MCSA sertifikat, Windows Server 2008, OBUKA broj 6421 B za ispit broj 642 (70 - 642)

Osim što ispit broj 642 (70 - 642) treba da polažu kandidati koji žele da dobiju MCSA sertifikat (microsoft Certified Solutions Associate), polaganje ovog ispita je namenjeno i svakome ko želi da postane vlasnik MCITP sertifikata (microsoft Certified IT Proffesional).

A kao najbolji način pripreme za polaganje ovog ispita se navodi upravo pohađanje specijalizovanog kursa i obuke broj 6421 (6421 B) za polaganje 642 (70 - 642) ispita koju, u skladu sa pravilima kompanije Majkrosoft, čiji je zvanično ovlašćeni tets centar, organizuje Akademija Oxford i to na preko 20 lokacija u zemlji, budući da ima poslovnice u skoro svim većim, ali i u brojnim manjim gradovima u celoj Srbiji.

Iako kompanija microsoft ne zahteva izričito od kandidata da pohađaju ovu obuku, to se navodi kao preporuka, budući da će se polaznici tokom njenog trajanja upoznati sa svim onim oblastima koje su predmet ispitivanja. Svaki kandidat koji se bude odlučio da pohađa pomenuti kurs mora da ima na umu da to nije nikakva garancija da će 642 (70 - 642) ispit i položiti, jer rezultati polaganja samo zavise od nivoa znanja koja tom prilikom pokaže.


U jedno mogu biti sigurni svi zainteresovani polaznici, a to je da će naši visokokvalifikovani predavači maksimalno da se potrude da im razjasne sve eventualne nedoumice koje budu imali tokom trajanja kursa.

Tema kursa i obuke broj 6421 (6421 B) se odnosi na upoznavanje konfigurisanja i reševanje svih problema koji mogu da se jave u okviru Windows Servera 2008 i 2008 R2. Kako je reč o naprednim znanjima, očekuje se da svaki kandidat koji želi da pohađa pripremnu nastavu već ima iskustva u radu sa operativnim sistemom Windows, kao i da je upoznat sa radom na Windows serverima 2003, 2008 i 2008 R2 SP1, ali i da poznaje rad sa operativnim sistemima Windows 7, kao i Windows Vista. Trebalo bi da je kandidat savladao TCP/IP funkcije, ali i da poseduje osnovna znanja u oblasti DNS - a (Domain Name System), odnosno WINS (Windows Internet Name Service), kao i da poznaje sve što se tiče konektovanja, odnosno da poznaje kako funkcionišu VPN (Virtual Private Network), ali i žične i bežične internet veze. Neophodno je da polaznik obuke i kursa broj 6421 (6421 B) ima i dovoljnu svest o bezbednosti, te da poznaje File System Permissions, ali i metode autentikacije i slične detalje.

Osim mogućnost da se kurs i obuka 6421 (6421 B) za polaganje ispita 642 (70 - 642) organizuju kao grupna nastava, zainteresovani kandidati imaju mogućnost i da se odluče za individualnu, kao i poluindividualnu, odnosno online nastavu. U skladu sa izborom, zavisiće ne samo trajanje obuke, nego i dinamika, pa i termini. Jedino u okviru grupne obuke su trajanje, ali i termini tačno određeni i ne mogu da se menjaju (osim ako se to ne zahteva od svih polaznika i ako postoje uslovi u konkretnoj poslovnici test centra), dok se za sve ostale vrste kurseva podrazumeva da kandidati imaju mogućnost da se dogovore sa profesorima ili koordinatorima za nastavu kada će se nastava odvijati i koliko često, odnosno koliko će da traje.

TESTOVI


Da bi kandidati mogli da polažu ispit, odnosno pohađaju kurs broj 6421 (6421 B) za polaganje ispita 642 (70 - 642) neophodno je da uz sva pomenuta znanja i veštine poznaju i engleski jezik i to na višem nivou, jer se i obuka i ispit sprovode baš na tom jeziku.

U toku cele kalendarske godine se kandidati mogu prijaviti za pohađanje ovog kursa, a osim što to mogu da učine direktno u određenoj poslovnici Majkrosoft test centra, mogu i da se prijave preko zvaničnog mejla i broja telefona jedne od poslovnica Akademije Oxford.

Mahom su kandidati koji žele da pohađaju ovu obuku već zaposleni ili su, pak bili zaposleni na poziciji Server administratora, a specijalizovani su za rad sa Windows serverom 2008, odnosno 2008 R2. Mada je pohađanje ove obuke odlično i za sve one koji rade na poziciji Active Directory Technology Specialist, a koji žele da unaprede svoja znanja i možda se zaposle na radnom mestu Enterprise Administrator. Bilo kako bilo, činjenica je da kompanija microsoft pohađanje obuke i kursa broj 6421 (6421 B) na prvom mestu karakteriše kao pripremu za polaganje ispita 642 (70 - 642), odnosno za sticanje MCSA sertifikata.

Osim što će polaznici da kroz ukupno 14 modula, koliko ih broji kurs i obuka broj 6421 (6421 B) da nauče kako se konfiguriše Windows server 2008 Network Infrastructure i kako se rešavaju problemi koji mogu da se pojave (Troubleshooting), oni će između ostalog da nauče i kako se planira i konfiguriše mrežna IPv4 infrastruktura, te kako se konfiguriše DNS i rešavaju mogući problemi u ovoj oblasti. Takođe se očekuje da polaznici ove obuke po njenom završetku mogu da na pravilan način primene znanja iz oblasti zaštite pristupa mreži, ali i da poznaju sve detalje vezano za IPv6 (konfiguracija, tranzicija na i rešavanje problema). Sve pomenuto je samo manji deo oblasti koji bi trebalo da savlada svaki polaznik obuke i kursa 6421 (6421 B), a što će mu izuzetno koristiti i prilikom polaganja ispita 642 (70 - 642).

Prva oblast kursa je usmerena na rad sa IPv4, a primarno se odnosi na planiranje i konfiguraciju, te bi polaznici trebalo da se upoznaju sa time kako da primene i konfigurišu mrežne usluge u konkretnoj organizaciji. Savladaće i načine implementacije IPv4 šeme za adresiranje, odnosno naučiće i kako da odrede ime servisa za primenu, te na koji način će da reše probleme sa mrežom koji, možda mogu da se pojave.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), odnosno njegovo konfigurisanje i rešavanje eventualnih problema je tema naredne oblasti koju podrazumeva kurs i obuka broj 6421 (6421 B), a polaznici će naučiti na prvom mestu da rade sa osnovnim distributivnim sredstvom bitnih informacija za konfigurisanje infrastrukture u okviru Windows servera (DHCP). Naravno, kandidati se upoznaju i sa WDS - om (Windows Deployment Services), ali i sa načinom funkcionisanja NAP - a (Network Access Protection). U ovom delu kursa će da nauče sve što je potrebno u vezi sa DHCP - om, a to najpre podrazumeva da će se upoznati sa njegovom ulogom, ali i opcijama konfigurisanja, odnosno sa time kako se vrši njegov pravilan monitoring, te kako funkcioniše bezbednost.

Configuring and Troubleshooting DNS (Domain Name System) je tema u trećoj oblasti ovog kursa, a polaznici će da nauče kako da primene, konfigurši i upravljaju DNS - om, ali i kako da rešavaju probleme koji nastaju prilikom primene. Naredna oblast je vezana za IPv6 TCP/IP, a primarno se upoznaju sa svim delovima konfigurisanja, odnosno sa rešavanjem mogućih problema. Pod tim se podrazumeva da će polaznici obuke i kursa 6421 (6421 B) za polaganje ispita 642 (70 - 642) da nauče kako se vrši IPv6 adresiranje, te kako funkcionišu IPv6 Transition Technologies, ali i na koji način se vrši prelaz sa IPv4 na IPv6.

Fokus petog modula ove obuke je usmeren na Routing i opcije daljinskog pristupa (Remote Access), a polaznici kursa ovde uče kako se konfiguriše pristup mreži, odnosno pristup VPNs - u (Virtual Private Networks). Isto tako će da se upoznaju i sa Network Policies, ali i sa Connection Manager Administration Kit, odnosno sa rešavanjem problema u oblasti rutinga i daljinskog pristupa (Routing and Remote Access), te će naučiti i na koji način funkcioniše opcija direktnog pristupa (DirectAccess).

Network Policy Server Role Service (Installing, Configuring and Troubleshooting) se izučava tokom šestog modula, a podrazumeva se da je kurs i obuka 6421 (6421 B) za polaganje ispita 642 (70 - 642) u ovom delu usmerena najpre na upoznavanje polaznika sa Network Policy Serverom, odnosno načinom njegove instalacije i pravilnim uređivanjem, te da će oni naučiti i kako se konfiguriše RADIUS protokol (The Remote Authentication Dial - In User Service) klijenata i servera, odnosno koje sve NPS (Network Policy Server) metode za autentikaciju postoje, ali i kako treba primeniti NAP (Network Access Protection).

Sedma oblast ove obuke se odnosi na implementaciju zaštite pristupa mreži (Network Access Protection), gde će se polaznici upoznati sa NAP - om, a u smislu da će naučiti kako se proverava stanje kompjutera pre nego što mu se omogući komunikacija i pristup, te kako se vrši automatsko ažuriranje NAP - a, a sa ciljem da se ograniči ili zabrani pristup dok se ne dobije saglasnost mreže. Tu će naučiti, pored ostalog kako funkcioniše NAP, te kako se konfiguriše, ali i kako se vrši monitoring kontrole pristupa mreži i na koji način je najbolje rešiti sve one poteškoće i probleme koji se javljaju u ovom segmentu. Uz to će da savladaju i način implementacije NAP - a u VPN (Virtual private Network) Remote Access Solutions.

U okviru naredne oblasti će se polaznici kursa i obuke 6421 (6421 B) za polaganje ispita 642 (70 - 642) upoznati sa poželjnim načinima povećanja bezbednosti Windows servera 2008. Jednostavnije rečeno, naučiće da konfiguršu fajervol uz pomoć naprednih opcija bezbednosti (Configuring Windows Firewall with Advanced Security), ali i na koji način se vrši ažuriranje pomoću Windows Server Update Services.

Povećanje bezbednosti u okviru mrežne komunikacije se izučava u okviru devete oblasti kursa 6421 (6421 B), a što znači da će tom prilikom polaznici ove obuke da nauče na koji način funkcioniše IPsec (Internet Protocol Security), što je zapravo validan okvir open standarda za zaštitu komunikacije preko IP mreža kroz kriptografski bezbedne servise. Pored ostalog će da nauče i kako se primenjuje IPsec, budući da je on baziran na standardima koje je razvila IETF (Internet Engineering Task Force). Osim što će naučiti šta je IPsec, te koja su pravila sigurne konekcije i kako se ona konfiguriše, polaznici će tokom ove oblasti da nauče i kako se konfiguriše NAP u IPsec okruženju, odnosno na koji način se vrši pravilno praćenje Internet Protocol Security - ja i kako se svi eventualni problemi i poteškoće rešavaju.

Deseti modul je vezan za rad sa mrežnim fajlovima (Network File) i uslugama štampanja, te podrazumeva upoznavanje sa ovim uslugama koje su vrlo često tražene od krajnjih korisnika i njima posebno vidljive. Tu će polaznici da nauče kako se podešavaju opcije štampanja, ali i kako se rešavaju problemi koji u ovom segmentu nastaju, a sa ciljem obezbeđivanja visokog kvaliteta usluga za krajnje korisnike. Naučiće i kako se EFS (Encrypting File System) i BitLocker koriste za povećanje bezbednosti onih fajlova koji su deljeni.

Optimizacija pristupa podacima za filijale je predmet izučavanja sledeće oblasti sa kojom obuka i kurs broj 6421 (6421 B) upoznaje sve polaznike. Oni će naučiti kako je moguće obezbediti efikasan pristup mrežnim resursima, a uz minimalan saobraćaj preko WAN linka (Wide Area Network). U sledećem modulu se izučavaju pravila kontrolisanja i monitoringa skladišnog prostora na mreži, što je vrlo bitno za kvalitetno poslovanje. Naime, prostor za skladištenje na mreži zahteva pravilno upravljanje, kako bi on ostao dostupan za sve koji imaju pristup, jer ako se ne vrši pravilno upravljanje njime, može lako da se dogodi da se nagomilaju fajlovi koji uopšte nisu bitni za poslovanje. Samim tim se povećavaju i ukupni troškovi skladištenja, a uz to može da se dogodi i da se neki vrlo bitni podaci ne sačuvaju, jednostavno zato što je skladišni prostor na mreži pretrpan nepotrebnim podacima. Iz tog razloga će polaznici da nauče kako se vrši pravilno praćenje Network Storage - a, odnosno na koji način treba izvršiti njegovu kontrolu, te kako treba podesiti tipove fajlova koje treba čuvati. Naučiće i kako se vrši monitoring mrežnog skladišta uz primenu FSRM - a (File Server Resource Manager), te kako se uz njegovu pomoć upravlja kvotama, odnosno kako se vrši upravljanje klasifikacijom i kako se upravlja zadacima uz primenu FSRM - a.

Naredni modul je ujedno i pretposlednji, a odnosi se na korišćenje opcija oporavka kako podataka, tako i servera. Kurs i obuka broj 6421 (6421 B) za polaganje ispita 642 (70 - 642) se u ovom delu fokusiraju na objašnjavanje kako se ponašati ako dođe do gubitka podataka, odnosno kako pravilno koristiti opciju “Backup” i to uz primenu Volume Shadows Copies i uz korišćenje Windows Server Backup opcije.

Praćenje mrežne strukture Windows servera 2008 je predmet izučavanja poslednje oblasti u ovoj obuci, a osim što će se polaznici upoznati sa različitim alatima za praćenje (Monitoring Tools) kako za Windows server 2008, tako i za server 2008 R2, oni će naučiti i kako se prati evidencija događaja (Monitoring Event Logs), odnosno kako se koristi Performance Monitor.

Kome je namenjen kurs i obuka broj 6421 (6421 B)?

Pohađanje kursa i obuke broj 6421 (6421 B) je namenjeno svim onim kandidatima koji žele da steknu MCSA sertifikat. Na prvom mestu se očekuje da kandidati budu upoznati sa Windows serverima i to 2008 i 2008 R2.

Obično se prijavljuju oni kandidati koji već rade na poziciji administratora mreže i imaju dovoljno radnog iskustva i znanja koja žele da ovim putem da nadograde i na taj način steknu pomenuti sertifikat, budući da su kurs i obuka 6421 (6421 B) namenjeni za polaganje ispita 642 (70 - 642).

Koliko traje kurs i obuka 6421 (6421 B) za polaganje ispita 642 (70 - 642)?

Ako kandidati odluče da obuku i kurs 6421 (6421 B) pohađaju u grupi, on traje ukupno 5 dana. U ovom slučaju su termini održavanja nastave precizno određeni i mahom se ne mogu menjati, osim u onim situacijama kada svi polaznici to zahtevaju I ako u određenoj poslovnici test centra postoje uslovi da se ta promena izvrši.

A kako Akademija Oxford kao zvanično ovlašćeni Microsoft test centar organizuje i nastavu online, ali i individualne i poluindividualne obuke i kurseve 6421 (6421 B) za polaganje ispita 642 (70 - 642), to u ovom slučaju njihovo trajanje može da bude i duže. Naime, za ova tri tipa nastave se kandidati direktno sa ovlašćenim predavačem ili koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici dogovaraju i o terminima i o trajanju, kao i o dinamici njenog održavanja.

Gde i kada se održava obuka i kurs broj 6421 (6421 B)?

Kurs i obuka broj 6421 (6421 B) za polaganje ispita 642 (70 - 642) kada se odvija prema pravilima grupne nastave se odvija u onoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj se prijavi najmanje četvoro polaznika. Tada se svi ostali prijavljeni na propisan način obaveštavaju o terminima održavanja nastave, koji su u ovom slučaju fiksno određeni i ne mogu da se menjaju, osim u slučaju da apsolutno svi polaznici grupe koja broji najmanje četvoro, a najviše osmoro kandidata to zahtevaju, kada može doći do promene termina, ali uz uslov da za to postoje uslovi u konkretnoj poslovnici.

Onlajn nastava podrazumeva da kandidat nastavu prati preko specijalne internet platforme, a zahteva se samo da ima računar koji poseduje stabilnu internet vezu. I za ovu, ali i za individualnu, kao i za poluindividualnu nastavu važi velika fleksibilnost, jer se kandidat i predavač dogovaraju direktno i to kako o terminima, tako i o trajanju kursa, odnosno o dinamici održavanja časova.

Dodatne napomene :

  • kandidati mogu da izvrše plaćanje direktno u poslovnici Akademije Oxford u kojoj se i prijavljuju
  • prijavljivanje se vrši ili direktno u odabranoj poslovnici ili putem telefona, odnosno mejla
  • od svakog prijavljenog se očekuje i posedovanje višeg nivoa znanja engleskog jezika

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Associate sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje