MCSA sertifikat, Windows Server 2008, ISPIT broj 640 (70 - 640)

Polaganjem ispita koji nosi zvaničnu Microsoft oznaku 640 (70 - 640) kandidati imaju priliku najpre da steknu MCSA sertifikat (microsoft Certified Solutions Associate), ali i MCTS (microsoft Solutions Technology Specialist). Isto tako, ovaj ispit je namenjen proveri i prilikom sticanja još dva Majkrosoft sertifikata i to MCP (microsoft Certified Proffesional), odnosno MCITP (microsoft Certified IT Proffesional).

Kao odličan način da se kandidat zainteresovan za polaganje ispita 640 (70 - 640) pripremi jeste da pohađa specijalizovanu obuku i kurs koju organizuje Akademija Oxford u svim svojim poslovnicama, budući da je zvanično ovlašćeni test centar ove kompanije za našu zemlju. U ovom slučaju, kandidati imaju na raspolaganju dve specijalizovane obuke, čijim pohađanjem će se pripremiti za polaganje ovog ispita na najbolji mogući način. U pitanju je kurs i obuka broj 6425 (6425 C), kao i obuka i kurs broj 6426 (6426 C).

Osnovni uslov koji mora da ispuni svaki kandidat koji želi da polaže ispit broj 640 (70 - 640) jeste da poseduje viši nivo poznavanja engleskog jezika, ali i da već ima iskustva u radu sa Windows serverima 2008 i 2008 R 2. Podrazumeva se da kvalifikacije kandidata koje se zahtevaju variraju u zavisnosti od toga za koji sertifikat želi da polaže ovaj ispit, ali se u svakom slučaju očekuje da ima viši nivo poznavanja rada u nevedenim serverima, kao i da je upoznat sa različitim mrežnim uslugama (rad sa datotekama, poznavanje opcija štampanja, Firewalls, pristup internetu, poznavanje Public Key Infrastructure, virtualizacija, daljinski pristup i drugo), ali i da poznaje različite opcije povezivanja (povezivanje korporativne mreže, povezivanje filijala sa korisnicima koji se nalaze na udaljenim lokacijama i slično).


Koje se sve oblasti proveravaju tokom 640 (70 - 640) ispita?

U toku 640 (70 - 640) ispita se pred kandidata stavljaju zahtevi iz ukupno 6 oblasti. Prva među njima je vezana za konfigurisanje DNS - a (Domain Name System) za aktivne direktorijume, a ova pitanja čine oko 18% celokupnog ispita. Očekuje se da kandidat može da odgovori na zahteve koji su vezani za dinamički i nedinamički DNS, odnosno DDNS (Dynamic Domain Name System) i NDDND (Non - dynamic Domain Name System). Takođe, prisutni su i zahtevi koji se tiču konfigurisanja SDDNS - a (Secure Dynamic Domain Name System). U prvom segmentu ove oblasti kandidat treba da pokaže da zna da primenjuje opciju TTL - a (Time to Live), odnosno da je upoznat sa integrisanim aktivnim direktorijumima. U narednom delu provere u prvoj oblasti se nalaze zahtevi koji se tiču podešavanje DNS servera, a u smislu da se od kandidata očekuje da poznaju korišćenje opcije Forwarding, kao i da znaju kako da konfigurišu Zone Delegation, a tu su i zahtevi koji se odnoe na primenu Debug Logging, Disable Recursion, ali i Server Scavenging i Round Robin. Poslednji segment u ovom delu 640 (70 - 640) ispita je usmeren na pitanja iz oblasti Zone Transfers and Replication. Ovde se od kandidata očekuje da znaju da izvrše pravilnu konfiguraciju Replication Scope - a (forestDNSzone, domain DNSzone), ali i da znaju da konfigurišu takozvane povremene transfer zone (Incremental Zone Transfer), kao i sigurne transfer zone (Secure Zone Transfers), odnosno da su upoznati sa načinom dodeljivanja naziva serveru i da znaju da koriste aplikacije za particije direktorijuma.

Sa oko 17% u celokupnom ispitu broj 640 (70 - 640) je zastupljena naredna oblast koja se odnosi na proveru poznavanja konfigurisanja aktivnih direktorijuma (Configuring the Active Directory Infrastructure), a sačinjena je od čak 6 segmenata. Najpre kandidati treba da odgovore na zahteve koji su vezani za domene i njihovo konfigurisanje, a to znači da prvenstveno treba da znaju kako se uklanja konkretan domen, te kako se koristi ADMT (Active Directory Migration Tool). Trebalo bi da kandidat zna i da menja nivoe određenog domena, odnosno da koristi UPN sufikse (User Principal Name). U narednom segmentu provere u ovom delu ispita su i pitanja vezana za konfigurisanje pouzdanih veza, a zatim se pred kandidata stavljaju zadaci koji su u vezi sa pravljenjem sajtova, a u smislu kreiranja linkova, odnosno same infrastrukture u okviru konkretnog sajta. Naredni delovi koji se proveravaju u ovoj oblasti se odnose na konfigurisanje Active Directory Replication, odnosno Global Catalog i Operations Masters. U njima su zahtevi koji podrazumevaju, između ostalog i proveru znanja konfigurisanja replikacije protokola i rasporeda, te korišćenje UGMC - a (Universal Group Membership Caching), odnosno promovisanje izrađenog globalnog kataloga. Tu su i pitanja koja se vezuju za sve Masters operacije, poput onih koje se odnose na pravljenje rezervne kopije, pripreme šeme, te njenog proširenja i druge.

Sve što se tiče poznavanja različitih AD servisa je predmet ispitivanja u trećoj oblasti 640 (70 - 640) ispita. Ona je podeljena u 4 manje oblasti i u celokupnom ispitu je zastupljena sa 14% zahteva. Najpre se od kandidata očekuje poznavanje AD LDS - a (Active Directory Lightweight Directory Service), a zatim i AD RMS - a (Active Directory Rights Menagement Service). Kandidati bi uz to trebalo da znaju i kako se konfiguriše RODC (Read - only Domain Controller), odnosno kako treba da konfiguriše AD FSv2 (Active Directory Federation Services).

TESTOVI


Oko 18% zahteva je usmereno na proveru znanja iz oblasti konfigurisanja i održavanja AD objekata (Active Directory Objects), a ova oblast provere u toku ispita 640 (70 - 640) podrazumeva čak 7 manjih delova. Prvi segment proveravanja se odnosi na poznavanje automatizovanja kreiranja naloga aktivnih direktorijuma, a očekuje se da kandidati znaju da naprave kompjuterske, korisničke i grupne naloge, kao i takozvane Template Accounts, te da poznaju sve poslove koji su vezani za distributivne liste (Distribution Lists), odnosno ofline pridruživanje domena. Potom se proveravaju znanja vezana za održavanje naloga aktivnih direktorijuma, a trebalo bi da se pokaže i poznavanje upravljanja kompjuterskih naloga, odnosno kandidat treba da zna i kako se konfiguriše grupno članstvo, te na koji način se vrši resetovanje naloga. Ovde se proveravaju i znanja vezana za onemogućavanje i brisanje naloga, te bi kandidat trebalo da zna i da kreira OUs (Organizational Units), ali se očekuje i da je upoznat sa principom zaštite AD objekata od neželjenog brisanja. Stvaranje i primena GPOs - a (Group Policy Objects) je tema narednog dela provere u ovoj oblasti 640 (70 - 640) ispita, a zatim se proveravaju znanja vezano za GPO Templates, te za implementaciju i upravljanje softverom uz korišćenje GPOs - a. Nakon toga bi kandidati trebalo da odgovori na pitanja koja su vezana za konfigurisanje detalja naloga, a što podrazumeva poznavanje Domain Password Policy, ali i Account Lockout Policy, te Fine - grain Password Policies. Poslednji segment provere ove oblasti se odnosi na oblast revizije uz primenu GPOs - a, što znači da kandidat treba da poznaje kako funkcioniše celokupan proces audita i da zna da koristi različite funkcije (Audit Account Logon Events, Audit Policy Change, Audit Logon Events, Audit Access Privilege Use, Audit Directory Service Access, Global Objects Access Auditing i drugo).

Pretposlednja oblast provere je, takođe zastupljena sa oko 18% zahteva, a tiče se poznavanja održavanja aktivnih direktorijuma (Maintaining the Active Directory Environment). Tu se od kandidata zahteva najpre poznavanje korišćenja opcije “Backup” i “Recovery” vezano za Windows servere. Prisutni su zahtevi koji se tiču korišćenja ovih opcija za fajlove, ali i oni koji se odnose na pravljenje rezervnih kopija medija. Trebalo bi i da kandidat poznaje DSRM (Directory Service Recovery Mode), kao i da zna da pravi rezervne kopije, odnosno izvršava oporavak GPOs - a i da konfiguriše AD Recycle Bin. Sledeći segment se odnosi na poznavanje ofline održavanja, a u smislu da bi trebalo kandidat da poznaje AD Database Mounting Tool, te da zna na koji način se vrši ofline defragmentacija i kompresija, ali i da je upoznat sa time kako funkcioniše RAD (Restartable Active Directory). Poslednji deo provere se tiče poznavanja praćenja aktivnih direktorijuma, te bi kandidat trebalo da poznaje kako funkcioniše monitoring u realnom vremenu (Real - time Monitoring), ali i da zna kako se pravilno analizira evidencija i sve ostale detalje koji se odnose na oblast monitoringa.

Od ukupno 5 delova se sastoji završna oblast proveravanja tokom 640 (70 - 640) ispita, a zastupljena je sa oko 15% u celokupnom broju pitanja. Tema ove oblasti se vezuje za poznavanje konfigurisanja sertifikata aktivnih direktorijuma (Active Directory Certificate Services). Osim provere u oblasti njihovog instaliranja, proveravaju se i znanja podešavanja CA servera (Certificate Authority Server), ali i poznavanje uređivanja šablona sertifikata (Certificate Templates). Isto tako, u ovoj oblasti su prisutna pitanja koja se odnose na poznavanje NDES - a (Network Device Enrollment Service), te ona koja se tiču poznavanja upravljanja opozivima sertifikata.

Kako izgleda 640 (70 - 640) ispit?

Najpre moramo da naglasimo da kompanija Microsoft nigde precizno ne navodi koliko pitanja sadrži ispit 640 (70 - 640), ali uglavnom se radi o 40 do 60 zahteva, stim da kompanija ima pravo da ovaj broj poveća ili smanji u svakom ispitnom roku.

A to isto manje - više važi i za formu ispitnih pitanja, jer takođe nigde ne postoji precizno navedeno koja pitanja će biti zastupljena na ovom ispitu. Međutim, poznato je da se često pojavljuju pitanja koja spadaju u, reklo bi se uobičajene forme, a što podrazumeva da kandidat treba da zaokruži jedan ili više tačnih odgovora u nekom pitanju, to jest da dopišu, obično kraći tačan odgovor u slobodnom polju.

Trajanje ispita je precizno određeno i podrazumeva 150 minuta. Od tog vremena, 120 minuta je namenjeno rešavanju ispitnih zahteva, a 30 minuta je određeno za njihovo čitanje i razumevanje.

Princip bodovanja na 640 (70 - 640) ispitu

Kada je u pitanju način bodovanja u okviru ispita broj 640 (70 - 640), obično jedan zahtev nosi jedan poen. Međutim, u toku ovog ispita postoje i ona pitanja koja se ne boduju, a čije osnovna svrha je ispitivanje, zarad poboljšanja kvaliteta ispitivanja, pa se samim tim savetuje da kandidat reši apsolutno sva pitanja koja se budu pojavila na ispitu. Takođe postoje i pitanja koja nose više poena, ali o tome se kandidat obaveštava tokom trajanja ispita, za razliku od onih pitanja koja se ne boduju i o kojima ne dobija obaveštenje.

Bitno je da znate i da ne postoje negativni poeni, to jest da ukoliko na neko pitanje ne pružite tačan odgovor, to ne znači da će vam ukupan broj poena biti smanjen.

Kompanija Microsoft nije navela ni koliko tačno je potrebno poena da bi se položio ispit broj 640 (70 - 640), ali u većini slučajeva je u pitanju 70% tačno rešenih zahteva, stim da ovaj broj može da varira, to jest može da bude umanjen ili uvećan, a u zavisnosti od ispitnog roka.

Par minuta nakon što kandidat završi polaganje ispita broj 640 (70 - 640) na ekranu će se pojaviti informacija da li ga je položio ili ne. U propisanom roku posle toga on dobija rezultat u štampanom formatu, a ako se dogodi da u roku od dve nedelje ne dobije ovaj rezultat, on o tome svakako treba da obavesti ovlašćena lica u Microsoft test centru Akademije Oxford u kome je i polagao ispit.

Moramo da naglasimo da se rezultati polaganja ispita broj 640 (70 - 640) kandidatima daju u obliku grafikona i da se na njima vidi samo ukupan rezultat, tako da kandidat praktično i ne može da vidi da li je na konkretno pitanje dao tačan ili netačan odgovor. U slučaju da želi da vidi i ove podatke, on mora to da naglasi ovlašćenim licima test centra kako bi mu bili izdati i ovako prikazani rezultati.

Dodatne informacije o 640 (70 - 640) ispitu

Na dan polaganja ispita 640 (70 - 640) kandidat je dužan da dođe najmanje pola sata pre zakazanog termina i da ponese validan lični dokument koji poseduje i fotografiju, a što podrazumeva na prvom mestu ličnu kartu ili, pak pasoš, odnosno vozačku dozvolu, kako bi mogla da bude izvršena identifikacija u skladu sa zakonskim pravilima. A ako kandidat poseduje biometrijski lični dokument sa čipom, on mora da ima i očitan lični dokument zarad adekvatno izvršene identifikacije.

Svaki kandidat koji ne položi ispit broj 640 (70 - 640) ima mogućnost da izvrši prijavu za ponovno polaganje već u narednom ispitnom roku. Međutim, ako se dogodi da ni iz drugog puta ne položi ovaj ispit, on mora da sačeka najmanje dve nedelje od poslednjeg termina polaganja da bi mu bilo dozvoljeno da izvrši opet prijavljivanje.

Od svih kandidata koji su izvršili prijavu za polaganje ispita broj 640 (70 - 640) se očekuje da poštuje pravila sa kojima će ga upoznati ovlašćeno lice Microsoft ispitnog centra Akademije Oxfprd neposredno pre početka polaganja. A ako se i dogodi da kandidat ne ispoštuje ova pravila i da pokuša da izvrši bilo koju vrstu zloupotrebe tokom trajanja ispita, on će biti odmah udaljen sa polaganja. Po završetku ispita, ovlašćeno lice test centra šalje izveštaj o incidentu centrali kompanije Microsoft koja dalje odlučuje da li će tom kandidatu biti zabranjeno polaganje ispita broj 640 (70 - 640) u određenom roku ili trajno. A kako je ova kompanija poznata po vrlo rigoroznim kaznama može se dogoditi i da mu bude zabranjeno polaganje apsolutno bilo kog Majkrosoft ispita doživotno.

U slučaju da prijavljeni kandidat spada u osobe sa invaliditetom, on bi trebalo da prilikom prijavljivanja dostavi i svu validnu medicinsku dokumentaciju kojom dokazuje stepen svog invaliditeta, kako bi mi u okviru Akademije Oxford bilo omogućeno nesmetano polaganje ispita 640 (70 - 640).

Bilo kakvu žalbu da kandidat ima na tok ispita ili želi da razreši neku nedoumicu, trebalo bi da se obrati ovlašćenom licu test centra po završetku polaganja ovog ispita.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Associate sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje