MCSA sertifikat, Windows Server 2012, ISPIT broj 70 - 411

Ako ste do sada imati prilike da radite sa Windows serverom 2012, odnosno sa Windows serverom 2012 R2, a želite da svoja znanja ozvaničite i steknete jedan od najpoznatijih sertifikata, onda je najbolji način za to da polažete ispite koji se odnose upravo na ovu oblast, a čijim polaganjem imate priliku sa steknete MCSA (microsoft Certified Solutions Associate). Moramo da naglasimo da svako ko poseduje ovaj sertifikat, stiče odličan preduslov da polaže i druge Majkrosoft ispite, koji mu omogućuju da postane vlasnik i MCSE sertifikata (microsoft Certified Solutions Expert). A ako znate da su oba pomenuta sertifikata visoko cenjena na globalnom nivou, te da mnogobrojni svetski giganti od svojih zaposlenih zahtevaju u većini slučajeva da ih poseduju, biće vam i mnogo jasnije zbog čega bi trebalo da se odlučite da polažete ove ispite.

Ako vas brine priprema za polaganje, tu su obuke i kursevi koje po nalogu kompanije microsoft, čiji je ovlašćeni test centar, organizuje upravo Akademija Oxford i to u gotovo svim gradovima, uzevši u obzir da se njene poslovnice nalaze na preko 20 lokacija.

Da biste mogli da postanete vlasnik MCSA sertifikata, sa fokusom na poznavanju rada sa pomenutim serverima, morate da položite sva tri ispita koja spadaju u ovu oblast. Drugi po redu među njima je označen kao 70 - 411 i fokusira se na proveru znanja iz oblasti administracije kako Windows servera 2012, tako i Windows servera 2012 R2.

Kako se i ovaj ispit i specijalizovani kurs i obuka 20411 D sprovode na engleskom jeziku, to se podrazumeva da svaki zainteresovani kandidat mora da poseduje i viši nivo znanja tog jezika.


Koje se sve oblasti proveravaju u okviru ispita broj 70 - 411?

Ispit broj 70 - 411 podrazumeva ukupno 6 oblasti koje se proveravaju. Sa oko 15 do 20% zahteva je zastupljena prva među njima, koja se odnosi na razvijanje, upravljanje i održavanje ovih servera. Najpre se pred kandidata stavljaju zahtevi koji su vezani za instaliranje WDS - a (Windows Deployment Services), a zatim treba da odgovore na pitanja i zahteve koji su vezani za instaliranje i ažuriranje slika, te bi trebalo da mogu da izvrše i sve neophodne hitne ispravke koje se u ovom delu 70 - 411 ispita zahtevaju. Tu su i zahtevi koji se odnose na instaliranje svega što je potrebno za slike koje su oflajn, te na konfiguraciju grupa drajvera i paketa (Driver Groups and Drivers). Pored ove, postoje još dve podloblasti, a prva od njih se odnosi na Patch Management, dok je druga vezana za monitoring servera. Od kandidata se zahteva napre da instalira, a zatim i izvrši pravilnu konfiguraciju WSUS (Windows Server Update Services), kao i da izvrši konfigurisanje Group Policies za ažuriranje. Client - Side Targeting je isto zahtev u ovoj podoblasti, a kandidati odgovaraju i na zahteve u vezi sa sinhronizacijom WSUS - a i pravljenjem grupa, te bi trebalo da odgovore i na sva pitanja koja se tiču DCS - a (Data Cellector Sets) i njihove konfiguracije. Trebalo bi i da kandidati koji polažu ispit 70 - 411 odgovore na pitanja u vezi sa monitoringom VMs (Virtual Machines), a očekuje se i da znaju kako funkcioniše praćenje događaja, performansi u stvarnom vremenu (Monitor Real - Time Performance), ali i da znaju kako se uređuje monitoring mreže (Network Monitoring) i Schedule Performance Monitoring.

Druga oblast provere koju podrazumeva 70 - 411 ispit se odnosi na rad sa fajlovima i uslugama koje se tiču štampanja, a ovi zahtevi čine 15 do 20% od ukupnog broja. Čitava oblast je podeljena u četiri grupe pitanja, a najpre se od kandidata zahteva da odgovore na zahteve u vezi sa DFS - om (Distributed File System). Zatim sledi deo koji se tiče pitanja u vezi da FSRM - om (File Server Resource Manager), te kandidat odgovora na pitanja u vezi sa njegovim uređivanjem, odnosno sa uređivanjem i konfiguracijom kvota (Configure Quotas), izveštaja i poslova upravljanja fajlovima. U narednom delu ove oblasti se proveravaju znanja iz segmenta konfigurisanja i uređivanja fajlova, te šifrovanja, a trebalo bi odgovoriti i na zahteve koji se tiču formiranja BitLocker enkripcije, odnosno konfigurisanja funkcije Network Unlock. Isto tako, ovde su i zahtevi vezano za EFS (Encrypting File System), a oni se najpre odnose ne samo na njihovo konfigurisanje, nego i na upravljanje kako EFS, tako i BitLocker sertifikatima, uključujući i pravilno korišćenje opcija “Backup” i “Restore”. Poslednji deo u ovoj oblasti se tiče konfigurisanja Advanced Audit Policies, gde se od kandidata očekuje, pored ostalog i da implementiraju sva znanja iz oblasti korišćenja kako Group Policy, tako i AuditPol.exe.

Takođe sa ukupno od 15 do 20% zahteva je zastupljena u ispitu broj 70 - 411 i naredna oblast koja se odnosi na proveru znanja u domenu konfigurisanja i podešavanja mrežnih usluga i pristupa. I u ovoj oblasti postoje 4 dela, a osim znanja iz oblasti konfigurisanja DNS zona (Domain Name System Zones), tu su i zahtevi vezani za konfigurisanje DNS zapisa (DNS Records), odnosno VPN - a (Virtual Private Network) i mogućnosti direktnog pristupa (DirectAccess). A osim zahteva u vezi sa konfigurisanjem primarnih i sekundarnih DNS zona, kandidati odgovaraju i na pitanja koja se tiču, između ostalog i podešavanja transfera zona, ali i podešavanja obaveštenja. Zatim su tu pitanja koja se tiču DNS RR - a (Domanin Name System Resource Records), uključujući i A i AAAA, ali isto tako i CNAME, SOA, PTR i NS, te SRV i MX zapise. Trebalo bi da kandidati poznaju funkciju TTL (Time To Live), kao i da znaju da omoguće sigurna dinamička uređivanja. Slede zahtevi koji se odnose na proveru znanja u oblsti ne samo instaliranja Remote Access u VPN - u, već i njihovog uređivanja, a trebalo bi da kandidat zna da uredi podešavanja, kao i da može da primeni NAT (Network Address Translation), ako se to zahteva od nejga u toku ispita 70 - 411. Tu su i zadaci koji se tiču poznavanja mnogih drugih funkcija koje se odnosne na VPN (Remote dial - in settings for users, Configure web application Proxy in passthrought mode, Configure routing). I na kraju, kandidati odgovaraju na zahteve koji se tiču direktnog pristupa, te se očekuje da znaju da urede DNS, kao i sve potrebne sertifikate za opciju DirectAccess.

TESTOVI


Četvrta oblast provere na ispitu 70 - 411 se tiče NPS - a (Network Policy Server) i njegove konfiguracije, na prvom mestu, a u ukupnim zahtevima je zastupljena sa oko 10 do 15%. Tri su dela koja se ovde proveravaju, a osim konfigurisanja NPS - a, tu su i podoblasti koje su vezane za NPS Policies i konfiguraciju NAP - a (Network Access Protection). Kandidati ovde odgovaraju na zadatke koji su najpre vezani za konfigurisanje RADIUS servera, uz RADIUS Proxy server. Očekuje se da odgovore na pitanja koja se odnose na RADIUS Clients i NPS šablone, odnosno da znaju da konfigurišu i uređuju sertifikate i da, isto tako znaju da konfigurišu Network Policies za VPN klijente (IP filteri, IP adresiranje, Multilink and Bandwidth Allocation, šifrovanje). Zastupljeni su i zahtevi koji su vezani za SHVs (System Health Validators) i njihovo konfigurisanje, kao i oni koji se tiču podešavanja NAP - a, te oni vezani za konfigurisanje izolacije i sanacije onih računara koji nisu kompatibilni sa DHCP - om i VPN - om.

Sa oko 10 do 15% zahteva je zastupljena i naredna oblast, koja je i pretposlednja u okviru 70 - 411 ispita, a tiče se provere znanja iz oblasti rada sa aktivnim direktorijumima (konfigurisanje, uređivanje i upravljanje). Kandidati u ovom delu ispita rešavaju zahteve u vezi sa konfigurisanjem servisa autentikacije, a u smislu da treba najpre da naprave i konfigurišu servisne, odnosno grupne naloge. Tu su i zadaci vezani za Kerberos delegation, SPNs (Service Principal Names) i virtuelne naloge. U narednoj podoblasti su zahtevi koji se tiču kontrolera domena (konfigurisanje RODC - a, odnosno Read - only Domain Controller, Domain Controller Cloning). Zatim sledi deo u kome su zahtevi iz oblasti održavanja aktivnih direktorijuma, gde kandidati treba da pokažu poznavanje optimizacije baza podataka u aktivnim direktorijumima, uređivanje aktivnih direktorijuma koji nisu online, a trebalo bi da znaju i da koriste opciju Active Directory Restore, kao i da znaju da vrate odbačene objekte, a uz korišćenje funkcije Active Directory Recycle Bin. Poslednji deo provere u ovoj oblasti 70 - 411 ispita se odnosni na podešavanje Account Policies (konfigurisanje domena i podešavanje lozinke za korisnika prema pravilima, podešavanje i primena PSOs - a, odnosno Password Setting Objects, podešavanje lozinki i zaključavanja naloga, Kerberos Policy Settings).

Poslednja oblast u ovom ispitu, koja je zastupljena sa 15 do 20% zahteva se odnosni na Group Policy, a čini je ukupno 4 segmenta i to najpre podrazumeva proveru poznavanja ovog procesa, te podešavanja (Group Policy Settings), odnosno podešavanja GPOs - a (Group Policy Objects) i GPP - a (Group Policy Preferences).

Kako izgleda ispit 70 - 411?

Zvanično, kompanija Microsoft ne daje podatke o tome koliko pitanja će biti u okviru ispita 70 - 411, ali se navodi da je u većini slučajeva u pitanju između 40 i 60 zahteva. Podrazumeva se da ova kompanija ima pravo da u svakom ispitnom roku ovaj broj poveća ili smanji, a u skladu sa potrebama.

Isto tako i za formu pitanja ne postoji precizan odgovor, jer nigde ne može da se pronađe tačan podatak koji tip pitanja će biti prisutan na ispitu 70 - 411. Ipak, ono što se sa sigurnošću zna jeste da postoji nekoliko različitih tipova zahteva i da se najčešće pojavljuju oni koji podrazumevaju da kandidat treba da označi jedan ili više tačnih odgovora, odnosno da dopiše kraći odgovor gde je predviđeno. Postoje, naravno i mnogi drugi tipovi zadataka, a sve zavisi za koje od njih će kompanija Microsoft da se odluči u kom ispitnom roku.

Kada je reč o trajanju ispita, ono je precizno određeno i podrazumeva da traje 150 minuta. Od tog vremena, 120 minuta je određeno za rešavanje ispitnih zahteva, a sve ostalo je namenjeno njihovom čitanju i razumevanju.

Bodovanje u okviru ispita broj 70 - 411

Ono što je najvažnije za sve kandidate kada je u pitanju bodovanje na ispitu broj 70 - 411, jeste da ne postoje takozvani negativni poeni, to jest da ukoliko na neko pitanje kandidat ne odgovori tačno, to neće uticati na ukupan broj poena, jer se on neće umanjivati.

Najčešće, jedno pitanje donosi jedan poen, ali kompanija Majkrosoft zadržava pravo da princip bodovanja promeni u svakom ispitnom roku ukoliko to smatra potrebnim. Ono što je posebno zanimljivo i što često može da zbuni mnogobrojne kandidate koji polažu ispit 70 - 411 se odnosi na pitanja koja se ne boduju, odnosno na ona koja donose više od jednog poena. Naime, kandidati se već tokom trajanja ispita obaveštavaju samo o onim pitanjima koja donose više poena, ali ne i o onima koji se ne boduju, a njihova svrha je uglavnom ispitivanje, jer upravo na osnovu rezultata tih ispitivanja ova kompanija i unosi potrebne promene. Zato i jeste opšta preporuka da kandidat reši apsolutno bilo koje pitanje, bez obzira da li se ono boduje ili ne.

Kao i za mnoge druge segmente, tako i za procenat pitanja na koja treba dati tačan odgovor, ova kompanija je nedorečena, jer se ispiti proveravaju na osnovu više modaliteta, pa se najčešće navodi da je neophodno 70% tačno rešenih zahteva. Ali, isto kao i za broj pitanja u ispitu 70 - 411 i u ovom slučaju ovaj procenat može da bude nešto viši ili niži u različitim ispitnim rokovima.

Nakon što se završi polaganje ispita, u roku od svega par minuta na ekranu će se pojaviti informacija da li je kandidat položio ili ne. U propisanom roku nakon toga će ovlašćeni Microsoft test centar Akademije Oxford kandidatu da izda i izveštaj o rezultatima u štampanoj formi. A ako se dogodi da u roku od 14 dana od dana polaganja kandidat ne dobije ovako prikazane rezultate, trebalo bi da kontaktira test centar u kome polagao ispit i obavesti ih o tome.

Napominjemo da su rezultati polaganja 70 - 411 ispita dati u štampanoj formi specifični, te da su prikazani kao grafikoni, tako da kandidat može da vidi samo ukupne rezultate, a ne može da vidi da li je na konkretna pitanja odgovorio tačno ili nije. U slučaju da isključivo zahteva ovakav vid rezultata, kandidat mora o tome da obavesti ovlašćeno lice u test centru Akademije Oxford, kako bi mu bilo omogućeno da dobije i drugačije prikazane rezultate, iz kojih će tačno moći da vidi da li je na konkretno pitanje dao tačan odgovor ili ne.

Dodatne informacije o ispitu broj 70 - 411

Da bi mogla da bude izvršena identifikacija prilikom polaganja ispita 70 - 411, neophodno je da kandidat najpre dođe 30 minuta pre zakazanog termina za polaganje, te da ponese validan lični dokument koji poseduje fotografiju. A to znači da može da ponese ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš, kome nije istekao rok važnosti. Ukoliko kandidat poseduje biometrijski lični dokument sa čipom, dužan je da tom prilikom ima i očitan dokument kako bi postupak identifikacije mogao da bude izvršen prema propisima.

Očekuje se da svaki kandidat koji polaže 70 - 411 ispit maksimalno poštuje sve smernice koje će dobiti od ovlašćenih lica neposredno pre polaganja, budući da je kompanija Microsoft stroga ukoliko se dogodi da pokuša bilo kakav vid varanja da izvrši na ovom ispitu. A ako se to i dogodi, ovlašćeno lice test centra će tog kandidata odmah da udalji sa polaganja, a nakon toga i da pošalje zvaničan izveštaj centrali Majkrosoft kompanije o tom incidentu. Na osnovu podataka koje dobije od test centtra, stručni tim ove kompanije odlučuje da li će tom kandidatu da zabrani trajno ili u određenom roku polaganje 70 - 411 ispita, a može se dogoditi i da mu zabrani polaganje bilo kog Microsoft ispita.

Ako kandidat ne položi ovaj ispit, on ima pravo u narednom terminu da se prijavi za polaganje, ali ako ga i drugi put ne položi, mora da sačeka minimalno 2 nedelje nakon toga da bi mogao da izvrši ponovno prijavljivanje.

Kandidati koji imaju bilo koju vrstu invaliditeta, a koji žele da polažu 70 - 411 ispit, odnosno da steknu MCSA sertifikat, treba da prilikom prijavljivanja prilože svu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju stepen invaliditeta kako bi im ispitni centar Akademije Oxford omogućio da ispit polažu u skladu sa svojim zdravstvenim stanjem.

Ukoliko kandidat ima bilo kakvu žalbu ili želi da reši neku nedoumicu koju ima u vezi sa polaganjem ovog ispita, pozvan je da o tome obavesti ovlašćeno lice test centra u kome polaže ispit.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Associate sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje