MCSA sertifikat, Windows Server 2008, ISPIT broj 642 (70 - 642)

Budući da je u pitanju ispit koji zahteva napredniji nivo znanja, to se od kandidata koji žele da polažu 642 (70 - 642) ispit očekuje na prvom mestu da spadaju u red IT stručnjaka, koji imaju iskustva sa radom u složenijem kompjuterskom okruženju, bilo u srednjim, bilo i kompanijama koje se svrstavaju, prema strukturi u veće. Kako kandidati koji polože ovaj ispit mogu da steknu i MCSA sertifikat (microsoft Certified Solutions Associate), ali i MCTS (Microsoft Certified Technology Specijalist), ali i MCP (microsoft Certified Professional), to se i zahtevi u vezi sa posedovanjem specifičnih znanja razlikuju upravo na osnovu toga koji sertifikat kandidat želi da stekne.

Uzevši u obzir da je polaganje 642 (70 - 642) ispita primarno vezano za sticanje MCSA sertifikata, to se pretpostavlja da su kandidati zainteresovani za njegovo polaganje, odnosno sticanje ovog sertifikata već imali prilike da rade sa Windows serverom 2008 i 2008 R 2, a trebalo bi i da su upoznati sa njegovim konfigurisanjem, te sa rešavanjem svih mogućih problema koji tom prilikom mogu da iskrsnu, uzevši u obzir da je to primaran fokus ovog ispita.

Kandidatima koji su zainteresovani za njegovo polaganje, kompanija Majkrosoft preporučuje da pohađaju specijalizovani kurs i obuku broj 6421 (6421 B), koju prema smernicama koje dobija od ove kompanije organizuje Akademija Oxford, koja je ujedno i zvanično ovlašćena i za organizovanje ove obuke, ali i 642 (70 - 642) ispita. Neophodno je da kandidati poseduju viši nivo znanja engleskog jezika, kako za pohađanje pomenutog kursa, tako i za polaganje ovog ispita, uzevši u obzir da se oni sprovode na tom jeziku.


Koje su oblasti provere na 642 (70 - 642) ispitu?

Ispit broj 642 (70 - 642) podrazumeva proveravanje znanja koja su primarno vezana za mrežnu strukturu, odnosno za konfigurisanje Windows servera 2008 (Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring), a podrazumeva ukupno 5 oblasti provere.

Prva među njima je zastupljena sa oko 21% među ukupnim pitanjima, a vezana je za proveru znanja iu oblasti uređivanja opcija adresiranja i različitih usluga. U ovoj oblasti je ukupno četiri dela, a prvi je vezan za rad sa IPv4 i IPv6 adresiranja, pa se od kandidata očekuje da znaju kako funkcionišu IP opcije, odnosno koja je razlika između IPv4 i IPv6. Trebalo bi da kandidati odgovore i na pitanja koja su vezana za Multi - homed, odnosno Subnetting. U sledećem segmentu se proverava poznavanje DHCP - a (Dynamic Host Configuration Protocol) i njegovog konfigurisanja, a osim što kandidat treba da poznaje DHCP opcije, očekuje se da zna i da formira nove opcije, ako se to od njega zahteva. Tu su i pitanja vezana za DHCPv6, ali i autorizaciju servera u aktivnim direktorijumima, te bi trebalo da kandidati znaju i da formiraju Default User Profiles, odnosno da su upoznati sa DHCP Relay Agents, Exclusions i PXE Boot. Poznavanje konfigurisanja rutinga (Ruting) se proverava u narednom segmentu ove oblasi tokom 642 (70 - 642) ispita, a od kandidata se očekuje da poznaju kako funkcioniše Static Routing, odnosno Persistent Routing, ali i da znaju kako funkcioniše RIP (Routing Internet Protocol). Kandidati u ovom delu odgovoraju i na zahteve koji su vezani za održavanje Routing Table - a, odnosno Demand - dial Routing - a. Poslednji deo ove oblasti provere je usmeren na pitanja u vezi sa konfigurisanjem Windows fajervola uz napredne opcije sigurnosti (Onbound and Outbound Rules, Custom Rules). Tu su i pitanja koja se tiču poznavanja podešavanja fajervola uz korišćenje Group Policy, ali i ona koja su vezana za Network Location Profiles, te korišćenje opcija Import/Export Policies, odnosno Isolation Policy, te bi trebalo da poznaju princip IPsec Group Policies.

Konfiguracija Names Resolution se ispituje u narednoj oblasti, a čini je ukupno 5 segmenata, a u celokupnom ispitu broj 642 (70 - 642) je zastupljena sa oko 22%. Najpre se pred kandidate stavljaju zahtevi vezani za poznavanje konfiguracije DNS servera (Domain Name System), a oni bi trebalo da pokažu znanja koja su vezana za manje - više uobičajene pojmove poput, recimo Conditional Forwarding, Root Hints, Cache - only, External Forwarders, te Cache Locking i Socket Pooling. Zatim je tu oblast zahteva koji se tiču konfigurisanja DNS zona (DNS Zones), a od kandidata se očekuje da su upoznati najpre sa vrstama zona, odnosno da znaju kako funkcioniše integracija aktivnih direktorijuma. Osim što bi trebalo da poseduju znanja o DDNS - u (Dynamic Domain Name System), oni bi trebalo da odgovore i na pitanja u vezi sa njihovom zaštitom, ali i da znaju kako funkcioniše DNSSEC (DNS Security Extensions). A pored toga, u ovom segmentu se proverava i poznavanje Reverse Lookup Zones, GlobalNames, te Zone Delegation. Konfigurisanje DNS zapisa se proverava u sledećem delu ove oblasti, a podrazumeva poznavanje najpre TTL - a (Time to Live), odnosno vrsta DNS zapisa, ali bi kandidat trebalo da je upoznat i sa načinom registrovanja zapisa (Registering Records), te sa opcijama njihove zaštite i revizije. Znanja o DNS Replication se proveravaju u pretposlednjem delu, a poslednji segment u okviru ove oblasti 642 (70 - 642) ispita je usmeren na zahteve koji se tiču konfigurisanja Name Resolution za računare klijenata. Tu se od kandidata očekuje poznavanje LLMNR - a (Link - Local Multicast Name Resolution), odnosno DNS liste servera, te DNS prenosa, ali i konfigurisanja HOSTS fajlova, odnosno Resolver Cache, te Broadcasting i Suffix Search Order.

TESTOVI


Sa oko 18% je oblast vezana za podešavanje pristupa mreži zastupljena u celokupnim zahtevima 642 (70 - 642) ispita, a podeljena je u 4 segmenta. Prvi od njih je vezan za proveravanje znanja iz oblasti daljinskog pristupa (Remote Access), a u smislu da kandidati treba da odgovore na zahteve koji su najpre vezani za poznavanje Remote Access Policy, odnosno da znaju kako funkcionišu VPN protokoli (Virtual Private Network Protocols). To se najpre odnosi na SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol) i IKEv2. Tu su i pitanja vezana za poznavanje NAT - a (Network Address Translation), ali i RRAS - a (Routing and Remote Access Services). Trebalo bi da znaju na koji način se vrši rekonekcija u okviru VPN - a, odnosno kako se vrši RAS autentikacija ako se tom prilikom koristi MS - CHAP, MS - CHAPv2 ili EAP. Poznavanje NAP - a (Network Access Protection) je predmet ispitivanja u narednoj podoblasti, a podrazumeva da kandidati treba da pokažu poznavanje mrežne zaštite, odnosno da znaju kako se konfiguriše NAP Health Policies i mnogo drugih detalja koji se odnose na poboljšanje zaštite pristupa. Potom sledi provera znanja iz oblasti direktnog pristupa (DirectAccess), što podrazumeva najpre poznavanje IPv6 i IPsec, odnosno upoznatost kandidata sa zahtevima servera, kao i sa zahtevima klijenta. Očekuje se, takođe da zna i kako funkcioniše Name Resolution Policy Table i Perimeter Network. Poslednji deo ove oblasti se odnosi na poznavanje NPS - a (Network Policy Server), a što znači da bi kandidat trebalo da zna šta je IEEE 802.11 Wireless, odnosno IEEE 802.3 Wired, te kako funkcioniše i na koji način se podešava Group Policy for Wireless. Očekuje se i da poznaje NPS šablone (NPS Templates), ali i RADIUS Proxy, kao i RADIUS Accounting.

Rad sa fajlovima, ali i opcijama štampanja se proverava tokom pretposlednje oblasti na 642 (70 - 642) ispitu, a njena zastupljenost je oko 20%. Zahtevi u ovom delu ispita su podeljeni u pet segmenata, a prvi od njih je usmeren na proveru znanja konfigurisanja datotetka servera. Sem poznavanja File Share Publishing - a, kandidati treba da pokažu znanje rada sa oflajn fajlovima, odnosno da znaju kako funkcionišu takozvane deljene dozvole (Share Permissions). Takođe se očekuje i poznavanje NTFS Permissions (NT File System), ali i ABE - a (Access - Based Enumeration). Znanja u oblasti DFS - a (Distributed File System) se proveravaju u narednoj podoblasti ovog dela ispita, a zatim sledi segment vezan za proveru poznavanja opcija pravljenja rezervne kopije i vraćanja podataka (Backup and Restore). Tu se od kandidata očekuje da znaju različite načine pravljenja rezervne kopije podataka, odnosno da su upoznati sa pravljenjem rasporeda, ali i da znaju da ovom operacijom upravljaju na daljinu. Podrazumeva se i da znaju kako se vraćaju izgubljeni podaci, odnosno da su upoznati sa time kako funkcioniše VSS (Volume Snapshot Services), odnosno šta je Bare Metal Restore, te kako se vrši Backup to Remote File Share. Sve vezano za poznavanje FSRM - a (File Server Resource Manager) se ispituje u narednom segmentu provere, a poslednja oblast je vezana za konfiguraciju i praćenje usluga štampanja. Tu se pred kandidata koji polaže ispit broj 642 (70 - 642) stavljaju zahtevi koji su vezani za poznavanje korišćenja opcije Print Share, ali i za korišćenje dozvola za štampanje, odnosno sve vezano za uređivanje i razvijanje konekcije štampača. Takođe, kandidati ovde odgovaraju i na pitanja u vezi sa poznavanjem instaliranja drajvera za štampanje, odnosno podešavanja opcija za štampanje, a prema smernicama koje dobiju. Isto tako bi trebalo da znaju kako se vrši Print Pooling, ali i kako se podešavaju prioritetne opcije štapanja, te kako da dodaju brojači u Performance Monitor, odnosno u monitor za praćenje usluga štampanja.

Od četiri dela je sačinjena poslednja oblast ovog ispita, a čiji fokus je usmeren na proveru nivoa znanja u oblasti praćenja i uređivanja mrežne infrastrukture (Network Infrastructure) i koja je u celokupnom ispitu 642 (70 - 642) zastupljena sa oko 20% zahteva. Poznavanje konfigurisanja WSUS - a podešavanja (Windows Server Update Services Settings) je prvi deo i odnosi se na zahteve koji su vezani za poznavanje GPO (Group Policy Object), odnosno na pitanja u vezi sa poznavanjem ažuriranja softvera, kao i targetiranja klijenata i podešavanja. Poznavanje podešavanja praćenja učinka se zatim proverava, a zatim sledi deo koji sadrži zahteve vezane za rad sa evidencijama događaja (prilagođeni prikaz, pretplate, kreiranje filtera prema zadatim smernicama). Poslednji segment u završnoj oblasti ovog ispita se odnosi na poznavanje podataka mreže. Tu se od kandidata očekuje na prvom mestu poznavanje SNMP - a (Simple Network Management Protocol), odnosno poznavanje Connection Security Rules Monitoring - a.

Kako izgleda ispit 642 (70 - 642)?

Kako kompanija Majkrosoft ne navodi precizno ni formu ispitnih pitanja, a ni njihov broj, to se ne može reći tačno koliko ispit broj 642 (70 - 642) sadrži pitanja i kako bi ona trebalo da izgledaju. Ali ono što se zna jeste da je mahom reč o 40 do 60 zahteva, ali ovaj broj može da bude manji ili veći u zavisnosti od toga kakve izmene unese ova kompanija u polaganje. Najčešći vid pitanja koja se sreću na ovom ispitu spada u red klasičnih formi, a što podrazumeva da kandidat treba da napiše tačan odgovor koji je uglavnom kraći i isto tako, neretko se javljaju pitanja koja podrazumevaju da kandidat treba da između nekoliko ponuđenih odgovora odabere jedan ili više njih koje smatra tačnim. A moguće je da forma pitanja u svakom ispitnom roku bude izmenjena i to u skladu sa smernicama koje navodi kompanija Microsoft.

Ukupno 150 minuta traje polaganje ispita broj 642 (70 - 642), a od tog vremena je dva sata namenjeno samo za rešavanje ispitnih zahteva, a preostalih pola sata je određeno za njihovo razumevanje i čitanje.

Bodovanje na 642 (70 - 642) ispitu

Vrlo često kandidati koji polažu ispit broj 642 (70 - 642) budu zbunjeni ispitnim rezultatima, jer se oni daju u formi grafikona, a na kome može da se vidi samo ukupan rezultat, ali je praktično nemoguće videti da li je kandidat na konkretno pitanje u određenoj oblasti dao tačan odgovor ili ne. Pa ako kandidat želi da vidi baš takav vid rezultata, onda mora o tome da obavesti ovlašćeno lice test centra, kako bi mu i omogućili da ih u propisanom roku dobije.

Najčešće, princip bodovanja podrazumeva da jedan tačan odgovor kandidatu donosi jedan poen, ali isto tako postoje i pitanja koja se ocenjuju se više poena, kao i ona koja ne donose nijedan poen, pa se iz tog razloga kandidatima preporučuje da odgovore na svako pitanje koje se u testu pojavljuje. Što se tiče pitanja koja donose nekoliko poena, kandidati će o njima dobiti informaciju već tokom trajanja ispita, dok se za ona pitanja koja se ne ocenjuju, kandidati ni na koji način ne obaveštavaju.

Iako nije precizno navedeno, najčešće se podrazumeva da kandidati treba da se uspehom urade 70% od ukupnih zahteva, ali ovaj procenat može da bude viši ili niži u svakom ispitnom roku, a u zavisnosti od procene kompanije Microsoft.

Nakon što kandidat završi sa polaganjem ispita broj 642 (70 - 642), a u roku od svega nekoliko minuta na ekranu se pojavljuje podatak da li je on taj ispit položio ili ne. U propisanom roku kandidat dobija i grafičko prikazan rezultat polaganja, a ukoliko se dogodi da ih ne dobije u roku od 14 dana od datuma kada je polagao ispit, on ima obavezu da o tome obavesti poslovnicu Akademije Oxford u kojoj je polagao ispit, kako bi ova greška bila ispravljena.

Što se bodovanja tiče, najvažnije je napomenuti i to da kandidati koji netačno odgovore na neko pitanje neće snositi posledice, to jest da ne postoje takozvani negativni poeni, jer usled netačnog odgovora na pojedina pitanje se ne umanjuje ukupan rezultat 642 (70 - 642) ispita.

Dodatni podaci o 642 (70 - 642) ispitu

Najmanje 30 minuta pre zakazanog termina za polaganje kandidat treba da se pojavi u poslovnici Majkrosot ovlašćenog test centra Akademije Oxford u kojoj se ispit broj 642 (70 - 642) polaže. Neophodno je da tom prilikom ponese i lični dokument sa fotografijom koji je validan, to jest kome nije istekao rok važnosti, jer je to uslov da se izvrši identifikacija kandidata. U slučaju da on poseduje ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu koja u sebi sadrži čip, neophodno je da ima i očitan lični dokument, jer u suprotnom neće moći da bude izvršena identifikacija na zakonom propisan način, pa samim tim kandidatu neće biti omogućeno polaganje ispita broj 642 (70 - 642).

Svaki kandidat koji je prijavljen za polaganje ovog ispita je u obavezi da poštuje pravila sa kojima će ga ovlašćeno lice test centra Akademije Oxford upoznati neposredno pred polaganje. A u slučaju da se kandidat o njih ogluši, odnosno da pokuša bilo koju vrstu zloupotrebe tokom trajanje ispita broj 642 (70 - 642), ovlašćeno lice će ga istog trenutka udaljiti sa polaganja. Kada se završi polaganje ovog ispita, ovlašćeno lice je dužno da o incidentu obavesti centralu kompanije Majkrosoft, kako bi njihov stručni tim doneo odluku o tome koje posledice će da snosi kandidat. Uzevši u obzir da je ova kompanija poznata po rigoroznim kaznama, može da se dogodi ne samo da kandidatu bude zabranjeno polaganje ispita broj 642 (70 - 642) u određenom vremenskom periodu, nego i da mu doživotno bude zabranjeno polaganje bilo kog ispita koji organizuje ova kompanija.

Ako kandidat ne položi ispit broj 642 (70 - 642) iz prvog puta, dozvoljeno mu je da se već u narednom terminu prijavi za ponovno polaganje ispita. A ukoliko ga ne položi ni iz drugog puta, onda je uslov da protekne najmanje dve nedelje od termina poslednjeg polaganja kako bi mu bilo dozvoljeno ponovno prijavljivanje za polaganje.

Sve osobe sa invaliditetom koje žele da polažu ispit broj 642 (70 - 642) treba da prilikom prijavljivanja prilože i medicinsku dokumentaciju kojom će dokazati stepen svog invaliditeta i samim tim će im biti omogućeno nesmetano polaganje ovog ispita u skladu sa njihovim zdravstvenom stanjem.

Svi oni kandidati koji imaju bilo kakvu žalbu ili, možda treba da im se razjasni nešto, mogu da se po završetku polaganja ovog ispita obrate ovlašćenom licu Microsoft ispitnog centra Akademije Oxford kako bi tu situaciju razrešili.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Associate sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje