da je snime, odnosno sačuvaju na lokaciju koju budu izabrali.

Kandidati koji budu pohađali ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka će takođe naučiti i kako mogu već ugrađenu paletu sa alatkama da ponovo prikazuju ili potpuno uklone, odnosno da je minimiziraju ako im tako odgovara, te će im biti predočeno koje to resurse pomoći nudi aplikacija koja je namenjena radu sa bazama podataka.

Sa onim zadacima koji se smatraju uobičajenim i čestim u praksi će ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka takođe upoznati sve kandidate u narednom segmentu, pa će u tom smislu oni najpre naučiti kako se jedna tabela može otvoriti i zatvoriti, zatim kako se kreira upit, odnosno obrazac, ali i kako se izrađuje izveštaj. Isto tako je aktuelnim nastavnim programom predviđeno da kandidati nauče kako mogu da promene način na koji se prikazuju bilo tabele ili upiti, bilo obrasci ili izveštaji.

U okviru ovog segmenta će ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka omogućiti kandidatima da se upoznaju sa time i na koji način mogu da promene prikaz bilo tabele, bilo upita ili obrasca, bilo izveštaja, a biće im objašnjeno i na koji način mogu obrazac, tabelu i izveštaj, odnosno upit da izbrišu, a ukoliko je to potrebno.

Saznaće kandidati i to kako mogu da se kreću najpre kroz zapise u okviru jedne tabele, odnosno u okviru obrasca ili upita, te na koji način mogu da se kreću između različitih strana u konkretnom izveštaju.

Takođe će im biti objašnjeno po kom principu funkcioniše sortiranje zapisa i to najpre u tabeli, a zatim i u upitu i u obrascu, tako da će im biti detaljno objašnjeno kako se zapisi mogu sortirati po opadajućem ili rastućem nizu, odnosno po abecednom redosledu.

3 Tabele

Izuzetno značajan segment rada sa bazama podataka vezan je za tabele, tako da će ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka u ovom segmentu omogućiti kandidatima da se upoznaju kako sa zapisima i dizajnom, tako isto i sa vezama, a sve sa ciljem lakšeg savladavanja rada u tabelama.

A u praktičnom smislu to znači da će im biti objašnjeno kako mogu podatke u jednom zapisu u okviru konkretne tabele da dodaju, zatim izmene po potrebi ili obrišu.

Zatim je predviđeno da budu upoznati sa postupkom kreiranja jedne tabele i preciziranja polja u okviru tabele, a u smislu da odrede odgovarajuće tipove podataka, poput brojeva, zatim vremena i datuma, kao i teksta i opcija da ili ne.

Isto tako je predviđeno da sdl ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka obradi temu koja se odnosi na podešavanje polja, odnosno njihovih svojstava, a u smislu da će kandidati koji budu pohađali edukaciju naučiti kako se podešavaju podrazumevane vrednosti jednog polja, odnosno format datum kroz vreme, kao i veličina ili format broja. Biće im objašnjeno i koje posledice može da donese izmena tipa podataka, odnosno svojstava nekog polja u okviru konkretne tabele.

Biće upoznat i svi kandidati koji budu pohađali ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka sa time na koji način mogu da kreiraju vrlo jednostavno pravila sa ciljem provere brojeva, odnosno kako mogu da postave polje za primarni ključ, te na koji način u praktičnom smislu funkcioniše indeksiranje polja, bez obzira da li su omogućeni ili onemogućeni duplikati. Takođe će naučiti i kako se može u već postojeću tabelu dodati polje, odnosno na koji način treba postupiti ukoliko je neophodno da širina kolone u tabeli bude izmenjena.

Treća podoblast u ovom delu vezana je za upoznavanje kandidata sa vezama, tako da će pored ostalog ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka omogućiti polaznicima da nauče kako mogu kreirati jedan - prema - više vezu i to između dve i više tabela. Isto tako će saznati i kako mogu jedan - prema - više vezu da obrišu, odnosno biće im objašnjeno šta je to referencijalni integritet i kako se on primenjuje između tabela.

4 Dobijanje informacija

Koje su to osnovne operacije neophodne u bazama podataka ukoliko je potrebno dobiti informacije i kako generalno u praktičnom smislu funkcioniše rad sa upitima su osnovne teme koje će ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka da obradi u ovom segmentu.

Biće objašnjeno kandidatima na koji način mogu da pronađu bilo zadatu reč ili datum, bilo broj u okviru konkretnog polja, a uz odgovarajućih pomoć opcija. Zatim će naučiti kako da koriste određeni filter bilo u okviru tabele bilo u okviru obrasca, odnosno kako da taj filter uklone i iz tabele i iz obrasca.

Nakon toga će svi koji budu pohađali ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka imati priliku da se upoznaju sa time kako se koriste upiti sa ciljem dobijanja, odnosno analize podataka. Savladaće i znanja potrebna za kreiranje upita u jednoj tabeli, a uz pomoć tačno određenih kriterijuma. Nakon toga je predviđeno da im bude objašnjeno kako mogu da kreiraju upit nad dve tabele, a opet uz primenu tačno određenih kriterijuma.

Naučiće i kako da dodaju kriterijume u upit, a ukoliko koriste neke od sledećih znakova: = ( jednako ), <> ( nije jednako ), < ( manje od ), <= ( manje ili jednako ), > ( veće ), >= ( veće ili jednako ), a podrazumeva se da će ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka omogućiti kandidatima i da nauče kako se dodaju kriterijumi u upit, bilo po abecednom redu, bilo po rastućem ili po opadajućem redu.

Sem toga, biće im objašnjeno i na koji način se u upit dodaju kriterijumi, a ako je potrebno koristiti logičke operatore, bez obzira da li je to jedan ili više njih, što se odnosi na korišćenje logi operatora “ and ”, “ not ” ili “ or ”.

Šta su to džoker znanci u jednom pitu i kako se oni koriste je svakako još jedna tema koju će ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka, kojom prilikom se misli na znake * ili %, odnosno ? ili _.

A nakon toga će kandidatima biti objašnjeno i kako mogu da određeni kriterijum u upitu izmene, odnosno uklone, te kako da generalno izmene upit, u smislu da će naučiti na koji način se u jednom upitu mogu ukloniti ili dodati polja, odnosno prikazati, sakriti ili pomeriti.

U završnom delu ovog segmenta edukacije će kandidati naučiti i kako se u praktičnom smislu jedan upit može pokrenuti.

5 Obrasci

Rad sa obrascima je osnovna tema koju će ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka obraditi u ovom segmentu i to tako da će kandidati mnogo bolje razumeti sa kojim ciljem se obrazac koristi, u smislu da se obrasci koriste kada je potrebno zapis prikazati, izmeniti ili dodati.

Zatim će im biti objašnjeno i kako u praktičnom smislu izgleda neki jednostavniji obrazac, odnosno kako ga mogu kreirati i imenovati, ali i na koji način mogu da ubace nov zapis uz pomoć već korišćenog obrasca.

Nastavnim programom je predviđeno da ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka u ovom segmentu omogući kandidatima da se upoznaju i sa time na koji način mogu jedan zapis da izbrišu, a uz pomoć obrasca, te na koji način mogu da dodaju, obrišu ili izmene podatak takođe uz korišćenje obrasca. Pored svega navedenog, predviđeno je da kandidati nauče i kako mogu da dodaju tekst u zaglavlju ili u podnožju obrasca, ali i na koji način mogu da ga po potrebi izmene.

6 Izlazi

U ovom delu edukacije je predviđeno da ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka obradi dve podoblasti i to izveštaj i izvoz podataka, kao i podoblast štampanje. Osnovni cilj koji ovaj segment edukacije ima jeste da upozna kandidate sa time kako se konkretna baza podataka priprema ili za štampanje ili za distribuciju elektronskim putem.

Najpre je važno da kandidati razumeju sa kojim ciljem se koristi izveštaj u štampanom formatu, budući da je njegova osnovna svrha da tačno određene informacije iz upita ili tabele budu odštampane. Zatim je nastavnim programom predviđeno da nauče i kako se kreira izveštaj koji je zasnovan bilo na tabeli bilo na upitu, ali i kako se takav jedan izveštaj imenuje.

Biće upoznat svako ko pohađa ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka i sa time šta je to grupni izveštaj, odnosno kako se on može kreirati i po potrebi imenovati, ali i na koji način se u tom slučaju vrše proračun i informacija i sortiranje zapisa, kao što su na primer minimum ili maksimum, zatim prosek ili suma.

Kada se budu upoznavali sa tim i na koji način mogu jedan izveštaj da izmene, svi koji budu pohađali ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka će biti upoznati i sa time kako se može promeniti raspored podataka polja, ali i kako se može promeniti zaglavlje. Nakon toga je predviđeno nastavnim programom da kandidati nauče i na koji način se menja izveštaj u smislu kako se može menjati tekst koji se nalazi u podnožju ili zaglavlju, ali i kako se tekst u podnožje ili zaglavlje može dodati.

Naučiće svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka i to na koji način se vrši eksportovanje, odnosno izvoz tabele, ali i rezultat upita u tekstualni ili tabelarni dokument, odnosno u xml format i to na lokaciju koja je zadata u tom slučaju, a odmah zatim će kandidati naučiti i kako se izveštaj može ne samo eksportovati, nego i sačuvati nazad na toj lokaciji, ali u PDF formatu.

Da bi jedna baza podataka bila na adekvatan način pripremljena za štampanje, potrebno je da osoba koja taj posao radi bude upoznata sa time i kako se može promeniti orijentacija bilo izveštaja, bilo same tabele, bilo rezultata upita ili obrazaca, te na koji način se menja veličina papira, pa se iz tog razloga podrazumeva da će ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka i tim temama posvetiti naročito pažnju.

U planu je prema aktuelnom programu da kandidati u ovom segmentu nauče i kako mogu da odštampaju jednu stranu, ali i celu tabelu, kao i izabran zapis ili više njih. Isto tako će im biti objašnjeno i na koji način se uz pomoć obrazaca mogu odštampati samo određene stranice, ali i svi zapisi.

Naučiće svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Korišćenje baza podataka i kako se štampaju rezultati upita, odnosno kako mogu da odštampaju samo jednostranu izveštaja, zatim nekoliko strana izveštaja, pa i celokupan izveštaj.

Spisak gradova za ICDL test centar

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje