MCSA sertifikat, Windows 8, OBUKA broj 687 (20687 D) za ispit broj 687 (70 - 687)

Kandidati koji žele da pohađaju specijalizovani kurs i obukua broj 687 (20687 D) za polaganje ispita 687 (70 - 687) treba da poseduju dole navedena profesionalna znanja, ali i viši nivo poznavanja engleskog jezika, kako bi mogli najpre da prate obuku, a zatim i da polažu ispit, koji se sprovodi baš na tom jeziku.

Akademija Oxford, budući zvanično ovlašćeni test centar kompanije Microsoft za teritoriju naše zemlje, organizuje pomenuti kurs prema pravilima ove kompanije, ali zainteresovani kandidati moraju da znaju da im pohađanje kursa 687 (20687 D) nije garancija da će pomenuti ispit položiti, jer se zahteva da pokažu određeni nivo znanja prilikom polaganja. Takođe moraju da znaju i to da kompanija Majkrosoft ne navodi pohađanje pripremne nastave kao obavezu, ali zainteresovanim kandidatima za polaganje ispita broj 687 (70 - 687) svakako preporučuje da pohađaju ovaj kurs kako bi se pripremili za polaganje.

Obuka i kurs broj 687 (20687 D) se organizuje najpre u formi grupne nastave, a u pitanju su isključivo manje grupe polaznika u kojima se nalazi najmanje njih četvoro, a najviše je prisutno osmoro, kako bi se očuvao visok kvalitet nastave. Isto tako, kandidati imaju mogućnost da nastavu pohađaju i online, kada se od njih zahteva ne samo posedovanje računara, već i stabilna internet konekcija. Imaju mogućnosti i da nastavu pohađaju u paru, a prema principima poluindividualne, odnosno da se odluče za individualnu nastavu.


Profesori Akademije Oxford koji su zaduženi za sprovođenje pomenute obuke su izuzetno kvalifikovani, a uz to su i vlasnici nekih od Microsoft sertifikata, tako da je sasvim jasno da ova obuka podrazumeva izuzetno visok nivo kvaliteta.

Prijava za pohađanje kursa broj 687 (20687 D) za polaganje ispita 687 (70 - 687) se vrši na nekoliko načina, a kandidat bira da li želi da se direktno prijavi u odabranoj poslovnici ili će to uraditi putem broja telefona, odnosno preko mejla koji može da nađe na zvaničnom sajtu Microsoft test centra Akademije Oxford.

U toku kursa i obuke broj 687 (20687 D) se savladavaju znanja vezana za postupak konfigurisanja i adminsitracije operativnog sistema Windows 8.1. Tom prilikom će svi polaznici da nauče koje su sve veštine potrebne da bi se ovi procesi izvršili na prikladan način, te na koji naći se pruža siguran pristup korisnicima sa njihovih Non - domain joined Windows uređaja. Takođe će da nauče i kako se instaliraju aplikacije, odnosno kako se vrši integracija i kontrola pristupa domenima i Cloud usluzi, te na koji način se vrši njihovo sinhronizovanje. Savladavaju i sve što je vezano za Mobile Security, ali i na koji način se vrše podešavanja uz korišćenje Windows Management alata, a uz primenu opcija Windows PowerShell komandi, odnosno Group Policy. Uređivanje profila i korisničkih naloga je takođe oblast koja se savladava tokom trajanja obuke i kursa broj 687 (20687 D) za polaganje ispita 687 (70 - 687), ali polaznici tom prilikom uče i kako funkcioniše lokalna mreža i daljinsko upravljanje, odnosno Client Hyper - V, zatim Virtual Apps i Internet Explorer 11. Takođe će tokom ovog kursa svi zainteresovani polaznici da nauče i kako se vrši optimizacija bezbednosnih opcija, ali i na koji način se vrši kontrola pristupa za računare koji rade na Windows 8.1 i uređaje u okviru njih, a uz pomoć Workplace Join usluga i radnih foldera (Work Folders).

TESTOVI


Sama obuka i kurs broj 687 (20687 D) je sastavljena od ukupno 15 modula, a u okviru svake od pojedinih oblasti se nalazi po nekoliko segmenata sa kojima se upoznaju svi polaznici. Na njenom početku se upoznaju sa operativnim sistemom Windows 8.1 i njegovim osnovnim karakteristikama, a u smislu da će najpre da nauče sve uobičajene funkcije koje klijenti na ovom operativnom sistemu obavljaju. To podrazumeva slanje mejlova, uređivanje dokumenata, ali i korišćenje mnogih drugih programa i aplikacija. Naučiće i kako se upravlja opcijama bezbednosti u okviru ovog operativnog sistema, ali i na koji način funkcioniše korisnički interfejs u okviru pomenutog operativnog sistema.

Naredni modul se tiče opcija instaliranja, odnosno korišćenja Windows 8.1 operativnog sistema, a polaznici obuke i kursa broj 687 (20687 D) uče o brojnim funkcijama koje su dostupne u različitim izdanjima ovog operativnog sistema, te kako se vrši instaliranje različitih aplikacija, ali i na koji način se proverava njihova kompatibilnost, odnosno kako se vrši instalacija i nadogradnja za Windows 8.1 Uz sve pomenuto, polaznici tokom ove obuke se upoznaju i sa različitim alatima koji se tom prilikom koriste.

U trećem modulu ovog kursa se fokus stavlja na upoznavanje polaznika sa alatima koji se koriste za konfigurisanje i uređivanje operativnog sistema Windows 8.1 Osim što će naučiti da koriste Windows PowerShell, te Group Policy, polaznici će da nauče i kako da identifikuju različite alate, odnosno kako treba da koriste određene funkcije koje je potrebno primeniti za daljinsko upravljanje na ovom operativnom sistemu.

Managing Profiles and User State in Windows 8.1 je predmet izučavanja četvrtog modula u okviru kursa i obuke 687 (20687 D) za polaganje ispita 687 (70 - 687), a u petom modulu se polaznici upoznaju najpre sa opcijama upravljanja, ali za diskove i drajvere uređaja. Tu će da nauče kako se vrši fragmentacija konkretnog sistema, odnosno na koji način se upravlja slobodnim prostorom na disku. Osim što se upoznaju sa pravilnim načinom za upravljanje diskovima i praticijama, polaznici uče i kako se oni održavaju, ali takođe uče i kako se radi sa virtuelnim hard diskovima (Working with Virtual Hard Disks), odnosno na koji način se instaliraju i uređuju drajveri na konkretnom uređaju.

Pravilno podešavanje mrežnog povezivanja je tema u sledećoj oblasti ove obuke, u okviru koje se polaznici upoznaju najpre sa pojmom umrežavanja, a sa ciljem povezivanja određenog broja računara u jednu mrežu, što se vrlo pozitivno odražava na poslovanje konkretne organizacije. Naučiće kako se povezuju IPv4, odnosno IPv6, te kako funkcionišu različiti internet protokoli, a na prvom mestu TCP i IP u okviru Windows 8.1 operativnog sistema. Takođe će da savladaju sve vezano za dodeljivanje IP adrese, odnosno za konfigurisanje IPv4 i IPv6 Network Connectivity, te će da nauče i kako se formira bežična mreža (Wireless Network Connectivity).

Upoznavanje sa različitim funkcijama i alatima za podešavanje pristupa fajlovima i opcijama štampanja na Windows 8.1 operativnom sistemu je oblast sa kojom se upoznaju svi polaznici obuke i kursa broj 687 (20687 D) tokom sedmog modula, a zatim sledi modul koji se tiče implementacije pravila za obezbeđenje mreže. A tu polaznici uče, pored ostalog i kako treba da se formira strategija bezbednosti za umrežene računare, kako bi se zaštitili od različitih bezbednosnih pretnji. Uz antivirusne softvere različitih vrsta, naučiće i kako se sprovodi kodirani mrežni saobraćaj (Encrypted Network Traffic), ali će naučiti i koje još vrste zaštite postoje za Windows 8.1 operativni sistem, te kako se koristi Windows Firewall i Windows Defender.

Tema u okviru devetog modula kursa i obuke 687 (20687 D) je Configuring Resource Access for Domain - Joined Devices and Devices that are not Domain members. Tokom nastave se polaznici upoznaju sa svim onim funkcijama koje koriste administratori u onim situacijama kada je potrebno da vrše kontrolu pristupa resursima za one uređaje koji ne pripadaju konkretnom domenu, a naučiće i na koji način se podešavaju radni folderi (Work Folders), odnosno Workplace Join. Oni isto tako uče i kako se konfiguriše pristup domenu za Windows 8.1, a zatim i na koji način se uređajima koji ne pripadaju domenu omogućuje pristup.

Opcije vezane za obezbeđenje Windows 8.1 uređaja se izučavaju tokom desetog modula, a pod tim se prvenstveno misli na korišćenje opcija kao što su UAC (User Account Control), EFS (Encrypting File System), te BitLocker Drive Encryption. Sve što je potrebno da bi bilo izvršeno konfigurisanje aplikacija na operativnom sistemu Windows 8.1 će naučiti polaznici kursa i obuke broj 687 (20687 D) za polaganje ispita 687 (70 - 687) tokom narednog modula. Najpre će da nauče kako se se upravlja aplikacijama koje se nalaze na Windows Store, te kako se vrši podešavanje za Internet Explorer, odnosno na koji način se može izvršiti zabrana konkretnih aplikacija (Configuring Application Restrictions).

Zatim sledi oblast koja je fokusirana na upoznavanje polaznika kursa sa načinom pravilnog optimizovanja i održavanja računara koji rade na operativnom sistemu Windows 8.1, gde će prvenstveno da nauče kako se vrši optimizacija performansi u okviru pomenutog operativnog sistema, ali i na koji način se upravlja opcijom ažuriranja softvera, te kako se upravlja opcijama bezbednosti za Windows 8.1.

Configuring Mobile Computing and Remote Access se izučava u sledećoj oblasti ove obuke, što znači da će polaznici, pored ostalog da nauče kako se omogućuje direktan pristup (DirectAccess), odnosno kako se omogućuje pristup VPN - u (Virtual Private Network), ali i na koji način treba da budu podešene opcije daljinskog pristupa za desktop.

Opcije oporavka operativnog sistema Windows 8.1 se uče u pretposlednjoj oblasti obuke i kursa broj 687 (20687 D), a to znači da će kandidati da nauče kako se pravi rezervna kopija, te kako se vrši povraćaj izgubljenih fajlova u ovom operativnom sistemu. Poslednji modul je usmeren na Client Hyper - V i njegovo konfigurisanje, a polaznici će da nauče najpre kako funkcioniše ova platforma koja se koristi za virtuelizaciju.

Ko treba da pohađa obuku i kurs broj 687 (20687 D)?

Podešavanje Windows 8.1 je osnovna tema obuke i kursa 687 (20687 D), koja je namenjena za polaganje ispita 687 (70 - 687). Kandidati koji sa uspehom prođu ovu obuku, odnosno polože pomenuti ispit postaju vlasnici MCSA sertifikata (Microsoft Certified Solutions Associate).

A da bi kandidatima bilo omogućeno da pohađaju ovaj kurs, osim što je neophodno da poseduju visok nivo znanja engleskog jezika, uzevši u obzir da se i kurs i obuka 687 (20687 D) i ispit broj 687 (70 - 687) održavaju na tom jeziku, moraju da imaju i minimalno dve godine radnog iskustva u oblasti informacionih tehnologija. Očekuje se da poznaju osnove rada na mreži, te da poznaju TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Takođe, kandidati moraju biti upoznati sa u UDP - om (User Datagram Protokol) I DNS - om (Domain Name System). Naravno, podrazumeva se da poznaju i AD DS (Active Directory Domain Services) i da su upoznati sa osnovama upravljanja njime, a trebalo bi da poznaju i sertifikate bezbednosti, ali i da su upoznati sa radom u okviru Windows servera 2008 R 2 i Windows servera 2012. Uz sve to se očekuje da poznaju i MCE (Microsoft Client Essentials), te da znaju da rade u Windows Visti, odnosno Windowsu 7 i 8. A pored svega što smo pomenuli, za pohađanje ovog kursa je neophodno poznavanje WSS - a (Windows Shell Syntax), ali i Windows Deployment Tools.

Koliko traje obuka 687 (20687 D) za polaganje ispita 687 (70 - 687)?

Kurs i obuka broj 687 (20687 D) za polaganje ispita 687 (70 - 687) traje ukupno 5 dana, a prema tačno utvrđenoj dinamici, stim što se ovo trajanje odnosi na grupne kurseve.

Ako kandidati žele da pohađaju nastavu onlajn, odnosno poluindividualnu ili individualnu, onda će se o terminima i njenom trajanju, kao i o dinamici održavanja časova oni dogovarati sa predavačem i koordinatorom za nastavu u okviru konkretne poslovnice microsoft test centra.

Kada i gde se održava obuka i kurs 687 (20687 D)?

Termini i mesto održavanja kursa i obuke broj 687 (20687 D) za polaganje ispita 687 (70 - 687) zavise od tipa nastave koju kandidat odluči da pohađa.

Ukoliko je njegov izbor grupna nastava, mora da zna da su termini tačno određeni i da se nastava odvija u onoj poslovnici Microsoft test centra Akademije Oxford u kojoj se prijavi najmanje četvoro kandidata. Kada se to dogodi, svi ostali koji su izvršili prijavu će biti na propisan način obavešteni o terminima, koji u okviru ovog tipa kursa nisu podložni promeni. Situacija u kojoj je promena termina u grupnoj nastavi moguća podrazumeva da to zahtevaju apsolutno svi polaznici u jednoj grupi, a ako za tu promenu postoje uslovi u određenoj poslovnici u kojoj kurs treba da se održi.

Sve ostale vrste kurseva (individualna, online i poluindividualna nastava) polaznicima daju visok nivo slobode, uzevši u obzir da se oni ne samo o terminima, već i o trajanju i dinamici, dogovaraju sa koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici, odnosno sa predavačem.

Dodatne napomene :

  • za pohađanje kursa i obuke broj 687 (20687 D) kandidat može da se prijavi direktno u konkretnoj poslovnici Majkrosoft test centra Akademije Oxford, odnosno putem broja telefona ili mejla
  • plaćanje vrši u poslovnici u kojoj se i prijavljuje
  • od svih prijavljenih se očekuje i viši nivo znanja engleskog jezika

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Associate sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje