MCSE sertifikat, PRIVATE CLOUD, ISPIT broj 246 (70 - 246)

Od kandidata koji žele da polažu 246 (70 - 246) ispit i time budu bliži sticanju MCSE sertifikata (Microsoft Certified Solutions Expert) se zahteva da su već postali vlasnici drugog sertifikata ove kompanije koji je označen kao MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) i to u okviru oblasti rada sa Windows serverom 2012, uzevši u obzir da je fokus ovog ispita najpre usmeren na rad sa Windows serverom 2012 R2, te Microsoft System Center 2012 i Microsoft System Center 2012 R2.

Isto tako, svaki kandidat koji želi da polaže ovaj ispit, neizostavno mora da poznaje engleski jezik i to na višem nivou, kako bi mogao da odgovori na sve ispitne zahteve, koji su na tom jeziku i navedeni.

Zvanično ovlašćeni test centar kompanije Microsoft, Akademija Oxford ispit broj 246 (70 - 246) organizuje u skladu sa važećim pravilima koja navodi pomenuta kompanija.

Polaganje ovog ispita je najpre namenjeno svim onim kandidatima koji imaju iskustva u radu sa pomenutim Windows serverom, ali i System Center 2012, odnosno za one IT stručnjake koji su upoznati sa funkcionisanjem bezbednosti, High - availability, odnosno Fault Tolerance, te za sve one koji imaju potrebno iskustvo u radu sa umrežavanjem u okviru nekog preduzeća. Očekuje se da kandidati imaju makar osnovno znanje u radu sa Microsoft SQL serverom, ali i Windows PowerShell - om, odnosno da su upoznati sa konfigurisanjem različitih aplikacija.


TESTOVI


Koje se oblasti proveravaju tokom 246 (70 - 246) ispita?

Na ispitu broj 246 (70 - 246) se pred kandidate stavlja ukupno pet oblasti ispitnih zahteva, a sve one su prvenstveno usmerene na proveru znanja koja se odnose na rad i praćenje u okviru ličnog klauda (Monitoring and Operating Private Cloud).

Configure Data center Process Automation je tema ispitnih zahteva tokom prve oblasti provere i oni čine od 15 do 20% celokupnih pitanja na ovom ispitu, a sastoji se od svega dva segmenta. Najpre kandidati treba da pokažu da poznaju radne procese i da mogu da izvrše njihovu implementaciju, a na prvom mestu treba da pokažu da poznaju SCO (System Center Orchestrator) Runbook Automation. Trebalo bi i da pruže odgovor na pitanja koja su vezana za automatizaciju sanacije mogućih incidenata, uključujući Resolution System center Virtual Machine - Based Incidents. Očekuje se da znaju i da odgovore na zahteve koji se tiču izgradnje i dizajniranja End - to - end automatizacije i to uz primenu System center 2012 tehnologija. Na kraju prvog segmenta tokom prve oblasti provere na 246 (70 - 246) ispitu su i zahtevi koji se odnose na poznavanje implementacije opcija za rešavanje problema u okviru radnih procesa. Drugi segment je usmeren na primenu Service Offerings - a. Tu su, najčešće prisutni zahtevi koji se odnose na poznavanje dodavanja onih usluga koje bi trebalo da se nađu u okviru konkretne ponude. Trebalo bi i da kandidati poznaju na koji način se vrši prilagođavanje radnih procesa i to uz korišćenje Service Manager Console.

Sa oko 20 do 25% je druga oblast provere prisutna među zahtevima na 246 (70 - 246) ispitu, a njena tema se odnosi na poznavanje primene u oblasti praćenja resursa, a sačinjena je od tri segmenta. U prvoj podoblasti su izneti zahtevi vezano za End - to - end monitoring, te njegovu primenu, dok se drugi segment odnosi na poznavanje njegovog konfigurisanja. Završni deo provere u ovoj oblasti se odnosi na poznavanje izrade izveštaja i kontrolne table (Create Monitoring Reports and Dashboards).Posle toga sledi oblast koja je fokusirana na proveru poznavanja monitoringa različitih resursa, poput mrežnih uređaja, na primer ili servera. Ona je sačinjena od 4 podoblasti i među celokupnim zahtevima na ispitu broj 246 (70 - 246) je zastupljena sa oko 20 do 25 procenata. Prvo kandidati odgovaraju na pitanja koja se odnose na praćenje različitih mrežnih uređaja, a sa stanovišta najpre analize Network Device Health, te se očekuje da kandidat poznaje kako se vrši uređivanje Operations Manager Alerts, odnosno na koji način treba izvršiti podešavanje notifikacija. Poznavanje praćenja rada servera se ispituje tokom sledećeg segmenta, gde kandidati treba da odgovore na pitanja koja se odnose na poznavanje praćenja OSE - a (Operating System

Environment), a tu su i zahtevi koji podrazumevaju poznavanje upravljanjem postavki za upozorenja u okviru System center Operations Managera - a, te da su upoznati sa podešavanjem automatske rezolucije upozorenja. Trebalo bi i da odgovore na zahteve vezano za poznavanje konfigurisanja Audit Collection Services, što pored ostalog podrazumeva i integraciju Dynamic Access Control - a. Monitor the Virtualization Layer je tema provere u narednom segmentu ove oblasti, a očekuje se da kandidati pokažu znanja u oblasti uređivanja Operations Manager upozorenja, te da znaju na koji način se vrši uređivanje obaveštenja, odnosno kako se pristupa monitoringu virtuelnih aplikacija (Monitor Virtual Applications). Poslednji segment u ovom delu 246 (70 - 246) ispita se odnosi na Application Health i na prvom mestu od kandidata očekuje da poznaje APM (Application Performance Management) i njegovo funkcionisanje, odnosno primenu.

Od tri segmenta se sastoji pretposlednja oblast na ovom ispitu. Njena osnovna tema je poznavanje upravljanja različitim uslugama, odnosno konfigurisanje i upravljanje tim uslugama i čini 15 do 20% svih ispitnih pitanja. Najpre se od kandidata očekuje da poznaju Service Level Management, odnosno da znaju da ga primene u skladu sa pravilima. To zapravo znači da bi primarno trebalo da poznaju SLOs (Service Level Objectives), odnosno SLAs (Service Level Agreements), kao i da znaju da pravilno primene, odnosno održavaju SLA, uključujuči i poznavanje planiranja daljeg razvoja. Isto tako, u ovom segmentu bi kandidati trebalo da pokažu da poznaju na koji način se vrši pravilna analiza SLAs izveštaja. Umeće upravljanja različitim problemima i mogućim incidentima se ispituje tokom sledećeg segmenta u pretposlednjoj oblasti 246 (70 - 246) ispita, dok je fokus poslednje usmeren na uređivanje izvora klauda. Tu bi trebalo odgovoriti na zahteve koji su u vezi sa primenom novih aplikacija, kako za javne klaude, tako i za privatne, a očekuje se da kandidat može da rasporedi Multi - tier aplikacije uz primenu dostupnih šablona, odnosno templata. Podrazumeva se da je upoznat i sa pravilnim uređivanjem aplikacija u obe navedene vrste klauda, kao i da zna na koji način treba urediti VM hardver (Dynamic Memory, CPUs), te da može samostalno da izvrši uređivanje Self - service, a prema zahtevima koji su navedeni u ispitu.

Upravljanje konfigurisanjem i zaštitom je osnov provere u završnoj oblasti 246 (70 - 246) ispita, i čini je ukupno tri podoblasti, a zastupljena je sa oko 20 do 25 posto u celokupnom ispitu. Tema prvog segmenta je Manage Compliance and Configuration, a zatim sledi podoblast koja pred kandidata stavlja zahteve iz domena ažuriranja, te se očekuje da pokaže da je u potpunosti upoznat sa upravljanjem ažuriranja, odnosno da može da izvrši uređivanje i ažuriranje aplikacija u okviru više klauda. Takođe bi trebalo i da pokaže da može da uredi ažuriranje softvera za System Center Virtual Machine Manager Infrastructure i Virtual Machine Images. Pored svega pomenutog, u ovom segmentu su i zahtevi koji su usmereni na poznavanje WSUS - a (Windows Server Update Service). U toku poslednjeg segmenta završne oblasti provere na 246 (70 - 246) ispitu su izneta pitanja koja se odnose na poznavanje opcija pravljenja rezervne kopije (Backup) i opcija oporavka (Recovery). Osim što kandidati treba da znaju da primene ove opcije na postavke konkretnog proizvoda i uređaja, trebalo bi i da su sposobni da samostalno izvrše povratak (Back up), odnosno oporavak (Recover) infrastrukture određenog Cloud - a. Isto tako bi trebalo da znaju i na koji način se uređuju opcije oporavka zaštićenih grupa i skladišnog prostora, a uz korišćenje DPM - a (Data Protection Manager). Tu su i zahtevi vezani za poznavanje implementacije kontinuiteta poslovanja za konkretan Cloud, te bi trebalo i da mogu da uređuju Checkpoints. Na kraju, od kandidata se očekuje poznavanje procesa integracije DPM - a sa Microsoft Azure Obline Backup.

Kako izgleda 246 (70 - 246) ispit?

Ispit broj 246 (70 - 246) traje ukupno tri sata, to jest 180 minuta. A od tog vremena, kandidati imaju 30 minuta na raspolaganju kako za čitanje, tako i za razumevanje pročitanih ispitnih zahteva, uzevši u obzir da su oni izneti na engleskom jeziku. Svo preostalo vreme od ukupno 150 minuta je namenjeno rešavanju ispitnih pitanja.

Kandidati moraju da imaju na umu da kompanija Microsoft nigde ne navodi tačno koliko pitanja, odnosno ispitnih zahteva će biti prisutno tom prilikom, a isto tako nigde ne pominje ni tačnu forumu pitanja. Zapravo, radi se o tome da ova kompanija neprekidno teži da usavrši način ispitivanja, tako da ne želi kandidate da obaveštava u svakom ispitnom roku o broju pitanja i tipu ispitnih zahteva, budući da ima pravo da ih uvek izmeni.

Ipak, ono što se zna jeste da u većini slučajeva kandidat treba da reši između 40 i 60 zahteva, kao i da su prisutna, pored ostalih i ona pitanja koja podrazumevaju da treba da odabere jedan ili više tačnih odgovora između nekoliko ponuđenih, kao i ona pitanja u kojima se zahteva da napiše tačan odgovor u predviđenom polju. Naglašavamo i to da je obično ovaj odgovor kraći, mada nije pravilo.

U 246 (70 - 246) ispitu se mogu, takođe javiti i takozvane studije slučaja, koje imaju za cilj da provere umeće kandidata u konkretnoj situaciji u kojoj bi mogao da se nađe prilikom obavljanja posla za koji se kvalifikuje sticanjem MCSE sertifikata u ovoj oblasti. Studija slučaja se rešava na jasno određen način, a podrazumeva da kandidat najpre treba da na osnovu iznetih podataka proceni koji su najvažniji podaci za njeno rešavanje, odnosno da njih najpre izdvoji, a zatim analizira i na kraju reši navedeni problem, odnosno situaciju koja je izneta u tom zahtevu. Na samom početku ispita kandidati će dobiti informaciju ukoliko su prisutne studije slučaja, kao i o njihovom broju, tako da moraju znati da je njihovo rešavanje uračunato u ukupno vreme koje im je na raspolaganju za polaganje. Upravo iz tog razloga je vrlo važno da kandidat bude dobro organizovan, to jest da vodi računa o utrošenom vremenu, kako bi sa uspehom rešio i sva ispitna pitanja i sve studije slučaja. Takođe, kandidati koji polažu ispit broj 246 (70 - 246) moraju da znaju i to da imaju mogućnost da izmene odgovor koji su pružili na konkretnu studiju slučaja samo dok ne budu prešli na sledeću oblast zahteva.

Bodovanje na 246 (70 - 246) ispitu

Princip bodovanja tokom ispita 246 (70 - 246) takođe, kao i broj ispitnih zahteva i njihova forma nije preciziran od strane kompanije Microsoft. Osnovni razlog za to treba tražiti u činjenici da su na ovom ispitu prisutna kako pitanja koja kandidatima ne donose ni jedan poen, tako i ona koja im donose više njih. Uz to, o pitanjima koja se ne boduju kandidat neće dobiti obaveštenje, ali će zato biti na adekvatan način informisan o onim pitanjima koja se boduju sa više poena.

Inače, pitanja koja se ne boduju su prisutna na ispitu broj 246 (70 - 246) kako bi se ispitalo tržište, a sa primarnim ciljem da se poboljša kvalitet ispitivanja. Samo iz tog razloga kompanija Majkrosoft svim kandidatima preporučuje da reše apsolutno bilo koji ispitni zahtev koji se pred njih stavi.

Najčešće jedan tačan odgovor donosi kandidatu jedan poen, ali to ne mora biti obavezno u svakom ispitnom roku. Uz to ne postoji negativno ocenjivanje, odnosno netačan odgovor na konkretno pitanje neće da umanji ukupan broj poena koje je kandidat osvojio.

Par minuta nakon što završi polaganje ispita broj 246 (70 - 246), kandidat na ekranu dobija informaciju o tome da li ga je položio ili nije. Ubrzo nakon toga će da dobije i rezultate u pisanoj formi, međutim prilikom tumačenja ispitnih rezultata kandidati vrlo često ostaju zbunjeni. Razlog za to jeste što su oni navedeni u formi grafikona i kao takvi ne daju kandidatu informaciju da li je na neko pitanje dao tačan odgovor ili ne. Upravo iz tog razloga, ako kandidat ima potrebu da sazna upravo ovo, te želi da bude siguran da li je određenu oblast savladao ili ne, on bi trebalo o tome da obavesti ovlašćeno lice u test centru kako bi mu bio omogućen i ovaj prikaz ispitnih rezultata.

Pet dana od trenutka kada bude završeno polaganje, Microsoft test centar Akademije Oxford šalje informacije o rezultatima centrali ove kompanije, ali isto tako je u obavezi i da u propisanom roku isporuči kandidatima štampane rezultate ovog ispita. Ako se bude dogodilo da kandidat 14 dana od dana kada je polagao ispit broj 246 (70 - 246) ne dobije štampane rezultate, trebalo bi da kontaktira ispitni centar u kome je imao polaganje i obavesti ih o tom propustu, kako bi on bio što pre rešen.

Iako kompanija Microsoft ne navodi precizno koliko je potrebno poena da kandidat osvoji da bi se smatralo da je položio ovaj ispit, u većini slučajeva je u pitanju uspešno rešenih preko 70 procenata ispitnih zahteva, to jest osvojenih preko 700 poena. Međutim, i ovde moramo da naglasimo da ova kompanija ima pravo u svakom ispitnom roku da ovaj procenat ili poveća ili umanji, a ukoliko to bude smatrala neophodnim.

Dodatni podaci o ispitu broj 246 (70 - 246)

Kandidati koji su zainteresovani za polaganje ispita broj 246 (70 - 246) i polažu ga prvi put, a tom prilikom ga ne polože, imaju pravo da izvrše novo prijavljivanje, ali samo ukoliko je od poslednjeg termina proteklo 24 sata. Međutim, ako iz drugog puta ne budu položili ovaj ispit, moraće da sačekaju minimalno 14 dana da bi im bilo dozvoljeno da ga ponovo polažu. Svaki sledeći put ukoliko ga ne polože moraju da sačekaju najmanje sedam dana, kako bi im bilo omogućeno novo prijavljivanje. Ipak, kandidati moraju da znaju da im je dozvoljeno najviše 5 puta u toku jedne kalendarske godine da polažu ispit broj 246 (70 - 246). U slučaju da ni posle petog puta ne budu položili ovaj ispit, u obavezi su da sačekaju da protekne godinu dana od poslednjeg termina polaganja, kako bi im bilo omogućeno novo polaganje. Svi oni kandidati koji i pored ovog ograničenja ipak žele da polažu ovaj ispit više od pet puta u toku jedne godine, moraju o tome pisanim putem da obaveste ovlašćeni test centar Akademije Oxford, odnosno da iznesu ovaj zahtev. A on se dalje isporučuje centrali Microsoft kompanije koja i donosi konačnu odluku da li će tom kandidatu da bude omogućeno polaganje ovog ispita i više od pet puta u toku jedne godine.

Na dan kada je zakazano polaganje, kandidat je dužan da se u poslovnici Akademije Oxford u kojoj treba da se održi polaganje pojavi najmanje pola sata pre zakazanog termina, a tom prilikom on mora imati i validan lični dokument koji poseduje i fotografiju. Pod tim se najpre podrazumeva lična karta, mada je kandidama na raspolaganju i korišćenje pasoša i vozačke dozvole, uz uslov da im nije istekao rok važnosti. Takođe, naglašavamo da onaj kandidat koji poseduje biometrijski lični dokument, a koji uz to koji ima i čip, mora da donese i očitan lični dokument, kako bi mogao da prođe kroz proces identifikacije bez ikakvih poteškoća. Ako kandidat ne bude ispoštovao sve navedeno, te ne donese validan lični dokument, biće mu onemogućeno polaganje ispita broj 246 (70 - 246), jer neće moći da prođu kroz zakonom propisan proces identifikacije.

Pre nego što počne polaganje ovog ispita, kandidati će biti usmeno informisani o svim pravilima za koja se obavezuju da ih poštuju. Ipak, ako se bude dogodilo da kandidat ne ispoštuje navedena pravila i pokuša da vara na ovom ispitu, odnosno pokuša bilo koju drugu vrstu zloupotrebe da izvrši tokom polaganja, ovlašćeno lice test centra će ga istog trenutka udaljiti sa polaganja. Zatim, kada se bude završilo polaganje ovog ispita, ovlašćeno lice je u obavezi da pošalje pisani izveštaj centrali kompanije Majkrosoft o tom incidentu. Nakon toga, stručni tim ove kompanije donosi zvaničnu odluku o tome kako će taj kandidat biti kažnjen. Moramo da navedemo podatak da je ova kompanija poznata po vrlo strogim merama kažnjavanja, tako da se kandidatima može zabraniti najpre polaganje ispita broj 246 (70 - 246) u određenom vremenskom periodu, ali isto tako i doživotno polaganje bilo kog ispita koji organizuje ova kompanija. Takođe, oni mogu proceniti i da kandidat treba da ponovo polaže ispite kojima je stekao bilo koji drugi Microsoft sertifikat, odnosno imaju pravo da mu oduzmu već stečeni sertifikat ove kompanije.

Ukoliko kandidati koji žele da polažu ispit broj 246 (70 - 246) imaju bilo koju vrstu invaliditeta, da bi im bilo omogućeno nesmetano polaganje ispita, treba da prilikom prijavljivanja dostave svu potrebnu dokumentaciju, kako bi im bilo omogućeno polaganje u skladu sa njihovim zdravstvenim stanjem.

Kandidati koji imaju bilo kakvu žalbu na tok ispita, imaju pravo da je iznesu ovlašćenom licu test centra, ali samo po završetku polaganja.

Svako ko bude imao prilike da postane vlasnik MCSE sertifikata u ovoj oblasti je obavezan da tri godine nakon toga izvrši resertifikaciju i to u skladu sa važećim pravilima. A ona trenutno podrazumevaju polaganje jednog ispita koji traje 170 minuta i čiji fokus je usmeren na proveru znanja kandidata u okviru najnovijih tehnologija u navedenoj oblasti koje su se pojavile od trenutka kada je stekao sertifikat. Od navedenog vremena, kandidatima je na raspolaganju 140 minuta za rešavanje ispitnih zahteva, a pola sata za čitanje, odnosno razumevanje pročitanih ispitnih zahteva, budući da je i ovaj ispit na engleskom jeziku. Svi oni kandidati koji ne budu ispoštovali ovo pravilo, te ne budu pristupili procesu resertifikacije u navedenom roku i na propisan način će snositi posledice, budući da će njihov stečeni sertifikat biti proglašen neaktivnim.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Expert sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje