Sudski tumač i prevodilac za latinski jezik

Verovatno jedina institucija u našoj zemlji koja se bavi pružanjem usluga obrade sadržaja koji podrazumevaju i latinski jezik jeste Prevodilački centar Akademije Oxford. Iako je reč o takozvanom mrtvom jeziku, to ne umanjuje značaj latinskog jezika, uzevši u obzir da su mnogi stručni izrazi, posebno u oblasti medicine vezani upravo za ovaj jezik.

Činjenica da se više ne koristi u svakodnevnom govoru ga je svrstala u mrtve jezike, ali to ne sprečava brojne klijente da koriste uslugu koju nude prevodioci i sudski tumači za latinski jezik, koji su stalni članovi našeg tima. Naime, vrlo često nam se obraćaju sa zahtevom da za njih prevedemo određene, uglavnom stručne materijale, bez obzira da li je u pitanju prevođenje sa ili na ovaj jezik.

Latinski jezik se svrstava u porodicu indoevropskih jezika, tačnije u takozvanu kentum grupu i dobro je poznato da je upravo ovaj jezik osnov romanske grupe jezika, a na prvom mestu francuskog, italijanskog i španskog jezika.

Ne treba zaboraviti ni činjenicu da je uticaj latinskog jezika u mnogim oblastima gotovo isti kao uticaj koji imaju reči i izrazi koji vode poreklo iz starogrčkog, kao i da su mnogi medicinski, obrazovni, te mahom termni vezani za određenu struku upravo poneli svoj koren iz ovog jezika.

Prevodioci i sudski tumači za latinski jezik čije usluge možete dobiti u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford kojih u Srbiji ima preko 20, će u relativno kratkom roku i po izuzetno povoljnim cenama, a sa maksimalnim stepenom profesionalnosti obraditi apsolutno sve sadržaje za koje vam je potrebno prevođenje, a mogu čak i da izvrše overu prevoda pečatom ovlašćenog sudskog tumača.
Posebno smo ponosni na činjenicu da kod nas možete dobiti kompletnu obradu svih dokumenata i različitih vrsta dokumentacije, a na prvom mestu medicinske, što zapravo znači da dobijate preveden i overen dokument koji možete da koristite u praksi. U onim situacijama kada se za određeni dokument zahteva i posebna vrsta overe, znana kao haški Apostille pečat, imate obavezu da potražite informaciju u određenom sudu, tačnije u osnovnom sudu u vašem gradu koji je jedina ovlašćena institucija za ovu vrstu overe. Takođe, morate da znate da prevodilac i sudski tumač za latinski jezik nisu u obavezi da vam daju ove informacije, jer overa haškim pečatom ne spada u njihovu nadležnost, ali zato možete da budete potpuno sigurni da će vam maksimalno olakšati čitav proces dobijanja ovih informacija, te vas uputiti na onu instituciju u okviru koje možete da se detaljnije o njoj raspitate. A to raspitivanje najpre podrazumeva da saznate da li je uopšte za taj dokument potrebno izvršiti overu Apostille pečatom, jer se ona ne zahteva baš za sva dokumenta. Te ako saznate da mora da se izvrši i za konkretan dokument, važno je da pitate i da li se prvo stavlja haški pečat ili je, pak potrebno njime overiti dokument na kraju procesa obrade. Stvar je zapravo vrlo jednostavna, jer ako se Apostille stavlja na početku prevodi se i on i sadržaj dokumenta, pa se onda i overava tako preveden dokument pečatom sudskog tumača. No, ako se stavlja na kraju, onda najpre prevodilac i sudski tumač za latinski jezik obavljaju svoj posao, te ga potom nosite u sudsku instituciju koja je nadležna, kako bi taj dokument bio overen i haškim pečatom.

Kada je u pitanju prevođenje dokumenata, morate da znate i da sudski tumač za latinski jezik najpre mora da uporedi originalna i prevedena dokumenta, pa je zato najvažnije da ispoštujete obavezu koju imate, te da na uvid dostavite i original. Kada utvrdi da se dokumenta ne razlikuju, sudski tumač stavlja svoj pečat, odnosno overava prevod i praktično gledano svrstava ga u pravno važeća dokumenta, jer upravo njegov pečat potvrđuje da je on veran originalu.

Prilikom upoređivanja dokumenata može da se desi i da sudski tumači za latinski jezik utvrde da ipak ima određenih odstupanja između originala i prevoda, te on ni u kom slučaju ne sme da overi takva dokumenta. Zato obaveštava klijenta čija dokumenta su predmet obrade o svojim zapažanjima, te može da mu ponudi izvršenje usluge lekture, odnosno korekture prevedenih sadržaja. I uslugu redakture vrše naši stručnjaci, uzevši u obzir da Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i profesionalne lektore i korektore.

Što se slanja dokumenata na prevod tiče, osim opcije ličnog dostavljanja u jednu od naših poslovnica, klijenti mogu i da ih pošalju i to ili preko “Pošte Srbije”, preporučenom pošiljkom ili putem kurirske službe. A preuzimanje obrađenih dokumenata je moguće lično, odnosno dostavom na adresu klijenata, za šta se angažuje kurirska služba, pa se ta usluga i naplaćuje prema njihovom važećem cenovniku, a klijent plaća direktno kuriru koji mu dostavlja pošiljku.

Svaki klijent koji ima potrebu da dobije prevedena dokumenta naročito brzo, a da bi prevodioci i sudski tumači za latinski jezik mogli da mu ispune ovaj zahtev, može prvo da ih pošalje u elektronskom formatu, odnosno skenirana na našu mejl adresu, te da originalna dokumenta dostavi nakon toga i to na onaj od pomenutih načina koji je i najbrži, kako bi zaista bio ispunjen njegov zahtev za hitnim prevodom.

Prevođenje sa latinskog i na latinski jezik

Prevodi sa latinskog i na latinski jezik koje možete dobiti u bilo kojoj našoj poslovnici podrazumevaju obradu svih vrsta sadržaja koje zahtevaju naši klijenti.

I pored činjenice da smo najverovatnije jedina institucija u zemlji koja nudi i ovu vrstu usluga, mi neprekidno težimo da uanpredimo svoje usluge, tako da vam uz prevođenje sa latinskog i na latinski jezik u klasičnom smislu, nudimo i specijalnu vrstu prevoda koja uključuje ovaj jezik. A kada kažemo u klasičnom smislu, to podrazumeva prevod sa latinskog na naš jezik i sa srpskog na latinski. Međutim, najpre zato što su u našem timu i prevodioci i sudski tumači za preko 40 svetskih jezika, svim našim klijentima nudimo uslugu koja podrazumeva prevođenje sa latinskog na jedan od tih stranih jezika, odnosno sa ma kog od tih jezika na latinski i to bez obzira da li su u pitanju dokumenta, tekstovi, književna dela različitih žanrova ili udžbenici, te bilo koja druga vrsta sadržaja. Osim prevoda sa latinskog i na latinski jezik koji uključuju engleski, nemački, španski, ruski, italijanski, grčki i portugalski, koji spadaju u one jezike za koje se i u većini slučajeva traži ova usluga, Prevodilački centar Akademije Oxford zainteresovanim klijetima nudi i prevođenje koje uključuje latinski i bilo koji od pomenutih jezika: rumunski, mađarski, bugarski, turski, albanski, makedonski, slovenački, hrvatski, bosanski, estonski, ukrajinski, holandski, arapski, japanski, korejski, kineski, danski, norveški, švedski, finski, te poljski, češki, slovački, romski, znakovni, ali i još mnogo drugih jezika kojima se koriste ljudi u celom svetu. Naravno, ova usluga podrazumeva prevođeje u oba smera.

Ne treba zaboraviti ni to da su posebno oni klijenti kojima su potrebni prevodi zvanične dokumentacije sa latinskog i na latinski jezik u prednosti, uzevši u obzir da na jednom mestu dobijaju i njihov prevod i overu prevoda, za koju je zadužen ovlašćeni sudski tumač, te tako u relativno kratkom roku imaju dokument koji pred zakonom ima istu vrednost kao i svaki drugi originalan dokument.

Mada je u većini slučajeva sasvim dovoljno da dokument bude preveden i overen pečatom sudskog tumača da bi se smatrao pravno važećim, kako biste izbegli nepotrebne peripetije, savetuje se da se prvo u nadležnom sudu raspitate o tome da li se za konkretan dokument zahteva i izvršenje dodatne overe, koja podrazumeva stavljanje haškog Apostille pečata. Napominjemo da se ova overa ne zahteva baš za sva dokumenta, ali je uvek bolje proveriti, kako biste uštedeli svoje vreme, jer je reč o specifičnom overavanju, te je vrlo važno i da tom prilikom pitate da li se Apostille pečat stavlja na početku ili je potrebno izvršiti ovu overu nakon prevoda i overe prevedenog dokumenta od strane sudskog tumača. Možda smo vas sada malo i zbunili, ali čitav proces uopšte nije tako komplikovan kao što to na prvi pogled može da izgleda. Jednostavno, u praksi se haški pečat najčešće stavlja na kraju procesa obrade, tako da najpre dokument donosite u Prevodilački centar Akademije Oxford kako bi naši prevodioci i sudski tumači završili svoj deo posla, a onda ga nosite u nadležnu instituciju, što je u ovom slučaju osnovni sud, te tamo zahtevate da bude overen i haškim pečatom. Drugi način overe se odnosi na one situacije kada je potrebno prvo da dokument odnesete u sud, kako bi bio overen Apostille pečatom, a onda ga donosite našim stručnjacima na dalju obradu. Takođe, morate imati na umu i da ovaj postupak može da traje nešto duže od prethodno opisanog, uzevši u obzir da se u ovom slučaju ne prevodi samo dokument, već i sadržina haškog pečata.

Budući da su svi klijenti kojima je potrebno prevođenje dokumentacije, odnosno dokumenata sa latinskog i na latinski jezik dužni da na uvid dostave i originalna dokumenta, to mogu ili da ih donesu lično ili da ih pošalju putem kurirske službe na adresu jedne od naših poslovnica, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom. Inače, sve one sadržaje za koje se ne vrši overa, klijenti mogu da pošalju i na mejl, a na isti način mogu i da dobiju prevedene materijale.Po završetku prevoda i overe, klijenti mogu da dokumenta preuzmu lično, odnosno imaju mogućnost da im budu dostavljena na određenu adresu. Ono što svakako moraju da znaju jeste da se usluga slanja na adresu naplaćuje kao dodatna usluga, uzevši u obzir da nije uračunata u cenu obrade dokumenata, a klijenti su u obavezi da plaćanje izvrše direktno kuriru kada preuzmu pošiljku, dok se cena određuje prema važećem cenovniku kurirske službe.

A sa latinskog i na latinski jezik u svim jezičkim kombinacijama prevodimo sva dokumenta koja zahtevaju naši klijenti, počev od medicinske dokumentacije, u koju pored ostalih spadaju lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, te sva ostala dokumenta o medicinskim proizvodima, ali i sve ostale vrste dokumentacije, a najpre tehničku i građevinsku.

Naši prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev obraditi i sve vrste udžbenika, ma kako oni bili složeni, te književna dela i poezije i proze, pa čak i romane, a u izuzetnim slučajevima, ako tako zahtevaju naši klijenti obrađujemo i beletristiku.

Na zahtev klijenata, sa latinskog i na latinski jezik prevodimo i tekstualne sadržaje različite dužine, složenosti i namene, čija tema može da bude vezana za bilo koju oblast, jer našim stručnjacima nijedna tema nije nepoznata uzevši u obzir da iza sebe imaju bogato iskustvo u obradi ovakvih sadržaja. Obrazovanje, medicina, farmacija, pravo, ekonomija, građevinska industrija, filozofija, sociologija i psihologija, samo su neke od oblasti na koje može da se odnosi tema tekstova za koje su vam potrebni prevodi sa latinskog i na latinski jezik.

Prevod sa srpskog na latinski jezik

Kada je u pitanju prevođenje sa srpskog jezika na latinski, slobodno možemo da kažemo da je ova vrsta obrade sadržaja spada u klasičnu, odnosno osnovnu, te da nam se klijenti vrlo često obraćaju sa zahtevom za prevođenjem različitih sadržaja u ovoj kombinaciji jezika.

Iako vas možda zbunjuje činjenica da je latinski zapravo jezik koji se smatra mrtvim, uzevši u obzir da više ne nalazi primenu u svakodnevnoj komunikaciji, činjenica je da mnogi stručnjaci koji drže do svog znanja itekako dobro poznaju i latinski i starogrčki, koji su u osnovi mnogih svetskih jezika.

A Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i stručnjake koji će na najbolji mogući način da izvrše prevođenje apsolutno svih sadržaja koje zahtevaju naši klijenti, te sa srpskog jezika na latinski prevode između ostalog i lekarske nalaze, ali i udžbenike, književna dela i tekstove svih vrsta, namena, dužina i tema. Jednostavnije rečeno, naši stručnjaci će prevesti bilo koji materijal koji nam dostave klijenti i to u najkraćem mogućem roku, a po sasvim sigurno najpristupačnijoj ceni.


Prevođenje sa srpskog na latinski
Prevođenje sa latinskog na srpski

Vrlo je važno da budete informisani da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, tako da ćete dobiti kompletnu obradu dokumenata svih vrsta, jer na jednom mestu možete da dobijete i njihov prevod i overu pečatom sudskog tumača koji je zvanično ovlašćen od strane nadležnih državnih organa. Ukoliko i vi imate potrebu za prevođenje bilo koje vrste dokumentacije, odnosno dokumenata sa srpskog jezika na latinski znajte da kod nas dobijate dokument koji možete da bez ikakvih poteškoća koristite u praksi, odnosno predate bilo kojoj državnoj službi. Naravno, to se odnosi isključivo na ona dokumenta za koja se ne zahteva overa haškim Apostille pečatom. Međutim, ukoliko se za neki dokumenta zahteva i ova vrsta overe, klijent je u obavezi i da dobije informaciju da li se haški pečat stavlja na početku ili na kraju obrade, jer osim što će nakon toga znati i gde prvo nosi dokument, odnosno da li u sud ili našim stručnjacima na obradu, moći će i da proceni koliko će otprilike trajati proces njegove obrade. Naime, ako se prvo stavlja Apostille pečat, a tek onda se vrše prevod sa srpskog jezika na latinski i overa sudskog tumača, tada se prevode i sadržina dokumenta i haškog pečata, pa samim tim i proces traje duže, nego kada se Apostille pečat stavlja na kraju, jer se tada jednostavno vrši njegov prevod, pa overa sudskog tumača i nakon toga klijent odnosi obrađen dokument u nadležni sud, kako bi bila izvršena i overa haškim pečatom.

Materijale koje želite da prevedemo sa srpskog jezika na latinski nam možete dostaviti na nekoliko načina, ali imajte na umu da se slanje onih za koje je potrebna overa sudskog tumača vrši na drugačiji način od onih koji se ne overavaju, jer je za ove prve svakako neophodno ostaviti i originale. Pa, tako, možete da ih pošaljete na mejl, što važi isključivo za sadržaje koji se ne overavaju, dokumenta sve ostale ili donosite lično ili šaljete preporučeno putem “Pošte Srbije”, odnosno preko kurirske službe.

Što se tiče dostave obrađenih sadržaja, možete da ih preuzmete lično, odnosno možemo da vam ih pošaljemo na mejl, što opet važi samo za one sadržaje za koje se ne vrši overa. U oba slučaja je moguće i slanje na vašu adresu, što se karakteriše kao dodatna usluga, jer nije uračunata u osnovnu cenu, tako da se i naplaćuje prema cenovniku službe koja je zadužena za dostavu.

Ako se dogodi da su vam prevodi dokumenata sa srpskog na latinski jezik potrebni u posebno kratkom roku, imate pravo da nam ih prvo pošaljete skenirane na mejl, a da originale dostavite posle toga i to na bilo koji od pomenutih načina, stim što je vrlo važno da obratite pažnju na brzinu, jer se ovde radi o prilično kratkom roku za izradu prevoda.

Prevođenje lekarskih nalaza sa srpskog jezika na latinski

Sa srpskog na latinski jezik prevodimo lekarske nalaze ukoliko imate potrebu za tim, ali i sva ona dokumenta koja spadaju u medicinsku dokumentaciju, kao što su, recimo specifikacije farmaceutskih proizvoda ili dokumenta o medicinskim proizvodima.

Prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford će na vaš zahtev da prevedu i tehniču i građevinsku, ali i bilo koju drugu vrstu dokumentacije koja vam je potrebna kada su u pitanju prevodi sa srpskog na latinski jezik.

Ne zaboravite da je ovde reč o zvaničnim dokumentima, te da se za njih zahteva i overa od strane sudskog tumača, tako da morate da ispunite dve najvažnije obaveze kako bi ovaj proces protekao u najboljem redu. Jedna se odnosi na poštovanje slanja dokumenata, jer se u ovom slučaju zahteva i dostava originalnih dokumenata na uvid, tako da ih možete poslati ili preko kurirske službe na adresu bilo koje naše poslovnice ili ih možete doneti lično, a imate i mogućnost slanja preporučenom poštanskom pošiljkom.

Kada naši stručnjaci završe obradu dokumenata koja ste na propisan način dostavili, možemo da vam ih pošaljemo direktno na adresu, a možete i da ih preuzmete lično. Svaki klijent koji se odluči za prvu opciju, mora da bude informisan da se dostava na adresu tretira kao dodatna usluga, uzevši u obzir da se za njeno izvršenje angažuje kurirska služba, tako da se ova usluga naplaćuje direktno od klijenta, a prema ceni koju formira služba koja vrši dostavu.

U slučaju takozvanog hitnog prevoda, odnosno izrade prevoda dokumenata vrlo brzo, klijenti imaju pravo da skenirana dokumenta prvo pošalju na naš mejl, a da originale dostave posle toga i to na način koji je najbrži, kako bi prevodilac i sudski tumač mogli u potpunosti da ispoštuju njihov zahtev i dostave im prevedena i overena dokumenta u zadatom roku.

Druga obaveza koju ima svaki klijent se odnosi na pribavljanje informacija o overi haškim Apostille pečatom. Za određena dokumenta se uz prevod i overu sudskog tumača zahteva i ova vrsta overe, a za nju nisu zaduženi naši stručnjaci, već osnovni sudovi Republike Srbije u mnogim gradovima širom zemlje. A da bi klijenti izbegli bespotrebno gubljenje vremena i novčanih sredstava, savet je da dobiju informacije najpre o tome da li se i za konkretan dokument zahteva overa Apostille pečatom, a onda i na koji način je potrebno izvršiti je. Najčešće se haški pečat stavlja nakon prevoda dokumenta sa srpskog na latinski jezik i overe sudskog tumača, dok postoje i one situacije kada se prvo stavlja haški pečat na dokumenta, a onda radi njegov prevod i overa sudskog tumača, ali se tada ne prevodi samo dokument, već i Apostille pečat, što se odražava i na dužinu obrade dokumenta. Iako prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford nisu zaduženi za ovu vrstu overe, te nisu dužni ni da poseduju i daju informacije klijentima o njoj, oni će sasvim sigurno učiniti sve što mogu da im olakšaju proces pribavljanja informacija, te će ih uputiti na one institucije koje su za nju nadležne.

Prevodi knjiga svih vrsta sa srpskog na latinski jezik

Bilo koja vrsta knjiga da je u pitanju za koje su vam potrebni prevodi sa srpskog na latinski jezik možete biti sigurni da će ih naši prevodioci i sudski tumači obraditi u skladu sa najvišim stepenom kvaliteta i profesionalnosti, te da će maksimalno poštovati zadate rokove.

Osim udžbenika, prevodimo i književna dela svih vrsta, tako da možemo da obradimo i romane, ali i dela proze i poezije, pa čak na vaš zahtev sa srpskog na latinski jezik prevodimo i beletristiku.

Prevođenje ovakvih sadržaja ima brojne prednosti, a osnovna je ta što se ne zahteva overa od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača, pa samim tim imate mogućnost da nam ih pošaljete skenirane na mejl, a na isti način možete da dobijete prevedene materijale. Naravno, u slučaju da vam tako više odgovara, možete i da ih donesete lično ili pošaljete preko kurirske službe, a isto tako možete i da ih preuzmete po završetku prevoda. Jedino što morate da znate, ukoliko se odučite da vam prevedena književna dela ili udžbenike dostavimo na adresu, jeste da je to usluga koja se dodatno naplaćuje i to prema cenovniku kurirske službe koja vam dostavlja pošiljku, a plaćate direktno kuriru prilikom preuzimanja.

Prevod tekstualnih sadržaja sa srpskog jezika na latinski

Kada je u pitanju prevođenje tekstova, slobodno možemo da kažemo da će prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford na vaš zahtev da obrade apsolutno sve sadržaje, ma kako njihova tematika i izlaganje bili kompleksni, te bez obzira koje su dužine.

Sa srpskog na latinski jezik prevodimo sve sadržaje, kako one koji su namenjeni isključivo prezentovanju krugu stručnjaka za pojedine oblasti, tako i one koji će biti plasirani u javnosti.

A ako kažemo da kod nas možete dobiti prevod tekstova čija tema je vezana za ma koju oblast, to znači zaista bilo koju oblast, jer su naši stručnjaci i visokokvalifikovani i imaju sasvim dovoljno iskustva u prevođenju sadržaja različite tematike sa srpskog na latinski jezik, tako da se odlično snalaze u svim temama, kako u onim koje se tiču filozofije, sociologije i psihologije, tako i one koje se odnose na oblast medicine, farmacije, nauke i obrazovanja, ali i građevinske industrije i mnogih drugih oblasti.

Prevodi sa latinskog na srpski jezik

U slučaju da su vam potrebni prevodi sa latinskog jezika na srpski, sasvim sigurno ne postoji bolje mesto u okviru koga ih možete dobiti u relativno kratkom roku i po najpovoljnijoj ceni nego što je to Prevodilački centar Akademije Oxford.

Kod nas vas osim usluge prevoda očekuje i njihova overa za koju su zaduženi ovlašćeni sudski tumači, tako da ćete dobiti sve što je potrebno da biste neki dokument mogli da koristite u praksi, jer se jedino onaj preveden dokument koji je overen pečatom sudskog tumača smatra važećim pred zakonom, te je upravo iz tog razloga i važna uloga overe.

Osim ove, postoji i overa haškim Apostille pečatom za koju su zaduženi sudski organi, a koju je neophodno izvršiti samo za određena dokumenta. Upravo zato što je reč o specifičnoj vrsti overe, za koju nisu zaduženi naši stručnjaci se i preporučuje da se oni samostalno raspitaju da li se ona zahteva i za njihova dokumenta. A u slučaju da se zahteva, trebalo bi da saznaju i na koji način se vrši baš za taj dokument, jer se Apostille pečat u pojedinim slučajevima stavlja na početku procesa obrade, a u pojedinim na samom kraju, pa od toga zavisi i trajanje samog procesa, ali i odakle se počinje. Tako, princip koji podrazumeva da se prvo stavlja haški pečat, podrazumeva da se nakon toga dokument dostavlja na obradu našim stručnjacima, koji ne prevode samo dokument, već i sadržinu Apostille pečata, a onda takav dokument i overava sudski tumač. Druga opcija kreće od prevoda dokumenta, zatim sledi overa pečatom sudskog tumača i na kraju nosite dokument u nadležni sud, kako bi se izvršila i overa haškim pečatom.

Da bi mogla da bude izvršena overa, sudski tumač mora prvo da uporedi originalan dokument sa prevedenim, ne bi li se uverio da nema razlike između njih. A ako se i desi da primeti neku razliku, on mora da obavesti klijenta o tome, te da mu predloži da se izvrši redaktura prevedenog dokumenta, što takođe mogu da dobiju kod nas, uzevši u obzir da su u timu Akademije Oxford i profesionalni lektori i korektori, koji će u najkraćem mogućem roku da obrade dokument, tako da može da bude overen, jer će biti u potpunosti veran originalu.

Samim tim što se dostavljaju i originali na uvid, slanje je moguće ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem kurirske službe, a imate mogućnost i da ih lično donesete u bilo koju našu poslovnicu. Ostale sadržaje za koje nije potrebno raditi overu, možete da pošaljete ili na opisane načine, ako želite, a postoji mogućnost njihovog slanja i u elektronskom formatu, odnosno na mejl.


Prevođenje sa latinskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na latinski

Prevedene sadržaje za koje se ne vrši overa možemo da vam pošaljemo na mejl, ako vam tako više odgovara, a dokumenta možete da preuzmete lično ili na adresu koju navedete. Ukoliko se odlučite za drugu opciju, naglašavamo da je u pitanju dodatna usluga, te da se za njeno izvršenje angažuje kurirska služba, što znači da se naplaćuje prema njihovom važećem cenovniku, a plaćanje ste obavezni da izvršite prilikom preuzimanja i to direktno kuriru.

A sa latinskog jezika na srpski prevodimo sve vrste knjiga, odnosno dela književnosti i udžbenike, ali i tekstualne sadržaje različite tematike, te lekarske nalaze i sve ostale vrste dokumentacije koji su vam potrebni da budu prevedeni.

Vaša je jedina obaveza da ispoštujete smernice koje se odnose na slanje dokumenata i drugih materijala za koje se zahteva overa od strane sudskog tumača, te da nam sve ostale sadržaje dostavite na za to precizno određen način, a sve ostalo je naša briga!

Prevodi tekstova sa latinskog jezika na srpski

Kada je reč o prevođenju tekstualnih sadržaja sa latinskog na srpski jezik, kod nas možete dobiti ovu uslugu bez obzira da li su u pitanju stručni tekstovi ili oni koji su namenjeni publikovanju za širu javnost.

Uz to, možete značajno da uštedite svoje vreme, jer sadržaje koje treba da prevedemo možete da nam pošaljete skenirane na mejl, uzevši u obzir da se za njih ne radi i overa sudskog tumača, kada je potrebno da se dostave na uvid i originalna dokumenta. Ukoliko vam iz bilo kog razloga ne odgovara ovaj način slanja, imate mogućnost da nam ih pošaljete preko kurirske službe ili da ih donesete lično u jednu od preko 20 naših poslovnica.

Prevod tekstova sa latinskog na srpski jezik vam možemo dostaviti na mejl, a postoji varijanta i slanja na vašu adresu, te možete da ih preuzmete i lično. Slanje prevoda na adresu je dodatna usluga, uzevši u obzir da nije uračunata u cenu obrade, te da je vrši kurirska služba sa kojom Prevodilački centar Akademije Oxford ostvaruje saradnju. To znači da se ova usluga plaća nezavisno od prevoda i to direktno kuriru prilikom preuzimanja, a po ceni koja se nalazi u važećem cenovniku službe zadužene za dostavu.

Teme tekstova za koje su vam potrebni prevodi sa latinskog na srpski jezik mogu biti bilo koje, a klijenti nam se najčešće obraćaju sa zahtevima za prevođenjem tekstova iz oblasti farmacije i medicine, ali i obrazovanja, nauke, te filozofije, mada kod nas možete dobiti prevod tekstualnih sadržaja iz bilo koje oblasti, bez obzira da li je u pitanju ona koja se češće obrađuje u praksi ili je reč o oblastima koje su široj javnosti nedovoljno poznate.

Prevođenje tehničke dokumentacije sa latinskog na srpski jezik

Naši prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev da obrade tehničku dokumentaciju, ali i građevinsku i medicinsku, a sem lekraskih nalaza, sa latinskog na srpski jezik prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda i sva ostala dokumenta o medicinskim proizvodima, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te mnoga druga dokumenta koja se tiču pomenutih oblasti.

Svaki klijent kome su potrebni prevodi ovakvih sadržaja sa latinskog na srpski jezik mora da ima na umu da se za njih zahteva i overa sudskog tumača, kako bi mogla da se koriste, tako da je obavezan da dostavi i originale na uvid i da proveri da li se za konkretna dokumenta zahteva i overa haškim Apostille pečatom.

Što se tiče dostave, možete da ih donesete lično u jednu od naših poslovnica ili da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno putem kurirske službe na našu adresu. Sa druge strane, mi vama prevedena i overena dokumenta dostavljamo na adresu ili ih preuzimate lično, a dokumenta na mejl možete poslati samo kada je u pitanju takozvani hitan prevod, koji podrazumeva obradu dokumenata vrlo brzo. Svakako, čak i u toj situaciji ste dužni da nam dostavite originale na uvid, ali uz obavezu da to bude u najkraćem moguće roku, kako bi prevodilac i sudski tumač uspeli da ispune vaš zahtev i dostave vam obrađena dokumenta u kratkom roku.

Overa Apostille pečatom je posebna vrsta overe koja ne spada u našu, već u nadležnost sudskih organa, tačnije osnovnog suda, tako da se klijenti samostalno raspituju o njoj. Kada saznaju da li se uopšte za njihov dokument ona zahteva, budući da nije obavezna za sva dokumenta, oni moraju da pitaju i u kom trenutku se stavlja Apostille pečat, to jest da li nakon prevoda i overe sudskog tumača ili se prvo stavlja haški pečat. Ukoliko se na neki dokument stavlja prvo ovaj pečat, onda se sa latinskog na srpski jezik prevode i dokument i taj pečat, te se onda dokument overava pečatom sudskog tumača, nakon čega je spreman za upotrebu.

Prevod udžbenika sa latinskog jezika na srpski

A sa latinskog na srpski jezik prevodimo i udžbenike, ali i knjiig svih vrsta. Pod tim najpre mislimo na književna dela poezije i proze, a na zahtev klijenata naši stručnjaci će da obrade i romane, ali i beletristiku.

Posebna pogodnost u ovom slučaju jeste što nam materijale na prevod možete dostaviti i elektronskim putem, to jest skenirane na mejl, jer se za njih ne vrši overa sudskog tumača, pa samim tim nije neophodno ni da budu dostavljeni originali.

A upravo na isti način i mi vama možemo da dostavimo sadržaje koji su prevedeni sa latinskog na srpski jezik, čime ćemo maksimalno i da pojednostavimo, ali i da ubrzamo čitav proces obrade ovakvih materijala.

Prevod sa latinskog na druge jezike


Sudski tumač za latinski jezik
Prevodilac za latinski jezik

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na latinski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam latinski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje