MCSA sertifikat, SQL SERVER 2012/2014, ISPIT broj 463 (70 - 463)

Primarno je polaganje ispita broj 463 (70 - 463) namenjeno ETL developerima (Extact, Transform and Load) i Data Warehouse developerima, a očekuje se da su oni upućeni u stvaranje i rešenja za Business Intelligence, te se smatra da dobro poznaju sve operacije koje su za to potrebne.

Polaganjem ispita broj 463 (70 - 463), osim mogućnosti da se stekne MCSA sertifikat (Microsoft Certified Solutions Associate), zainteresovani kandidat može da stekne i druge microsoft sertifikate, odnosno na prvom mestu MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert), kao i MSP sertifikat (Microsoft Solution Professional).

Naglašavamo da Akademija Oxford sprovodi ovaj ispit u skladu sa pravilima koja nalaže kompanija Majkrosoft, čiji je ona ovlašćeni test centar.

Svi kandidati koji su zainteresovani za njegovo polaganje, uz profesionalna znanja koja su pomenuta, moraju da imaju i viši nivo znanja engleskog jezika, jer se sam ispit broj 463 (70 - 463) na njemu i odvija.


Koje se sve oblasti proveravaju u okviru ispita broj 463 (70 - 463)?

Svi oni kandidati koji ispunjavaju navedene zahteve za polaganje ispita broj 463 (70 - 463) moraju znati da se on sastoji od ukupno pet oblasti provere, a koje sadrže sve zahteve sa kojima su se kandidati upoznali već tokom trajanja obuke i kursa broj 463 (20463 D), a koju takođe prema pravilima kompanije Microsoft Akademija Oxford, kao njen zvanično ovlašćeni centar za testiranje u našoj zemlji i organizuje.

Prva oblast je vezana za proveru znanja u oblasti dizajniranja i implementacije skladištenja podataka (Design And Implementing Dimensions), a sa oko 10 do 15% u celokupnom ispitu. Tu kandidati imaju obavezu da odgovore na pitanja koja se tiču Design Shared/Conformed Dimensions, a trebalo bi i da utvrde da je potrebna podrška za Slowly Changing Dimensions. Takođe, prisutna su i pitanja koja se tiču određivanja atributa, dizajniranja hijerarhije, te procena potrebe za revizijom. Trebalo bi i da odgovaraju na zahteve koji se odnose na Determine Keys, a u smislu da se odluče za Business Transactional or Your Own Data Warehouse/Surrogate Keys. Implementacija dimenzija, ali i Data Lineage of a Dimensions Table su takođe zahtevi u ovom delu ispita. Treba pomenuti i da su u ovm delu 463 (70 - 463) ispita zahtevi koji se odnose na proveru znanja u oblasti Design and Implement Fact Tables. Tu kandidati treba, pored ostalog da odgovore na zahteve u vezi sa dizajniranjem skladišta podataka koji podržavaju više veza, odnosno na odrede odgovarajući indeks za konkretne tabele. Prisutna su i pitanja u vezi sa primenom Additive Measures, odnosno Semi Additive Measures i Non Additive Measures. Design Summary Aggregation Tables je isto tako deo zahteva u ovoj oblasti ispita.

Poznavanje Extract and Transform Data se procenjuje u sledećoj oblasti na 463 (70 - 463) ispitu, a ovi zahtevi čine 20 do 25% od ukupnih. U prvom segmentu su pitanja koja se odnose na poznavanje Connestion Managers, te bi kandidati trebalo da pokažu da znaju kako se vrši njihova konfiguracija, odnosno kako se definiše Connestion String. U sledećem delu se proverava poznavanje dizajniranja protoka podataka, što podrazumeva zahteve koji se tiču na prvom mestu deefinisanja izvora podataka i destinacije (Define Data Sources and Destinations). Trebalo bi da kandidati pokažu da razlikuju Blocking i Non - Blocking transformacije, odnosno da znaju da primenjuju različite metode kako bi izvukli promenjene podatke iz izvora. Tu su i zahtevi u kojima kandidati treba da odrede SCD (Slowly Changing Dimensions), odnosno oni u kojima se zahteva korišćenje SQL Joins ili SSIS Lookup. U skladu sa zahtevima koji budu navedeni na 463 (70 - 463) ispitu, kandidat treba da utvrdi potrebu za specifičnim izvorima podacima, odnosno destinacijama, te da zna šta treba da uradi sa pogrešno formiranim redovima. Odgovara i na pitanja koja su vezana za potrebom revizije, odnosno na ona koja se tiču Trusted (Authoritative Data Sources, a uz primenu Warehouse Metadata. U ovom segmentu su i pitanja koja se odnose na ekstrahovanje i to samo onih redova koji su izmenjeni. Znanje kandidata u oblasti implementacije protoka podataka se ispituje u sledećem segmentu ovog dela ispita, a zatim kandidat treba da odgovori na sva pitanja koja su vezana za upravljanje izvršenjem SSIS paketa (Manage SSIS Package Execution). Poslednja podoblast je vezana za Implement Script Tasks in SSIS, gde kandidat ima zadatak da samostalno odredi da li je konkretna skripta dobra za izvršenje zadatka koji je naveden u 463 (70 - 463) ispitu.

TESTOVI


U trećoj oblasti, koja je zastupljena sa oko 35 do 30%, kandidati odgovaraju na pitanja iz pet segmenata, a svi su vezani za oblast Load Data. Prvo se proverava nivo znanja kandidata u vezi sa Design Control Flow, a zatim sledi segment vezan za Implement Package Logic by using SSIS Variables and Parameters. Treči segment je vezan za implementaciju protoka podataka, a zatim sledi provera poznavanja Data Load Options i njihove primene i na kraju su pitanja koja su vezana za implementaciju komponenti skripte u okviru SSIS - a.

Takođe pet segmenata sadrži i pretposlednja oblast koja se proverava tokom ispita broj 463 (70 - 463), a njena osnovna tema je vezana ua konfigurisanje i primenu SSIS rešenja. Oko 20 do 25% od ukupnih čine pitanja iz ove oblasti, a prvi segmnet je vezan za proveru znanja iz oblasti rešavanja problema koji mogu da se jave prilikom integracije podataka. Naredna podoblast je vezana za proveru znanja u vezi sa SSIS komponentama, ali sa stanovišta poznavanja njihovog instaliranja i održavanja, a zatim sledi deo u kome se pred kanddiata stavljaju pitanja koja se odnose na Implementing Auditing, Logging and Event Handling. Deploy SSIS rešenja, ali i konfgurisanje SSSI bezbednosnih podešavanja se proveravaju tokom završnih oblasti u ovom delu 463 (70 - 463) ispita.

Poslednja oblast provere čini ukupno 15 do 20% zahteva u okviru celog ispita, a njena osnovna tema se odnosi na poznavanje izrade Data Quality Solutions. Tu se proveravaju znanja iz oblasti njihove instalacije i održavanja, a tu su i pitanja koja se odnose na implementaciju Master Data Management Solutions. Poznavanje kreiranja projekta kvaliteta podataka sa ciljem čišćenja nepotrebnih podataka se proverava u završnom segmentu 463 (70 - 463) ispita.

Kako izgleda ispit broj 463 (70 - 463)?

Iako je dobro poznato da se na ispitu broj 463 (70 - 463) najčešće javlja između 40 i 60 zahteva, neosporna je činjenica da kompanija Microsoft nigde nije navela precizno koliko pitanja ima ovaj ispit, kao ni koja je njihova forma. Naravno, ova kompanija je zadržala pravo da pomenuti broj pitanja uvek izmeni kada to smatra potrebnim.

Što se forme zahteva tiče, kandidati mogu da očekuju najpre ona pitanja na koja moraju da upišu tačan odgovor u za to predviđeno polje, a javljaju se i oni zahtevi koji podrazumevaju odabir tačnog odgovora ili više njih između nekoliko ponuđenih. Podrazumeva se da ovo nisu sve vrste pitanja koje mogu da se sretnu na ispitu broj 463 (70 - 463), tako da se zainteresovanim kandidatima svakako preporučuje da pohađaju specijalizovani kurs i obuku broj 463 (20463 D), u okviru koje će se upoznati sa svim detaljima koji mogu da se nađu na pomenutom ispitu. Ovaj kurs, takođe organizuje Akademija Oxford, a prema pravilima koja navodi kompanija Microsoft.

Trajanje ispita broj 463 (70 - 463) je dva sata i 30 minuta. Od tog vremena je pola sata namenjeno čitanju ispitnih zahteva, kao i njihovom razumevanju, a preostalih 120 minuta kandidati imaju na raspolaganju za rešavanje pitanja.

Bodovanje u okviru ispita broj 463 (70 - 463)

Kao i u prethodnim, tako je i u ovom segmentu kompanija Microsoft u velikoj meri nedorečena, mada se često navodi da sistem bodovanja podrazumeva da jedan tačan odgovor donosi jedan poen kandidatima. Međutim, na ispitu broj 463 (70 - 463) postoje i pitanja koja se ne boduju i o čemu kandidati ne bivaju obavešteni tokom trajanja ispita, za razliku od onih pitanja koja im donose više poena, a u čemu bivaju obavešteni na ispitu, jer se na ekranu pojavljuje podatak o tome.

Sa druge strane, važno je da naglasimo da nisu prisutni negativni poeni, to jest da netačan odgovor na određeno pitanje ne umanjuje ukupan broj poena koje kandidat osvoji na ispitu broj 463 (70 - 463).

Isto tako nije precizno navedeno ni koliko poena ukupno treba kandidat da osvoji da bi se smatralo da je ovaj ispit položio, ali je mahom reč 70 procenata ili više uspešno rešenih zadataka. Naravno, kompanija Majkrosoft može ovaj procenat da poveća ili smanji, ako to bude smatrala potrebnim i to u bilo kom ispitnom roku.

Par minuta po završetku polaganja na ekranu će kandidat dobiti obaveštenje da li je položio ispit broj 463 (70 - 463), a nedugo zatim će dobiti i odštampane rezultate koje je Akademija Oxford dužna da mu isporuči u propisanom roku i na tačno određeni način. A kako su ti rezultati dati u obliku grafikona, to znači da kandidati neće moći iz njih da vide da li su na određeno pitanje pružili tačan odgovor ili nisu, jer će biti prikazan samo ukupan rezultat na ispitu, odnosno biće dat grafički prikaz rezultata po konkretnim oblastima ispitivanja. Upravo zato svaki kandidat koji želi da bude siguran da li je na određeno pitanje dao tačan odgovor, mora da od ovlašćenog lica u test centru Akademije Oxford u kome polaže ovaj ispit zahteva da mu se odštampaju i ovakvi rezultati.

Ukoliko se bude dogodilo da u roku od 14 dana od datuma kada je polagao ispit kandidat ne dobije štampane rezultate, mora o tome da obavesti onu poslovnicu Microsoft test centar u kojoj je polagao ovaj ispit, kako bi greška bila ispravljena.

Dodatne informacije o ispitu broj 463 (70 - 463)

Da bi mogla da bude izvršena identifikacija kandidata u skladu sa pravilima, on je obavezan da na dan polaganja ispita bude u prostorijama ovlašćenog test centra najmanje 30 minuta pre zakazanog termina, kao i da tada uz sebe ima i validan lični dokument koji poseduje i fotografiju, a što podrazumeva ličnu kartu ili vozačku dozvolu, odnosno pasoš. Ako kandidat ima čipovan biometrijski lični dokument, on mora da prilikom identifikacije ima i očitan dokument, zarad pravilnog identifikovanja. Svaki kandidat koji ne bude ispoštovao ovo pravilo, neće moći da prođe kroz proces identifikacije na propisan način, što znači da će mu biti onemogućeno polaganje ovog ispita.

Kandidati koji prvi put polažu ispit broj 463 (70 - 463) i ne polože ga, mogu već u narednom ispitnom roku da se ponovo prijave za njegovo polaganje, a uz uslov da je od poslednjeg polaganja proteklo minimalno 24 sata. Ukoliko se bude dogodilo da ni iz drugog puta kandidat ne položi ovaj ispit, za ponovno prijavljivanje mora da sačeka najmanje 14 dana od polaganja.

Pre nego što počne ispit broj 463 (70 - 463), osoblje Microsoft test centra Akademije Oxford će sve kandidate da obavesti o pravilima za koja se očekuje da ih ispoštuju. Međutim, ako se dogodi da kandidat ne ispoštuje ova pravila, to jest da pokuša da izvrši bilo koju vrstu varanja ili druge zloupotrebe na pomenutom ispitu, istog trenutka kada to bude bilo primećeno, će biti udaljen sa polaganja. A kada bude završeno polaganje, ovlašćeno lice Akademije Oxford je u obavezi da o tome obavesti kompaniju Microsoft i to u pisanoj formi, na osnovu čega će biti doneta odluka o kažnjavanju tog kandidata. Moramo da naglasimo i to da je kompanija Majkrosoft dobro poznata po vrlo strogim merama kažnjavanja, pa kandidati koji pokušaju ovo da urade mogu da očekuju ne samo da im bude zabranjeno na određeno vreme polaganje ispita broj 463 (70 - 463), nego i da im doživotno bude zabranjeno da polažu ma koji ispit koji organizuje ova kompanija.

Sa ciljem da izađe u susret zahtevima svih kandidata, Akademija Oxford nudi mogućnost i osobama sa invaliditetom da polažu ovaj ispit, a u skladu sa svojim zdravstvenim stanjem. Neophodno je da takvi kandidati dostave prilikom prijavljivanja svu potrebnu medicinsku dokumentaciju, kako bi im bilo omogućeno nesmetano polaganje.

Bilo koju vrstu žalbe da ima kandidat ili na tok ispita ili na nešto drugo, odnosno da želi da reši neku nejasnoću, po završetku ispita može da se obrati ovlašćenom licu u test centru gde ga polaže i obavesti ga o tome.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Associate sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje