MCSA sertifikat, Windows Server 2012, ISPIT broj 70 - 412

U sklopu provere nivoa znanja rada sa Windows serverom 2012 i Windows serverom 2012 R2 se nalaze tri ispita. A kada kandidat položi sva tri ispita, on dobija MCSA sertifikat (microsoft Certified Solution Associate) koji je sam po sebi vrlo tražen u poslovnom svetu, ali se sticanjem ovog serifikata kandidati pripremaju i za dobijanje još prestižnijeg microsoft sertifikata, koji nosi naziv MCSE (microsoft Certified Solutions Expert).

Ovaj ispit zainteresovani kandidati mogu da polažu u Majkrosoft ovlašćenom test centru za teirtoriju Republike Srbije, Akademiji Oxford. A uz to, ako to žele mogu da pohađaju i obuku i kurs broj 412 (20412 D) koja je namenjena pripremi za njegovo polaganje. Isto tako, zainteresovani kandidati moraju da znaju da samim pohađanjem ovog kursa ne dobijaju nikakvu garanciju da će ispit broj 70 - 412 i položiti, budući da to isključivo zavisi od rezultata koje pokažu. Takođe, pohađanje pomenutog kursa nije uslov za izlazak na ispit, ali kompanija Majkrosoft to iznosi kao preporuku, jer će kandidatima biti znatno olakšano polaganje.

Ispit broj 70 - 412 se sprovodi na engleskom jeziku, pa se baš iz tog razloga i zahteva da prijavljeni kandidati imaju znanje ovog jezika na višem nivou.


Koje su oblasti provere na ispitu broj 70 - 412?

Tokom ispita broj 70 - 412 se proverava znanje iz oblasti korišćenja naprednih funkcija u okviru Windows servera 2012. Inače, od ispita koji je održan u januaru 2014. godine je u njega uvedena i provera znanja rada u Windows serveru 2012 R2.

Tokom trajanja ispita kandidati treba da odgovore na zahteve koji su podeljeni u ukupno 6 oblasti, stim da je svaka od njih zastupljena sa oko 15 do 20% u celokupnom ispitu. Na početku su pitanja u vezi sa konfigurisanjem i uređivanjem visoke dostupnosti (High Availability) i ova ovlast je podeljena u 4 grupe zahteva. Prvi segment se odnosi na rad sa NLB - om (Network Load Balancing), a kandidati treba da odgovore na zahteve koji se odnose na NLB nodes, NLB Prerequisites, te konfigurisanje i uređivanje pravila porta, odnosno uređenje operativnog rada klastera (Cluster Operation Mode) i njegovog unapređenja. Drugi deo u ovoj oblasti obuhvata pitanja koja podrazumevaju Configure Failover Clustering, a zatim sledi podoblast vezana za opciju Manage Failover Clustering Roles i Manage VM Movement. Tu se od kandidata, pored ostalog zahteva da implementiraju Cluster - Aware Updating, te da znaju na koji način se vrši Cluster Upgrade, odnosno da znaju da formiraju prostor za skladištenje, a prema navedenim smernicama. Takođe, mogu da se jave i zahtevi koji su vezani za konfigurisanje monitoringa VM - a (Virtual Machine), zatim njihov uvoz, izvoz i kopiranje, odnosno ona pitanja koja se odnose na konfiguraciju VM Network Health Protection.

Konfigurisanje datoteka i rešenja skladištenja je oblast koja se proverava u narednom delu 70 - 412 ispita, a čine je ukupno tri segmenta. Prvi deo je vezan samo za napredne opcije koje se odnose na konfigurisanje datoteka, te kandidati odgovaraju na zahteve koji se tiču NFC skladišta podataka (Network File System Data Store), odnosno one koji se odnose na uređivanje FCI - ja (File Classification Infrastructure), te korišćenje FSRM - a (File Server Resource Manager). U narednom delu ove oblasti se proveravaju znanja kandidata koja se tiču DAC - a (Dynamic Access Control), a od kandidata se očekuje da znaju da sve što se odnosi na rad sa dinamičkom kontrolom pristupa (Configure user and device claim types, Performe access - denied remediation, Create and configure resource properties and lists i ostalo). Poslednji segment provere u ovom delu 70 - 412 ispita se odnosi na rad sa skladišnim prostorom, a najpre se tiče njegovog konffigurisanja i optimizovanja prema potrebama. Trebalo bi da je kandidat sposoban da radi sa iSNS - om (Internet Storage Name Server), te da zna da upravlja slobodnim prostorom na serveru, a uz korišćenje opcije “Features on Demand”.

TESTOVI


Implement business continuity and disaster recovery je tema treće oblasti provere na ovom ispitu za sticanje MCSA sertifikata i sastoji se od tri podoblasti. Osim grupe zahteva koji su vezani za konfigurisanje i upravljanje opcijama oporavka i pravljenja rezervne kopije, tu su i pitanja koja se odnose na konfiguraciju Site - level fault tolerance. Kandidati u ovoj oblasti, između ostalog treba da odgovore i na pitanja koja se tiču opcija oporavka microsoft Azure, ali i da rade sa Roll - specific Backups, kao i da poznaju rad sa opcijama oporavka servera (Recover Servers). A to znači da bi trebalo da znaju da primene BMR (Bare Metal Restore), te da znaju na koji način da oporave servere, a uz korišćenje WinRE (Windows Recovery Environment) i opcije Safe Mode. Trebalo bi da znaju i da konfigurišu BCD store (Boot Configuration Data Store). Uz zahtev za konfigurisanje Hyper - V Repplica, od kandidata se očekuje i da su upoznati sa konfigurisanjem Hyper - V Replica Broker i VMs (Virtual Machines). U ovom segmentu provere su i pitanja vezana za konfigurisanje Global Update Manager i ona koja se tiču podešavanja mreže, a u skladu sa zahtevima koji se odnose na Site - level fault tolerance.

Podešavanje mrežnih usluga je tema sledeće oblasti koja se proverava na ispitu broj 70 - 412 i čine je ukupno 3 segmenta. Prvo se pred kandidate iznose zahtevi koji su vezani za napredni DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). A to znači da treba da znaju da implementiraju pravilno DHCPv6, te da konfigurišu visoku dostupnost za DHCP, odnosno da znaju da izvrše HHCP zaštitu imena i izvrše DNS registraciju (Domain Name System). U drugom segmentu ove oblasti se proveravaju znanja kandidata iz oblasti naprednih DNS rešenja. Osim što se očekuje da odgovore na pitanja koja su u vezi sa bezbednošću za DNS, oni bi trebalo i da to isto učine i za DNSSEC (Domain Name System Security Extensions), DNS Socket Pool i Cache Locking. Podrazumeva se da znaju da upravljanju DNS prijavljivanjem i da vrše administraciju, te da znaju da konfigurišu zonu globalnih imena (GlobalName Zones), kao i da mogu pravilno da izvrše analizu statističkih podataka u ovoj oblasti. Poslednji segment provere u četvrtoj oblasti 70 - 412 ispita je usmeren na primenu i upravljanje IPAM - om (IP Address Management). A kandidati ovde treba da odgovore na pitanja koja se vezuju za kreiranje IPAM ručno ili uz pomoć Group Policy, odnosno na one zahteve koji se tiču svih ostalih segmenata rada sa IPAM - om (Create and manage IP blocks and ranges, delegate IPAM administration, Configure IPAM database store, Manage IPAM collections i ostalo).

Pretposlednja oblast koja se proverava tokom ovog ispita se sastoji od 4 dela, a odnosi se na aktivne direktorijume i rad sa njima. Prvi deo se odnosi na rad sa multi - domain i multi - forest aktivnim direktorijumima, a kandidati bi trebalo da mogu da odgovore na zahteve koji se odnose na njihovu nadogradnju, ali i da mogu da konfigurišu UPN dodatke (User Principal Name). Zatim slede zahtevi vezani za konfigurianje poverljivih veza (Configure external, forest, shortcut and real trusts, Configure name suffix routing, Configure trust authentication). Naredni segment je usmeren na konfigurisanje sajtova i linkova, te na poznavanje upravljanjem sajtova, odnosno na kretanje kontrolera domena između sajtova. Poslednji deo provere u ovoj oblasti je usmeren na uređivanje aktivnih direktorijuma i SYSVOL Replication. Prvenstveno se od kandidata očekuje da znaju da je konfigurišu za RODCs (Read - Only Domain Controllers), te da su upoznati sa načinom konfigurisanja PRP - a (Password Replication Policy) za RODC, kao i da znaju na koji način se vrši unapređivanje SYSVOL Replication ka DFSR - u (Distributed File System Replication).

Poslednja oblast na 70 - 412 ispitu se tiče stvaranja identiteta i svih naprednih opcija koje su vezane za kontrolu pristupa. U okviru nje se pred kandidata stavljaju ukupno 4 grupe pitanja. Ona se odnose napre na implementaciju AD FS - a (Active Directory Federation Solutions), te na njegovo instaliranje i konfigurisanje, odnosno na uređivanje sertifikata. Osim Enterprise Certificate Authority (CA), kandidati treba da znaju i da konfigurišu CRL (Configuration Revocation Lists), odnosno da instaliraju i podese Online Responder. Poslednji deo koji se nalazi u ovoj oblasti provere na 70 - 412 ispitu je vezan za AD RMS (Active Directory Rights Management Services) i njegovo instaliranje i konfigurisanje.

Koja je forma 70 - 412 ispita?

Najčešće ispit broj 70 - 412 sadrži od 40 do 60 zahteva, ali kompanija Microsoft se ograđuje od ovog broja, te navodi da u svakom ispitnom roku ima pravo da broj pitanja poveća ili smanji. Takođe, što se tiče forme ispitnih pitanja ni ona nije precizno određena, jer se nigde ne navodi tačno kakva pitanja će biti na ovom ispitu, ali se zato zna da je najčešća forma pitanja koju primenjuje ova kompanija najpre dopisivanje tačnog odgovora koji je obično kraći ili zaokruživanje jednog, odnosno više tačnih odgovora među ponuđenim. Ipak, ovo je tek nekoliko vrsta pitanja koje mogu da se nađu na ovom ispitu, a kompanija ima pravo da ih u svakom ispitnom roku izmeni.

Ukupno vreme koje je dozvoljeno kandidatima za polaganje ispita 70 -412 je 150 minuta. Od tog vremena, dva sata je odvojeno za rešavanje zadataka, a 30 minuta je namenjeno njihovom čitanju i razumevanju.

Bodovanje na ispitu broj 70 - 412

Princip bodovanja na ispitu 70 - 412 nije striktno određen, a postoje i ona pitanja koja se ne boduju i čiji cilj je ispitivanje. Ali isto tako postoje i pitanja koje donose kandidatu više poena, stim da mahom bodovanje podrazumeva da jedan tačan odgovor donosi jedan poen. Ukoliko neko pitanje donosi više poena, kandidati će na ekranu dobiti o tome obaveštenje, a za ona pitanja koja se ne boduju neće dobiti nikakvo obaveštenje. Ono što je vrlo važno i što će obradovati mnoge kandidate koji polažu ispit broj 70 - 412 se odnosi na negativne bodove, koji u ovom slučaju ne postoje, tako da ako na neko pitanje ne pružite tačan odgovor, ne morate da brinete da će to uticati na smanjenje čitavog rezultata.

Svaki kandidat koji uradi sa uspehom preko 70% zahteva može da smatra da je položio ovaj ispit, mada ovaj procenat može da varira u zavisnosti od ispitnog roka, jer kompanija Majkrosoft ima pravo da ga umanji ili uveća.

Odmah pošto završi polaganje ispita, kandidati će nakon par minuta da dobije informaciju da li je ispit broj 70 - 412 položio ili ne. Ukoliko ne položi ima pravo da se već u narednom roku prijavi za ponovno polaganje, međutim u slučaju da i drugi put ne položi mora da sačeka najmanje 14 dana da ponovo izvrši prijavu. Ako je položio ovaj ispit, kandidat će u roku od dve nedelje od dana polaganja da dobije i štampane rezultate koji se daju kao grafikon. Na tom grafikonu kandidat može da vidi ukupan rezultat, odnosno podatak da li je položio ili ne ovaj ispit. U slučaju da želi da sazna da li je na neko pitanje dao tačan odgovor ili ne, to iz ovog grafikona neće moći da vidi, pa je iz tog razloga i neophodno da zahteva od ovlašćenog lica u test centru Akademije Oxford da mu se dostavi i ovako prikazan rezultat.

Dodatne informacije o ispitu 70 - 412

Kandidat je u obavezi da dođe najmanje 30 minuta pre termina koji je zakazan za polaganje ispita 70 - 412, kada je neophodno da ponese i validan lični dokument sa fotografijom kome nije istekao rok važnosti. A to podrazumeva, recimo ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu, te ako kandidat poseduje biometrijski lični dokument, on mora da ima i očitan dokument, kako bi mogla da bude izvršena identifikacija na pravilan način.

Ukoliko kandidat ima bilo kakvu vrstu invaliditeta, on treba prilikom prijavljivanja da dostavi i svu potrebnu medicinsku dokumentaciju kako bi dokazao stepen invaliditeta, te kako bi mu bilo omogućeno da polaže ispit broj 70 - 412 bez ikakvih teškoća.

Neophodno je da kandidat koji se prijavi za polaganje ovog ispita u potpunosti poštuje sva pravila sa kojima će ga upoznati ovlašćeno lice test centra neposredno pre polaganja. A ako se dogodi da kandidat pokuša da izvrši ma koju vrstu zloupotrebe, ovlašćeno lice će ga istog trenutka udaljiti sa polaganja ispita, te o svemu na predviđen način obavestiti centralu kompanije Majkrosoft. Posle toga će oni odlučiti da li se konkretnom kandidatu zabranjuje polaganje ovog ispita i na koliko, odnosno da li mu se eventualno zabranjuje doživotno polaganje bilo kog Microsoft ispita, jer je dobro poznato da je ova kompanija vrlo rigorozna.

Ako kandidat ima bilo kakvo nejasnoću koju želi da razreši u vezi sa ovim ispitom ili možda želi da iznese žalbu na sam tok polaganja, to treba da prijavi ovlašćenom licu test centra po završetku polaganja 70 - 412 ispita.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Associate sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje