ICDL Workforce - Prezentacije

Modul 3 Office aplikacije

U zavisnosti od toga na kom radnom mestu je neko zaposlen, vrlo lako se može desiti da često izrađuje prezentacija u određenom programu. U tom smislu će ICDL Workforce modul Prezentacije u velikoj meri da olakša svima koji su po prirodi ili svog posla ili ličnog života usmereni na izradu prezentacija.

Podrazumeva se da će se kandidati upoznati sa osnovama rada u programu koji je namenjen prezentacijama, te će naučiti da koriste brojne dodatne funkcije, kako bi značajno poboljšali kvalitet i produktivnost svog rada.

Pored ostalog će imati priliku da nauče i kako korak po korak da pripreme jednu prezentaciju, u smislu da će biti upoznati sa time kako da formiraju slajdove, kako da unesu tekst, odnosno fotografije i grafikone, ali i sve ono što je potrebno da jedna prezentacije izgleda profesionalno. Isto tako će se upoznati i sa postupkom koji se odnosi na obradu tekstualnih sadržaja u prezentacijama, a akcenat će biti stavljen na ubacivanje tabela, odnosno generalno na rad sa tekstom i na formatiranje tekstualnog sadržaja.


ICDL Workforce - Prezentacije

Predviđeno je nastavnim programom prema kome se organizuje ICDL Workforce modul Prezentacije da kandidatima bude objašnjeno i kako se koriste grafikoni, zatim i kako se oni organizuju, ali i da isto tako nauče kako da rade sa grafičkim objektima u prezentacijama. U suštini to znači da će se upoznati sa postupkom crtanja različitih grafičkih objekata, kao i sa postupkom ubacivanja i naravno njihove modifikacije po potrebi.

Svakako će se upoznati i sa pripremom za štampu, odnosno sa slanjem konkretne prezentacije elektronskim putem.

Ciljevi ICDL Workforce modul Prezentacije

S obzirom na to da je u pitanju modul koji je najpre fokusiran na upoznavanje kandidata sa programom koji je namenjen izradi prezentacija, to znači da svako ko bude završio ICDL Workforce modul Prezentacije treba da ima sasvim dovoljno znanja da može samostalno da izradi i modifikuje jednu prezentaciju, koristeći tekstualne sadržaje, fotografije, grafikone i grafičke objekte, kao i da je pripremi za štampu i pošalje na različite e - mail adrese.

Pored toga što će naučiti kako da kreira jednu prezentaciju, svako ko bude pohađao ovaj modul će naučiti i kako može da je modifikuje, odnosno da je prilagodi konkretnim zahtevima. Isto tako bi trebalo da bude upoznat i sa svim onim opcijama koje su dostupne u slojevima, a tiču se tema i dizajna na prvom mestu.

Akcenat ove edukacije će biti stavljen na omogućavanje kandidatima da se upoznaju sa različitim funkcijama, koje im mogu i te kako biti od koristi ukoliko žele da povećaju produktivnost prilikom izrade različitih prezentacija, te se podrazumeva da će uz sve to naučiti i na koji način mogu da pripreme prezentaciju bilo za prikazivanje, bilo za štampanje.

1. Korišćenje programa

Ne samo da će u okviru prvog segmenta ICDL Workforce modula Prezentacije kandidati biti upoznati sa time kako da aktiviraju, odnosno kako da zatvore program koji je namenjen izradi prezentacija, nego će im biti objašnjeno i kako mogu da pokrenu jednu prezentaciju, ali i kako mogu da je zatvore kada završe rad sa njom.

Pored toga što će naučiti kako da izrade novu prezentaciju koja je bazirana na nekom od dostupnih šablona, biće im objašnjeno i kako mogu da samostalno kreiraju šablon za konkretnu prezentaciju, te će naučiti i kako da je sačuvaju na određenoj lokaciji. Naravno da će ICDL Workforce modul Prezentacije u ovom segmentu ponuditi kandidatima objašnjenje i za to kako mogu da promene naziv konkretne prezentacije, odnosno kako da promene mesto na kome će ona biti sačuvana u računaru. Sem toga, naučiće i kako mogu da je sačuvaju u nekom drugom formatu, a u okviru ovog segmenta edukacije će im biti objašnjeno i kako mogu da prelaze iz jedne u drugu otvorenu prezentaciju.

Uzevši u obzir da postoje brojne dodatne opcije, to je vrlo važno da svako ko pohađa ICDL Workforce modul Prezentacije u ovom segmentu nauči da ih koristi, jer će na taj način u velikoj meri uspeti da poveća produktivnost , tako da će u narednom segmentu biti reči o tome na koji način se mogu izvršiti osnovna podešavanja, poput definisanja lokacije na kojoj će biti čuvane buduće prezentacije, odnosno korišćenje različitih opcija koje su namenjene za pomoć i generalno olakšavanje rada sa prezentacijama. Isto tako će biti govora i o korišćenju opcije koja je namenjena zumiranju, odnosno o korišćenju paleta sa alatkama i traka sa alatkama.

2. Izrada prezentacija

Da bi neko ko pohađa ICDL Workforce modul Prezentacije mogao samostalno da izrađuje prezentacije, on mora biti najpre upoznat sa time koji sve načini prikaza prezentacija postoje, što je u suštini prvi segment ovog dela edukacije. U tom smislu će kandidatim biti objašnjeno i šta podrazumeva normalni način prikaza, odnosno kako se definiše redosled slajdova i kako se unose stranice sa beleškama, te na koji način se definiše master slide, odnosno kako mogu da puste slideshow kako bi videli da li je potrebna neka izmena.

Zatim će im biti objašnjeno i kako mogu da prelaze između različitih načina prikaza, a odmah zatim će biti upućeni u to na koji način se dodaju naslovi u konkretnoj prezentaciji, kao i kako se korišćenje različitih naslova u okviru svakog slajda odražava na kvalitet same prezentacije.

Pažnja ovog dela edukacije će zatim biti usmerena na slajdove i rad sa njima, a u smislu da će kandidatima biti objašnjeno kako se može definisati izgled slajda, odnosno koje sve opcije su korisniku konkretnog programa na raspolaganju. Upoznaće se i sa dostupnim šablonima, odnosno sa temama za prezentacije koje su mu na raspolaganju.

Naravno da će kandidati koji budu pohađali ICDL Workforce modul Prezentacije u ovom segmentu naučiti i kako mogu da menjaju boju pozadine na svim slajdovima, ali i samo na pojedinim slajdovima. Dobiće informacije i o tome kako mogu da prilagode izgled samo jednog sajta, u smislu da li on sadrži ili ne sadrži naslov, odnosno da li sadrži ili ne sadrži konkretni tekst ili da bude na primer prazan, ako se to uklapa u određenu prezentaciju i njen koncept.

Uz sve to će im biti objašnjeno i kako mogu da kopiraju sadržinu konkretnog slajda, zatim kako mogu da menjaju mesto slajdu u okviru konkretne prezentacije ili da njegovu sadržinu kopiraju u drugu otvorenu prezentaciju, s tim da će naučiti i kako mogu da obrišu konkretni slajd ako je to potrebno.

Rad sa master slajdom je naredna tema koju će obraditi ICDL Workforce modul Prezentacije, što znači da će kandidatima biti objašnjeno i o čemu bi trebalo da vode računa prilikom dizajniranja konkretne prezentacije, odnosno kako mogu ubacivati u prezentaciju različite grafičke objekte po potrebi, bez obzira da li se to odnosi na neku fotografiju ili na prethodno nacrtani objekat. Svakako će saznati i kako mogu ranije uneti grafički objekat da uklone sa master slajda.

Nakon svega toga je predviđeno da kandidati u okviru ovog segmenta edukacije nauče i kako se formatira tekst u okviru master slajda, a u smislu da će saznati kako mogu da odrede veličinu tekstualnog sadržaja, zatim da podese boju i vrstu fonta.

3. Tekst

Uzevši u obzir da su prezentacije tako koncipirane da uključuju tekstualni sadržaj, to će ICDL Workforce modul Prezentacije obraditi i tu temu. Ne samo da će kandidatima biti objašnjeno kako generalno funkcioniše rad sa sadržajem, nego će im detaljno biti objašnjeno i zbog čega je važno da tekstualni sadržaj u jednom slajdu bude vrlo koncizan, te zašto bi trebalo da u određenim slučajevima koriste nabrajanje.

Takođe će se upoznati i sa različitom strukturom tekstualnog sadržaja, te će naučiti i kako mogu tekst da menjaju u okviru konkretne prezentacije. U tom smislu će naučiti ne samo kako mogu da iskopiraju ili određeni deo tekstualnog sadržaja ili celokupan tekst u neki drugi slajd ili u okviru druge prezentacije, s tim da će biti upoznati i sa time na koji način mogu da obrišu konkretni tekstualni sadržaj.

Naučiće i po kom principu funkcioniše opcija za opozivanje prethodno učinjene radnje, a zatim će saznati i kako se koriste liste za nabrajanje i liste za numeraciju, odnosno kako mogu da uvuku tekstualni sadržaj ili da uklone tu opciju.

Vrlo je važno da jedna prezentacija deluje pregledno, pa je u tom smislu formatiranje tekstualnog sadržaja naročito značajna. Iz tog razloga će ICDL Workforce modul Prezentacije omogućiti zainteresovanima da se upoznaju i sa time kako biraju font, odnosno kako odlučuju o tome koja veličina fonta je najbolja, te se upoznaju i sa različitim opcijama koje se odnose na izgled teksta, a u smislu da će naučiti kako se koristi podebljani tekstualni sadržaj, kako onaj sa senkom, ali i kako iskošeni, odnosno podvučeni.

Podrazumeva se da će naučiti i kako mogu da menjaju boje tekstualnog sadržaja, ali i kako treba da poravnaju neki tekst u okviru konkretnog slajda, te kako mogu da dodaju razmak ispod ili iznad teksta, kao i koje sve vrste lista postoje, te kada je potrebno da u tekstu postoji nabrajanje.

Svakako će naučiti da unose hiperlink u tekstualni sadržaj, ali i da ga po potrebi uklone, odnosno izmene. Biće upoznati i sa različitim stilovima koji se koriste kako za numeraciju, tako isto i za nabrajanje.

Podrazumeva se da će ICDL Workforce modul Prezentacije u ovom segmentu omogućiti kandidatima da nauče i kako da rade sa tabelama u okviru konkretne prezentacije, tako da će najpre naučiti kako mogu da naprave jednu tabelu, a zatim i kako da u nju unesu tekstualni sadržaj i kako da taj sadržaj izmene, te se podrazumeva da će dobiti informacije i o tome kako konkretnu tabelu mogu da obrišu.

Naučiće i na koji način da izaberu bilo red, bilo ćeliju ili kolonu, te celu tabelu, a ukoliko je potrebno da ih modifikuju ili obrišu.

Biće upoznati i sa time kako se menja visina reda, odnosno širina kolone, te kako se unosi tekstualni sadržaj u kolone i redove, ali i kako se menja i briše.

4. Grafikoni

Kako se koriste grafikoni u prezentacijama je tema koju će detaljno obraditi ICDL Workforce modul Prezentacije u ovom segmentu, tako da će pored ostalog kandidati biti upoznati sa različitim tipovima grafikona, ali i sa time na osnovu čega bi trebalo da odaberu grafikon, te kako se kreira naslov grafikona, ali i na koji način mogu dodati ili ukloniti konkretni naslov. Biće govora i o tome kako se natpisi vrednosti podataka mogu uneti u grafikon, bez obzira da li su u pitanju brojčane vrednosti ili, recimo one koje su izražene u procentima.

Saznaće kandidati i kako mogu da promene boju pozadine u okviru konkretnog grafikona, ali i kako mogu menjati boju kolone ili stuba.

Isto tako će ICDL Workforce modul Prezentacije u okviru ovog segmenta ponuditi kandidatima mogućnost da se upoznaju sa postupkom izrade organizacionog dijagrama, a uz pomoć alatke koja je dostupna u okviru konkretnog programa. Takođe će saznati i šta je hijerarhijska struktura u okviru konkretnog organizacionog dijagrama i kako se ona može promeniti. Naravno da će biti govora i o tome kako se mogu dodavati saradnici, odnosno podređeni u okviru konkretnog organizacionog dijagrama, ali i na koji način se oni mogu ukloniti.

5. Grafički objekti

Šta se podrazumeva pod pojmom grafičkih objekata će naravno saznati svi kandidati u ovom segmentu edukacije, tako da će im biti objašnjena razlika između slike i onog grafičkog objekta koji je nacrtan, odnosno razlika između postupka umetanja jednog ili drugog takvog grafičkog objekta u konkretni slajd.

Isto tako će saznati kandidati i po kom principu bi trebalo da odaberu konkretni grafički objekat, odnosno kako ga mogu kopirati ili premestiti u drugi slajd, ali i u neku drugu prezentaciju koja je otvorena u konkretnom programu.

Naravno da će im biti objašnjeno i kako mogu da modifikuju konkretni grafički objekat, a u smislu da će naučiti kako mogu da promene veličinu, te kako ga mogu obrisati ukoliko je to potrebno, ali i kako mogu da mu promene položaj ili ga poravnaju u odnosu na konkretni slajd, bez obzira da li je to poravnanje odozgo ili odozdo, odnosno s leva ili na desno, te u sredini. Sem toga će naučiti i kako mogu konkretni grafički objekat da poravnaju u odnosu na neki drugi objekat, a zatim će biti govora i o nacrtanim objektima i o tome kako se oni mogu dodavati na konkretni slajd. U principu ne odnosi se to samo na linije i strelice, što su nacrtani objekti koji se prilično često koriste u prezentacijama , već i na ne kružne, ovalne ili kvadratne nacrtane objekte, te na polje za unos teksta ili na nacrtane objekte u obliku trougla i u drugim oblicama.

Pored toga će kandidatima biti objašnjeno i kako mogu u polje namenjeno za unos teksta da izvrše unošenje tekstualnog sadržaja u bilo koji od nacrtanih objekata različitog oblika, ali i na koji način mogu da izmene boju pozadine konkretnog nacrtanog objekta, te eventualno boju linije, njenu širinu ili stil.

Dobiće svi koji budu pohađali ICDL Workforce modul Prezentacije i informaciju o tome kako se koristi opcija senčenja u okviru nekog nacrtanog objekta, kao i na koji način mogu da izmene strelicu, odnosno njen početak ili kraj. Isto tako će naučiti i kako mogu da grupišu nacrtane objekte u okviru konkretnog slajda, ali i kako mogu da ih razdvoje ako je to potrebno.

U završnom delu ovog segmenta edukacije će biti reči i o podešavanju pozicije konkretnog nacrtanog objekte ili više njih, a u smislu da će kandidati saznati kako mogu takav jedan objekat da postave da bude jedan nivo unazad ili unapred, odnosno da se nađe ispod nekog drugog nacrtanog objekta ili iza njega.

6. Priprema izlaza

Pošto savladaju sva znanja predviđena programom, podrazumeva se da će svako ko bude pohađao ICDL Workforce modul Prezentacije u ovom segmentu saznati i kako funkcioniše priprema konkretne prezentacije ili za prikazivanje ili za slanje. U tom smislu će saznati kako se vrše poslednje izmene, koje se odnose na dodavanje ili uklanjanje efekata prelaza između različitih slajdova, odnosno animacije, te će saznati i na koji način mogu da u jedan ili više slajdova po potrebi dodaju napomene.

Nastavnim programom određeno je da kandidati nauče i kako mogu da sakriju određeni slajd, odnosno da dodaju neki tekstualni sadržaj na dnu samo jednog slajda ili više njih, te svih slajdova koji čine jednu prezentaciju. Biće govora i o numeraciji slajdova, potom o tome kako se automatski može izvršiti ažuriranje datuma, a sve sa ciljem što bolje preglednosti konkretne prezentacije.

U završnom delu ove edukacije će kandidatima biti preporučeno da još jednom provere celokupnu prezentaciju, sa tim da akcenat usmere na proveru pravopisa, odnosno celokupnog tekstualnog sadržaja, kako bi eventualno izbegli ponavljanje.

Naučiće takođe i kako mogu da po potrebi izmene orijentaciju slajdova, bez obzira da li je bolja opcija da oni budu položeni ili uspravni, te da odaberu onaj način prezentacije koji je u konkretnom slučaju odgovarajući, bez obzira da li su se odlučili za prikazivanje prezentacije na ekranu ili za štampanje konkretne prezentacije.

Naravno da će svako ko bude pohađao ICDL Workforce modul Prezentacije u ovom segmentu naučiti i kako mogu da odštampaju ne samo celu prezentaciju, nego i samo određene slajdove ako to žele, odnosno sav sadržaj koji se smatra dodatnim. U tom segmentu će naučiti i kako mogu da pokrenu konkretnu prezentaciju i to kako od prvog slajda, tako i od onog koji odaberu, te će naučiti i na koji način mogu, ako je to potrebno da konkretnu prezentaciju prekinu. Isto tako će biti govora i o tome kako se može u toku prezentovanja preći na tačno određeni slajd, odnosno kako se može videti prvi naredni slajd ili onaj koji mu prethodi.

Spisak gradova za ICDL test centar

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje