MCSA sertifikat, Windows 8, ISPIT broj 688 (70 - 688)

Da bi kandidatu bilo dozvoljeno da polaže ispit broj 688 (70 - 688), što je direktan put za sticanje MCSA sertifikata (Microsoft Certified Solutions Associate), uz sva potrebna stručna znanja se zahteva i da poznaje engleski jezik na višem nivou. A razlog za to jeste što se ovaj ispit odvija na engleskom jeziku, pa će samo kandidati koji ga poznaju odlično moći da shvate zahteve.

Osim toga, očekuje se da prijavljeni kandidati imaju dovoljno iskustva u oblasti informacionih tehnologija, a posebno u radu sa Windows 8 operativnim sistemom, te bi trebalo i da poznaju njegovu konfiguraciju i uređaje, ali i sve bezbednosne opcije. Poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa internet uslugama i sa opcijom čuvanja podataka u Cloud - u.

Kompanija Microsoft ima svoj ovlašćeni test centar i u našoj zemlji, to jest Akademiju Oxford koja ispit broj 688 (70 - 688) sprovodi prema važećim pravilima ove kompanije, ali zainteresovanim kandidatima nudi i mogućnost da pohađaju kurs i obuku broj 688 (20688 D), koja se prema smernicama ove kompanije organizuje kao pripremna nastava za polaganje ovog ispita. Naravno to nije njihova obaveza, već se preporučuje, ali isto tako nije ni garancija da će pomenuti ispit položiti, jer sve zavisi od stepena znanja koje kandidat bude pokazao tokom polaganja.


Koje su oblasti provere na 688 (70 - 688) ispitu?

Samo su tri oblasti prisutne na ispitu broj 688 (70 - 688), a sve se odnose na operativni sistem Windows 8.1 i Supporting.

Sa oko 30 do 35% zahteva je zastupljena prva oblast provere i odnosi na podršku ovom operativnom sistemu i poznavanje instaliranja aplikacija. Ova oblast je podeljena na tri segmenta, koji se odnose kako na podršku za instaliranje operativnog sistema Windows 8.1, tako i na podršku za desktop aplikacije, odnosno na proveru poznavanja podrške u oblasti Windows Store, ali i u Cloud aplikacijama. Pred kandidate će biti izneti zahtevi koji se prvenstveno tiču podrške za Windows To Go, odnosno oni koji se odnose na proveru znanja u okviru upravljanja podešavanjima za pokretanje sistema, uz VHD (Virtual Hard Disk) i Multiboot. Tu su i pitanja koja se tiču postupka uređivanja i upravljanja desktopom, odnosno ona koja se odnose na prilagođavanje instalacije Windows operativnog sistema uz korišćenje WPE (Windows Preinstallation Environment). U sledećem segmentu kandidat treba da odgovara na pitanja u vezi sa korišćenjem ACT - a (Application Compatibility Toolkit), kao i na ona koja su vezana za Desktop Application Co - existence using Hyper - V, App - V and RemoteApp. Trebalo bi i da kandidati u ovom delu 688 (70 - 688) ispita pokažu znanja vezana za proces instaliranja i konfigurisanja UE - V (User Experience Virtualization), te da odgovore na zahtev koji podrazumeva raspoređivanje desktop aplikacija uz pomoć Windows Intune servisa. U završnom segmentu ove oblasti su pitanja vezana za poznavanje instaliranja i uređivanja softvera, a uz korišćenje programa Office 365, odnosno Windows Store Apps.Tu su i pitanja koja se tiču integrisanja microsoft naloga, uključujući i njegovu personalizaciju i primenu Trusted PC.

Druga oblast provere je sačinjena od pet segmenata, a u ukupnom broju pitanja je zastupljena sa oko 30 do 35 procenata zahteva i primarno se odnosi na proveru znanja iz oblasti Support Resource Connectivity. Na samom početku su oni zahtevi koji su vezani sa podršku prilikom umrežavanja, a što podrazumeva pitanja u vezi sa primenom IPv4 i IPv6, odnosno sve vezano za Name Resolution, uključujući i DNSSECs (Domain Name System Security Extensions) i PNRP (Peer Name Resolution Protocol). Proverava se i poznavanje bežičnih mreža i opcija povezivanja, te svih funkcija koje su vezane za bezbednost mreže, uključujući IP security i Windows Firewall. Naredni segment se odnosi na podršku u okviru daljinskog pristupa, što podrazumeva zahteve u vezi sa VPN - om (Virtual Private Network), uključujući i CMAK (Connection Manager Administration Kit). Prisutni su i zahtevi vezani za proveru poznavanja RDP - a (Remote Desktop Protocol), a uz primenu Remote Desktop Services Gateway Access. Podrazumeva se da kandidati treba da pokažu znanja i u oblasti direktnog pristupa (DirectAccess), ali i u upravljanju administracijom, odnosno u okviru NAP - a (Network Access Protection). Podrška u oblasti autentikacije, odnosno autorizacije je tema narednog segmenta ove oblasti provere na ispitu broj 688 (70 - 688). Tu su prisutna pitanja vezano za Multi - factor Authentication, uključujući i ona koja su vezana za sertifikate, virualne smart kartice, odnosno slikovne lozinke (Picture Passwords). Kandidati u ovom segmentu ispita odgovaraju na zahteve koji su vezani za sve tipove autentikacija i njihovu primenu, te za autorizaciju korisničkih naloga. Podrška u okviru opcija skladištenja podataka se ispituje u narednoj oblasti, a u završnom delu su zahtevi koji su vezani za bezbednost podataka. Tu se od kandidata očekuje da pokažu poznavanje EFS - a (Encrypting File System), DAC - a (Dynamic Access Control), ali i da poznaju BitLocker i BitLocker To Go, uključujući i korišćenje MBAM - a (microsoft BitLocker Administration and Monitoring).

TESTOVI


Treća i ujedno završna oblast koja se proverava na 688 (70 - 688) ispitu se odnosi na Support Windows Clients and Devices i čini je ukupno četiri podoblasti. U ovom ispitu su zahtevi iz treće oblasti zastupljeni sa oko 35 do 40 procenata. Poznavanje podrške za operativni sistem i hardver se ispituje u prvom segmentu, gde kandidati odgovaraju na pitanja u vezi sa rešavanjem problema koji su vezani za hardver i uređaj (Reliability Monitor, STOP Errors), kao i na ona koja se tiču optimizovanja performansi, a uz primenu WPT - a (Windows Performance Toolkit), Xbootmgr.exe, WPR (Windows Performance Recorder), odnosno Xper.exe Očekuje se da kandidati pokažu zahtevani nivo poznavanja praćenja performasi i to uz korišćenje opcija Task Manager, Data Collector Sets i Resorce Monitor. Tu su prisutna i ona pitanja koja su usmerena na proveru znanja korišćenja DaRT (Diagnostics and Recovery Toolkit), kao i praćenja i upravljanja štampačima. Support Mobile Devices je osnov provere u sledećem delu, gde se proverava znanja vezanih za primenu bezbednosne politike, odnosno poznavanje opcija daljinskog upravljanja, ali i sinhronizacija podataka u okviru radnih foldera (Work Folders Sync Center). Očekuje se da kandidati pokažu znanja koja se odnose na podršku za Mobile Device Management, a uz primenu Windows Intune servisa, uključujući i Windows Phone 8, iOS i Android.

Tokom pretposlednjeg dela završne oblasti provere na ispitu broj 688 (70 - 688), pred kandidate se stavljaju zahtevi koji se tiču Support Client Compliance. To, prvenstveno podrazumeva pitanja koja su vezana za uređivanje ažuriranja, a uz primenu opcija Windows Update i Windows Intune, ali i primenjivanjem Non - microsoft Updates. Ovde se očekuje i da kandidati odgovore na pitanja u vezi sa uređivanjem sigurnosti klijenata, a uz primenjivanje Windows Intune Endpoint Protection, Windows Defender i microsoft System Center 2012 Endpoint Protection. Takođe bi trebalo da reše zahteve vezane za uređivanje Internet Explorer - a 11.

I na kraju, se proveravaju znanja iz oblasti upravljanja klijentima, ali uz primenu Windows Intune. A to znači da kandidati treba da odgovore na pitanja koja se odnose na uređivanje korisničkih i kompjuterskih grupa, ali i da znaju na koji način se konfigurišu obaveštenja i vrši upravljanje njima. Ispit broj 688 (70 - 688) u ovom delu provere podrazumeva i zahteve koji se odnose na poznavanje funkcionisanja Manage Policies i Manage Remote Computers.

Kako izgleda ispit broj 688 (70 - 688)?

Kandidati koji su zainteresovani za polaganje ispita broj 688 (70 - 688) moraju da znaju da kompanija Microsoft ne daje baš puno informacija o njemu, te da se ne zna tačno ni koliko pitanja ima, niti koja je njihova forma. Ipak, ono što se tačno zna jeste da ispit 688 (70 - 688) traje ukupno 150 minuta, a od čega je 30 minuta namenjeno čitanju, to jest razumevanju ispitnih zahteva, a preostalo vreme kandidatima je na raspolaganju za njihovo rešavanje.

Iako se ne zna tačan broj pitanja, ova kompanija navodi da je najčešće reč o 40 do 60 zahteva, a da je njihova forma različita. Međutim, broj pitanja može da se menja u zavisnosti od ispitnog roka u kome kandidat odluči da ga polaže. Mada su prisutni mnogi tipovi pitanja, zna se da se vrlo često pojavljuju oni, da tako kažemo uobičajeni tipovi, koji podrazumevaju najpre biranje jednog ili nekoliko tačnih odgovora među ponuđenim opcijama ili dopisivanje tačnog odgovora u za to predviđeno polje.

Bodovanje na 688 (70 - 688) ispitu

Bodovanje tokom 688 (70 - 688) ispita je nešto što zbunjuje mnoge kandidate, jer je kompanija Microsoft i ovde prilično nedorečena. Radi se o tome da mahom jedan tačan odgovor kandidatima donosi jedan poen, ali ova kompanija može da izmeni taj princip bodovanja kad i ako to smatra potrebnim. Takođe, tokom ovog ispita se javljaju i ona pitanja koja kandidatima donose nekoliko poena, ali se o tome svaki kandidat tokom trajanja ispita obaveštava, budući da na ekranu izlazi obaveštenje. Međutim, postoje na ovom ispitu i pitanja čije svrha je isključivo ispitivanje tržišta, a sa osnovnim ciljem da se poboljša kvalitet ispitivanja i ona se ne boduju, ali kandidati o tome ne dobiju nikakve informacije. Zato se neretko i događa da kandidati budu zbunjeni ispitnim rezultatima, ali se baš zato opet preporučuje od strane kompanije Microsoft da reše sva pitanja koja se nađu u ovom testu.

Na sreću kandidata koji polažu 688 (70 - 688) ispit, ne postoje negativni poeni, a što znači da ako na neko pitanje ne pruži tačan odgovor, time svakako neće umanjiti ukupan broj poena.

Samo par minuta nakon što završe polaganje ispita, kandidati će na ekranu dobiti obaveštenje da li su ga položili ili ne. U propisanom roku posle polaganja će dobiti i odštampane rezultate polaganja, a ako dve nedelje nakon polaganja kandidat ne dobije odštampane rezultate, važno je da obavesti ovlašćeni test centar u kome je polagao ispit o tome, kako bi propust bio ispravljen što pre.

Inače, ovi rezultati se daju u formi grafikona i na njemu se vidi samo kako je kandidat odgovorio u konkretnoj u oblasti, odnosno koji nivo znanja je pokazao na celokupnom ispitu, tako da on praktično ne može videti da li je na neko pitanje dao tačan odgovor. A u slučaju da to želi da vidi, kandidat treba da obavesti ovlašćeno lice test centra o tome, kako bi dobio i rezultate u drugoj formi.

Kao što smo naveli, kompanija Microsoft ne daje precizne podatke u mnogo čemu u vezi sa polaganjem ovog ispita, pa tako ni o tačnom broju poena treba kandidat da osvoji da bi se smatralo da ga je položio. Ipak, u većini slučajeva bi trebalo da kandidat uspešno odgovori na više od 70% zahteva da bi položio ovaj ispit, ali naravno kompanija Microsoft ima pravo da ovaj broj procenata u svakom ispitnom roku poveća ili smanji.

Dodatne informacije o ispitu 688 (70 - 688)

Da bi mogla da bude izvršena validna identifikacija kandidata prilikom polaganja 688 (70 - 688) ispita, oni imaju obavezu da dođu u poslovnicu Akademije Oxford u kojoj je zakazano polaganje ovog ispita najmanje pola sata pre navedenog termina, kao i da ponesu validan lični dokument. A to mora biti dokument koji poseduje fotografiju i kome nije istekao rok trajanja, odnosno lična karta, vozačka dozvola ili pasoš. U slučaju da je u pitanju biometrijski dokument koji ima čip, kandidati su u obavezi da imaju i očitan dokument zarad izvršenja procesa identifikacije. Podrazumeva se da kandidat koji ne ispoštuje ove zahteve neće moći da prođe kroz proces identifikacije, tako da mu neće biti omogućeno polaganje ovog ispita.

Ukoliko prvi put polože ispit broj 688 (70 - 688) i ne položi ga, kandidatu je već nakon 24 sata dozvoljeno da izvrši novo prijavljivanje za polaganje. Ali ako ni iz drugog puta ne položi ovaj ispit, on mora da sačeka minimalno 14 dana od termina poslednjeg polaganja, da bi imao pravo da izvrši ponovno prijavljivanje.

Neposredno pre nego što počne ispit broj 688 (70 - 688), zvanično ovlašćeno lice test centra sve kandidate informiše o pravilima kojih moraju da se pridržavaju tokom polaganja. Oni kandidati koji pokušaju da izvrše bilo koju vrstu zloupotrebe ili varanja tokom trajanja ovog ispita će od strane ovlašćenog lica istog trenutka biti udaljeni sa polaganja. A kada se ispit završi, šalje se zvaničan izveštaj centrali kompanije Microsoft o tom događaju, pa na osnovu tih informacija njihov stručni tim će doneti odluku o tome kako će taj kandidat biti kažnjen. Napominjemo da je ova kompanija dobro poznata po vrlo strogim kaznama, tako da nemojte da vas začudi ako vam bude zabranjeno doživotno polaganje svih Microsoft ispita, dok se ređe kao kazna izriče zabrana polaganja ispita broj 688 (70 - 688) u određenom vremenskom periodu.

Kandidati koji imaju žalbu na tok ispita ili im nešto nije jasno, imaju pravo da po završetku polaganja o tome obaveste ovlašćeno lice Microsoft test centra Akademije Oxford.

Svi kandidati koji imaju bilo koju vrstu invaliditeta mogu takođe da polažu ovaj ispit i to bez ikakvih teškoća, ali je uslov da prilikom prijavljivanja dostave neophodnu medicinsku dokumentaciju, kako bi im bilo omogućeno polaganje u skladu sa njihovim mogućnostima.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Associate sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje