ICDL Professional - Prezentacije - napredni nivo

Modul 3 - Marketing i komunikacije

Svako ko je ranije imao prilike da se upozna sa programom koji je namenjen izradi prezentacija i ko je stekao osnovna znanja, u okviru ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo ta znanja može podići na viši nivo, a kako bi značajno obimnijoj publici mogao da prezentuje ono što izradi u konkretnom programu. Pored toga što će kandidati imati priliku da se upoznaju sa naprednim funkcijama koje program namenjen izradi prezentacija nudi, oni će naučiti i kako da sa tehničkog aspekta pravilno realizuju i održavaju, odnosno upravljaju konkretnom prezentacijom, ali i kako da je na najbolji mogući način zaštite.

Najpre će se upoznati sa postupkom planiranja izrade konkretne prezentacije, a u smislu da će definisati ciljnu publiku, zatim okruženje, te svoju pažnju usmeriti na dizajniranje konkretne prezentacije, odabir sadržaja i naravno definisanje toga kako će ta prezentacija da izgleda i šta je sve potrebno od informacija da sadrži.

Nakon toga je predviđeno da ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo omogući kandidatima da se upoznaju sa korišćenjem master slajdova i sa različitim šablonima, šta će u velikoj meri da im olakša izradu konkretne prezentacije. Isto tako je nastavnim programom predviđeno da kandidati nauče i da rade sa grafičkim objektima na naprednom nivou, a u smislu da formatiraju i slike i fotografije, te da formatiraju prethodno nacrtani objekat i generalno da što je moguće uspešnije rukuju različitim grafičkim objektima u okviru konkretne prezentacije.


ICDL Professional - Prezentacije - napredni nivo

Rad sa grafikonima i dijagramima je takođe obuhvaćen nastavnim programom, a podrazumeva se da će ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo obraditi i temu koja se tiče korišćenja multimedija, te primarno audio i video sadržaja, kao i animacije.

Zahvaljujući sticanju znanja vezano za povezivanje, odnosno za ugrađivanje, te za korišćenje naprednih funkcija koje nudi program namenjen izradi prezentacija, predviđeno je da kandidati u velikoj meri povećaju produktivnost. U završnom segmentu je predviđeno da ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo bude usmeren na upoznavanje kandidata sa pravilnim i efikasnim upravljanjem prezentacijama, u smislu da će naučiti kako da ih prilagode, odnosno na koji način da ih podese i kako da izvrše isporuku.

Koji su ciljevi ICDL Professional modula Prezentacije - napredni nivo?

Ne samo da će svi koji budu imali prilike da pohađaju ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo naučiti kako se definiše ciljana publika, a sa aspekta demografskih kategorija na prvom mestu i njihovog prilagođavanja, nego će takođe biti upoznati i sa time zašto su grafički elementi toliko značajni i kada je najbolje koristiti ih, te na koji način. Svakako će imati dovoljno znanja da mogu da rasporede multimedijalne elemente na odgovarajući način, a kako bi konkretnu prezentaciju maksimalno poboljšali.

Isto tako će naučiti i na koji način treba da podese konkretno prezentaciju, kako bi ona dobila dobila na kvalitetu, ali i na koji način treba da je isporuče, da to bude jednostavno za buduće korišćenje. Uz sve to će kandidati naučiti da rade i za master slajdovima, te da biraju odgovarajuću temu prezentacije i da odaberu šablon, odnosno da ih kreiraju i modifikuju, a podrazumeva se da će ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo omogućiti kandidatima da se upoznaju i sa korišćenjem naprednim funkcijama sa ciljem formatiranja kako grafikona, tako isto i dijagrama.

Steći će dovoljno znanja svakako bude pohađao ovaj modul da može da implementira i video i audio zapise u konkretnu prezentaciju, a saznaće i kako može da napravi snimak ekrana, odnosno da dodatno animira konkretnu prezentaciju uz korišćenje adekvatnih opcija.

Sigurnost prezentacije treba da bude na visokom nivou, pa će ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo biti fokusiran i na to, tako da se očekuje da svako ko bude završio pohađanje ovog modula zna kako potpuno samostalno treba i kada treba da koristi funkcije koje su namenjene kako unosu, tako i izvozu i integraciji, a sa ciljem osiguravanja prezentacije, te kako se koriste one funkcije koje su namenjene povezivanju ili ugrađivanju različitih elemenata u konkretnu prezentaciju.

Svakako će kandidati koji budu pohađali ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo steći sasvim dovoljno znanja da mogu da rade sa „ Custom “, odnosno prilagođenim prezentacijama i da ih podešavaju na određeni način, a kako bi se postiglo maksimalno kvalitetno korisničko iskustvo.

1. Planiranje prezentacija

Najbitnije za izradu kvalitetne i profesionalne prezentacije jeste planiranje, pa je to i prva tema kojom će se baviti ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo. U tom smislu je predviđeno da kandidati budu upoznati sa time na koji način demografija publike može da ima uticaja na konkretnu prezentaciju, a što se odnosi kako na godine ciljane publike, tako isto i na nivo znanja koji imaju, zatim na kulturno poreklo i zanimanje. Upravo sa tih aspekata treba i odabrati odgovarajuću temu prezentacije, jer će ona definitivno biti uspešna ukoliko se okruženje i publika prilagode temi konkretne prezentacije.

S obzirom na to da je mesto na kome će biti održana prezentacija vrlo važno da bude pažljivo odabrano, to će ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo u narednom segmentu omogućiti kandidatima da se upoznaju sa time zbog čega je važno posebno da obrate pažnju i na taj segment, čak i ako ne razmišljaju u tom pravcu. Naime, dobro je poznato da na utisak ciljane publike o konkretnoj prezentaciji i te kako ima uticaja i veličina prostorije u kojoj se prezentacija organizuje, potom i osvetljenje, ali i raspored slajdova i slično, pa će upravo na tome biti akcenat ovog dela edukacije.

Isto tako je važno da tehnički aspekti organizovanja prezentacije budu zadovoljeni, pa će iz tog razloga ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo u narednom segmentu pružiti mogućnost kandidatima da se upoznaju sa time zašto je važno da vrlo pažljivo odaberu i audio i video opremu, ali i odgovarajući pribor koji će biti korišćen za prezentaciju i naravno da sve to povežu na adekvatan način.

Dizajn, sadržaj i izgled je naredna tema kojom će se baviti ovaj modul, a primarno će kandidati biti upoznati sa time zašto bi bilo neophodno da sadržina konkretne prezentacije bude prilagođena dostupnom vremenu, odnosno da se omogući odgovarajući vremenski period za prikazivanje svakog slajda i generalno da sadržaj maksimalno bude prilagođen potrebama ciljne publike.

Važno je takođe i da sve ono što je navedeno u konkretnoj prezentaciji bude podržano bilo odgovarajućim tekstom, bilo odgovarajućim grafičkim objektom ili audio efektom, pa je u tom smislu posebno važno obratiti pažnju i na to, što i jeste tema narednog segmenta ove edukacije.

Nema sumnje da je dizajn takođe vrlo značajan, te da i te kako utiče na to kako će ciljna publika prihvatiti određenu prezentaciju. Iz tog razloga će ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo upoznati kandidate sa time kako na pravilan način da odaberu veličinu i izgled fonta, odnosno kako da odrede boju koja je odgovarajuća, ali i zašto je značajan kontrast i alternativni tekst, odnosno zašto treba posebno voditi računa o tome da i animacija i tranzicija budu adekvatno odabrane, uzevši u obzir da ako se to ne dogodi to i te kako može imati ograničavajući efekat i negativan od strane publike.

2. Master slajdovi i šabloni

Na samom početku ovog dela edukacije će se kandidati upoznati sa time kako se definiše master slide, odnosno kako se on unosi u konkretnoj prezentaciju i kako joj daje novi izgled. Naravno da će ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo u tom segmentu pružiti priliku kandidatima da se upoznaju sa time kako treba u praksi da izgleda pažljivo odabrani master slajd, kao i kako se može menjati njegov izgled po potrebi. U tom smislu će im biti objašnjeno kako se menja boja pozadine, odnosno kada je potrebno ubaciti efekte punjenja, zatim kako se definiše format liste za nabrajanje da bi on bio odgovarajući i slično.

Rad sa šablonima je vrlo značajan, pa se podrazumeva isto tako da će kandidatima biti objašnjeno na koji način se mogu kreirati novi, ali i koristiti postojeći šabloni, s tim da će kandidati biti upoznati i sa time na osnovu čega se bira odgovarajuće tema za konkretnu prezentaciju.

Podrazumeva se da će ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo u tom delu upoznati polaznike i sa time na koji način se konkretna prezentacija može sačuvati kao šablon, ali i na koji način se može sačuvati tema konkretne prezentacije i kako se generalno sve to može menjati.

3. Grafički objekti

U okviru ovog dela edukacije je predviđeno da kandidati budu upoznati na prvom mestu sa time kako se definišu grafički objekti i kada je potrebno koristiti ih. Ovaj deo edukacije sačinjen je od ukupno tri segmenta, a u prvom će kandidati biti upoznati sa time kako u praksi funkcioniše formatiranje nacrtanog objekta, u smislu da će saznati kako se primenjuje efekat punjenja pozadine kada je u pitanju nacrtani objekat.

Odmah zatim će ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo biti usmeren na prezentovanje primenjivanja efekta transparentnosti na konkretni nacrtani objekat.

Predviđeno je aktuelnim nastavnim programom i da kandidati u ovom segmentu nauče i kako se primenjuje trodimenzionalni ili 3 D efekat na bilo koji nacrtani objekat, ali i kako se u tom slučaju vrše podešavanja.

Naravno da će kandidati naučiti i na koji način se format stila već nacrtanog objekta može iskopirati, a kako bi bio primenjen isti na bilo koji drugi novi objekat koji je nacrtan. Naravno u slučaju da se to zahteva u okviru konkretne prezentacije.

Formatiranje slika i fotografija je naredni segment kojim će se baviti ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo, tako da je predviđeno nastavnim programom da kandidati nauče i na koji način je potrebno da bude izvršeno podešavanje slika, odnosno da nauče kako se podešavaju opcije njenog osvetljenja i kako se može podesiti kontrast na slici.

Saznaće kandidati i kako se slike, odnosno fotografije mogu prikazati u različitim formatima, kao što su na primer crno beli ili CV format, ali i „ Wash out “, odnosno takozvani format ispiranja.

Isto tako je predviđeno trenutno aktuelnim nastavnim programom da svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo zatim nauči i na koji način se može menjati boja na konkretnoj slici ili fotografiji, te da li je moguće vratiti onu boju koja je originalna, odnosno kako u praksi funkcioniše opcija „ Restore “ u tom slučaju.

Rukovanje grafičkim objektima je treći segment u ovom delu edukacije i podrazumeva se da će kandidati tom prilikom biti upoznati sa brojnim naprednim funkcijama koje se mogu koristiti, kako bi bilo adekvatno manevrisanje konkretnim grafičkim objektima.

Prvo će naučiti čemu služi ruler, odnosno lenjir i kako se on može prikazivati ili po potrebi sakrivati, a zatim će biti govora opciji „ Grid “, odnosno o korišćenju pomoćne mreže, ali i o opcijama vođenja koje su dostupne. Isto tako će kandidati naučiti i kako mogu da aktiviraju ili deaktiviraju poravnanje kada je u pitanju pomoćna mreža.

Koje su specifične i horizontalne i vertikalne koordinate poželjne kada je potrebno određeni grafički objekat pozicionirati u okviru jednog slajda, bez obzira da li je u pitanju slika ili fotografija, te crtež je naredna tema koju će obraditi ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo. Odmah zatim će biti govora i o korišćenju alternativnog teksta, pa će kandidati saznati kako se alternativni tekst može dodati, ali i kako se može ukloniti i naravno kako se po potrebi može modifikovati.

Na koji način se određeni grafički objekti mogu distribuirati bilo vertikalno bilo horizontalno a u odnosu na slajd će takođe saznati svi koji budu pohađali ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo u ovom segmentu, s tim da će isto tako biti govora i o tome kako se vrši distribucija konkretnim grafičkih objekata u odnosu na druge grafičke objekte i to po horizontali i po vertikali.

Da bi mogli da modifikuju određeni grafički objekat, kandidati moraju znati i kako funkcioniše opcija „ Crop “, odnosno sečenja, a biće upoznati i sa time na koji način mogu određenu sliku da pretvore u crtež, odnosno „ Drawn object “, kao i na koji način mogu da ga kasnije menjaju.

Svakako će imati prilike da nauče i kako u praktičnom smislu funkcioniše čuvanje grafičkog objekte u različitim file formatima, ali i kako mogu da grafiku koja se nalazi na pozadini prikažu ili sakriju u jednom ili više slajdova.

4. Grafikoni i dijagrami

Naročito je značajno za uspešnosti jedne prezentacije i da adekvatno budu prikazani i grafikoni i dijagrami, što je sledeća tema kojom će se baviti ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo.

Najpre je predviđeno da kandidati budu upoznati sa time koje su osnovne karakteristike grafikona i kada je dobro koristiti ih. Odmah zatim će naučiti i na koji način se naslov jednog grafikona formatira, ali i kako se označavaju podaci i šta je zapravo legenda jednog grafikona.

Predviđeno je da se upoznaju i sa različitim vrstama grafikona, te da tačno znaju kada koji treba odabrati. Ukoliko pogreše prilikom izbora grafikona, svakako će saznati i kako mogu promeniti odabranu vrstu, a biće upoznati i sa time na koji način se može promeniti razmak, odnosno preklapanje između stupanca jednog grafikona, kao i između barova.

U okviru ovog segmenta će ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo pružiti priliku kandidatima da saznaju i kako se formatiraju kolone u određenom grafikonu, ali i kako se formatiraju barovi. Isto tako će biti govora i o grafičkim podacima, odnosno o prostoru grafikona koji je potrebno da zauzme kako bi adekvatno bila prikazana slika.

Uz to je predviđeno nastavnim programom da kandidati nauče i na koji način se menja skala vrednosti osa, odnosno kako se definiše minimalni, ali i maksimalni broj za prikaz, te kako se određuje interval između prikazivanja grafičkih podataka u okviru konkretnog grafikona.

Što se druge oblasti u okviru ovog segmenta edukacije tiče, ona je vezana za upoznavanje kandidata sa pravilnim korišćenjem dijagrama. U tom smislu će im prvo biti objašnjeno kako se definiše dijagram, čemu služi i sa kojim ciljem se on najčešće koristi u prezentaciji, kao i na koji način se može on kreirati i to uz primenu već ugrađenih opcija, ali i ostalih dostupnih alata, kao što su „ Flowchart “, odnosno dijagram toka, zatim piramida, kao i krug ili „ Cycle “.

Naučiće kandidati koji budu pohađali i ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo i na koji način mogu određene oblike u konkretni dijagram da dodaju ako je to potrebno, kao i kako mogu da ih obrišu ili pomeraju, te da ih generalno govoreći, modifikuju i to tako da dijagram izgleda onako kako kreator prezentacije želi. Isto tako će biti govora i o tome kako se dodaje dijagram toka, kako se briše i na koji način se može menjati u slučaju da je to potrebno u okviru konkretne prezentacije.

5. Multimedija

Ukupno je dve oblasti predviđeno aktuelnim nastavnim programom u okviru ovog segmenta edukacije, tako da će se kandidati najpre upoznati sa opcijama audio i video sadržaja u prezentacijama, a zatim i sa animacijama, te će naučiti kako da sve te opcija koriste na naprednom nivou.

Podrazumeva se da će ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo najpre upoznati kandidate sa time na koji način jedan online video može da bude ugrađen ili embedovan u konkretnu prezenraciju, a kojom prilikom se podrazumeva korišćenje „ Embed “ opcije u konkretnom slajdu, ali i na koji način je potrebno konkretni video zapis uneti tako da se on jednostavno aktivira klikom miša. Isto tako će biti govora i o postupku unosa audio zapisa, koji će se aktivirati automatski, to jest nakon što gledalac klikne mišem.

Saznaće svako ko bude pohađaju ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo u ovom segmentu i kako u praktičnom smislu funkcioniše kreiranje audio snimanja, ali i na koji način se može izvršiti snimanje ekrana po potrebi.

Da bi bile korišćene napredne opcije koje program za izradu prezentacija nudi, postoji mogućnost da određeni audio zapis koji kreator unese teče u pozadini same prezentacije i to ili sve vreme ili samo određeno vreme, što je upravo tema kojom će se ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo u ovom segmentu baviti.

Nakon toga će biti reči i o animaciji, tako da će kandidati naučiti na koji način se mogu menjati već prilagođeni efekti konkretnih animacija i kako generalno u praktičnom smislu funkcioniše podešavanje animacija u okviru određene prezentacije. Isto tako će naučiti i kako mogu da promene redosled već prilagođenih animacija u okviru konkretnog slajda prezentacije.

Koja su automatska podešavanja dostupna kada su u pitanju animacije je naredna tema koju će obraditi ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo. Pored toga što će kandidati naučiti kako se primenjuju automatska podešavanja i to tako da određena lista ima takozvani dim ili efekat potamnjenja, takođe će naučiti i kako u praktičnom smislu funkcioniše animacija elemenata jedno grafikona, bilo po kategorijama, bilo po serijama ili čak i po elementima u seriji podataka.

Svakako da će biti kandidati upoznati i sa time na koji način može da bude izvršena animacija grida i to kako grafikona, tako i legende, ali i kako takva animacija može biti opozvana.

6. Povećanje produktivnosti

Uzevši u obzir da program koji je namenjen izradi prezentacija i te kako ima dostupnih naprednih funkcija, to ne čudi što kandidati koji ih budu koristili na pravilan način mogu u velikoj meri produktivnost da povećaju, što i jeste tema kojom će se ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo baviti u okviru ovog segmenta, koji je sačinjen od dve podoblasti.

Povezivanje i ugrađivanje je tema prve podoblasti i podrazumeva da će kandidati saznati kako u praktičnom smislu mogu da unesu dugme za akciju, odnosno na koji način mogu da podese konkretnu prezentaciju tako da ona vodi bilo do određenog fajla ili slajda, bilo do URL - a, odnosno da podese tako da bude maksimalno prilagođena zahtevima i same teme i ciljne publike.

Naučiće kandidati i na koji način mogu podatke da povežu sa konkretnim slajdom ako je to potrebno i ako će to da unapredi kvalitet same prezentacije, a tako da oni potom budu prikazani bilo kao objekat, bilo kao ikona, s tim što će im ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo u tom segmentu omogućiti i da nauče kako mogu da ažuriraju već postojeći link, ali i na koji način mogu, u slučaju da je to potrebno, da ga obrišu.

Saznaće i na koji način u praksi funkcioniše postupak unosa slike ili fotografije iz nekog fajla, a u okviru koje postoji link ka konkretnom ili nekom drugom fajlu. Sem toga, ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo će u ovom segmentu omogućiti polaznicima da se upoznaju i sa postupkom ugradnje određenih podataka u slajd, a potom i prikazivanja tog slajda u formi objekta. Naravno da će imati priliku svi da se upoznaju i sa time kako se manevriše ugrađenim podacima, odnosno kako se oni mogu menjati i po potrebi obrisati.

Uvoz, izvoz i sigurnost je tema druge podoblasti u ovom segmentu edukacije, kojom prilikom će kandidati biti upoznati sa time kako se korak po korak u praktičnom smislu može vršiti spajanje slajdova, odnosno kako se može kompletirati konkretna prezentacija, ali i na koji način se određeni Word dokument seaneke druge lokacije može uneti u konkretnu prezentaciju.

Sa različitim formatima čuvanja slajdova prezentacije će biti upoznati kandidati, a što se odnosi na čuvanje slajda u GIF, JPEG i BMP formatu, na prvom mestu.

Zatim će biti upoznati i sa čuvanjem celokupne prezentacije u različitim formatima, a primarno u video formatu i RTF formatu, kojom prilikom će kandidatima biti objašnjeno i koje su prednosti čuvanja prezentacije u jednom, a koje u drugom dostupnom formatu.

U završnom segmentu će kandidati saznati i kako se može dodati šifra kojom će biti omogućeno bilo otvaranje, bilo modifikovanje konkretne prezentacije, s tim što će im ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo ponuditi i informacije o tome kako se takva jedna šifra po potrebi može ukloniti, ali i na koji način se ona može menjati.

7. Upravljanje prezentacijama

Završni segment ovog dela modula usmeren je na upoznavanje kandidata sa pravilnim upravljanjem prezentacijama i sačinjen je od ukupno tri podoblasti.

Na prvom mestu će ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo pružiti priliku kandidatima da se upoznaju sa time šta je prilagođena ili „ Custom “ prezentacija, odnosno kako se ona može kreirati korak po korak i na koji način se imenovana prilagođena prezentacija prikazuje. Takođe će kandidati saznati i sve detalje vezano za napredna podešavanja prezentacija, što je tema drugog segmenta u okviru ove oblasti.

Biće govora o tome šta je tačno tranzicija između slajdova, te zbog čega je važno da ona bude primenjena na pravila način, ali i koliko bi tranzicija trebalo da traje i kako se vremenski interval iz tranzicija može ukloniti. Naravno da će biti prikazani i odgovarajući primeri iz prakse, kako bi kandidati što je moguće bolje razumeli i zbog čega je tranzicija izuzetno značajna za kvalitet konkretne prezentacije.

Vrlo je važno da budu upoznati i sa podešavanjima prezentacije koja su vezana za postupak ponavljanja, a u zavisnosti od odabira kreatora prezentacije će biti definisano i da li će se ona ponavljati neprekidno ili se uopšte neće ponavljati.

Svakako postoji mogućnosti podešavanja tako da slajdovi budu pokretani i automatski i ručno, a kojom prilikom će biti definisani konkretni vremenski intervali. Isto tako može biti podešeno i da se prezentacija prikazuje tako da se vidi animacija, ali i tako da bude prikazana bez dostupne animacije.

Na koji način je najbolje isporučiti prezentaciju je tema koju će ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo modul obraditi na samom kraju edukacije. Najpre će kandidatima biti objašnjeno i zbog čega je naročito važno da se sve one napomene olovkom koje su bile pisane za vreme kreiranja prezentacije obrišu, ali i dodaju, odnosno biće im razjašnjeno kada je dobro da te napomene budu dodate, a kada obrisane i na koji način.

Naučiće i kako se u toku prezentacije prikazuje beli, a na koji način se prikazuje crni ekran, te kako se konkretna prezentacija može pauzirati po potrebi. Isto tako će imati priliku da saznaju i kako se restartuje prezentacija, ali i na koji način se završava i kako se čuva, to jest u kom tačno formatu.

Da bi neko ko je kreirao određenu prezentaciju bio potpuno siguran da će ona zadovoljiti zahteve klijenta ili ciljne publike, preporučuje se da pre slanja ili puštanja konkretne prezentacije izvrši adekvatan pregled, odnosno da koristi opciju „ Preview “ i za svaki pojedinačni slajd i za celokupnu prezentaciju, što je tema koju će takođe ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo da obradi.

Naročito je važno i da prezentacija bude isporučena na adekvatan način, odnosno da ciljna publika ima priliku da zaista prihvati sve ono što se predstavlja u okviru te prezentacije, pa je zato važno da osoba koja isporučuje prezentaciju bude upoznata sa time kakav ton obraćanja treba da odabere, a u smislu kako treba da intonira tekst ili da naglašava reči i rečenice, te kojom tačno jačinom je poželjno da govori i slično. U završnom segmentu će ICDL Professional modul Prezentacije - napredni nivo uputiti kandidate i u to zašto je važno da osoba koja isporučuje prezentaciju vodi računa o govoru tela, odnosno o držanju u toku prezentacije, ali i generalno o tome na koji način je poželjno da informacije prezentuje i zašto je neophodno da vodi računa o pokretima koje pravi tokom prezentovanja sadržaja.

Spisak gradova za ICDL test centar

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje