ICDL Professional - Obrada internet stranica

Modul 2 Dizajn

U okviru ICDL profesional modula se nalazi i modul obrada internet stranica koji podrazumeva upoznavanje kandidata sa pripremom kako za kreiranje web sajta, tako isto i za njegovo postavljanje, ali i kasnije održavanje.

Nema nikakve sumnje da internet kao globalna mreža omogućuje mnogo jednostavniju komunikaciju sa ljudima koji žive bilo gde na svetu, a ključni alat takve virtualne interakcije su web sajtovi. U principu je potpuno svejedno sa kojim ciljem se koriste web sajtovi, odnosno da li se preko njih reklamiraju neke usluge ili proizvodi, te da li služe za prenos znanja na primer, svakako da su web sajtovi izuzetno značajni za poslovanje.

Postoji uobičajeno mišljenje da ukoliko neko nema web site, odnosno ukoliko nije prisutan na internetu, to svakako može negativno da se odrazi na njegovo poslovanje, pa su u tom smislu web sajtovi tretirani kao imperativ u poslovnom svetu. Međutim, da bi jedan sajt zaista mogao da obavlja funkciju koju treba da obavlja, važno je kako je on kreiran, odnosno da osoba koja se izradom sajtova bavi zna i da postavi jedan website, a kasnije i da ga održava, što su sve teme koje će predstaviti ICDL Professional modul Obrada internet stranica.


ICDL Professional - Obrada internet stranica

Vrlo je važno da svi koji pohađaju ovaj modul budu upoznati najpre sam time šta podrazumeva web, odnosno koji su ključni koncerti web - a, a zatim i da budu upoznati sa pojmom web sajta i sa načinom njegovog kreiranja, odnosno postavljanja. U tom smislu će ICDL Professional modul Obrada internet stranica omogućiti kandidatima da se pored ostalog upoznaju sa HTML - om, te će pored osnova savladati i uspešno korišćenje HTML - a.

Isto tako će kandidati koji budu pohađali ICDL Professional modul Obrada internet stranica biti upoznati sa načinom korišćenja aplikacije, odnosno sa oblašću dizajna, kao i sa time kako se u konkretni web sajt unosi tekstualni sadržaj i na koji način se on formatira. Biće reči i o postupku formatiranja paragrafa, kao i o tome kako se implementiraju hiperlinkovi i tabele, ali i kako treba postupiti da bi bila povećana produktivnost.

Podrazumeva se da će kandidati koji budu pohađali ICDL Professional modul Obrada internet stranica biti upoznati i sa grafičkim objektima, odnosno sa formama i sa time i na koji način se koriste grafički objekti. Sem toga će kandidatima u okviru ovog dela edukacije biti predočeno i šta je CSS, odnosno koji su ključni koncepti CSS - a i kako se on u praksi koristi, a sa ciljem što je moguće boljeg prikaza jednog web sajta.

U završnom segmentu edukacije će kandidati naučiti i šta je sve potrebno da učine kako bi pripremili konkretni web sajt za postavljanje, odnosno na koji način treba da pristupe proveri i naravno kako da ga praktično postave.

Koji su osnovni ciljevi ICDL Professional modula Obrada internet stranica?

S obzirom na to da je tematika ovog dela edukacije usmerena na obradu internet stranice, to podrazumeva da će ICDL Professional modul Obrada internet stranica omogućiti svakome da bude upoznat sa svim koracima koji su potrebni za postavljanje jednog web sajta na internet. A u praktičnom smislu to znači da će najpre kandidati biti upoznati sa tim kako u praksi funkcioniše registracija domena, posle čega će savladati znanja potrebna za postavljanje jedne web stranice, odnosno web sajta, a takođe se podrazumeva da će biti upoznati i sa autorskim softverom i sa pravilnim načinom njegovog korišćenja.

Ne samo da će ICDL Professional modul Obrada internet stranica modul pružiti mogućnost kandidatima da steknu poželjne veštine, koje su neophodne za postavljanje i kasnije održavanje jednog web sajta, nego će biti upućeni i u to koliko je prisutnost na internetu značajna za poslovanje.

Podrazumeva se isto tako da će kandidati naučiti i koji su to pojmovi koji se najčešće koriste vezano za internet, odnosno kako mogu da unose različite promene na jedan website, a biće upoznati i sa osnovama kodiranja.

Naravno da će steći i dovoljno znanja da samostalno strukturiraju jednu web stranicu, a u smislu da će biti upoznati sa HTML konceptom i sa pravilnim načinom korišćenja. Isto tako će biti upoznati i sa CSS - om, što će im omogućiti da različite elemente na jednoj web stranici oblikuju na pravilan način. Sem toga, ICDL Professional modul Obrada internet stranica će pružiti kandidatima znanja potrebna za pravilno planiranje i dizajniranje jednog web sajta, s tim što se podrazumeva da će se upoznati i sa postupkom formatiranja, tako da će naučiti kako se formatira jedna stranica, odnosno kako u praksi funkcioniše formatiranje tekstualnog sadržaja.

Sa različitim elementima koji se dodaju na web stranice i načinom njihove implementacije će kandidati takođe biti upoznati, tako da će pored ostalog ICDL Professional modul Obrada internet stranica omogućiti svim prisutnima da se upoznaju i sa time kako se na jednu web stranicu dodaju fotografije, kako tabele, a kako forme i linkovi.

Vrlo je važno da svi koji se bave izradom i postavljanjem, odnosno kasnijim održavanjem web sajtova znaju i to kako na web - u funkcionišu autorska prava, pa će u tom smislu ICDL Professional modul Obrada internet stranica kandidatima omogući da se upoznaju sa zakonima koji su aktuelni kako na nacionalnom, tako isto i na međunarodnom nivou, a koji se tiču zaštite autorskih prava. Takođe je predviđeno aktuelnim nastavnim programom da u okviru ovog modula kandidati budu upoznati i sa postupkom optimizovanja jedne web stranice za web pretraživače, što će se i te kako pozitivno odraziti na pozicioniranost tog sajta na globalnoj mreži.

U završnom delu je predviđeno da ICDL Professional modul Obrada internet stranica omogući prisutnima da se upoznaju sa time kako se vrši priprema pre postavljanja jednog web sajta, a u smislu da se upoznaju sa time koji koraci se preduzimaju u toku postupka provere, odnosno kako se postavlja i objavljuje web sajt na mrežu. Isto tako će se upoznati i sa koracima koje je potrebno preduzeti prilikom održavanja jednog web sajta, a kako bi on funkcionisao na optimalnom nivou.

1. Web koncepti

Tri je podoblasti u ovom segmentu edukacije, a podrazumeva se da će ICDL Professional modul Obrada internet stranica najpre omogućiti kandidatima da se upoznaju sa onim terminima koji su ključni vezano za internet. U praktičnom smislu to znači da će kandidatima najpre biti omogućeno da se upoznaju sa definicijom samog pojma interneta, te sa time koja je njegova osnovna svrha, odnosno sa kojim ciljem se koristi. Isto tako će biti reči i o tome kako se putem interneta prenose različiti fajlovi, zatim elektronske poruke i instant poruke. Odmah nakon toga je predviđeno da kandidati budu upoznati sa pojmom server, te da im bude objašnjeno i kako funkcioniše odnos između pretraživača sa jedne strane i web servera sa druge strane, odnosno da nauče čemu služi pretraživač, a čemu služi web server.

Isto tako se podrazumeva da će ICDL Professional modul Obrada internet stranica u ovom segmentu omogućiti kandidatima da se upoznaju sa terminima kao što su hiperlink, zatim pretraživač i web hosting, odnosno URL adresa. Predviđeno je nastavnim programom da budu upoznati i sa pojmom protokola i sa time kada se koji protokol koristi i sa kojim ciljem.

Objava web stranica je drugi segment ovog dela edukacije, a kandidati će najpre biti upoznati sa time koja je osnovna svrha web sajta, odnosno web stranica, te koje prednosti oni mogu da ponude. U tom smislu će biti govora kako o prilično jednostavnom postupku ažuriranja web sajta, tako isto i o tome koliko je značajna interakcija sa posetiocima, te o činjenici da generalno govoreći web sajtovi ne zahtevaju neke naročite troškove, a mogu biti vrlo isplativi sa aspekta poslovanja.

Zatim će im korak po korak biti objašnjen celokupan proces objavljivanja jednog web sajta, počev od momenta kada treba izvršiti registraciju i odabir domina, preko odabira hosting usluga i paketa.

Predviđeno je takođe da ICDL Professional modul Obrada internet stranica omogući kandidatima da se upoznaju sa time šta je tačno optimizacija za pretraživače i kako se ona koristi, odnosno šta je potrebno preduzeti u praktičnom smislu da bi jedan web site bio mnogo bolje pozicioniran u web pregledaču.

Svakako će se upoznati i sa svim onim faktorima koji imaju uticaja najpre na to kojom brzinom se učitava jedan web site, odnosno web stranica, a u smislu da će im biti objašnjeno kako grafički objekti ili animacije, odnosno različiti video i audio sadržaj i, te kompresovani fajlovi imaju uticaja na brzinu učitavanja jedne stranice i na koji način se to može ubrzati, a sve sa ciljem mnogo bolje preglednosti jednog veb sajta.

S obzirom na to da je za optimizaciju celokupnog sajta i za brzinu učitavanja vrlo važno da i video i audio sadržaji, ali i grafički formati budu dobro optimizovani, odnosno da grafički, audio i video fajlove imaju odgovarajuće formate, to je predviđeno da ICDL Professional modul Obrada internet stranica informiše kandidate i o tome na koji način treba da odaberu odgovarajući format za sadrže različite vrste.

Pravna regulativa je završni segment ovog dela edukacije, a ona igra izuzetno značajnu ulogu u postavljanju, odnosno kreiranju i kasnijem održavanje jednog web sajta, uzevši u obzir da su autorska prava izuzetno značajna, pa u tom smislu osoba koje izrađuje web site i bavi se njegovim postavljanjem, a kasnije i njegovim održavanjem svakako treba da bude upoznata sa time kako su autorska prava regulisana u okviru konkretne zemlje, a kako na međunarodnom nivou.

Dobro je napomenuti i to da se autorska prava odnose ne samo na tekstualne sadržaje, nego i na fotografije, odnosno i na video, ali i na audio zapise koji se objavljuju na jednom veb sajtu, tako da je potrebno maksimalno ispoštovati pravnu regulativu koja je u tom trenutku aktuelna i tiče se autorskih prava.

S obzirom na to da sadržina jednog web sajta mora da bude adekvatna, odnosno da mora biti tako implementirana da poštuje zakone one države, u kojoj je web site aktuelan, to podrazumeva da će ICDL Professional modul Obrada internet stranica omogućiti kandidatima da se upoznaju i sa tom oblašću.

2. HTML

Sa time šta tačno podrazumeva jezik za označavanje hiperteksta, odnosno Hypertext markup language, to jest HTML će se na prvom mestu upoznati svi koji budu pohađali ICDL Professional modul Obrada internet stranica u ovom segmentu. Vrlo je važno da kandidati razumeju da je u pitanju opisni jezik, koji ima za cilj pravilno opisivanje web stranica. U suštini, HTML se koristi za odvajanje elemenata na jednoj stranici, kao što su na primer naslovi i podnaslovi, zatim paragrafi i drugi elementi. Sve to i te kako ima uticaja na izgled jedne web stranice, pa je u tom smislu najpre važno da svi koji pohađaju ICDL Professional modul Obrada internet stranica razumeju osnovne pojmove koji se odnose na HTML i generalno da razumeju čemu on kao opisni jezik služi.

Korišćenje HTML - je drugi segment ovog dela edukacije, te podrazumeva da će kandidati u tom delu naučiti kako se koriste tagovi u ovom jeziku, odnosno sa kojim ciljem se oni koriste. Podrazumeva se takođe da će naučiti i na koji način se koristi tag vezan za naslov, a na koji onaj veza za podnaslov, te za telo teksta i kako se generalno koriste HTML tagovi kako bi raspored na jednoj web stranici bio što je moguće kvalitetniji.

Sve to će u velikoj meri imati uticaja na izgled jedne web stranice, a vremenom će svakako uticati i na pozicioniranost web sajta u okviru jednog web pregledača.

3. Aplikacija za obradu internet stranica

Predviđeno je da se u okviru 8 podoblasti, koliko ih obuhvata ovaj segment ICDL Professional modul Obrada internet stranica kandidati upoznaju sa tim i na koji način se pravilno koristi aplikacija koja je namenjena obradi internet stranica.

Dizajn je prva tema koja će biti obrađena, tako da će kandidati biti upoznati sa različitim tehnikama koje se koriste u procesa planiranja jedne web stranice, odnosno u toku procesa izrade. A to znači da će im biti objašnjeno kako se vrši procena i definisanje ciljne grupe, odnosno kako se utvrđuju potrebe i zahtevi određene ciljne grupe, te na koji način se to odražava na kasnije organizovanje samog sajta i na definisanje njegove strukture, a u smislu da će bolje razumeti kako se to odražava na raspoređivanje i definisanje stranica jednog sajta.

S obzirom na to da je vrlo važno da web site bude pregledan i lako čitljiv, to je izuzetno značajno i da font bude pažljivo odabran. U tom smislu će ICDL Professional modul Obrada internet stranica omogućiti kandidatima da se upoznaju sa tim šta je dobra praksa kada je u pitanju odabir fontova, kojom prilikom će im biti predstavljeni osnovni fontovi koji se koriste i sa kojim ciljem.

Korišćenje aplikacije je drugi segment ovog dela edukacije, a predviđeno je nastavnim programom da najpre kandidati nauče kako se konkretna aplikacija otvara, ali i kako se aplikacija namenjena obrada internet stranici zatvara. Isto tako će u tom segmentu naučiti i kako se otvaraju, odnosno na koji način se zatvaraju web stranice. Određeno je aktuelnim nastavnim programom da kandidati nauče i kako se kreira nova web stranica, odnosno kako se ona može sačuvati, ali i kako se može prebaciti kreirana web stranica na disk.

Uzevši u obzir da se neretko prilikom izrade web sajtova koriste i šabloni, to podrazumeva da će ICDL Professional modul Obrada internet stranica modul u ovom segmentu omogućiti kandidatima da se upoznaju sa tim kako se već postojeći šabloni mogu najpre koristiti za kreiranje nove web stranice, a zatim i kako se oni mogu menjati, te na koji način se mogu sačuvati.

Svakako će u ovom delu edukacije naučiti i da izvrše podešavanja osnovnih opcija koje su dostupne u okviru aplikacije za obradu internet stranica, a naučiće i kako mogu da promene prikaz dokumenata, odnosno kako mogu da promene izvor.

Povećanje produktivnosti je naredna tema koja će biti obrađena, a u tom delu će ICDL Professional modul Obrada internet stranica omogućiti kandidatima da nauče kako se podešava čitač web stranice, odnosno web browser koji će biti podrazumevani, ali isto tako i kako se može podesiti tip dokumenata koji će biti podrazumevani. Biće govora i o postupku šifrovanja, odnosno o tome koje sve funkcije pomoći nudi aplikacija za obradu internet stranica i kako se one koriste.

Unos teksta i formatiranje je vrlo važna tema koju će ICDL Professional modul Obrada internet stranica obraditi, pa će u tom smislu kandidati naučiti ne samo kako se tekstualni sadržaj unosi, nego i kako se on može promeniti i naravno šta je potrebno učiniti ukoliko konkretni tekst treba obrisati.

U tom delu će svakako biti govora i o fontovima, a u smislu da će kandidati naučiti kako mogu da promene veličinu i tip fonta, ali i kako se formatira tekst, u smislu da se menja boja fonta, zatim njegova vrsta, te da se koriste opcije bold i italic, odnosno podebljana i iskrivljena slova.

Formatiranje paragrafa je isto tako tema koju će ICDL Professional modul Obrada internet stranica obraditi, kojom prilikom će kandidati najpre biti upoznati sa time kako se definiše paragraf, odnosno kako se može promeniti prored, ali i na koji način se vrši poravnanje. Svakako će u tom segmentu biti upoznati i sa opcijom preloma teksta, odnosno sa unosom opcija koje se odnose na prelom teksta i sa uklanjanjem takvih opcija, a ako je to neophodno.

Za formatiranje paragrafa je vrlo važno i koristiti liste sa nabrajanjem, s tim što aplikacije za obradu internet stranica nude i različite opcije u tom slučaju, pa će ICDL Professional modul Obrada internet stranica u ovom segmentu obraditi i tu temu, kojom prilikom će kandidati biti upoznati sa time i kako u praksi funkcioniše izmena lista koje imaju opciju nabrajanja.

Formatiranje stranice podrazumeva da svako ko radi u aplikaciji za obradu internet stranica treba da zna kako se podešavaju margine jedne stranice, bez obzira da li su u pitanju margine na vrhu ili dnu stranice, odnosno one koje se nalaze levo ili desno. Isto tako je predviđeno da ICDL Professional modul Obrada internet stranica modul omogući kandidatima da se upoznaju sa time kako se može dodati pozadina ili neka fotografija, odnosno kako se ona može ukloniti i po potrebi modifikovati.

Za izgled jedne web stranice je vrlo važno i kako je podešen hiperlink, tako da će u ovom segmentu kandidati biti upoznati sa time kako se može promeniti boja navedenog hiperlinka na jednoj web stranici, odnosno saznaće kako se određuje da li je neki link aktivan, odnosno posećen ili je u pitanju neaktivan, to jest link koji se karakteriše kao neposećen.

Hiperlinkovi je naredna tema, a kandidati bi trebalo na prvom mestu da budu upoznati sa time šta su apsolutni hiperlinkovi, a šta relativni i kako se može jedan hiperlink dodati, odnosno kako se može ukloniti i po potrebi menjati. Sve to je vezano za hiperlink koji se odnosi i koji se tiče teksta, ali i na onaj koji se unosi u fotografiju. Svakako će biti govora i o korišćenju hiperlinkova u elektronskoj pošti, pa će ICDL Professional modul Obrada internet stranica omogućiti kandidatima da nauče i kako se dodaje jedan e - mail hiperlink, zatim kako se on može ukloniti ili ispraviti.

Ne treba zaboraviti ni to da je neophodno definisati gde će se otvoriti hiperlink, odnosno definisati njegovo odredište, a u smislu da se on može otvoriti kako u istom prozoru, tako i u novom prozoru, pa će svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Obrada internet stranica dobiti informacije i o tome.

Pored toga, biće reči i o takozvanom sidru ili anchore tekstu, tako da će kandidati naučiti i kako se može linkovati anchor.

Tabele je poslednji segment ovog dela edukacije, te se u osnovi podrazumeva da će kandidati najpre biti upoznati sa time kako se na jednu web stranicu dodaje tabela, odnosno kako se ona može po potrebi obrisati. Isto tako će ICDL Professional modul Obrada internet stranica omogućiti kandidatima da se upoznaju sa time kako se vrši izmena u okviru zaglavlja jedne tabele, ali i kako u praksi funkcioniše opcija poravnanja tabele, bez obzira da li je to centralno poravnanje ili poravnanje u desno ili u levo. Biće neophodno da nauče i kako se brišu kolone i redovi u okviru jedne tabele, odnosno kako se oni mogu po potrebi dodati, a saznaće i kako se menja visina jednog reda ili širina jedne kolone.

Za rad sa tabelama je vrlo važno i da ćelije budu adekvatno podeljene, ali i da kandidati znaju kako funkcioniše opcija njihovog spajanja, što su takođe teme koje će ICDL Professional modul Obrada internet stranica obraditi. Naučiće kandidati i kako se može modifikovati širina ivice tabele, odnosno kako se može menjati razmak unutar ćelija, kao i razmak između ćelija.

Pored toga, biće im objašnjeno i kako se menja boja pozadine po potrebi, odnosno kako se u pozadinu može dodati grafikon ili neki drugi grafički objekat, a naučiće i kako mogu da promene boju celokupne tabele.

4. Korišćenje objekata

Najpre sa time kako se tačno definišu grafički objekti će se na prvom mestu upoznati svako ko pohađa ICDL Professional modul Obrada internet stranica, a akcenat će biti stavljen najpre na fotografije i na to kako se one mogu dodati ili kako se mogu ukloniti sa jedne web stranice. Isto tako je predviđeno nastavnim programom da kandidati budu upoznati sa pravilnim podešavanjem svojstava jedne fotografije, odnosno sa vršenjem različitih modifikacija po potrebi, što znači da će naučiti kako u praksi funkcioniše poravnanje, zatim kako se modifikuju ivice ili veličina fotografije i naravno na koji način se može dodati tekstualni sadržaj.

Forme je naredni segment ovog dela edukacije, kojom prilikom će biti govora o unošenju forme na jednu web stranicu. U tom smislu je predviđeno da kandidati budu upoznati sa dodavanjem, odnosno uklanjanjem linija tekstualnog polja, ali i generalno sa dodavanjem, odnosno uklanjanjem polja, tako da se podrazumeva da će biti upoznati sa time kako se mogu definisati svojstva polja koja su uneta, bez obzira da li je to bolje za tekst ili ček boks polje za tekst, odnosno radio button ili drop down polje.

Biće upoznati i sa time kako u praksi funkcioniše rad sa submit opcijom, odnosno dugmetom za potvrdu i kako se ona može dodati, a zatim i ukloniti ili resetovati.

S obzirom na to da na jednoj web stranici mogu postojati i dugmad za potvrđivanje, odnosno za resetovanje, to podrazumeva da će ICDL Professional modul Obrada internet stranica omogućiti kandidatima da se upoznaju sa time kako se ona mogu podešavati, odnosno modifikovati po potrebi.

5. Stilovi

Od dva segmenta se sastoji ovaj deo edukacije, kojom prilikom se podrazumeva da će kandidati biti upoznati sa tim Šta je zapravo CSS, odnosno Cascading style sheets, što je u suštini jezik koji se koristi sa ciljem formatiranja različitih elemenata na konkretnoj web stranici. Jednostavno, uz HTML, svi koji izrađuju web sajtove i bave sa njihovim postavljanjem i kasnijim održavanjem moraju biti upoznati i sa ovim jezikom, kako bi znali koje benefite nudi CSS i kako se generalno koristi sa ciljem poboljšanja jednog web sajta.

Biće takođe reči i o tome koji su osnovni načini primene ovog jezika u praksi, a u smislu da će ICDL Professional modul Obrada internet stranica omogućiti kandidatima da se upoznaju sa tim šta je redni, šta je interni, a šta eksterni CSS i kada se koji od njih primenjuje.

Podrazumeva se da će u ovom segmentu kandidati naučiti i kako izgleda struktura CSS - a, odnosno koja pravila se moraju u tom slučaju primenjivati, te koja svojstva ima.

Korišćenje CSS - a je naredni segment, a podrazumeva se da će u tom delu edukacije kandidati biti upoznati sa CSS fajlovima, te će naučiti kako da kreiraju novi fajl, ali i kako da ga sačuvaju.

Zatim je predviđeno da kandidati budu upoznati sa stilom CSS - a, u smislu da nauče kako se može menjati boja, zatim pozadina ili font, a na kraju će ICDL Professional modul Obrada internet stranica omogućiti kandidatima da se upoznaju i sa time kako se crta spaja se jednom veb stranicom, odnosno kako se korišćenje ovog programskog jezika odražava na izgled samog web sajta.

6. Provera i objavljivanje

Takođe su dva segmenta predviđena u ovom delu edukacije, a na prvom mestu je provera, a potom i objavljivanje. Predviđeno je aktuelnim nastavnim programom da ICDL Professional modul Obrada internet stranica omogući kandidatima na prvom mestu da se upoznaju sa time kako mogu da identifikuju one linkove koji su neispravni i na koji način mogu da ih isprave, kako bi web site bio adekvatno postavljen.

Posebno je važno da budu upoznati i sa dobrom praksom koja se odnosi na unos sadržaja na konkretni web sajt, odnosno na web stranicu, što znači da će u ovom segmentu kandidati biti upoznati sa time i zašto je važno voditi računa o poslednjem datumu modifikacije, odnosno o tome da li je konkretni sadržaj kompatibilan sa veb čitačima, kao i o tome koji su to podaci vezani za program koji su neophodni za otvaranje fajlova, odnosno za njihov pregled. Isto tako je naročito značajno da ICDL Professional modul Obrada internet stranica obradi temu koja se odnosi na važnost proveravanja pravopisa na konkretnom veb sajtu, ali i to da kandidati shvate zašto je naročito značajno da na vreme isprave sve uočene greške.

U okviru završnog dela koji se odnosi na objavljivanje će kandidatima biti omogućeno da se upoznaju sa celokupnom postupkom postavljanja jednog web sajta na web server, ali i sa tim kako se konkretna web stranica može preuzeti sa nekog web servera. Naravno da će oni korak po korak saznati i kako posle toga treba da provere da li je web site dobro postavljen i generalno kako se on kasnije mora održavati.

Spisak gradova za ICDL test centar

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje