ICDL Workforce - Tabelarne kalkulacije

Modul 2 Office aplikacije

Izuzev rada sa tekstualnim sadržajima, da bi neko bio sposoban u potpunosti za korišćenje računara, podrazumeva se da će savladati i ICDL Workforce modul Tabelarne kalkulacije, što će mu omogućiti da nauči kako da organizuje podatke i vrši analizu, a uz pomoć programa koji je upravo tabelarnim kalkulacijama namenjen.

Ne samo da će se upoznati sa osnovnim znanjima vezano za korišćenje konkretnog programa, već će bez ikakve sumnje zahvaljujući kasnijoj primeni tih znanja u velikoj meri uspeti da poveća poveća produktivnost u obavljanju dnevnih radnih zadataka.

Pored toga što će se upoznati sa pojmom ćelije, kandidat će naučiti i kako se unose podaci u ćeliju, ali i kako se ćelije mogu menjati i sortirati, te kako funkcioniše sabiranje, zatim kopiranje i prenos podataka u okviru nekoliko ćelija. Uz to će kandidati u okviru ovog modula naučiti i kako se brišu podaci po potrebi. Isto tako će se upoznati i sa radnim listovima, tako da će naučiti i kako funkcionišu redovi i kolone, te rad sa njima, ali i šta je potrebno da učine da bi radnim listovima upravljali na najbolji mogući način.


ICDL Workforce - Tabelarne kalkulacije

Naravno da će biti upoznati i sa različitim formulama, odnosno funkcijama, tako da će im pored ostalog biti predstavljene aritmetičke formule na prvom mestu, ali i funkcije koje nudi program namenjen tabelarnim kalkulacijama.

U okviru ICDL Workforce modula Tabelarne kalkulacije kandidati će naučiti i da formatiraju sadržaj u okviru tabela, te će se upoznati i sa pravilnim unosom datuma, odnosno brojeva, kao i sa time kako funkcioniše poravnanje, te generalno kako se tabelarne kalkulacije mogu formatirati u skladu sa potrebama.

Naučiće i da kreiraju grafikone, zatim da ih po potrebi modifikuju, a ICDL Workforce modul Tabelarne kalkulacije će obraditi i temu koja je vezana za pripremu konkretne tabele ili više njih za štampu.

Ciljevi ICDL Workforce modula Tabelarne kalkulacije

Samim tim što se u mnogim organizacijama zahteva i rad sa tabelama, svako kome je to potrebno u svakodnevnom radu, ako bude pohađao ICDL Workforce modul Tabelarne kalkulacije će i te kako moći da se u toj oblasti snađe, što će se u velikoj meri uticati i na povećanje njegove produktivnosti.

Između ostalog, jedan od osnovnih ciljeva ovog modula jeste da se kandidat osposobi da potpuno samostalno upravlja tabelama, odnosno da vrši tabelarne kalkulacije, kao i za to da konkretne tabele može da sačuva u različitim formatima i to ne samo na konkretnom uređaju, nego i na Cloud - u, odnosno u oblaku.

Takođe će biti upoznat svako ko bude pohađao ovaj modul i da ćelijama, odnosno sa postupkom unosa podataka u konkretnu ćeliju, zatim sa izmenama podataka, sortiranju i kopiranju, ali i premeštanju podataka iz jedne u drugu ćeliju, te naravno da će kandidat koji bude pohađao ICDL Workforce modul Tabelarne kalkulacije naučiti i kako se u okviru određene ćelije brišu podaci kada je to potrebno.

Zatim će naučiti da radi sa radnim listovima, odnosno da manevriše redovima i kolonama, u smislu da će naučiti kako se unose podaci, zatim kako se mogu kopirati i premeštati, ali i brisati. Isto tako će im biti objašnjeno i kako se radni listovi mogu preimenovati kada je to potrebno.

Sa različitim kako matematičkim, tako i logičkim formulama, a uz korišćenje dostupnih funkcija u okviru programa koji je namenjen tabelarnim kalkulacijama će se takođe upoznati svako ko bude pohađao ICDL Workforce modul Tabelarne kalkulacije. Isto tako će naučiti i kako da ispravi greške koje se mogu javiti u formulama, odnosno kako je potrebno da bude koncipirana formulu da ne bi došlo ni do kakve greške.

Sa opcijama koje su vezane kako za formatiranje brojeva, tako isto i za formatiranje teksta u okviru jednog dokumenta, koji je fokusiran najpre na tabele će se takođe upoznati svako ko bude pohađao ICDL Workforce modul Tabelarne kalkulacije. Isto tako će naučiti i da radi sa grafikonima, a u smislu da će naučiti kako da izabere konkretni grafikon kako bi na najbolji mogući način prikazao kompletne informacije, odnosno kako može da ih formatira, ali i da ih oblikuje, te obriše u slučaju da je to neophodno.

Podrazumeva se da će svaki kandidati biti upoznat i sa postupkom podešavanja konkretne tabele, odnosno dokumenta, a naučiće i kako se jedan takav dokument priprema za štampu.

1. Korišćenje programa

U okviru prvog dela ovog modula je predviđeno da kandidatima bude predstavljen program koji je namenjen tabelarni kalkulacijama, a zatim i da svi zainteresovani budu upoznati sa time kako je potrebno izvršiti podešavanja da bi bila povećana produktivnost, odnosno da bi osoba koja koristi konkretni program mogla da izvuče iz njega maksimum.

Najpre će ICDL Workforce modul Tabelarne kalkulacije biti usmeren na upoznavanje kandidata sa konceptom konkretnog programa, tako da će u tom segmentu kandidati naučiti kako da pokrenu aplikaciju koja je namenjena radu sa tabelama, zatim kako da je otvore i zatvore, te kako da otvore i zatvore jedan dokument. Odmah zatim će biti upoznati i sa time kako mogu da koriste šablone koji su dostupni u okviru konkretne aplikacije, a da bi formirali, odnosno otvorili novi dokument.

Predviđeno je programom da kandidati budu upoznati i sa time na koji način treba da postupe ukoliko konkretni dokument žele da sačuvaju, te kako da odaberu lokaciju na kojoj će ga čuvati. U tom segmentu će im biti objašnjeno i kako mogu da izmene naziv već sačuvanog dokumenta, ali i kako mogu da odrede drugu lokaciju za čuvanje.

Biće im predstavljeni i različiti načini za čuvanje jednog tabelarnog dokumenta, u smislu da će biti upoznati sa različitim ekstenzijama. Zatim će im biti objašnjeno i kako mogu da prelaze iz jednog u drugi tabelarni dokument, a u slučaju da je to potrebno.

Sledi oblast koja je vezana za povećanje produktivnosti, što znači da će se kandidati koji budu pohađali ICDL Workforce modul Tabelarne kalkulacije upoznati sa osnovnim podešavanjima konkretnog programa. Pod tim se misli da će najpre biti upoznati sa time kako mogu da kreiraju korisničko ime, zatim kako mogu da odrede na kojoj lokaciji će biti čuvana dokumenta, a podrazumeva se da će se upoznati i sa celokupnim postupkom čuvanja jednog takvog dokumenta. Isto tako će im biti objašnjeno i koje sve opcije za pomoć nudi konkretni program, a naučiće i kako bi trebalo da koriste funkciju koja je namenjena povećanju ili umanjenju dokumenta izrađenog u okviru tog programa.

Saznaće takođe i kako mogu da prikažu Toolbar, odnosno trake koje prikazuju dostupne alate, a zatim će saznati i kako mogu da sakriju Toolbar. Isto tako će biti govora i o trakama za alatima, odnosno Ribbon, što znači da će kandidatima biti objašnjeno i kako takvu traku mogu da minimiziraju da se skoro ne bi videla, ali i kako mogu ponovo da je prikažu.

Da bi zaista neko ko koristi program namenjen tabelarnim kalkulacijama mogao da poveća produktivnost tokom rada u tom programu, neophodno je da bude upoznat sa brojnim prečicama koje konkretni programe nudi, tako da će ICDL Workforce modul Tabelarne kalkulacije svakako i tu temu detaljno obraditi.

2. Ćelije

Osnovni uslov koji mora ispuniti neko ko želi da savlada rad u programu za tabelarne kalkulacije vezanije za ćelije, odnosno rad sa njima, uzevši u obzir da je to upravo osnov ovog programa. Ne samo da će ICDL Workforce modul Tabelarne kalkulacije omogućiti zainteresovanima da se upoznaju sa time šta je tačno ćelija, odnosno kako se ona u ovom slučaju definiše, nego će naučiti i koja je njihova svrha, odnosno da li jedna ćelija treba da sadrži samo jedan element podataka ili više njih. Tom prilikom će im biti objašnjeno i kako se unose podaci u konkretnu ćeliju, a svakako da će kandidati mnogo bolje razumeti kako treba formirati ćelije, tako da celokupna tabela bude što je moguće preglednija.

Pored toga što će naučiti i kako se unose brojevi u jednu ćeliju, kandidati koji budu pohađali ICDL Workforce modul Tabelarne kalkulacije će u ovom segmentu biti upoznati i sa time kako se u ćeliju unosi datum, ali i tekstualni sadržaj. A zatim će im biti objašnjeno i kako se označavaju ćelije i kako se može menjati njihov opseg , odnosno kako se može menjati izgled celokupnog radnog lista.

Nakon toga će biti upoznati sa postupkom izmene sadržaja koji je unešen u konkretnu ćeliju, odnosno naučiće na koji način mogu da ponište izmene koje su načinili, ali i kako da ih vrate u slučaju da su pogrešili. Isto tako će im biti objašnjeno i kako mogu da vrate izgled ćelije sve do poslednje izmene, odnosno kako jednom radnom listu mogu da pretražuju sadržaj koji im je potreban.

Podrazumeva se da će kandidatima biti objašnjeno i na koji način u praksi funkcioniše opcija koja je namenjena zameni konkretnog sadržaja u okviru jednog radnog lista.

Da bi mogli adekvatno da sortiraju ćelije, svi koji koriste program koji je namenjen tabelarnim kalkulacijama moraju biti upoznati i sa tom funkcijom koju nudi taj program, tako da će naučiti kako se može poređati opseg ćelija prema numeričkom redu, kao i po rastućem ili opadajućem abecednom redu.

Kopiranje, premeštanje i brisanje su teme koje će biti obrađene u narednoj oblasti ovog dela ICDL Workforce modula Tabelarne kalkulacije. U tom smislu je predviđeno nastavnim programom da kandidatima bude objašnjeno i kako mogu da kopiraju sadržaj jedne ćelije, odnosno kako mogu da kopiraju sadržaj u okviru radnog lista, te iz jednog u drugi tabelarni dokument.

Ne samo da će se upoznati i sa funkcijom automatskog popunjavanja, nego će kandidatima koji budu pohađali ICDL Workforce modul Tabelarne kalkulacije u okviru ovog dela biti objašnjeno i na koji način mogu da izbrišu sadržaj ćelije, odnosno kako mogu da dodaju sadržaj u jednu ćeliju, te da ga kopiraju ili promene.

3. Upravljanje radnim listovima

Podrazumeva se da će u prvom segmentu ovog dela ICDL Workforce modula Tabelarne kalkulacije kandidatima biti objašnjeno šta su po definiciji radni listovi po definiciji i sa kojim ciljem se oni koriste. Odmah zatim će biti upoznati i sa time kako funkcioniše rad sa redovima i kolonama, a u smislu da će naučiti kako mogu da označe određeni red ili određenu kolonu, ali i kako da mogu da menjaju opseg susednih kolona, te kako mogu da menjaju opseg kolona u slučaju da one nisu susedne.

Predviđeno je nastavnim programom da kandidati nauče i kako mogu da umetnu red ili kolonu, odnosno kako da ih brišu ako je to potrebno, a isto tako će ICDL Workforce modul Tabelarne kalkulacije u ovom delu ponuditi kandidatima objašnjenje za to kako mogu da menjaju visinu i širinu konkretne kolone ili reda, odnosno kako mogu da podese visinu i širinu koje se smatraju u konkretnom slučaju optimalne. Svakako da će naučiti i kako se se određuje naslov bilo kolone bilo reda.

Šta su radni listovi je naredna tema koju ću obratiti ovaj deo edukacije, tako da će kandidati pored ostalog naučiti i kako se manevriše u okviru radnih listova, odnosno kako se mogu prebaciti sa jednog na drugi radni list. Isto tako će saznati i kako mogu da obrišu jedan ili više radnih listova, te kako mogu da umetnu novi radni list i naravno kako mogu da izvrše izmene koje smatraju neophodnim.

Saznaće i na koji način se dodeljuje naziv jednom radnom listu, a zatim će dobiti objašnjenje i o tome kako se vrši preimenovanje konkretnog radnog lista.

4. Formule i funkcije

Vrlo važan segment za korišćenje programa namenjenog tabelarni kalkulacijama odnosi se i na upoznavanje sa funkcijama, odnosno formulama koje će u velikoj meri da olakšaju rad kandidatima, a isto tako će im omogućiti i da svoju produktivnost povećaju.

Pored ostalog, biće im objašnjeno kako se unose, da tako kažemo klasične formule, koje se odnose na četiri osnovne računske operacije i to množenje, deljenje, sabiranje i oduzimanje.

A da bi kandidati mogli pravilno da koriste formule, oni moraju biti upoznati i sa time koje se greške najčešće javljaju u praksi, što će takođe biti predmet ovog dela ICDL Workforce modula Tabelarne kalkulacije.

Naravno da će im biti omogućeno i da se upoznaju sa različitim funkcijama, koje se mogu koristiti recimo za izračunavanje minimuma ili maksimuma, zatim za sumiranje ili izračunavanje proseka, te za zaokruživanje, prebrojavanje i druge funkcije.

5. Formatiranje

Još jedan segment koji moraju savladati kandidati ukoliko žele da se uspehom rade u okviru programa koji je namenjen tabelarnim kalkulacijama vezan je za formatiranje, a u smislu da će kandidati u tom delu ove edukacije biti upoznati sa time kako treba formatirati ćelije, ukoliko je cilj da one prikazuju određeni broj decimalnih mesta, odnosno razlomaka ili drugih elemenata.

Naučiće naravno i kako se mogu formatirati ćelije ukoliko je potrebno da se prikazuju na primer simboli valuta ili datumi. Naravno da će u tom segmentu ICDL Workforce modul Tabelarne kalkulacije ponuditi kandidatima objašnjenje i za to na kojinačin bi trebalo da budu formatirane ćelije, u slučaju da je potrebno da u njima budu prikazani procenti.

Uz to će naučiti i šta je autoformatiranje i kako se ono vrši u praksi, a zatim će biti upoznati sa tehničkim detaljima uređenja konkretne tabele, u smislu da će saznati kako dodati ili ukloniti prelom teksta, potom kako se može sadržina konkretne tabele poravnati, bilo horizontalno, bilo vertikalno, te na koji način treba da podese orijentaciju sadržaja konkretne ćelije ili više njih. U tom smislu će biti upoznati sa time kako se vrši spajanje ćelija, zatim na koji način se može centrirati sadržina jedne ćelije, ali i kako se može razdvojiti.

6. Grafikoni

Podrazumeva se da je vrlo važno da svi koji koriste program namenjen tabelarnim kalkulacijama znaju da rade i sa grafikonima. Ne samo da će biti upoznati sa različitim vrstama grafikona, nego će naučiti i kada je najbolje prikazivati, odnosno koristiti koji od njih. Naučiće takođe da naprave različite vrste grafikona, bez obzira da li je to grafikon sa linijama ili stubićima, odnosno da li je u pitanju možda grafikon sa kolonama ili onaj grafikon koji ima oblik pite.

Biće im objašnjeno i na osnovu čega se bira grafikon, te kako mogu, a ako je to potrebno da menjaju tip grafikona. Isto tako je predviđeno nastavnim programom da ICDL Workforce modul Tabelarne kalkulacije u ovom segmentu omogući kandidatima da se upoznaju sa postupkom promene veličine, odnosno premeštanja ili brisanja konkretnog grafikona.

Naravno da će svako ko bude pohađao ovaj deo edukacije naučiti i kako se daje naziv grafikonu, odnosno kako se on može ne samo uneti, nego i po potrebi promeniti ili potpuno ukloniti. Biće im pojašnjeno i šta je legenda grafikona, te na koji način se unose podaci o njemu, odnosno kako se legenda grafikona može menjati i na koji način je potrebno ukloniti je.

Koje sve oznake podataka postoje i kada je važno unositi ih je takođe tema koju će ovaj deo edukacije da obradi, s tim što se podrazumeva da će kandidati naučiti i po kom principu funkcioniše promena boja jednog grafikona, bez obzira da li je potrebno menjati njegovu pozadinu ili boju legende grafikona.

Svakako će kandidati saznati i kako se može menjati boja reda ili kolone, zatim samo linija, ali i ćelija, te se podrazumeva da će kandidatima biti objašnjeno i na koji način mogu menjati font i veličinu slova, a ukoliko su u pitanju tabelarne kalkulacije koje su namenjene tekstualnom sadržaju.

7. Priprema izlaza

Nakon što savladaju sva znanja koja su predviđena trenutno aktuelne nastavnim programom za ICDL Workforce modul Tabelarne kalkulacije, predviđeno je da kandidati detaljno budu upoznati i sa time na koji način se jedna tabela može pripremiti za štampu. U tom smislu će im biti objašnjeno i kako mogu da promene orijentaciju radnog lista, odnosno kako mogu čak da promene i veličinu papira za štampanje.

Uz sve to biće im objašnjeno i na koji način se vrši priprema za štampanje konkretne tabele, odnosno šta je sve potrebno proveriti pre puštanja u štampu i naravno kako u praktičnom smislu funkcioniše štampanje jednog dokumenta koji je izrađen u programu namenjenom tabelarnim kalkulacijama.

Spisak gradova za ICDL test centar

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje