Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje : matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline. Iako definicija sama po sebi nije dovoljna da bismo shvatili šta sve obukvata nauka, naglasićemo da se pod pojmom nauke uopšteno podrazumeva svo znanje koje posedujemo, a vezano je za znanje o svim zakonitostima i pojavama koje se odvijaju u stvarnosti, stim da su sva ta znanja u većini slučajeva proverljiva, bilo pomoću određenog razmišljanja, bilo praktično, u smislu različitih eksperimenata, čiji rezultati jasno pokazuju navedene zakonitosti. Naravno, ovo je samo jedno od mnogih načina objašnjenja pojma nauke.Sve nauke se dele na društvene i prirodne nauke i takozvane izdvojene posebne nauke u koje spadaju jedino logika i matematika. Podela na prirodne i društvene nauke je najjednostavnija od svih postojećih.

Da bi se neka nauka mogla smatrati prirodnom potrebno je da se bavi izučavanjem svega onoga što ima veze sa prirodom, ali uz adekvatan naučki pristup, koji je krajnje racionalan. Sa druge strane, da bismo za neku nauku mogli da kažemo da je društvena, ona mora da se bavi proučavanjem pojedinca ili društva u celini, sa svim aspektima koja se odnose na njegov, odnosno život celokupnog društva.Prevod tekstova iz oblasti agronomije

Prevod tekstova iz oblasti agronomije

Kada se uzme u obzir čime se bavi, agronomija bi se slobodno mogla svrstati u jednu od najaktuelnijih nauka u savremenom svetu. Pored toga što je njen fokus na izučavanju zemljišta, ona je isto tako usmerena i na njegovu analizu, a sa osnovnim ciljem da se na njemu proizvodi hrana, kako za ljudsku upotrebu, tako i za ishranu stoke. A razlog zbog koga se svrstava u red naročito popularnih nauka u savremenom drušvu leži u činjenici da se, između ostalog agronomija bavi i razvijanjem takozvane organske hrane, dok istovremeno vrši istraživanja o uticaju proizvodnje hrane i poljoprivrede uopšte, na čitavu okolinu.

Više za tekstova iz oblasti agronomije >>>

Prevod tekstova iz oblasti astronomije

Prevod tekstova iz oblasti astronomije

Naziv astronomija potiče iz starogrčkog jezika, a sačinjen je od dve reči koje se bukvalno prevod kao zvezda i zakon, te se najčešće termin astronomija prevodi kao zakon zvezda. Osnov proučavanja astronomije kao nauke jesu svi oni objekti koji se nalaze van planete Zemlje i njene atmosfere, odnosno sve pojave koje se u ovoj oblasti odvijaju.

Više za prevod tekstova iz oblasti astronomije >>>

Prevod tekstova iz oblasti biofizike

Prevod tekstova iz oblasti biofizike

Iz samog naziva ove nauke jasno se može zaključiti da je ona spoj dve nauke, odnosno bilogije i fizike. Preciznije određenje biofizike bi bilo da se ova interdisciplinarna nauka bavi izučavanjem svih segmenata i oblika života, sa stanovišta zakona koje zastupa fizika, a u pojedinim slučajevima i matematika.

Više za prevod tekstova iz oblasti biofizike >>>

Prevod tekstova iz oblasti biologije

Prevod tekstova iz oblasti biologije

Finansijski izveštaji koji su obavezni za svako preduzeće se zajednički nazivaju bilansi. U principu se razlikuju osnovni i specijalni bilansi. Takozvani Osnovni bilansi su, između ostalih : bilans stanja i bilans uspeha, kao i bilans tokova gotovine, te statistički aneks i promene kapitala, a svi oni ulaze u završni račun, dok su takozvani specijalni bilansi oni koji pružaju informacije o poslovanju određenog privrednog subjekta u budućnosti.

Više za prevod tekstova iz oblasti biologije >>>

Prevod tekstova iz oblasti ekonimije

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije

Pored toga što se Prevodilački centar Akademije Oxford bavi i prevodom drugih vrsta materijala i dokumenata, u našem timu postoje prevodioci koji su uskospecijalizovani upravo za prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva, te iza sebe imaju sasvim dovoljno iskustva da mogu da prevedu ovakve vrste tekstova sa i na preko 35 svetskih jezika.

Više za prevod tekstova iz oblasti ekonomije >>>

Prevod tekstova iz oblasti filozofije

Prevod tekstova iz oblasti filozofije

Uzevši u obzir da se njen naziv prevodi kao ljubav prema mudrosti, filozofija bi mogla da se okarakteriše kao nauka čiji je fokus usmeren na izučavanje svih pojava koje se tiču postojanja čoveka, njegovog razuma, znanja, ali i svih onih oblasti koje čine život jedne jedinke i društva u celini.

Više za prevod tekstova iz oblasti filozofije >>>

Prevod tekstova iz oblasti fizičke hemije

Prevod tekstova iz oblasti fizičke hemije

Suprotno uobičajenom mišljenju da nauka poznata kao fizička hemija predstavlja spoj samo fizike i hemije, činjenica je da su u njoj zapravo objedinjena još i saznanja iz oblasti kvantne mehanike i termodinamike, ali i kinetike tako da ona predstavlja svojevrsnu interdisciplinarnu nauku, čiji je osnovni cilj da proučava materiju. Ovo je naravno, samo najopštije određenje fizičke hemije.

Više za prevod tekstova iz oblasti fizičke hemije >>>

Prevod tekstova iz oblasti fizike

Prevod tekstova iz oblasti fizike

Možda najvažniji segment bilo kog naučnog istraživanja iz oblasti fizike jeste njegovo prezentovanje krugu naučnika koji su specijalizovani za tu oblast, a kasnije i široj javnosti. Da bi to moglo da se uradi na najbolji i najprofesionalniji način, autor tog naučnog projekta mora najpre pažljivo da odabere naučni časopis u kome će svoj rad objaviti, ali najpre mora navesti u pismenoj formi detalje istraživanja.

Više za prevod tekstova iz oblasti fizike >>>

Prevod tekstova iz oblasti geografije

Prevod tekstova iz oblasti geografije

Ako se zna da je srpski naziv za geografiju - zemljopis, sasvim je jasno čime se ova, prema mišljenju mnogih stručnjaka najstarija nauka na svetu, bavi. Sam pojam geografija je sačinjen od dve reči preuzete iz grčkog jezika, a u bukvalnom prevodu: zemlja i pisati, odnosno opisivati.

Više za prevod tekstova iz oblasti geografije >>>

Prevod tekstova iz oblasti hemije

Prevod tekstova iz oblasti hemije

Hemija se smatra jednom od najznačajnijih prirodnih nauka i kao takva, ona je povezana sa drugim prirodnim naukama, a prvenstveno sa fizikom i matematikom. Ona se i danas razvija, a veliki broj naučnika koji su specijalizovani upravo za izučavanje hemijskih procesa i reakcija neprekidno dolaze do novih saznanja koja objavljuju u različitim naučnim i popularnim tekstovima iz oblasti hemije. Bez obzira na kom izvornom jeziku da se ovakvi tekstovi objave, a posebno oni koji su namenjeni naučnim krugovima, oni se vrlo često i prevode na druge jezike sveta, kako bi što veći broj naučnika dobio nove informacije i time doprineo unapređenju hemije kao nauke.

Više za prevod tekstova iz oblasti hemije >>>

Prevod tekstova iz oblasti komunikologije

Prevod tekstova iz oblasti komunikologije

Svakako jedna od najsavremenijih nauka je i komunikologija, koja prema opštim karakteristikama spada u takozvane komunikacijske nauke. A pored nje, tu su i specifične grane, odnosno podgrupe ovih nauka i to prvenstveno: novinarstvo, masovni mediji i odnosi sa javnošću.

Više za prevod tekstova iz oblasti komunikologije >>>

Prevod tekstova iz oblasti menadžmenta

Prevod tekstova iz oblasti menadžmenta

Sam pojam menadžment se karakteriše kao rukovođenje u okviru određene kompanije, bez obzira da li je u pitanju upravljanje posebnim sektorima u okviru nje ili, pak vrhovni menadžment koji je okupljen oko generalnog direktora, to jest vlasnika te kompanije.

Više za prevod tekstova iz oblasti menadžmenta >>>

Prevod tekstova iz oblasti nauka o Zemlji

Prevod tekstova iz oblasti nauka o zemlji

Kao jedina planeta na kojoj postoji živi svet (za sada), Zemlja je predmet istraživanja mnogih nauka. Upravo iz tog razloga se javila potreba za združivanjem svih onih nauka koje proučavaju određeni segment vezan za nju, pa su se tako i razvile takozvane nauke o Zemlji.

Više za prevod tekstova iz oblasti nauka o Zemlji >>>

Prevod tekstova iz oblasti pedagogije

Prevod tekstova iz oblasti pedagogije

Svakako je priznata i zvanično kao nauka, ali postoje brojna sporenja u vezi sa preciznim predmetom njenog proučavanja. Iako pedagogija zvanično potiče još iz doba Stare Grčke, i dalje je prisutna određena doza neslaganja između teoretičara o tome na čemu je primaran fokus nje kao nauke.

Više za prevod tekstova iz oblasti pedagogije >>>

Prevod tekstova iz oblasti političkih nauka

Prevod tekstova iz oblasti političkih nauka

Mnogi od nas vrlo često koriste termin politika, a zapravo malo ljudi zna šta se zaista pod politikom podrazumeva. Iako je prisutna u životu svakog čoveka, bez obzira da li je on zainteresovan ili ne za aktuelnu političku situaciju, politika se definiše kao sprecifičan vid društvene aktivnosti, koji omogućava ljudima da "stvaraju, čuvaju, sprovode ili menjaju pravila po kojima žive".

Više za prevod tekstova iz oblasti političkih nauka >>>

Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu uz prevodioce za preko 35 svetskih jezika ima i sudske tumače za te jezike, tako da ćete gotovo sigurno pronaći upravo onog prevodioca koji je sprecijalizovan za prevod tekstova iz oblasti prava i to za onaj jezik koji je Vama potreban. Podrazumeva se da je moguće da prevod bude sa srpskog na taj jezik, ali i u obrnutom smeru, a u skladu sa Vašim potrebama.

Više za prevod tekstova iz oblasti prava >>>

Prevod tekstova iz oblasti psihologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije

Osnovni zadatak ove nauke jeste da otkrije sve što je vezano za psihički život jedinke, ali i grupe kojoj pripada, odnosno društva u celini. Sa druge strane je praktična primena psihologije, koja ima za cilj da na osnovu opšteprihvaćenih psiholoških saznanja i zakonitosti pomogne na posredan način jednom čoveku, odnosno zajednici čiji je on sastavni deo, a neposredno da pomogne i poboljša psihičko stanje u društvu u celini.

Više za prevod tekstova iz oblasti psihologije >>>

Prevod tekstova iz oblasti sociologije

Prevod tekstova iz oblasti sociologije

Osnovni zadatak ove nauke jeste da otkrije sve što je vezano za psihički život jedinke, ali i grupe kojoj pripada, odnosno društva u celini. Sa druge strane je praktična primena psihologije, koja ima za cilj da na osnovu opšteprihvaćenih psiholoških saznanja i zakonitosti pomogne na posredan način jednom čoveku, odnosno zajednici čiji je on sastavni deo, a neposredno da pomogne i poboljša psihičko stanje u društvu u celini.

Više za prevod tekstova iz oblasti sociologije >>>

Između ostalih, u prirodne nauke spadaju : biologija, fizika, hemija, fizička hemija, te takozvane nauke o zemlji u koje spadaju : geologija, okeanografija, glaciologija, klimatologija, mineralogija i druge, dok u društvene nauke uz istoriju, antropoliguju, arheologiju, psihologiju i sociologiju, pored ostalih spadaju još i : teologija, filozofija, ekonomija, pravo, političke nauke, pedagogija, ali i mnoge druge nauke.

Svaki naučnik, bez obzira za koju od naučnih disciplina da je specijalizovan mora za svog života da istražuje, ali i da sva svoja naučna istraživanja i dostignuća objavljuje u mnogim naučnim časopisima, kako bi pružio drugim kolegama i svima koji su zainteresovani, mogućnost da ta istraživanja i provere, odnosno ponove kako bi se uverili u istinitost tvrdnje koja je izložena u njegovom tekstu. Uz to, svaki naučnik koji drži do svog ugleda ima obavezu da na osnovu rezultata eksperimentalnih dokaza koje sprovede odbaci dotadašnje činjenice, ukoliko je potrebno. Na taj način govorimo o napretku nauke, vez obzira da li je u pitanju otkriće vezano za društvene ili prirodne nauke.

Jednom kada naučnik izloži rezultate svojih istraživanja ili eksperimenata oni postaju dostupni ne samo njegovim kolegama, već i svima koji su zainteresovani. Upravo iz tog razloga je važno kod Tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka da budu dostupni ljudima iz celog koji žele da budu u toku sa najnovijim istraživanjima i saznanjima iz određenih naučnih disciplina. Ali, uzevši u obzir da je jezik nauke vrlo specifičan, neophodno je da za prevod ovakve vrste tekstova bude angažovana osoba koja je specijalizovana upravo za rad sa naučnim tekstovima, kako ne bi čitalac bio doveden u zabludu, jer je u ovakvoj vrsti tekstova izuzetno važno da prevod bude najvišeg kvaliteta.

Upravo iz tog razloga, svaki prevodilac zaposlen u Akademiji Oxford je tokom prevođenja u kontaktu sa Vama, odnosno osobom koja je zaslužna za izradu Tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka, kako bi se prevazišle sve eventualne nedoumice. Takođe, naši prevodioci izuzetno obraćaju pažnju na detalje i stil pisanja samog rada, poštujući ga u potpunosti prilikom prevođenja sa i na preko 35 svetskih jezika, koliko trenutno možemo da Vam ponudimo.

Dokumenta ćete nam dostaviti lično ili putem meil - a, ako Vam je tako lakše. A možete nam ih poslati i kurirskom službom. Očekujte u vrlo kratkom roku da će biti završen prevod Tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka, jer su naši prevodioci izuzetno efikasni, te poslu pristupaju u najkraćem mogućem roku po prijemu materijala. Naravno, uvek se može dogoditi da Vam je prevod potreban u kraćem vremenskom roku od ponuđenog. Tada je važno da nam to i naglasite, kako bismo mogli da ispunimo Vaše zahteve. Cena ovakve vrste prevode se razlikuje u odnosu na uobičajenu.

Pod jednom stranicom prevoda se podrazumeva tekstualni sadržaj koga čini ukupno 1 650 slovnih mesta, u koje su uračunati i razmaci.

Prevod Tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka Vam dostavljamo kurirskom službom, a cena usluge slanja se posebno naplaćuje, budući da nije uračunata u cenu prevoda. Takođe, prevedena dokumenta možete preuzeti i lično u poslovnici Akademije Oxford koja Vam je najbliža.

Otvoreni smo za sva Vaša pitanja koja se odnose na prevod Tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka!


Spisak gradova u kojima prevodimo textove iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Najčešća pitanja za prevodilačke usluge

Prevodi - najčešće postavljana pitanja

Tekstovi iz oblasti prirodnih i društvenih nauka prevod i overa

NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje