MCSA sertifikat, SQL SERVER 2012/2014, ISPIT broj 462 (70 - 462)

Kao zvanično ovlašćena od strane kompanije Microsoft za sprovođenje testiranja, Akademija Oxford, između ostalog organizuje i ispit broj 462 (70 - 462), čija je osnovna tema usmerena na proveru znanja kandidata iz oblasti administracije SQL servera 2012/2014 (Administering Microsoft SQL Server 2012/2014 databases). Ako kandidati ispune i sve ostale uslove, polaganje ovog ispita im pruža mogućnost najpre da steknu MCSA sertifikat (Microsoft Certified Solutions Associate), ali mogu da postanu vlasnici i MCSE sertifikata (Microsoft Certified Solutions Expert), MCP - a (Microsoft Certified Professional).

Primarni uslov koji moraju da ispune kandidati ako žele da polažu ispit broj 462 (70 - 462) jeste da spadaju u IT stručnjake, koji su specijalizovani za rad sa bazama podataka, te da poznaju njihovo instaliranje, održavanje i konfigurisanje. Takođe, kandidati bi trebalo da su upoznati sa uspostavljanjem kako sistema, tako i baza podataka, ali i da znaju na koji način se omogućuje njihovo efikasno funkcionisanje, te kako se vrši pravljenje rezervnih kopija i čuvanje podataka, odnosno na koji način funkcioniše obezbeđivanje podataka od neovlašćenog pristupa.

Još jedan vrlo bitan uslov koji moraju da ispune svi kandidati koji su zainteresovani za polaganje ovog ispita se odnosi na viši nivo znanja engleskog jezika, jer se ovaj ispit na njemu i sprovodi.


Koje su oblasti proveravanja na 462 (70 - 462) ispitu?

Kandidati koji su zainteresovani za polaganje ispita broj 462 (70 - 462), koji je primarno vezan za proveru poznavanja rada na SQL serveru 2012 / 2014 moraju da odgovore na pitanja iz ukupno šest oblasti. A prva među njima se tiče poznavanja procesa instaliranja i konfigurisanja ovog servera i zastupljena je sa oko 20 do 25% u zahtevima ovog ispita. Ona se tiče poznavanja procesa plana instalacije servera, gde se očekuje da kandidati procene najpre zahteve konkretne instalacije, a zatim da prema tim zahtevima izvrše dizajniranje instalacije SQL servera i svih potrebnih komponenti, kao što su recimo drajveri, servisni nalozi i drugo. Takođe, kandidati treba da naprave i plan za kapacitet, uključujući i opcije mogućnosti praćenja rasta, odnosno njegovog smanjivanja, kao i da podese opcije za praćenje automatskog rasta. Zatim se očekuje da kandidat zna da dizajnira prostor za skladištenje za nove baze podataka, te da je u potpunosti ovladao umećem dizajniranja infrastrukture konkretne baze. Trebalo bi da u ovom segmentu podesi sve opcije vezane za bezbednost i da odabere pravi hardver. U sledećem segmentu ovog ispita se proveravaju konkretna znanja vezana za instaliranje SQL servera i srodnih usluga, a u smislu da kandidat treba da izvrši povezivanje, odnosno da omogući ili onemogući određene funkcije, a u skladu sa zahtevima koji se pojavljuju na ispitu 462 (70 - 462). Trebalo bi i da pokaže znanja u oblasti instaliranja SQL Server Database Engine, a zatim se proverava i njegovo poznavanje primene Migration Strategy. Posle toga sledi deo ispita u kome kandidat treba da izvrši pravilno konfigurisanje određenih dodatnih komponenti na pomenutom serveru (Engine, SharePoint Integration, AS, RSgration), a čije podešavanje se odvija u kompleksnom i odlično obezbeđenom okruženju. Trebalo bi i da zna kako se vrši konfigurisanje Full - text Indexing, ali i kako funkcioniše SSIS Security, odnosno Filetable i Filestream. A na kraju prve oblasti provere kandidat odgovara na pitanja koja su vezana za uređivanje SQL Server Agent. Tu bi trebalo da kreira, odnosno pokaže da zna kako se održava i prati konkretan zahtev, kao i da poznaje opcije automatizacije Server Agent - a (Setup, Maintenance, Monitoring), što znači da bi trebalo da zna da izvrši njihovo podešavanje na prvom mestu, a zatim i održavanje i monitoring i to kroz više različitih baza podataka.

Sa oko 15 do 20 procenata je zastupljena druga oblast u okviru ovog ispita i nju čini ukupno 5 delova, a primarno se odnosi na proveru znanja u oblasti održavanja baza podataka. Na prvom mestu se od kandidata zahteva da odgovore na pitanja koja su vezana za upravljanje i podešavanje konkretnih baza podataka, a u smislu da bi trebalo da znaju da instaliraju više grupa fajlova, odnosno da znaju kako se vrši konfiguracija i standardizacija određene baze podataka. A to podrazumeva i da poznaju korišćenje opcije Autoclose, ali i da poznaju različite modele oporavka, kao i da znaju da uređuju prostor za fajlove, odnosno da znaju da ubacuju nove grupe fajlova i da pomeraju određene objekte iz jedne grupe u drugu, a prema zahtevima koji budu navedeni na 462 (70 - 462) ispitu. Trebalo bi da odgovore i na zahteve koji se tiču implementacije i konfigurisanja konkretnih baza podataka, odnosno da znaju kako se vrši kompresija podataka, ali i na koji način funkcioniše njihova podela i kako se upravlja rastom Log fajlova. Konfigurisanje standardizovanja baza podataka je tema narednog segmenta, a zatim se pred kandidata stavljaju zahtevi koji su vezani za implementaciju SQL Server Clustered Instance, te se u završnom delu provere ove oblasti očekuje da kandidat pokaže znanja koja su vezana za Install an Instance, zatim da zna da ih uređuje, ali i da je upoznat sa SQL Patch Management - om.

Naredna oblast provere se odnosi na poznavanje opcija optimizovanja i rešavanja mogućih problema, u kojoj se pred kandidate stavljaju ukupno 3 segmenta pitanja, a njihova zastupljenost u celokupnom ispitu broj 462 (70 - 462) je oko 15 do 20 procenata. Identity and Resolve Concurrency Problems je tema prvog segmenta u ovoj oblasti provere, gde kandidati odgovaraju na pitanja koja se tiču ispitivanja Deadlocking Issues uz primenu zapisa i logovanje u okviru SQL servera. Trebalo bi da kandidati mogu da izvrše detekciju performansi sa ugrađenim DMVs-om, ali isto tako i da pokažu da poseduju znanja o tome šta utiče na promenu performansi. Prikupljanje i analiziranje svih eventualnih problema koji su vezani za podatke je tema u sledećem segmentu provere ovog dela ispita i očekuje se da kandidat zna na koji način funkcioniše Sistem Monitor, te da zna da primeni upravo ovu opciju kada je to potrebno. Pretpostavlja se i da zna da prikuplja potrebne podatke uz pomoć SQL Server Profiler, odnosno da zna na pravi način da identifikuje probleme koji su vezani za pristup podacima, kao i da ih na adekvatan način reši. Uz to, potrebno je da zna da identifikuje sve potencijalne probleme koji mogu da dovedu do prekida usluga, ali i one koji su vezani za rad performansi. Pored svega pomenutog se očekuje i da znam da podesi upozorenja koja će se javiti prilikom kritičnog stanja konkretnog servera. Revizija SQL Server instanci (Audit SQL Server Instances) je tema poslednjeg segmenta provere u ovoj oblasti 462 (70 - 462) ispita, a kandidat bi trebalo da zna na koji način funkcioniše i kako se implementira strategija bezbednosti za audit i kontrolu instanci. Takođe, tu su i pitanja vezana za konfigurisanje revizije, a očekuje se da kandidati znaju na koji način se prate neželjeni pokušaji povezivanja na serveru.

TESTOVI


Upravljanje podacima je tema a sledeće oblasti u okviru ovog ispita, a zahtevi iz ove oblasti čine 20 do 25% svih pitanja. Najpre se od kandidata očekuje da zna na koji način se konfiguriše i održava Back - up Strategy, a trebalo bi i da pokaže znanje iz oblasti vraćanja podataka u okviru konkretne baze. Sledi podoblast koja je vezana za implementaciju i održavanje indeksa, odnosno uvoza i izvoza podataka, a kandidati u ovoj oblasti provere odgovaraju na pitanja koja su vezana za upravljanje različitim modelima vraćanja podataka. Zatim se očekuje da znaju i kako se vrši oporavak oštećenih drajvera, ali i na koji način treba konfigurisati strategiju oporavka na SQL serverima, kao i u okviru sistemskih baza podataka. Posle toga slede pitanja koja su vezana za korišćenje opcije Restore u okviru konkretne baze podataka, a kandidati bi trebalo da znaju na koji način se vraća konkretna grupa fajlova, odnosno kako se oporavljaju oštećeni podaci. A tu su i zahtevi koji su vezani za poznavanje fizičkih karakteristika indeksa i njihovo održavanje, odnosno očekuje se da kandidati poznaju fragmentne indekse (Fragmented Indexes), ali i da znaju da identifikuju one koji se ne koriste (Identify Unused Indexes). Trebalo bi i da znaju da podese strategiju i njeno održavanje, a sve u skladu sa zahtevima koji su navedeni na ispitu broj 462 (70 - 462), te da izvrše optimizovanje indeksa, kao i da znaju da prate statistiku na odgovarajući način i da znaju kada treba da se izvrši reorganizacija, odnosno obnavljanje određenih indeksa. Na kraju ove oblasti su i zahtevi koji su vezani za upoznavanje prenosa podataka, gde se od kandidata očekuje da je upoznat sa njihovim prenosom, kao i sa korišćenjem opcija Bulk Insert i Bulk Copy.

U pretposlednjoj oblasti na ispitu broj 462 (70 - 462) se proverava poznavanje opcija bezbednosti baza podataka, a ova pitanja čine 15 do 20% ukupnih ispitnih zahteva. Od kandidata se na prvom mestu očekuje da zna na koji način se upravlja prijavljivanjem, odnosno opcijama logovanja na konkretnom serveru, te bi trebalo da pokaže da poznaje način konfigurisanja bezbednosti servera i to kako uz primenu Windows Account, tako i uz primenu SQL Server Account. Takođe bi trebalo da zna i da kreira Log in Account, odnosno da zna da podesim pristup za servere baza podataka. U ovom delu provere se očekuje da kandidat poznaje pravilno upravljanje sertifikatima prijavljivanja, a zatim je tu i segment koji je vezan za upravljanje opcijama sigurnosti baza podataka, te bi kandidat trebalo da zna da konfiguriše kako opciju bezbednosti, tako i dozvole, odnosno da zaštiti konkretne objekte od mogućnosti izmene, ali i da primeni neophodno šifrovanje i reviziju (Auditing and Encryption). Sledeći segment je usmeren na proveru znanja u oblasti upravljanja korisnicima u ulogama baza podataka (Manage Users and Database Roles), a kandidati treba da pokažu da znaju da kreiraju pristup serveru, odnosno konkretnoj bazi podataka sa minimalnom privilegijom na osnovu smernica koje će da dobiju prilikom polaganja, a treba da pokažu i da znaju da kreiraju korisnički nalog za tu bazu podataka. Troubleshoot Securiti je tema završnog segmenta u ovom delu ispita, a kandidat bi trebalo da odgovore na zahteve koji su vezani za Manage Certificates and Keys.

Završni deo provere čija tema je Implement High Availability je sa svega oko 5 do 10% zastupljen na ispitu broj 462 (70 - 462). Sastoji se od segmenta koji je vezan za Implement AlwaysOn i Implement Replication.

Kako izgleda ispit broj 462 (70 - 462)?

Ono što svi kandidati koji žele da polažu ispit broj 462 (70 - 462) moraju da znaju jeste da kompanija Microsoft nigde ne navodi tačno koliko pitanja postoji na ovom ispitu i koja je njihova forma. Ali se zato navode uopšteni podaci koji podrazumevaju da ovaj ispit sadrži, najčešće između 40 i 60 ispitnih zahteva, a da njihova forma spada u red klasičnih pitanja. Pod tim se misli, najpre na pitanja u kojima se od kandidata zahteva da među nekoliko ponuđenih odgovora odaberu jedan ili više njih koji su tačni, kao i da dopišu tačan odgovor u predviđeno polje.

Ono što se zna tačno jeste koliko traje ispit broj 462 (70 - 462). Naime, predviđeno je da on traje 150 minuta, a od toga vremena je 120 minuta određeno za rešavanje ispitnih pitanja, dok je 30 minuta predviđeno za njihovo čitanje i razumevanje budući da se ispit odvija na engleskom jeziku.

Bodovanje na 462 (70 - 462) ispitu

Ono što će zanimati sve kandidate koji žele da polažu ispit broj 462 (70 - 462) je vezano i za sistem bodovanja. Međutim, oni moraju da znaju da kompanija Majkrosoft daje vrlo šture podatke po ovom pitanju, te da navodi da se oni mogu menjati u svakom ispitnom roku. Radi se, zapravo o tome da se zna tačno da ne postoje negativni odgovori, odnosno da kandidati koji ne pruže tačan odgovor na određeno pitanje neće snositi apsolutno nikakve posledice, to jest da to neće umanjiti ukupan broj bodova koje budu osvojili na ovom ispitu. Ali se zato ne zna kako funkcioniše sistem bodovanja, mada u većini slučajeva je u pitanju onaj sistem koji podrazumeva da jedan tačan odgovor kandidatu donosi jedan poen.

Kompanija Microsoft je poznata po tome da teži da usavrši sistem ispitivanja, pa u okviru 462 (70 - 462) ispita ima i onih pitanja koja se ne boduju, a imaju za cilj proveru tržišta, kako bi se sistem ispitivanja poboljšao. Zato se o ovim pitanjima kandidati ne obaveštavaju, pa se preporučuje da oni svakako reše apsolutno bilo koji zahtev koji se nađe na ovom ispitu. Isto tako ima i onih pitanja koja kandidatima donose više poena, ali se o njima kandidati tokom ispita obaveštavaju, to jest na ekranu za svako takvo pitanje izlazi obaveštenje da donosi više poena.

Svega nekoliko minuta nakon što kandidat bude završio polaganje ispita broj 462 (70 - 462) će se na ekranu pojaviti informacija da li je ispit položio. U propisanom roku posle toga je Akademija Oxford dužna da kandidatu omogući i štampanu verziju rezultata.

Ali, ono što mnoge zbunjuje jeste što su štampani rezultati dati u obliku grafikona iz koga se ne može videti da li je na određeno pitanje dat tačan odgovor ili ne, već je na njemu prikazan samo ukupan rezultat na ispitu, to jest dat je grafički prikaz učinka po pojedinim oblastima. Iz tog razloga, svi oni kandidati koji žele da dobiju informaciju da li su na konkretno pitanje da li tačan odgovor, moraju da zahtevaju od ovlašćenih lica test centra u kome su ispit polagali da im se omogući i ova verzija rezultata.

Ako se bude dogodilo da kandidati 14 dana nakon što su polagali ovaj ispit ne dobiju odštampane rezultate, oni moraju o tom propustu da obaveste osoblje poslovnice Akademije Oxford u kojoj su ispit polagali, kako bi on bio ispravljen u optimalnom roku.

Uz to, Majkrosoft ne navodi ni koliko tačno poena treba da osvoji kandidat da bi položio ispit broj 462 (70 - 462), ali je poznato da se uglavnom radi o preko 70 procenata uspešno rešenih pitanja. Ipak, kao i za gotovo sve ostalo, tako i ovde važi pravilo da Microsoft u svakom trenutku može ovaj procenat da uveća ili umanji, ukoliko to smatra potrebnim.

Dodatni podaci o 462 (70 - 462) ispitu

Na sam dan polaganja ispita kandidati su u obavezi da u poslovnicu Akademije Oxford u kojoj će on biti održan dođu minimalno 30 minuta pre zakazanog termina, kada je neophodno da ponesu i validan lični dokument koji poseduje fotografiju i kome nije istekao rok trajanja. Osim lične karte, identifikacija može da bude izvršena i pomoću pasoša i vozačke dozvole, stim da kandidati koji imaju čipovan biometrijski lični dokument moraju da imaju i njegovu očitanu verziju. Ukoliko ne budu ispoštovali ove zahteve, proces identifikacije neće biti izvršen, a što ima za posledicu nemogućnost polaganja ispita broj 462 (70 - 462).

Ovlašćeno lice test centra će pre polaganja ispita da obavesti sve kandidate o njihovim obavezama, odnosno da ih uputi u pravila koja moraju da poštuju. A svaki kandidat koji ih ne bude ispoštovao i koji bude tokom ispita pokušao da izvrši bilo koju vrstu zloupotrebe će morati da snosi posledice, a to podrazumeva najpre da će biti istog trenutka udaljen sa polaganja. Zatim će po završetku polaganja ovlašćeno lice test centra da centrali kompanije Microsoft pošalje izveštaj u pisanoj formi o tom događaju, a potom oni donose odluku o kažnjavanju tog kandidata. Moramo da napomenemo da je ova kompanija poznata po vrlo strogim kaznama, tako da se mahom ovakvim kandidatima ili zabranjuje polaganje ovog ispita u određenom roku ili im se čak zabranjuje polaganje svih ispita koje ona organizuje i to doživotno.

Svaki kandidat koji prvi put polaže ispit broj 462 (70 - 462) i ne položi ga, ima pravo da se već u narednom terminu prijavi za polaganje, uz uslov da je od poslednjeg polaganja proteklo 24 sata. U slučaju da ni drugi put ne položi ovaj ispit, neophodno je da sačeka najmanje dve nedelje od termina poslednjeg polaganja, pa da onda ponovo izvrši prijavu, ako to želi.

Oni kandidati koji imaju bilo koju vrstu invaliditeta, a koji žele da polažu ovaj ispit imaju mogućnost da u trenutku prijavljivanja dostave i svu potrebnu medicinsku dokumentaciju, na osnovu koje će im biti pružena mogućnost da ovaj ispit polažu bez ikakvih poteškoća.

Bilo koju žalbu da kandidat ima na tok ispita, odnosno nejasnoću, ima pravo da o tome obavesti ovlašćeno lice test centra, ali tek po završetku polaganja 462 (70 - 462) ispita.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Associate sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje