MCSA sertifikat, Windows Server 2008, ISPIT broj 646 (70 - 646)

Primarna tema ispita broj 646 (70 - 646), koji zainteresovanim kandidatima omogućuje da steknu MCSA sertifikat (microsoft Certified Solutions Associate) je usmerena na poznavanje administracije Windows servera 2008 i Windows servera 2008 R 2. Takođe, polaganjem ovog ispita kandidati imaju mogućnost da steknu i još jedan sertifikat koji izdaje ova kompanija, a koji je označen kao MCP (microsoft Certified Proffesional).

Da bi neko mogao da se prijavi za polaganje ovog ispita, neophodno je da poznaje engleski jezik na višem nivou, uzevši u obzir da su zahtevi na ispitu izneti na tom jeziku. Takođe, trebalo bi i da prijavljeni kandidat poseduje određeni nivo znanja rada sa pomenutim serverima, a u smislu da je upoznat sa operacijama i infrastrukturom ovih servera u okviru jednog preduzeća, a obično su prijavljeni kandidati radili na poziciji administratora Windows servera 2008 i 2008 R 2. Očekuje se da kandidati znaju da upravljaju operativnim sistemom konkretnih servera, da znaju da rade sa fajlovima, odnosno sa su upoznati sa distribucijom i ažuriranjem softvera, kao i da znaju da rešavaju sve probleme koji mogu da se jave u takvim situacijama.

Budući da je Akademija Oxford zvanično ovlašćena od strane kompanije Majkrosoft kao centar za testiranje u našoj zemlji, to ona organizuje ovaj ispit i to u mnogobrojnim gradoima u kojima se nalaze njene poslovnice. Isto tako, organizuje i specijalizovanu obuku i kurs broj 6433 (6433 A) i to prema pravilima koja navodi kompanija Majkrosoft, a koja je namenjena pripremi onih kandidata koji žele da polažu ovaj ispit.


Koje su oblasti provere na ispitu broj 646 (70 - 646)?

Kandidati koji se odluče za polaganje 646 (70 - 646) ispita će proći kroz ukupno 5 oblasti provere, a prva među njima se odnosi na razvoj servera i planiranje razvoja, a u ispitu je zastupljena sa 15 do 20% pitanja i sačinjena je od 5 segmenata. Prvi među njima je usmeren na proveru znanja iz oblasti instalacija servera i ažuriranja, a kandidati bi trebalo da znaju kako funkcioniše Rollback Planning, odnosno koji su zahtevi za implementaciju BitLocker - a. Zatim sledi deo koji podrazumeva pitanja iz oblasti razvoja plana za automatizaciju servera, gde se iznose zahtevi u vezi sa rasporedom razvoja servera i uređivanja Standar Server Image. Tu su i zahtevi koji se tiču planiranja Infrastructure Services Server Roles, u okviru koje kandidati odgovaraju na pitanja u vezi sa Address Assignment, Network Access Control i Application Services, ali i Name Resolution, Directory Services i Certificate Services. Pretposlednji deo u prvoj oblasti ovog ispita je usmeren na proveru poznavanja Application Servers i Services, a u poslednjem delu se proverava koliko kandidati poznaju rad sa fajlovima i opcijama štampanja.

Veštine upravljanja serverima su predmet provere u drugoj oblasti ovog ispita, koja podrazumeva 20 do 25% od ukupnog broja pitanja, a podeljena je u tri podoblasti. Prvo se pred kandidate stavljaju zahtevi u vezi sa izradom strategija upravljanja serverima, a u smislu da treba da znaju kako funkcioniše administracija na daljinu (Remote Administration), te kako se upravlja desktopom na daljinu, ali i kako funkcionišu različite procedure daljinskog upravljanja. Zatim sledi segment koji se tiče funkcionisanja Delegated Administration, a u smislu da kandidati treba da odgovore na pitanja i zahteve koji su vezani za Delegate Active Directory Objects, Application Management i Delegate Authority. Poslednji deo provere u ovoj oblasti je usmeren na poznavanje GPO strategije (Group Policy Object Strategy), u kojoj su prisutni zahtevi u vezi sa GPO upravljanjem, opcijama pravljenja rezervne kopije i njihovog ažuriranja, ali i poznavanje najboljih načina rešavanja problema koji možda mogu da nastanu (Troubleshooting), te na planiranje Group Policy.

Znanje iz oblasti praćenja i održavanja servera se proverava tokom treće oblasti 646 (70 - 646) ispita, a ona je sačinjena od ukupno 3 segmenta i čini 20 do 25% svih zahteva na ovom ispitu. Od kandidata se očekuje da znaju da primene Patch Management Strategy, kao i da znaju da vrše monitoring servera sa ciljem procene učinka i optimizaciju. Tu se očekuje da kandidati poznaju pravilno posmatranje servera i usluga (Server and Service Monitoring), te da su upoznati sa opcijom optimizovanja, odnosno da znaju kako funkcioniše Event Management, ali i da znaju kako se vrši osnovna analiza, a na osnovu smernica koje su im zadate. Poslednji, treći segment u ovoj oblasti se tiče provere poznavanja monitoringa i održavanja bzbednosti (Monitor and Maintain Security and Policies), gde kandidat treba da odgovori na pitanja koja su vezana za poznavanje opcija daljinskog pristupa, pristupom mreži, bezbednost servera, ali i da pokažu poznavanje pravila o postavljanju fajervola, te autentikacije i autorizacije, odnosno da su upoznati sa procesom revizije.

TESTOVI


Četvrtu, odnosno pretposlednju oblast provere na 646 (70 - 646) ispitu čine samo dva segmenta, a oni čine 15 do 20% zahteva na celom ispitu. Vezana je za Planning Application and Data Provisioning, te se očekuje da su kandidati u potpunosti ovladali poznavanjem aplikacija i svih funkcija koje ih se tiču (Presentation Virtualization, System Center Configuration Manager, Application Virtualization Alternatives, Terminal Server Infrastructure i ostale). U drugoj podoblasti se proveravaju znanja vezana za offline pristup podacima, odnosno deljene resure (Shared Resources).

Na kraju ispita broj 646 (70 - 646) se proverava poznavanje planiranja kontinuiteta poslovanja i povećanje dostupnosti, a ovu oblast provere čine svega tri segmenta, te je u ukupnom broju pitanja ona zastupljena sa oko 15 do 20%. Trebalo bi da kandidati pokažu znanja iz oblasti planiranja skladištenja, zatim povećanja dostupnosti, a sa ciljem postizanja visoke dostupnosti (High Availability), ali i da odgovore na zahteve koji se tiču pravljenja rezervne kopije i ažuriranja, a što se odnosi na korišćenje opcija “Backup” i “Restore”. Podrazumeva se da su prisutna pitanja koja su vezana za rešenja o skladištenju (Storage Solutions), ali i za uređivanje skladištenja, te da znaju kako funkcioniše Service Redundancy i Service Availability. Tu su i pitanja vezana za strategiju Data Recovery i Server Recovery, odnosno za Directory Service Recovery Strategy, te Object Level Recovery.

Kako izgleda 646 (70 - 646) ispit?

Na ispitu broj 646 (70 - 646) se najčešće pojavljuje između 40 i 60 zahteva, ali ovaj broj može da bude veći ili manji, budući da kompanija Majkrosoft nikada ne navodi precizno koliko pitanja sadrži ovaj ispit.

Forma ispitnih pitanja se, takođe ne navodi tačno, pa je moguće da se pojavi praktično pitanje bilo koje vrste, ali ona koje se najčešće pojavljuju spadaju u, da tako kažemo uobičajene forme ispitnih pitanja. Pod tim se podrazumevaju zahtevi u kojima kandidat između nekoliko ponuđenih odgovora odabere jedan ili više njih koji su tačni, ali i ona pitanja u kojima treba napisati u označenom polju tačan odgovor, koji je uglavnom kraći. Kompanija Microsoft ipak ima pravo da formu pitanja u svakom ispitnom roku izmeni ukoliko to smatra potrebnim.

Ukupno 2 sata i 30 minuta traje ispit broj 646 (70 - 646). Od toga je 30 minuta namenjeno za čitanje i razumevanje ispitnih pitanja, a dva sata imaju kandidati na raspolaganju za njihovo rešavanje.

Bodovanje na 646 (70 - 646) ispitu

Iako na prvi pogled deluje da je princip bodovanja na ispitu broj 646 (70 - 646) vrlo jednostavan, budući da najčešće jedan tačan odgovor kandidatu donosi jedan poen, vrlo često se događa da kandidati koji dobiju rezultat budu zbunjeni. A osnovni razlog za to je što se neka pitanja boduju sa više poena, a neka se uopšte ne boduju. Međutim, o pitanjima koja kandidatima donose više poena oni dobiju obaveštenje već tokom ispita na ekranu, ali zato o ovim pitanjima koja se ne boduju, oni ne dobijaju obaveštenje, jer je njihova osnovna svrha ispitivanje sa ciljem poboljšanja ovog ispita. Baš iz tog razloga se svim kandidatima savetuje da odgovaraju apsolutno na svako pitanje koje se pojavljuje u ovom ispitu, a isto tako oni moraju da znaju da ne postoje takozvani negativni poeni. To zapravo znači da ukoliko na neko pitanje ne pruže tačan odgovor, to svakako neće uticati na smanjenje ukupnog broja poena.

Kompanija Majkrosoft ne navodi ni koliko tačno pitanja treba kandidati da reše da bi se smatralo da su položili ispit broj 646 (70 - 646) i to upravo zbog specifičnog principa bodovanja, ali se u većini slučajeva smatra da je dovoljno da kandidat uradi 70% uspešno da bi položio ovaj ispit.

Samo par minuta po završetku polaganja na ekranu će se pojaviti informacija da li je kandidat položio ispit broj 646 (70 - 646) ili nije. U za to propisanom roku nakon polaganja on dobija i rezultate u pisanoj formi, međutim oni su dati u obliku grafikona, tako da praktično gledano kandidat ne može da vidi iz tog grafikona da li je na konkretno pitanje odgovorio tačno ili ne, jer je prikazan zapravo samo ukupan rezultat. A u slučaju da kandidat želi da proveri kako je uradio konkretno pitanje, to jest da li je na njega dao tačan odgovor, mogu mu biti izdati i takvi rezultati, stim što je u obavezi da obavesti ovlašćeno lice test centra i iznese ovaj zahtev.

U slučaju da 14 dana nakon polaganja ispita kandidat ne dobije rezultate u grafičkoj formi, dužan je da o tome obavesti ovlašćeno lice Microsoft test centar Akademije Oxford u kome je polagao ispit, kako bi se ovaj propust ispravio.

Dodatne informacije o 646 (70 - 646) ispitu

Svaki kandidat koji ne položi ispit broj 646 (70 - 646) ima dozvolu da izvrši ponovno prijavljivanje za njegovo polaganje, ali ako se i drugi put dogodi da ne položi ovaj ispit, onda mora da prođe najmanje dve sedmice od termina poslednjeg polaganja da bi mu bilo dozvoljeno da ponovo izvrši prijavu.

Kandidati koji su se prijavili za polaganje ispita broj 646 (70 - 646) su u obavezi da najmanje pola sata pre zakazanog termina budu u onaj poslovnici Microsoft ovlašćenog test centra Akademije Oxford u kojoj je zakazano polaganje, kao i da tom prilikom ponesu validan lični dokument koji poseduje fotografiju (lična karta, vozačka dozvola, pasoš). Svi oni kandidati koji eventualno poseduju biometrijska lična dokumenta sa čipom moraju imati i očitan dokument, kako bi mogla da bude izvršena validna identifikacija.

Neposredno pre polaganja će kandidati od strane ovlašćenog lista test centra da budu upoznati sa pravilima za polaganje ispita 646 (70 - 646), a za koja se očekuje da ih u potpunosti poštuju. Ali ako se dogodi da kandidat ne poštuje pravila koja su mu tada saopštena i da pokuša da izvrši ma koju vrstu zloupotrebe, ovlašćeno lice je dužno da ga istog trenutka kada to primeti udalji sa polaganja. A kada se završi ispit, šalje se centrali kompanije Majkrosoft izveštaj o tom događaju, nakon čega oni odlučuju koje mere treba preduzeti. Kandidati koji pokušaju ovo da urade moraju da znaju da je ova kompanija vrlo oštra kada je kažnjavanje u pitanju, tako da se neretko događa ne samo da im bude zabranjeno polaganje ispita broj 646 (70 - 646) u određenom roku ili trajno, već se vrlo često takvim kandidatima izriče i zabrana polaganja svih ispita koje organizuje ova kompanija i to doživotno.

Osobe sa invaliditetom koje žele da polaže ispit broj 646 (70 - 646) su dužne da prilikom prijavljivanja za polaganje prilože i medicinsku dokumentaciju kojom će potvrditi nivo svog invaliditeta. Na osnovu tih dokumenata će im biti omogućeno nesmetano polaganje u okviru Majkrosoft ovlašćenog ispitnog centra Akademije Oxford.

Kandidati koji imaju bilo koje pitanje ili žalbu na tok samog ispita broj 646 (70 - 646) mogu o tome da obaveste ovlašćeno lice test centra i to odmah po završetku polaganja.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Associate sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje