MCSA sertifikat, Windows Server 2012, ISPIT broj 70 - 410

Prvi među ukupno 3 ispita, koliko ih sadrži oblast vezana za proveru znanja rada na Windows serveru 2012 je vezana za oblast instaliranja i konfigurisanja ovog servera i nosi oznaku broj 70 - 410. Kandidati koji sa uspehom, uz preostale ispite iz ove grupe, budu položili i ovaj ispit, imaju mogućnost da steknu MCSA sertifikat (microsoft Certified Solutions Associate) i tako načine prvi korak ka sticanju višeg sertifikata, koji nosi oznaku MCSE (microsoft Certified Solutions Expert). Naglašavamo da svaki kandidat koji poseduje jedan od ova dva sertifikata ima mnogo više šanse da dobije bolje zaposlenje, uzevši u obzir da su oni vrlo traženi na svetskom nivou, te da se vrlo često čak i navodi posedovanje ovog sertifikata kao uslov za zaposlenje u vodećim svetskim kompanijama.

Zvanično ovlašćeni test centar kompanije Majkrosoft u našoj zemlji je Akademija Oxford i upravo ona organizuje polaganje ispita broj 70 - 410 na preko 20 lokacija, odnosno u svakom gradu u kome ima poslovnicu i to prema planu i programu ove kompanije. Takođe, u zvaničnom nastavnom planu je i kurs i obuka broj 20410 D, koja je osmišljena kao specijalizovana pripremna nastava za polaganje 70 - 410 ispita. U okviru ove obuke se polaznici upoznaju sa svim onim oblastima koje su predmet provere na pomenutom ispitu i time će im u velikoj meri biti olakšano polaganje ovog ispita. Ono što moramo da naglasimo jeste da samim pohađanjem ovog kursa, kandidatima nije osigurano polaganje ispita, a isto tako kompanija microsoft ne iznosi njeno pohađanje kao zahtev, ali svim zainteresovanim kandidatima preporučuje da je pohađaju.

Ono što se zahteva od kandidata koji se odluči za polaganje ispita broj 70 - 410 jeste viši nivo znanja engleskog jezika, jer se i ispit i pripremna obuka odvijaju na ovom jeziku, te je neophodno da ga kandidat poznaje u dovoljnoj meri kako bi bio u prilici da razume sve zahteve.

A uz sve što smo pomenuli, moramo da naglasimo i da od početka 2014. godine ispit broj 70 - 410 obuhvata i proveru rada na Windows serveru R 2.


Koje se sve oblasti proveravaju u okviru ispita broj 70 - 410?

U toku 70 - 410 ispita se proveravaju znanja iz oblasti instaliranja i konfigurisanja Windows servera 2012 i Windows servera 2012 R2.

Ukupno je 6 oblasti provere, a svaka od njih je u celokupnom ispitu zastupljena gotovo podjednako, uzevši u obzir da pitanja iz svake pojedine oblasti čine po 15 do 20% od celokupnog broja zahteva.

Prva oblast koja se isključivo odnosi na instaliranje i konfigurisanje servera podrazumeva zahteve koji se najpre podrazumevaju poznavanje izrade plana za instalaciju servera, kao i specijalnog plana za nadogradnju konkretnog servera. Kandidati bi trebalo da znaju da instaliraju Server Core i da optimizuju korišćenje resursa, a uz pomoć primene funkcije “na zahtev” (On Demand). Isto tako u ovoj podoblasti se pojavljuju i zahtevi koji su vezani za prenošenje onih segmenata sa prethodnih verzija Windows servera koji se zahtevaju u konkretnom zadatku. Zatim sledi deo u okviru ove oblasti 70 - 410 ispita koji se odnosi na proveru znanja iz oblasti konfigurisanja servera, a u smislu da se od kandidata očekuje da konfiguriše Server Core, te da zna da doda ili ukloni određene funkcije na određenim slikama oflajn. Isto tako, u ovom segmentu proveravanja se i zahtevi vezani za konvertovanje Server Core u GUI (Graphical User Interface) ili u obrnutom smeru. Podrazumeva se da kandidat u ovoj podoblasti treba da odgovori na pitanja i zahteve ne samo u vezi sa konfigurisanjem servera, nego i sa konfigurisanjem NIC teaming (Network Interface Card), odnosno sa konfigurisanjem Windows PowerShell DSC (Desired State Configuration). Poslednja podoblast u prvom delu provere 70 - 410 ispita se odnosi na proveru znanja koja se tiču oblasti konfiguracije lokalnog skladišta. Od kandidata se tu očekuje da odgovori na zahteve koji se odnose najpre na dizajniranje mesta za skladištenje, odnosno na konfiguraciju osnovnih i dinamičkih diskova (Configure Basic and Dynamic Disks). Očekuje se da kandidati mogu da samostalno konfiguriši MBR (Master Boot Record), te da znaju da kreiraju i montiraju VHDs (Virtual Hard Disks), ali i da znaju da upravljaju količinom memorijskog prostora.

TESTOVI


Konfigurisanja fajlova i Share Access - a je predmet ispitivanja u prvom delu druge oblasti 70 - 410 ispita, a zatim slede segmenti koji se tiču provere znanja iz oblasti konfigurisanja dokumenata za štampanje, odnosno svih onih opcija koje su vezane za njihovo štampanje ( konfigurisanje Easy Print drajvera, zatim Enterprise Print Management - a, konfiguracija drajvera, prioriteta za štampanje i dozvola za štampanje). Poslednja podoblast u ovom delu ispita se odnosi na poznavanje načina konfigurisanja servera za daljinsko upravljanje (konfiguracija servera za poslove upravljanja po principu dan za dan, to jest Day to Day), odnosno provera znanja konfigurisanja Windows Firewall - a, Server Core - a i Non - Domain Joined servera.

Provera znanja konfigurisanja Hyper - V je predmet provere naredne oblasti u okviru ispita broj 70 - 410, a očekuje se da kandidat odgovori na pitanja vezano najpre za kreiranje i konfiguraciju virtuelne mašine (Virtual Machine), te da zna kako se konfiguriše dinamička memorija, ali i kako funkcioniše pametno povezivanje i resursi za merenje. Potom treba da odgovori na zahteve u vezi sa konfigurisanjem Gues Integration Services, te bi trebalo da zna da konfiguriše i Generaciju 1 i Generaciju 2, ali i da zna da podesi, kao i da koristi poboljšani režim konkretne sesije i da zna da konfiguriše RemoteFX. U ovoj oblasti se nalazi i segment pitanja vezanih za kreiranje, odnosno konfigurisanje skladištenja virtuelnih mašina (Virtual Machine Storage), gde su zahtevi koji se prvenstveno odnose na kreiranje VHDs (Virtual Hard Disks) i VHDX (Windows 8 Virtual Hard Drive File), odnosno na konfigurisanje različitih diskova i modifikaciju VHDs. Trebalo bi i da je kandidat spreman da vrši adekvatno implementira virtualni adapter Fibre Channel, te da zna da podesi sve detalje koji su vezani za poboljšanje kvaliteta usluge. Poslednji deo provere u ovoj oblasti se tiče virtualnih mreža, te poznavanje njihovog kreiranja i adekvatna konfiguracija (optimizovanje performansi virtuelne mreže i mrežne izolacije, konfigurisanje konkretnih adaptera i ostalo).

Podešavanje i primena osnovnih mrežnih usluga je osnov provere u narednoj oblasti, a najpre se odnosi na konfigurisanje Ipv4 i Ipv6 adresiranja, kao i DHCP - a (Dynamic Host Configuration Protocol), odnosno DNS usluga (Domain Network Services).

Naredna oblast provere, koja je ujedno i pretposlednja u okviru 70 - 410 ispita se tiče svih zahteva koji su u vezi sa aktivnim direktorijumima i njihovim instaliranjem i administracijom, a čine je tri podoblasti. Prva se tiče instaliranja kontrolera domena (Install Domain Controllers), te bi kandidat trebalo da zna na koji način se dodaju i uklanjaju ovi kontroleri sa domena, odnosno da zna da ih nadogradi i da instalira ADDS (Active Directory Domain Services) na serveru za Core instalaciju. Trebalo bi, isto tako i da odgovori na zahteve koji su u vezi sa principom instaliranja kontrolera domena iz IFM - a (Install from Media), kao i da zna da na pravi način primeni IaaS (Infrastructure as a Service) aktivnih direktorijuma u Microsoft Azure - u. Druga grupa zahteva se odnosi na oblast kreiranja i uređivanja aktivnih direktorijuma korisnika i računara, dok je poslednja podoblast u ovom delu ispita 70 - 410 usmerena na pitanja iz oblasti kreiranja i upravljanja aktivnim direktorijumima grupe i OUS - a (Organizational Units). Kandidati u ovom delu ispita odgovaraju na pitanja koja su vezana za kreiranje GPOs (Group Policy Objects), te formiranje bezbednosne politike, a u smislu da kandidat treba da zna na koji način se kreira User Rights Assignment i sve bezbednosne opcije, a tu su i svi ostali detalji koji su vezani za oblast Security Policies. Zatim se proveravaju znanja koja su vezana za Application Restriction Policies i za konfiguraciju Windows Firewall - a.

Završna oblast provere je utemeljena na proveri znanja koja su vezana za Group Policy. Kandidat, pored ostalog odgovara na zahteve u vezi sa konfigurisanjem User Rights Assignment, ali i sa podešavanjima svih bezbednosnih opcija. U ovom delu provere su i zahtevi u vezi sa Application Restriction Policies (AppLocker Rules, Software Restriction Policies). Poslednji segment provere u ovoj oblasti se tiče provere znanja koja su vezana za Windows Firewall i njegovo konfigurisanje.

Kako izgleda ispit 70 - 410?

Iako kompanija Microsoft nastoji da neprekidno unapređuje kvalitet svih ispita za sertifikaciju, oni ne pružaju baš mnogo informacija kandidatima o detaljima, pa se iz tog razloga i ne zna koliko tačno pitanja postoji u okviru ispita 70 - 410. Najčešće se navodi da je to između 40 i 60 zahteva, ali isto tako da ova kompanija ima pravo da broj zahteva smanji ili poveća u svakom ispitnom roku. Takođe se ni forma ispita ne ističe precizno, mada se navodi nekoliko različitih tipova pitanja koja se mogu javiti u okviru ovog i mnogih drugih ispita. A u većini slučajeva su to pitanja koja podrazumevaju da kandidat treba da odabere tačan odgovor, odnosno više tačnih odgovora između ponuđenih ili, pak da dopiše odgovor, ali isto tako ima i drugačijih pitanja.

Ukupno trajanje ispita broj 70 - 410 je 150 minuta, stim što je 120 minuta namenjeno rešavanju pitanja, to jest zahteva, tako da praktično gledano 30 minuta odlazi na razumevanje pitanja.

Princip bodovanja u okviru ispita broj 70 - 410

Sa ciljem da unapredi sistem sertifikacije, kompanija Microsoft neprekidno uvodi novine u način bodovanja, pa tako recimo postoje pitanja koja imaju za cilj ispitivanje i ona se ne boduju, a o svemu tome kandidati neće biti obavešteni, ali se svakako savetuje da reše apsolutno svako pitanje koje postoji u testu.

Isto tako, ukoliko kandidat ne pruži tačan odgovor na konkretno pitanje, on mora znati da neće dobiti kaznene poene, to jest da mu se neće umanjiti kompletan rezultat zato što nije pružio tačan odgovor.

Samo nekoliko minuta nakon što završi polaganje ispita broj 70 - 410, kandidat će dobiti informaciju o tome da li je ispit položio ili ne, a u narednom periodu će dobiti i štampane rezultate. Oni će mu omogućiti da na grafikonu vidi koje je rezultate po oblastima postigao, mada vrlo često ovo zbunjuje mnogobrojne kandidate, jer je iz grafikona nemoguće videti da li je on odgovorio tačno na pojedina pitanja. Iz tog razloga, ukoliko žele da dobiju ovu informaciju, zainteresovani kandidati moraju da zahtevaju upravo ovakav vid štampanih rezultata od ovlašćenih lica Microsoft test centra Akademije Oxford.

Kompanija Majkrosoft nigde nije precizirala koliko treba kandidati da osvoje poena, odnosno na koliko pitanja treba da tačno odgovore da bi se smatralo da su položili ispit 70 - 410. Mahom je reč o 70% tačnih odgovora, mada ovaj broj može da varira.

Najčešće, jedan tačan odgovor vredi 1 poen, ali ima i onih pitanja koja kandidatima donose više poena, stim da se tokom trajanja ispita oni obaveštavaju o tome koje pitanje se boduje sa više poena.

Dodatni podaci o ispitu broj 70 - 410

Svaki kandidat koji ne bude položio ispit broj 70 - 410 može već u narednom terminu da se prijavi za ponovno polaganje, ali ako kandidat ni drugi put ne bude položio ovaj ispit mora da prođe najmanje dve sedmice od poslednjeg termina polaganja da bi mogao ponovo da se prijavi.

Ukoliko kandidat koji želi da polaže ispit 70 - 410 ima bilo koju vrstu invaliditeta, trebalo bi o tome da obavesti ovlašćena lica u test centru Akademije Oxford prilikom prijavljivanja, kao i da dostavi svu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuje nivo svog invaliditeta, kako bi mu bilo omogućeno da polaže ovaj ispit bez ikakvih poteškoća.

Podrazumeva se da će kandidati u potpunosti poštovati sve smernice koje će dobiti od ovlašćenih lica neposredno pre polaganja ispita. A ukoliko se dogodi da se kandidat ogluši o ove zahteve, te pokuša da izvrši bilo kakvu vrstu varanja tokom trajanja ispita, taj kandidat će biti odmah izbačen, a zatim će ovlašćeno lice da pošalje izveštaj o tom incidentu centrali kompanije Microsoft. Stručni tim ove kompanije donosi odluku na osnovu pristiglih informacija da li će tom kandidatu biti zabranjeno polaganje samo ovog ispita u određenom roku ili će mu biti izrečena doživotna zabrana polaganja ovog, ali i svih ostalih ispita koje sprovodi ova kompanija.

Neophodno je da kandidati prilikom prijavljivanja imaju i validan lični dokument sa fotografijom, kako bi mogla da bude izvršena identifikacija. U slučaju da kandidat poseduje lični dokument sa fotografijom i čipom, dužan je da sa sobom ponese i očitani dokument, kako bi bila izvršena identifikacija u skladu sa zakonskim odredbama. Svaki kandidat koji ne bude imao validan dokument neće moći da prođe kroz proces identifikacije, tako da mu neće biti omogućeno da polaže ispit broj 70 - 410.

Bilo koju žalbu da ima kandidat na sam tok ispita, može da je uputi ovlašćenim licima u Majkrosoft test centru Akademije Oxford u kome polaže ovaj ispit.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Associate sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje