ICDL Professional - Baze podataka - napredni nivo

Modul 3 Programski

Da bi neko mogao da pohađa ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo neophodno je da bude upoznat sa osnovnim nivoom korišćenja baza podataka, uzevši u obzir da je ovo nadogradnja tog nivoa.

Ovaj modul će omogućiti kandidatima da se upoznaju sa ključnim konceptima, koji su vezani za rad sa programom koji je namenjen bazama podataka, te se podrazumeva da će svaki kandidat biti upoznati sa pravilnim korišćenjem aplikacije relacione baze podataka, a kako bi mogao ne samo da kreira napredne baze podataka, već i da ima mnogo bolje rezultate, što će se u velikoj meri odraziti i na povećanje produktivnosti.


ICDL Professional - Baze podataka - napredni nivo

Ne samo da će kandidati koji budu pohađali ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo naučiti da koriste napredne alate koji su dostupni u okviru aplikacija za baze podataka, već će u velikoj meri mnogo bolje upravljati i organizovati informacije koje su im na raspolaganju.

Takođe se podrazumeva da će svaki kandidat koji bude pohađao ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo naučiti i da na efikasan način koristi napredne alate koje nude programi za rad sa bazama podataka, što će svakome od njih u velikoj meri pomoći da radi sa većom količinom podataka, odnosno da poveća produktivnost i kvalitet svog rada.

Uz to što će se upoznati sa konceptima korišćenja programa za rad sa bazama podataka i konceptima razvoja generalno baza podataka, svi koji budu pohađali ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo će naučiti da rade i sa relacionom bazom podataka, u čemu će im pomoći brojne napredne funkcije sa kojima će imati prilike da se upoznaju, tako da će između ostalog naučiti da kreiraju tabele i da kreiraju one veze između tabela koje se smatraju kompleksnijim.

Isto tako će biti upoznati i sa naprednim funkcijama koje nude programi za rad sa bazama podataka, a koje se koriste sa ciljem što uspešnijeg dizajniranja tabela, odnosno kreiranja upita, s tim što će ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo omogućiti kandidatima da se upoznaju i sa naprednim funkcijama koje se odnose na dodavanje podataka, zatim na ažuriranje baza podataka i na brisanje podataka po potrebi.

Zahvaljujući tome što će se upoznati sa pravilnim korišćenjem različitih parametara, a zatim i sa upotrebom specijalnih znakova i kalkulacija, svi koji budu pohađali ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo će moći da samostalno na najbolji mogući način filtriraju upite.

Pored toga, naučiće i na koji način se kreira podizveštaj, odnosno kako mogu da poboljšaju jedan izveštaj, ali i koje su to kontrole i podobrasci koji imaju za cilj poboljšanje funkcionalnosti, dostupni u različitim programima za rad sa bazama podataka.

Uzevši u obzir da će svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo imati mogućnost da se upozna i sa naprednim funkcijama koje nudi program za rad sa bazama podataka, to se očekuje da će u velikoj meri moći da poveća i produktivnost.

Sem toga, kandidati bi trebalo da nauče i kako se kreiraju tabele i veze, odnosno polja i kolone u tabelama, ali kako u praktičnom smislu funkcionišu veze i spajanja između više tabela. Takođe će im ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo omogućiti da se upoznaju sa kreiranjem upita, odnosno sa različitim vrstama upita, kao i sa time kako se u praktičnom smislu upiti filtriraju.

Biće upoznati i sa obrascima, odnosno sa opcijama kontrole i to sa naprednim funkcijama sa aspekta kontrole, a naučiće da izrađuju i izveštaje, te će zahvaljujući automatizaciji rada u programu namenjenom radu sa bazama podataka biti u mogućnosti i da produktivnost podignu na viši nivo.

Koje ciljeve ima ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo?

S obzirom na to da je u pitanju napredni modul, to se slobodno može reći da ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo ima za cilj na prvom mestu da omogući kandidatima da se upoznaju ne samo sa korišćenjem naprednih funkcija koje nude programi namenjeni radu sa bazama podataka, nego i da nauče kako mogu da povećaju produktivnost, odnosno da konkretni proces automatizuju i da kvalitet svog poslovanja podignu na viši nivo.

Između ostalog je trenutno aktuelnim nastavnim programom predviđeno da kandidati budu upoznati i sa ključnim konceptima koji se tiču rada sa bazama podataka, odnosno da se upoznaju kako se konceptima razvoja baza podataka, tako isto i da nauče da ih na pravilan način koriste.

Poseban akcenat će ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo staviti na rad sa relacionom bazom podataka, kojom prilikom će kandidati naučiti da koriste napredne funkcije kako bi na prvom mestu kreirali tabele, a zatim i da bi mogli da uspostave različite veze između nekoliko tabela, s tim što će fokus biti stavljen na one veze koje se u tom slučaju tretiraju kao kompleksnije.

A da bi neko mogao maksimalno da iskoristi program za rad sa bazama podataka, podrazumeva se da će biti upoznat i sa procesom dizajniranja upita za pravljenje tabela, odnosno sa postupkom ažuriranja jedne baze podataka, kao i sa naprednim funkcijama koje se odnose na brisanje ili dodavanje podataka u jednu bazu. Isto tako će naučiti da pravilno koristi i filter za upite, a uz pomoć kako kalkulacije i specijalnih znakova, tako isto i parametara.

Naučiće svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo i na koji način je potrebno da podobrasce i kontrole koristi, a kako bi povećao funkcionalnost obrazaca, s tim što je predviđeno trenutno aktuelnim nastavnim programom i da kandidati tokom ove edukacije nauče da kreiraju kontrolu izveštaja za obavljanje proračuna. Isto tako će biti upoznati i sa time kako se kreira jedan podizveštaj, odnosno na koji način mogu da unaprede prezentaciju jednog izveštaja o korišćenju, kao i o radu baza podataka.

Zahvaljujući tome što će ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo omogućiti kandidatima da se upoznaju sa makro naredbama, odnosno sa time kako mogu koristiti i opcije za uvoz i opcije za povezivanje, a da bi podaci bili što je moguće bolje integrisani, očekuje se da svako ko bude savladao nastavni program ovog modula može i da maksimalno svoju produktivnost poveća, a što će se opet pozitivno odraziti i na kvalitet rada.

1. Koncepti baza podataka

Prvi segment koji će biti predstavljen svakome ko bude pohađao ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo vezan je za koncept baza podataka, te se podrazumeva da će kandidati naučiti ne samo kako se razvijaju baze podataka, nego i sa kojim ciljem se one koriste.

Biće im predstavljeni i različiti modeli baza podataka, kao i njihove osnovne karakteristike. U tom smislu je trenutno aktuelnim nastavnim programom predviđeno da ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo omogući kandidatima da se upoznaju sa time šta je hijerarhijska baza podataka i koje su njene osnovne karakteristike, odnosno kako se kreira i sa kojim ciljem, kao i da budu upoznati sa objektno - orijentisanom bazom podataka, te sa onom bazom podataka koja se smatra relacionom.

Na koji način se definišu životni ciklusi jedne baze podataka je naredna tema kojom će se ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo baviti. U tom smislu će kandidati saznati kako se definiše logički dizajn, odnosno koje korake treba preduzeti da bi bila kreirana jedna baza podataka. Zatim će im biti objašnjeno i na koji način se u jednu bazu podataka unose podaci, ali i šta je potrebno da učine da bi na adekvatan način tim podacima manevrisali, a isto tako će saznati i na koji način mogu određene informacije da pronađu.

Koje su to poslovne aplikacije koje se smatraju uobičajenim kada je u pitanju rad sa bazama podataka je takođe tema koju će ovaj modul da obradi. U tom smislu se podrazumeva da će ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo omogućiti kandidatima da se upoznaju sa time šta je dinamički web sajt i kako on funkcioniše po pitanju baza podataka, odnosno šta su sistemi za upravljanje sadržajem jednog web sajta, ali i šta su sistemi za upravljanje odnosima sa klijentom i kako su oni povezani sa bazama podataka, te će im takođe biti objašnjeno i kako se definišu sistemi za planiranje resursa preduzeća i na koji način su oni okarakterisani kao uobičajene poslovne aplikacije za rad sa bazama podataka.

S obzirom na to da je SQL, odnosno Structured Query Language vrlo značajan za rad sa bazama podataka, to znači da će svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo imati priliku da nauči i sa kojim ciljem se SQL koristi kada su u pitanju baze podataka, odnosno kakva je njegova uloga prilikom kreiranja upita sadržaja jedne baze podataka.

2. Tabele i veze

Predviđene su dve oblasti u okviru ovog segmenta pomenutog modula, tako da će kandidati prvo da se upoznaju sa radom sa poljima i kolonama, a zatim i sa time kako u okviru jedne baze podataka funkcionišu veze i spajanja.

Najpre će svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo u ovom segmentu imati priliku da se upozna sa time na koji način se kreira „ lookup “ u jednom polju, odnosno koloni, a biće upoznati kandidati i sa time kako se on može menjati ili brisati kada je to potrebno. Odmah zatim će kandidatima biti objašnjeno i kako se definiše maska za unos u polju, odnosno u koloni i koja je njena funkcija, kao i kako se ona kreira, menja ili briše, a u zavisnosti od potreba.

Kandidatima koji budu pohađali ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo će u ovom segmentu biti objašnjeno i na koji način se vrši podešavanje unosa podataka, bez obzira da li je to unos podataka za polje ili za kolonu, a u smislu da će im biti predstavljene opcije „ zahtevana “ i „ nije zahtevana “.

U drugom segmentu će biti predstavljene različite vrste veza, odnosno spajanja, a najpre će ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo omogućiti kandidatima da se upoznaju sa takozvanom vezom jedan prema jedan, a zatim i sa osnovnim karakteristikama veze poznate kao jedan prema više između tabela u bazama podataka. U tom smislu će naučiti kako se koja veza kreira, zatim na koji način se menja ili briše.

Naučiće svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo i šta je to veza više prema više, odnosno kako je mogu kreirati uz pomoć tabele spajanja, ali i na koji način je mogu izmeniti kada je to potrebno ili, pak obrisati.

Biće im objašnjeno i šta je to referencijalni integritet, odnosno kako se on primenjuje kada je u pitanju više tabela, a podrazumeva se da će ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo u ovom segmentu omogućiti kandidatima i da se upoznaju sa time kako se vrši automatsko ažuriranje kada je u pitanju više povezanih polja. Zatim će im biti objašnjeno i kako u praksi funkcioniše automatsko brisanje, takođe kada je u pitanju više povezanih polja.

Zatim je predviđeno da ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo obradi temu koja se odnosi na spajanje, i to tako da kandidatima bude objašnjeno šta je unutrašnje, a šta spoljašnje spajanje, te koje su njihove karakteristike, ali i kada se primenjuje unutrašnje, a kada spoljašnje spajanje i naravno, kako se može po potrebi i jedno i drugo spajanje izmeniti.

U završnom segmentu ovog dela edukacije će kandidati naučiti šta podrazumeva opcija „ self join “, odnosno na koji način se u praktičnom smislu jedna tabela može spojiti sa samom sobom i kada je to potrebno učiniti, kao i sa kojim ciljem, odnosno koje benefite takva vrsta spajanja može da ponudi.

3. Upiti

Koje su to vrste upita i kako u praktičnom smislu funkcioniše njihovo filtriranje su dve podoblasti u okviru ovog segmenta edukacije.

Najpre će kandidatima biti predstavljeni različite vrste upita, te će im ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo omogućiti da nauče kada se koji od njih koristi , odnosno kako se kreira i pokreće, ali i koje su osnovne karakteristike različitih vrsta upita.

Kako se kreira upit za ažuriranje podataka u tabeli i šta je potrebno učiniti da bi on bio pokrenut je prva tema koju će ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo u ovom segmentu obraditi, da bi posle toga kandidatima bilo objašnjeno i kako se kreira i pokreće upit za dodavanje zapisa u tabelu. Isto tako će naučiti i kako se radi sa upitom za brisanje zapisa u tabeli, odnosno na koji način mogu kreirati upit za čuvanje odabranih podataka u okviru nove tabele, kao i kako se jedan takav upit pokreće.

Koje su osnovne karakteristike unakrsnog upita, ali i kako se on pokreće, odnosno kreira je naredna tema koju će ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo obraditi, s tim što će kandidati naučiti i kako se kreira upit koji će omogućiti prikazivanje duplih zapisa u jednoj tabeli, kao i na koji način se takav jedan upit može pokrenuti.

Uz sve navedeno, aktuelnim nastavnim programom je predviđeno i da svako ko pohađa ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo nauči i šta je to upit koji se kreira sa ciljem prikazivanja zapisa, ali primarno onih zapisa koji se u povezanim tabelama ne podudaraju. U tom smislu će kandidati naučiti kako se jedan takav upit najpre kreira, odnosno pravi, a zatim i šta je potrebno učiniti da bi on bio pokrenut.

Filtriranje upita je vrlo značajno za svakoga ko pohađa ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo, pa će toj temi tokom ovog dela edukacije takođe biti posvećena značajna pažnja. Najpre će kandidati saznati šta je to upit za jedan, odnosno dva parametra koji su promenljivi, te kako se jedan takav upit pravi, odnosno kreira, a zatim i na koji način se po potrebi menja i pokreće.

Biće predstavljeni različiti specijalni znakovi koji se po potrebi koriste u upitima, a kandidati će u segmentu koji se odnosi na filtriranje upita naučiti i kako se može prikazati različit raspon vrednosti u jednom upitu, bez obzira da li je to najniži ili najviši raspon.

Isto tako je vrlo važno za svakoga ko radi sa bazama podataka i da bude upoznat sa time na koji način se koristi polje za izračunavanje, a koje će imati za cilj vršenje aritmetičkih operacija, pa će u tom smislu ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo pružiti mogućnost kandidatima da naprave jedno takvo polje, a zatim i da nauče kako mogu da ga imenuju.

Različite funkcije koje se koriste sa ciljem grupisanja informacija u upitu će biti predstavljene svakome ko pohađa ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo, tako da će pored ostalog kandidati biti upoznati sa time i kako se koriste funkcije “ min ”, odnosno “ max ”, a potom i funkcije “ average ”, “ count ” i “ sum ”.

4. Obrasci

Uzevši u obzir da svako ko želi da savlada korišćenje naprednih funkcija u radu sa bazama podataka treba da zna i kako se radi sa obrascima, odnosno kako funkcioniše kontrola obrazaca, to će ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo u ovom segmentu omogućiti najpre kandidatima da se upoznaju sa time koje su to opcije kontrole dostupne, odnosno kako su one kreiraju, zatim kako se menjaju i brišu po potrebi. Najpre se misli na opciju “option groups ”, “ text box ” i “list box ”, kao i na opcije “ combo box ” i “ check box ”.

Isto tako će naučiti i koja su to svojstva koje imaju kontrole, kojom prilikom će im biti objašnjeno i šta je “ distinct values ”, odnosno šta je “ limit to list ” i sa kojim ciljem se ta svojstva koriste, odnosno kada se primenjuju, te kada i na koji način je potrebno ukloniti ih.

Predviđeno je nastavnim programom da kandidati nauče i kako se radi sa kontrolama u okviru kojih se nalaze bilo aritmetički, bilo logički izrazi, a podrazumeva se da će ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo ponuditi mogućnost kandidatima da nauče i kako se jedna takva kontrola može najpre napraviti, to jest kreirati, ali i na koji način se može brisati kada je to potrebno i naravno menjati.

Kako može redosled kontrola u okviru jednog obrasca da bude izmenjen i šta je potrebno preduzeti u tom slučaju je takođe tema koja će biti obrađena u okviru ovog segmenta ICDL Professional modula Baze podataka - napredni nivo, te se podrazumeva da će kandidati saznati i šta je to podobrazac, odnosno kako se on kreira i na koji način se jedan povezani podobrazac može obrisati.

5. Izveštaji

Još jedan značajan segment koji se odnosi na korišćenje naprednih funkcija koje nude aplikacije za rad sa bazama podataka tiče se i izveštaja, a kandidati koji budu pohađali ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo će imati mogućnost da se upoznaju sa kontrolama, odnosno prezentacijama i sa time kako u tom slučaju funkcionišu izveštaji.

Ne samo da će naučiti na koji način se formatira kontrola sa ciljem aritmetičkog izračunavanja u jednom izveštaju, a u smislu da se to odnosi kako na određeni broj ili procenat, tako isto i na decimalno mesto ili valutu, nego će svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo naučiti i šta je to tekući zbir za grupu, odnosno kako se može tekući zbir primeniti za grupu, a kako za sve podatke koji su dostupni u okviru jedne baze podataka.

Biće im objašnjeno i kako se u jednom izveštaju objedinjuju polja, a u okviru segmenta koji je vezan za prezentacije, s tim da će ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo omogućiti kandidatima da se upoznaju i sa time kako mogu uneti polje sa podacima u grupi, kao i u podnožju jednog izveštaja, odnosno na stranici, te kako jedno takvo polje mogu da obrišu ukoliko to bude bilo potrebno . isto tako će naučiti i kako se radi sa zapisima u izveštaju po polju, a u smislu da će saznati kako se takvi zapisi sortiraju ili grupišu.

Naravno da će ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo omogućiti kandidatima da se upoznaju i sa time na koji način u praktičnom smislu funkcioniše prelom stranica za grupu ili više njih, a kada je potrebno kreirati jedan izveštaj, te će im takođe biti objašnjeno i šta je to povezani podizveštaj, te kako se on kreira ili briše, odnosno na koji način se može po potrebi i izmeniti.

6. Povećanje produktivnosti

Kao jedan od osnovnih ciljeva koje ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo ima navodi se onaj koji je svakako usmeren na to da osobe koje budu koristile znanja, koja će im biti tom prilikom predstavljena, mogu da povećaju produktivnost, pa je upravo to tema poslednjeg segmenta ovog dela edukacije.

Predviđeno je da kandidati budu upoznati sa dve podoblasti i to sa povezivanjem, odnosno unosom i sa procesom automatizacije.

Pored ostalog će im ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo omogućiti i da nauče na koji način u praktičnom smislu funkcioniše povezivanje nekih spoljnih podataka sa jednom bazom podataka, a u smislu da će im biti objašnjeno kako se može povezati postojeći fajl baze podataka, odnosno više takvih fajlova, ali i kako se povezuje jedan tabelarni dokument, te jedan tekstualni dokument sa bazom podataka.

Isto tako će svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo u ovom segmentu saznati i kako može da se izvrši uvoz jednog tekstualnog dokumenta, zatim jednog tabelarnog dokumenta ili XML - a , odnosno kako u praktičnom smislu funkcioniše uvoz postojećih fajlova baze podataka.

U okviru dela koji se tiče automatizacije će svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo dobiti informacije i o tome kako se kreira jedna makro naredba koja se smatra jednostavnijom. U tom smislu je predviđeno važećim nastavnim programom da kandidati nauče i kako može jedan novi objekat da bude zatvoreni ili otvoreni, odnosno kako objekat može da bude otvoren ili minimiziran, ali i na koji način se jedan objekat može odštampati, kao i šta je potrebno učiniti da bi jedan objekat bio zatvoren.

Vrlo je važno da svako ko radi sa bazama podataka bude upoznat i sa time kako jedna makro naredba može da bude dodeljena ili priključena jednom objektu, zatim kako onda kada je potrebno dodeliti ili priključiti makro naredbu jednom kontrolnom tasteru, odnosno kontroli, što su teme koje će ICDL Professional modul Baze podataka - napredni nivo obraditi u završnom segmentu ove edukacije.

Spisak gradova za ICDL test centar

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje