MCSE sertifikat, Enterprise Devices and Apps, OBUKA broj 695 (20695 C) za ispit broj 695 (70 - 695)

Ovlašćeni Microsoft test centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima koji žele da polažu ispit broj 695 (70 - 695) i tako ispune jedan od uslova koji ih približava sticanju MCSE sertifikata (Microsoft Certified Solutions Expert), nudi mogućnosti da pohađaju specijalizovani kurs i obuku broj 695 (20695 C) koja je namenjena pripremanju kandidata za polaganje ovog ispita.

Inače, kompanija Majkrosoft ne obavezuje ni jednog kandidata da pohađa ovu obuku da bi mu bilo omogućeno polaganje pomenutog ispita, ali isto tako preporučuje da se na najbolji način pripreme za polaganje, što će sasvim sigurno moći da izvrše tokom trajanja ovog kursa. Takođe, oni kandidati koji budu odlučili da pohađaju ovu obuku moraju imati na umu da im to ni u kom slučaju nije garancija da će navedeni ispit i položiti, pošto je poznato da je neophodno da pokažu određeni nivo profesionalnih znanja prilikom polaganja.

Osim što imaju mogućnost da nastavu pohađaju u formi grupne, kandidatima je na raspolaganju i poluindividualna, odnosno nastava online, ali i individualna, tako da će oni u skladu sa sopstvenim afinitetima odlučiti koji tip nastave žele da pohađaju. Kurs i obuka broj 695 (20695 C) za polaganje ispita broj 695 (70 - 695) koja se organizuje online podrazumeva da kandidat nastavu pohađa iz svog doma ili sa bilo kog drugog mesta, a uz uslov da je njegov računar na internet spojen stabilnom vezom, kako bi se omogućilo nesmetano praćenje ovog kursa. Individualna nastava podrazumeva prisustvo samo jednog kandidata, dok je poluindividualna osmišljena kao nastava u paru i za nju, ali i za prethodno pomenute tipove nastave se podrazumeva da kandidat ima izuzetno veliku slobodu o u odlučivanju i to kako u njenoj dinamici, tako i trajanju, kao i o terminima kada će predavanja biti održana. Sve to ne važi kad je u pitanju grupna nastava, budući da ona ima tačno određeno trajanje koje propisuje kompanija Microsoft, kao i tačno određene termine, odnosno dinamiku. Grupe broje od najmanje četvoro do najviše osmoro članova, a samo u onim situacijama kada svi polaznici koji čine jednu grupu zahtevaju da se promeni termin održavanja nastave to može i biti izvršeno, ali samo uz uslov da za to postoje uslovi u konkretnoj poslovnici Akademije Oxford.


Samim tim što se i kurs i obuka broj 695 (20695 C), kao i ispit broj 695 (70 - 595) sprovode na engleskom jeziku, od zainteresovanih kandidata se zahteva viši nivo njegovog poznavanja. Takođe, u obavezi smo da naglasimo i da su predavači Akademije Oxford koji sprovode ovu obuku ne samo profesionalno visoko kvalifikovani i imaju dovoljno iskustva, nego su i sami nosioci pojedinih sertifikata koji izdaje kompanija Majkrosoft, tako da će na adekvatan način sva stečena znanja i veštine preneti polaznicima ove obuke.

U toku cele godine je kandidatima dozvoljeno da izvrše prijavljivanje za pohađanje kursa i obuke broj 695 (20695 C), a to mogu da učine upravo na onaj način koji im najviše odgovara. Tako, osim mogućnosti da dođu lično u prostorije odabrane poslovnice Akademije Oxford i izvrše prijavu, oni mogu i da izvrše kontakt putem telefona, odnosno da pošalju mejl i to na adresu koju će naći na zvaničnom sajtu pomenutog test centra.

Poznavanje korišćenja Windows desktopa i aplikacija koje se primenju u okviru preduzeća je osnov nastavnog programa tokom kursa i obuke broj 695 (20695 C), a u okviru redovnog plana za nastavu se nalazi ukupno 12 oblasti.

TESTOVI


Svaki kandidat koji bude završio pohađanje ovog kursa će na prvom mestu da bude u stanju da upravlja različitim aplikacijama koje se koriste u okviru preduzeća, odnosno naučiće i kako treba da radi sa Windows desktopom, kao i da odredi one strategije priemen aplikacija koje su najprimerenije u konkretnim situacijama. Oni će zatim da nauče i na koji način se konkretna rešenja sprovode u praksi, a na osnovu onih smernica koje dobijaju u konkretnom preduzeću. Ta rešenja se kreću u rasponu od High - Touch do Zero - Touch, a polaznici ove obuke će da nauče i na koji način se različite tehnologije primenjuju tokom implementacije različitih rešenja, uključujući i MDT (Microsoft Deployment Toolkit) i Configuration Manager.

Očekuje se da kandidati po završetku pohađanja ove obuke znaju kako se pristupa mrežnom okruženju, a sa ciljem podržavanja konkretnog operativnog sistema i aplikacija, odnosno njihove primene, te da znaju i na koji način treba odrediti najbolju strategiju za taj operativni sistem, što bi trebalo da je zasnovano najpre na određenim uslovima njegove organizacije. Isto tako će kandidat znati i da proceni konkretan problem u vezi kompatibilnosti određenih aplikacija i poželjnih rešenja za te situacije, a sa ciljem da se poboljša njihova funkcionalna efikasnost, nakon što se pravilno izvrši uređivanje konkretnog operativnog sistema. Uz sve to se očekuje i da zna na koji način treba odrediti napoželjniju strategiju za uređenje slika, a opet sa ciljem podržavanja kako aplikacija, tako i operativnog sistema. Naravno, naučiće i kako treba koristiti različite alate, a primarno Windows ADK kako bi mogao da izvrši pripremu za podršku različitih strategija za automatizaciju. Svi kandidati će znati i da identifikuju ona rešenja koja imaju za cilj da se pruži podrška za PXE Solutions (Pre - Boot Execution Environment), odnosno višestruka rešenja (Multicast Solutions) kada se obavljaju konkretni zadaci. Trebalo bi i da mogu samostalno da konfigurišu Operating System Deployment Strategy uz primenu MDT - a, kao i uz primenu Configuration Manager - a. Kandidati koji budu prošli kroz obuku i kurs broj 695 (20695 C) će da nauče i kako se integriše MDT sa Configuration Manager - om i to sa ciljem da se podrže primenjene procedure. A pored svega što smo ovom prilikom naveli, očekuje se i da kandidati znaju da primene Volume License Activation i da urede podešavanja za kompjutere korisnika, odnosno da znaju da prilagode i primene Microsoft Office 2016 u okviru mreže konkretnog preduzeća, ali i da znaju da opišu na koji način funkcioniše Windows ICD (Imaging and Configuration Designer).

Obuka i kurs broj 695 (20695 C) tokom prvog modula upoznaje polaznike sa pristupom mrežnom okruženju, a sa ciljem pružanja adekvatne podrške operativnom sistemu i primeni aplikacija u okviru nekog preduzeća. Tu će naučiti, između ostalog i kako se priprema Deployment Strategy uz primenu Life - Cycle informacija, ali i različitih alata i tehnologija, odnosno licenciranih i aktivnih informacija.Takođe će tokom ovog modula da nauče i kako treba isplanirati, odnosno izvršiti neophodnu pripremu različitih zadataka da bi mogao kvalitetno da bude primenjen Windows 10 operativni sistem.Tema drugog modula je Determining Operating System Deployment Strategies, a u trećoj oblasti polaznici uče kako se pravi procena kompatibilnosti aplikacija. Osim što će da nauče kako treba izvršiti pravilno dijagnostikovanje kompatibilnosti aplikacija, naučiće i šta treba uraditi da se ublaže različiti problemi koji tom prilikom mogu da se jave. Uz to se očekuje i da nauče i kako ACT (Accessing Application Compatibility) treba primeniti za sprovođenje popisa, analize i rešavanja problema vezanih za procenu kompatibilnosti aplikacija.

User State Migration i to kako planiranje, tako i njegovo implementiranje se izučava u toku narednog modula kursa i obuke broj 695 (20695 C) za polaganje ispita broj 695 (70 - 695), a kandidati će u petoj oblasti da nauče na koji način se određuje Image Management Strategy. Primenu Windows ADK - a (Windows Assessment and Deployment Kit) će naučiti u toku sledećeg modula, a najpre će da savladaju sva znanja koja su neophodna da se izvrši instaliranje Windows Setup - a u operativni sistem, kao i kako treba koristiti Windows ADK sa ciljem da se pripreme automatske strategije za razvoj, odnosno kako u tom slučaju funkcioniše pružanje podrške. Uz to, kandidati u ovom segmentu obuke uče i kako se koristi Windows PE (Windows Preinstallation Environment) da bi se pripremili Boot Images.

Podrška za PXE - Initiated and Multicast Operating System Deployment se izučava u sedmoj oblasti tokom obuke i kursa broj 695 (20695 C) za polaganje ispita broj 695 (70 - 695), a polaznici se već u sledećem modulu upoznaju sa korišćenjem MDT - a. Zatim sledi deveta oblast koja je usmerena na Managing Operating System Deployment. A i deseti modul je usmeren na primenu ovog alata, jer je njegova tema Integrating MDT and Configuration Manager for Operating System Deployment.

Završne oblasti ove obuke su usmerene na upoznavanje polaznika najpre sa upravljanjem dodatnim konfiguracijskim podešavanjima, odnosno sa primenom Office 2016, a u smislu da će naučiti kako se rvši prilagođavanje, ali i primena Microsoft Office 2016 uz pomoć Office 365, te na koji način treba pravilno urediti sva neophodna podešavanja u tim situacijama.

Ko treba da pohađa obuku i kurs broj 695 (20695 C)?

Da bi bilo kom kandidatu bilo omogućeno da pohađa kurs i obuku 695 (20695 C), odnosno da polaže ispit broj 695 (70 - 695), on neizostavno mora da poseduje viši nivo znanja engleskog jezika, na prvom mestu.

Zatim, svaki kandidat koji želi da polaže pomeuti ispit, pre toga mora da stekne i MCSA sertifikat (Microsoft Certified Solutions Associate) i to u oblasti rada sa Windows 10 operativnim sistemom. A to podrazumeva da je položio sve ispite koji ulaze u ovu oblast provere, odnosno ispite broj 697 (70 - 697) i 698 (70 - 698).

Primarno, kurs i obuka broj 695 (20695 C) za polaganje ispita broj 695 (70 - 695) je namenjena za one kandidate koji se smatraju IT stručnjacima i čija zaduženja su usmerena na razvijanje i upravljanje, odnosno održavanje najpre računara, a zatim i različitih uređaja, te aplikacija u okviru nekog preduzeća, bez obzira da li je u pitanju veće, manje ili, možda srednje preduzeće.

Očekuje se da kandidat koji želi da pohađa ovu obuku poseduje radno iskustvo na radnom mestu administratora za desktop u preduzeću (Enterprise Desktop Administrator), a trebalo bi i da je upoznat sa korišćenjem Configuration Manager - a sa ciljem upravljanja i uređivanja kako računara, tako i poslovnih aplikacija, odnosno različitih uređaja. Uz sve pomenuto se očekuje i da kandidat zna da koristi neke od alata, a na prvom mestu se misli na MDT i Windows ADK (Windows Assessment and Deployment Kit).

Trajanje kursa i obuke broj 695 (20695 C) za polaganje 695 (70 - 695) ispita

Kao što smo razjasnili na početku, samo kandidati koji se odluče da pohađaju nastavu u grupi će znati koliko ona tačno traje. Radi se o tome da grupna obuka i kurs broj 695 (20695 C) za polaganje ispita broj 695 (70 - 695) traje ukupno 5 dana, a prema pravilima koja navodi kompanija Majkrosoft.

Dok, ako kandidat odluči da pokaže bilo koju drugu vrstu kursa (online, individualni ili poluindividualni), on može u dogovoru sa predavačem da ga pohađa onoliko koliko smatra potrebnim. Termini i dinamika u ovom slučaju, takođe se dogovaraju direktno između kandidata i profesora i to uz adekvatnu asistenciju koordinatora za nauku konkretne poslovnice Akademije Oxford.

U okviru grupe nastave su termini vrlo jasno određeni i ne mogu se menjati, sem ako to ne zahtevaju svi polaznici u okviru konkretne grupe i ako postoje uslovi za to.

Gde i kada se održava obuka i kurs broj 695 (20695 C)?

Kada se u jednoj od preko 20 poslovnica Majkrosoft ovlašćenog test centra Akademije Oxford stvore uslovi za održavanje grupne nastave, to jest kada se prijavi minimalno tri zainteresovana polaznika, može da se pristupi njenom održavanju. Nakon toga će svi ostali koji su se prijavili da budu obavešteni o terminima i dinamici, ali i trajanju ove vrste nastave. Naglašavamo da u ovom slučaju termini ne mogu da se menjaju, odnosno mogu samo u onim situacijama kada to budu zahtevali svi kandidati u okviru jedne grupe, odnosno ako u toj poslovnici test centra postoje uslovi za promenu termina.

Poluindividualna i individualna obuka može da se održi onda kada to odgovara i kandidatu i predavaču, te odmah nakon što bude izvršeno prijavljivanje, može da počne. U ovom slučaju dinamika, termini i trajanje nastave se dogovoraju između profesora i kandidata. Kada je u pitanju nastava online, nju kandidat može da pohađa ukoliko je računar koji poseduje na Internet spojen stabilnom vezom.

Dodatne napomene :

  • svaki kandidat neizostavno mora da poznaje engleski jezik na višem nivou da poseduje MCSA sertifikat (Windows 10)
  • uplata se može izvršiti u poslovnici test centra u kojoj se vrši prijavljivanje
  • prijavljivanje se vrši preko telefona jedne od poslovnica Majkrosoft test centra Akademije Oxford, putem telefona ili mejla koji je naveden na zvaničnom web sajtu

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Expert sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje