MCSA sertifikat, SQL SERVER 2012/2014, OBUKA broj 462 (20462 D) za ispit broj 70 - 462

I pored toga što se od kandidata koji su zainteresovani da pohađaju specijalizovanu obuku i kurs broj 462 (20462 D) očekuje da, kao i za polaganje ispita broj 462 (70 - 462) imaju viši nivo znanja engleskog jezika, isto tako je neophodno da su upoznati sa radom u Microsoft Windows operativnom sistemu, kao i da dovoljno poznaju osnove rada u SQL serverima. A to, na prvom mestu podrazumeva poznavanje Transact - SQL - a, Relations Databases, kao i da poznaju osnove dizajna baza podataka.

Zvanično ovlašćeni test centar kompanije Microsoft u našoj zemlji je Akademija Oxford, koja organizuje i polaganje ovog ispita, ali i specijalizovanu obuku i kurs prema pravilima koja precizno navodi ova kompanija i to na preko 20 lokacija u celoj zemlji, odnosno u svakom gradu u kome ima poslovnicu.

Prijavljivanje za pohađanje ovog kursa, kandidati mogu da izvrše na nekoliko načina i to tokom cele kalendarske godine. A to podrazumeva direktnu prijavu u odabranoj poslovnici, odnosno kontaktiranje putem telefona ili, pak prijavljivanje preko zvaničnog mejla ovog test centra, koji će zainteresovani kandidati da pronađu na oficijalnom sajtu Akademije Oxford.


Obuku i kurs broj 462 (20462 D) za polaganje ispita 462 (70 - 462) vode visokokvalifikovani profesori, koji iza sebe imaju visok nivo radnog iskustva, ali su uz to i nosioci nekih od prestižnih Microsoft sertifikata.

Svi zainteresovani kandidati mogu da odluče da li žele da pohađaju nastavu onlajn, odnosno u grupi ili im više odgovara da to bude individualna, to jest poluindividualna nastava. Oni će ovu odluku da saopšte prilikom prijavljivanja, pa će u skladu sa tim i da saznaju koji su uslovi da je pohađaju, odnosno termini, te kojom dinamikom se ona odvija i koliko bi trebalo da traje. Moramo da naglasimo da nastava u grupi podrazumeva isključivo manje grupe polaznika, a koje broj samo od četvoro do osmoro kandidata, tako da se održava visok kvalitet nastave, po kome je naša institucija poznata. Isto tako, zainteresovani kandidati moraju da znaju da je uslov da bi mogli da pohađaju nastavu onlajn najpre posedovanje računara, ali koji ima stabilnu internet vezu.

I ako kandidati budu pohađali ovu obuku, kompanija Microsoft, a i Akademija Oxford kao njen zvanično ovlašćeni test centar u našoj zemlji, ni u kom slučaju ne mogu da im garantuju da će ispit broj 462 (70 - 462) i položiti, uzevši u obzir da sasvim logično polaganje zavisi od stepena znanja koji će tom prilikom kanddiat da pokaže. Takođe, kandidati koji žele da pohađaju pomenuti kurs moraju da znaju da to nije uslov za izlazak na ispit, odnosno sticanje MCSA sertifikata (microsoft Ceritified Solutions Associate), ali da kompanija Majkrosoft preporučuje svakome ko želi da polaže pomenuti ispit, da izvrši adekvatnu pripremu što svakako najbolje može da uradi pohađanjem ove obuke.

TESTOVI


Osnovna tema kursa i obuke broj 462 (20462 D) za polaganje ispita 462 (70 - 462) je usmerena na upoznavanje kandidata sa administracijom Microsoft SQL servera 2014, kao i rad sa bazama podataka. Ukoliko kandidati ispunjavaju sve pomenute preduslove, što podrazumeva najpre određeni nivo profesionalnih znanja, a zatim i viši nivo znanja engleskog jezika, te žele da polažu ispit broj 462 (70 - 462)462 i na taj način omoguće sebi da postanu vlasnici jednog od najpoznatijih sertifikata, koji je označen kao MCSA, onda su upravo oni najbolji kandidati za pohađanje ove obuke.

Po završetku kursa, kandidati će biti u mogućnosti da rade osnovne zadatke u okviru administracije baza podataka, kao i da koriste različite alate, a naučiće i da instaliraju, odnosno konfigurišu SQL server 2014, ali i SQL baze podataka, odnosno da rade sa skladišnim prostorom na adekvatan način. Isto tako će se upoznati sa načinima planiranja i implementacije strategije povraćaja podataka (Restore databases from Backups), a zatim će da savladaju i znanja potrebna za uvoz i izvoz podataka. Naučiće i kako funkcioniše monitoring u okviru SQL servera, ali i na koji način treba pratiti aktivnost ovog servera, odnosno kako funkcionišu opcije bezbednosti za reviziju pristupa podacima. Šifrovanje podataka se takođe uči tokom ovog kursa, a kandidat će biti sposoban da samostalno obavi sve potrebne poslove koji su vezani za svakodnevno održavanje baza podataka, nakon što završi njegovo pohađanje. Isto tako će naučiti i da izvrše automatizaciju SQL servera, ali i na koji način se vrši njegovo održavanje i to uz primenu SQL Server Agent Jobs.

Tokom trajanja kursa i obuke broj 462 (20462 D) za polaganje ispita 462 (70 - 462) polaznici uče i na koji način se vrši konfiguracija Database Mail, odnosno kako se konfigurišu upozorenja i obaveštenja. Čitav kurs je sačinjen od ukupno 13 modula sa kojima se svi polaznici upoznaju na najbolji mogući način, budući da naši predavači nastoje da im pojednostave sve ove oblasti.

Na samom početku obuke se upoznaju sa načinom rada SQL servera 2014, te sa funkcionisanjem administracije baza podataka, a tu će se upoznati i sa svim komponentama, odnosno izdanjima i verzijama pomenutog servera, kao i sa svim onim zadacima koje administrator baza podataka treba da obavlja u okviru njih. Podrazumeva se da će se upoznati sa različitim administrativnim alatima i načinima njihovog korišćenja, a zatim sledi oblast u kojoj se polaznici upoznaju sa pravilnom instalacijom SQL servera 2014 i njegovim podešavanjem.

U trećem modulu, polaznici uče na koji način se radi sa bazama podataka i kako funkcionišu opcije skladištenja. Ovde će savladati sva znanja koja su potrebna da se napravi konkretna baza podataka, ali i da se upravlja njenim datotekama, te će naučiti na koji način se ti podaci pomeraju, odnosno premeštaju ako je potrebno. Takođe će da nauče i da koriste različite uređaje za skladištenje, a već u sledećem modulu polaznici kursa i obuke broj 462 (20462 D) za polaganje ispita 462 (70 - 462) uče na koji način se vrši planiranje Backup strategije i njena implementacija.

Tokom petog modula kandidati se upoznaju sa načinom funkcionisanja opcije Restore u okviru SQL servera 2014 i baza podataka. A oni će na prvom mestu da se upoznaju sa time kako funkcioniše uopšte proces oporavka, a zatim i kako se vrši oporavak baze podataka, te će da savladaju napredne opcije u ovoj oblasti. A uz sve pomenuto, u petom u modulu kandidati uče i kako se radi sa opcijom Point- in - time Recovery.

Šesta oblast tokom ovog kursa je usmerena na učenje o uvozu i izvozu podataka (Importing and Exporting dana). Tu će kandidati, između ostalog da nauče ne samo kako se vrši uvoz i izvoz podataka, već i na koji način funkcionišu opcije kopiranja, ali i pomeranja baza podataka (Copyng or Moving Databases). Sledeći modul je usmeren na praćenje Windows SQL servera 2014, a u smislu da će se polaznici upoznati najpre sa korišćenjem tri najčešće primenjivana alata za monitoring, odnosno Activity Monitor, zatim Dynamic management views and Functions (DMVs and DMFs), odnosno Performanse Monitor, a naučiće i na koji način se vrši praćenje učinka.

Osmi modul se tiče praćenja aktivnosti SQL servera, a u devetom modulu se polaznici obuke i kursa 462 (20462 D) za polaganje ispita 462 (70 - 462) upoznaju sa funkcionisanjem upravljanja opcijama bezbednosti u okviru pomenutog servera. Tu ih, pored ostalog predavači upoznaju sa primarnim konceptima na kojima se zasniva bezbednost u okviru SQL servera 2014 i uče ih kako se pravilno upravlja ovim opcijama i to kako na nivou servera, tako isto i na nivou baza podataka.

Revizija pristupa podacima i proces šifrovanja podataka je tema desetog modula ove obuke u kojoj se polaznici upoznaju sa procesom revizije pristupa podacima, odnosno gde će da nauče koje se sve funkcije primenjuju u tom slučaju, ali i kako funkcioniše proces šifrovanja i na koji način se on implementira u praksi.

Performing Ongoing Database Maintenance je tema u sledećem modulu obuke i kursa broj 462 (20462 D). Svi polaznici će da nauče koji su to zajednički poslovi vezani za održavanje baze podataka koje svaki administrator baza podataka mora da obavlja, ali će isto tako naučiti i na koji način je moguće te procese automatizovati i to uz korišćenje plana za održavanje.

U pretposlednjem modulu se izučava na koji način treba da se koristi SQL server Agent to Automate Jobs i na koji način se vrši primena Multi - servers poslova. A u završnom delu kursa i obuke broj 462 (20462 D), polaznici uče sve što je potrebno za praćenje SQL servera, a sa stanovišta upozorenja i obaveštenja. Tto podrazumeva da će polaznici najpre naučiti kako se konfiguriše Database Mail, odnosno na koji način se vrše podešavanja za upozorenja i obaveštenja. Oni će takođe da nauče i kako se vrši praćenje svih eventualnih grešaka koje mogu da se pojave na SQL serveru (Monitor SQL Server Errors).

Ko treba da pohađa obuku i kurs broj 462 (20462 D)?

Da bi bilo kom kandidatu bilo omogućeno da pohađa specijalizovanu obuku i kurs broj 462 (20462 D) za polaganje ispita 462 (70 - 462), on najpre mora posedovati viši nivo znanja engleskog jezika, ali se isto tako očekuje i da je upoznat sa radom u operativnom sistemu Microsoft Windows, te da poznaje osnovne funkcije u njemu i da može da ih koristi. Takođe, od kandidata se očekuje i poznavanje rada u okviru SQL servera, kao i poznavanje Transact - SQL, Relations Databases, a trebalo bi i da kandidati zainteresovani za pohađanje ovog kursa poznaju i osnove dizajna baza podataka.

Koliko traje kurs i obuka 462 (20462 D) za polaganje ispita 462 (70 - 462)?

Akademija Oxford, kao zvanično ovlašćena od strane kompanije Microsoft za održavanje kursa i obuke broj 462 (20462 D) za polaganje ispita 462 (70 - 462) poštuje smernice koje navodi ova kompanija u svakom smislu, pa i kada se one odnose na trajanje ove obuke. Ali, ovo se primarno odnosi na one situacije kada kandidat odluči da pohađa ovaj kurs u grupi. Naime, radi se o tome da grupna nastava podrazumeva petodnevnu obuku, fiksne termine i rad u malim grupama polaznika, ko je mahom broje od najmanje četvoro do najviše njih osmoro.

Sa druge strane, Akademija Oxford za zainteresovane klijente ima na raspolaganju i ostale tipove nastave (online, poluindividualna i individualna), a koje se striktno ne pridržavaju ovog trajanja i i dinamike, već kandidatu daju mogućnost da se sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici, odnosno sa profesorom dogovori koliko bi ta vrsta obuke trajala, kao i kada će biti održavani časovi i kojom dinamikom.

Mesto i vreme održavanja obuke i kursa broj 462 (20462 D)

Da bi zainteresovani polaznik mogao da bude upoznat sa terminima i mestom održavanja kursa i obuke broj 462 (20462 D) za polaganje ispita 462 (70 - 462), on najpre mora da odluči koju vrstu nastave želi da pohađa. Ovo naglašavamo zato što se u okviru individualne, poluindividualne ili onlajn nastave i termini i mesto održavanja, ali i njena dinamima precizira direktno između polaznika i profesora, a u skladu sa dogovorom koji se postigne prema smernicama koordinatora za nastavu u konkretnoj poslovnici Majkrosoft test centra Akademije Oxford.

Kada je u pitanju grupna nastava, tu su termini jasno određeni, kao i mesto i njeno trajanje, odnosno dinamika. A da bi ova vrsta obuke mogla da bude održana, neophodno je da bude ispunjen uslov o minimalnom broju prijavljenih kandidata u konkretnoj poslovnici. Zato, kada se bude prijavilo njih najmanje četvoro, svi ostali prijavljeni će biti u propisanom roku i na adekvatan način obavešteni o tome, a tom prilikom će im biti saopšteni i termini održavanja nastave. U principu, ovi termini se ne menjaju, osim onda kada to zahtevaju baš svi polaznici jedne grupe i ukoliko u određenoj poslovnici Akademije Oxford postoji mogućnost da se ta promena izvrši bez ikakvih prepreka.

Dodatne napomene :

  • prijava za kurs i obuku broj 462 (20462 D) za polaganje ispita 462 (70 - 462) se vrši direktno u odabranoj poslovnici microsoft test centra Akademije Oxford, preko mejla koji zainteresovani polaznici mogu da pronađu na sajtu ovog test centra ili putem broja telefona konkretne poslovnice
  • uplata se vrši direktno u onoj u poslovnici u kojoj se kandidat i prijavljuje
  • zahteva se da prijavljeni kandidati poznaju engleski jezik na višem nivou

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Associate sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje