Prevod sa srpskog jezika na latinski

Prevod sa srpskog na latinski jezik

Ne samo da su u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni stručnjaci, koji mogu da izvrše prevođenje dokumenata sa srpskog na latinski jezik, nego isto tako ova institucija nudi i uslugu overe bilo kog prethodno prevedenog dokumenta, kako bi mu se obezbedila pravna validnost.

Osim svih ličnih dokumenata, profesionalni prevodioci i sudski tumači u navedenoj jezičkoj kombinaciji prevode i poslovnu, kao i medicinsku dokumentaciju, ali i sve vrste pravnih akata.

Na zahtev klijenata se vrše i profesionalni prevodi poslovne dokumentacije sa srpskog na latinski jezik, ali i svih onih dokumenata koja ulaze u sastav bilo građevinske i tehničke, bilo dokumentacije za tendere.Prevođenje sa srpskog na latinski
Prevođenje sa latinskog na srpski

Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac u datoj jezičkoj kombinaciji obezbediti prevod i za sva ona dokumenta i ostale materijale, koji su primarno vezani za oblasti obrazovanja i nauke.

Potrebno je da vlasnici dokumenata na uvid ovlašćenom sudskom tumaču pošalju ili preko kurirske službe ili preko “Pošte Srbije”, preporučenom pošiljkom originalna dokumenta na uvid. Podrazumeva se da imaju pravo i da ih ponesu lično u jednu od poslovnica ove institucije.

Napominjemo da navedeni postupak dostave ne važi za sve ostale sadržaje, za koje se zahteva prevod sa srpskog na latinski jezik, zato što nije neophodno poslati tada na uvid originale, već njih mogu elektronski i da pošalju na obradu i po završetku prevoda da ih tako isto i preuzmu.Kompletno obrađena dokumenta bilo koje vrste će klijent preuzeti ili lično, a direktno u predstavništvu ove institucije ili može da ih dobije isporukom na željenu adresu. Uzevši u obzir da ta usluga nije uračunata u osnovnu cenu, te da se angažuje određena kurirska služba za njeno izvršenje, podrazumeva se da će je klijent platiti dodatno, a isključivo služba koja vrši dostavu ima pravo da odredi visinu nadoknade.

Ukoliko je nekome potrebno hitno prevođenje dokumenata sa srpskog na latinski jezik, mora to izneti kao zvaničan zahtev, a samo u tom slučaju može dokumenta skenirati i poslati na mejl. Tačnije, zahteva se da to učini, kako bi prevodioci i sudski tumači mogli njegov zahtev za brzom izradom prevoda bilo kog dokumenta da izvrše. A isto tako se podrazumeva da originale na uvid mora naknadno dostaviti, ali je vrlo važno da to bude u što kraćem roku.

Uzevši u obzir da overa Apostille, odnosno pečatom koji je poznat kao Haški nije dostupna u poslovnicama ove institucije, zato što njeni zaposleni nisu ovlašćeni za tu vrstu overe, trebalo bi da se svaki klijent ponaosob o njoj dodatno raspita. Takozvani postupak nadovere se vrši isključivo u namenskim odeljenjima osnovnih sudova Republike Srbije, pa je potrebno da prvo njih klijent kontaktira i raspita se da li Haški pečat mora biti stavljen na njegova dokumenta i po kom principu, to jest da li se on stavlja nakon prevoda i overe sadržaja ili se prvo stavlja Apostille pečat, pa se onda pristupa obradi u skladu sa pravilima.

Sve vrste video i audio materijala će zaposleni ove institucije takođe prevesti u pomenutoj jezičkoj varijanti. A u ponudi su kako prevodi filmova sa srpskog na latinski jezik, odnosno emisija svih vrsta i serija, te reklamnih poruka i ostalih sadržaja koji bi trebalo da budu emitovani na različitim medijima, tako isto i usluge njihovog profesionalnog titlovanja i sinhronizovanja.

Stručne i popularne tekstove različite kompleksnosti, tematike i dužine će isto tako sudski tumač i prevodilac po zahtevu klijenata da u datoj kombinaciji jezika prevedu. Podrazumeva se da će obraditi i književna dela, kao i udžbenike i časopise, ali i članke iz novina.

Jedna od brojnih usluga koja se vrši na zahtev klijenata jeste i usmeni prevod sa srpskog na latinski jezik, a zaposleni ove specijalizovane institucije mogu da primene kako konsekutivni i simultani, tako isto i prevod uz pomoć šapata u datoj jezičkoj kombinaciji. Dostupna je i usluga iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje, a svakako se vrsta usmenog prevoda prilagođava tipu događaja i zahtevima svih njegovih učesnika.

Trebalo bi pomenuti i to da prevodilac i sudski tumač mogu u pomenutoj varijanti jezika da obrade i sve sadržaje iz oblasti marketinga, kao što su na primer PR tekstovi, katalozi i brošure, u zatim reklamni flajeri i plakati, ali i mnogi drugi materijali koji su isključivo za oblast reklamiranja vezani.

U skladu sa iznetim zahtevima može da bude izvršeno i prevođenje web materijala sa srpskog na latinski jezik, a u kom slučaju će ovi stručnjaci profesionalno obraditi kako web prodavnice i sadržinu sajtova, tako isto i onlajn kataloge, ali i različite tipove što programa, što aplikacija, te mnoge druge materijale koji su na određeni način vezani za računare ili, pak vidljivi na internetu. S obzirom na to da sudski tumači i prevodioci znaju koliko je važno optimizovati sve te sadržaje za internet, oni će u skladu sa potrebama primeniti i pravila poznata kao SEO (Search Engine Optimisation), te će tako njihovu sadržinu u potpunosti uskladiti sa zahtevima pretraživača i same mreže.

A izuzev prevoda svih materijala u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, u okviru ove institucije je dostupna i usluga koja uključuje profesionalnu redaktura svih sadržaja, koji su u datoj varijanti jezika već prevedeni, ali pravila nisu poštovana, tako da je klijent dobio neprofesionalno obrađene materijale. Za izvršenje usluge redakture se zadužuju isključivo korektori i lektori, iza kojih je višegodišnje iskustvo u praksi. U skladu sa pravilima latinskog jezika i prevođenja uopšte će oni izvršiti sve potrebne izmene u obrađenim materijalima i tako ih uskladiti kako sa njihovim originalima, tako i sa pravilima koja važe u ciljanom jeziku, a kako bi klijentu omogućili njihovo nesmetano korišćenje.

Prevođenje lične karte sa srpskog jezika na latinski

Ukoliko se zahteva obrada lične karte ili bilo kog drugog ličnog dokumenta u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, klijentima je takođe na raspolaganju i usluga, koja uključuje overu bilo kog prevedenog dokumenta. A taj postupak će izvršiti ovlašćeni sudski tumač, koji je u Prevodilačkom centru Akademije Oxford zaposleni, a kada na preveden dokument stavi svoj pečat, on mu automatski daje validnost sa pravnog stanovišta.

Da bi mogao postupak overe prevedenih dokumenata da bude izvršen prema pravilima, pomenuti stručnjaci moraju imati i originale, jer oni upoređuju njih sa prevodima i utvrđuju da li postoje razlike između njih. Zapravo se overa dokumenata vrši samo ako su prevodi i originali potpuno istovetni, a u suprotnom se primenjuje prvo redaktura, koja je isto dostupna u poslovnicama ove institucije, pa nakon izvršenih ispravki može da bude izvršena i overa.

kako prevodilac i sudski tumač ne poseduju adekvatna ovlašćenja za izvršenje usluge poznate kao nadovera, a koja uključuje stavljanje posebne vrste pečata na dokumenta koja je potrebno prevesti, to se klijent obavezuje da podatke o overi Apostille (Haškim) pečatom samostalno dobije od nadležnih institucija naše zemlje. Napominjemo da se overa pomenutim pečatom isključivo sme izvršiti u okviru posebnih odeljenja, koja postoje pri osnovnim sudovima Republike Srbije u svim gradovima.

Uz ličnu kartu, pomenuti stručnjaci će da obrade i sva ostala lična dokumenta, tako da će na zahtev klijenata pored ostalog biti izvršen i prevod uverenja o državljanstvu sa srpskog na latinski jezik, ali i dozvole za boravak i potvrde o prebivalištu, kao i radne dozvole i pasoša, te izvoda iz matične knjige umrlih, rođenih i venčanih, potom saobraćajne, ali i vozačke dozvole i ostalih ličnih dokumenata.

Po zahtevu klijenata će sudski tumač i prevodilac kompletno da obrade sve vrste potvrda i saglasnosti, kao i uverenja i izjava. Osim potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o stalnom zaposlenju, te uverenja o nekažnjavanju, oni će izraditi prevod, a posle toga i overiti potvrdu o visini primanja, saglasnost za zastupanje i uverenje o neosuđivanosti, kao i potvrdu o stanju računa u banci i uopšteno govoreći, sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama kada je to potrebno.

Specijalizovani su i za obradu medicinske dokumentacije, tako da se shodno zahtevima izvršavaju prevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda sa srpskog na latinski jezik, odnosno lekarskih nalaza, a kompletno može da bude obrađeno i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno dokumentacija o medicinskim proizvodima i bilo koji drugi dokument, koji se zvanično tretira kao deo pomenute vrste dokumentacije.

Takođe će pomenuti stručnjaci obraditi i sva dokumenta iz oblasti obrazovanja ili nauke, a što uključuje kako rezultate naučnih istraživanja, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima i diplomu i dodatak diplomi, tako isto i naučne patente i prepis ocena, s tim što je u ponudi i prevođenje nastavnih planova i programa fakulteta sa srpskog na latinski jezik, te kompletna obrada seminarskih, diplomskih i naučnih radova, potom potvrde o redovnom školovanju i mnogih drugih materijala, koji se jedne od navedenih oblasti tiču.

Sadržinu različitih vrsta dokumentacija će prevodioci i sudski tumači, u slučaju da klijent zahteva u skladu sa pravilima prvo da prevedu u navedenoj varijanti jezika, a odmah zatim i da primene pravila overe obrađenih dokumenata.

Osim sadržine poslovne dokumentacije (statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, fakture, revizorski izveštaji, poslovne odluke i mnoga druga), oni će kompletno da obrade i uputstvo za rukovanje, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinske projekte, zatim deklaracije proizvoda i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav kako tehničke i tenderske, tako isto i građevinske dokumentacije.

Podrazumeva se da će zaposleni u bilo kom predstavništvu ove specijalizovane institucije da izvrše i prevod pravnih akata sa srpskog na latinski jezik. Po zahtevu klijenata sudski tumači i prevodioci vrše kompletnu obradu kako presuda o razvodu braka, sudskih odluka i ugovora, odnosno tekovina Evropske Unije, tako isto i sudskih tužbi, punomoćja za zastupanje i sertifikata, potom sudskih žalbi i licenci, ali i sudskih rešenja i svih ostalih dokumenata koja se odnose na oblasti sudstva ili prava, te se zvanično smatraju pravnim aktima.

Prevod PR tekstova sa srpskog na latinski jezik

Bilo koji marketinški materijal, pa tako i PR tekstove će da prevodioci i sudski tumači da u datoj varijanti jezika prevedu maksimalno profesionalno.

Na raspolaganju su klijentima i prevodi letaka i flajera sa srpskog jezika na latinski, odnosno brošura i kataloga, te svakog drugog materijala koji se na marketing odnosi.

Biće izvršena i usluga stručne redakture po zahtevu, a u kom slučaju korektori i lektori Prevodilačkog centra Akademije Oxford najpre pronalaze greške u već prevedenim sadržajima, a nakon toga ih uz primenu pravila korekture i lekture ispravljaju.

Svakako će biti urađeni i prevodi knjiga sa srpskog jezika na latinski i, a podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac obraditi i književna dela i udžbenike. Isto tako klijenti mogu zahtevati prevod u toj jezičkoj kombinaciji i za novinske članke različite tematike, ali i za sadržinu kako ilustrovanih, tako isto i naučnih časopisa.

U slučaju da se dogodi da je nekome potreban usmeni prevod sa srpskog jezika na latinski, može biti potpuno uveren da će prevodilac i sudski tumač i tu uslugu profesionalno da izvrše. Radi se o tome da su oni specijalizovani ne samo za simultani prevod u navedenoj varijanti jezika, nego i za primenu pravila takozvanog šapatnog, odnosno konsekutivnog prevoda. U okviru svake poslovnice ove specijalizovane institucije se nudi zainteresovanima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevodi filmova sa srpskog na latinski jezik

Izuzev igranih i dokumentarnih filmova, odnosno animiranih i crtanih, po zahtevu klijenata se vrši i prevođenje emisija sa srpskog jezika na latinski, ali i mnogih drugih audio i video materijala. S obzirom na to da nisu samo prevodilac i sudski tumač zaposleni u okviru poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, već su tu pored ostalih i stručnjaci, koji su specijalizovani za titlovanje i sinhronizaciju ovakvih materijala, to se klijentima mogu ponuditi i navedene usluge, odnosno kompletna obrada svih video i audio sadržaja.

Podrazumeva se da mogu biti prevedeni i tekstovi, a bez obzira da li klijent zahteva prevod naučnih tekstova sa srpskog jezika na latinski ili popularnih. Naravno da će prevodioci i sudski tumači obraditi tekstualne materijale bilo koje i tematike i kompleksnosti, ali i dužine.

Materijali i sadržaji koji su vezani za računare će isto tako biti prevedeni u pomenutoj jezičkoj varijanti, a ako to klijent bude zahtevao.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na latinski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje