MCSE sertifikat, Business Intelligence, OBUKA broj 466 (20466 D) za ispit broj 70 - 466

Akademija Oxford, budući da je zvanično ovlašćeni test centar kompanije Microsoft, za sve zainteresovane polaznike u našoj zemlji organizuje kurs i obuku broj 466 (20466 D) za polaganje ispita broj 466 (70 - 466).

Polaganjem ovog ispita kandidati imaju mogućnost, uz uslov da polože i ispit broj 467 (70 - 467) da dobiju MCSE sertifikat (Microsoft Certified Solutions Expert) u oblasti Business Intelligence. A da bi to mogli da urade, oni najpre moraju da ispune dva najvažnija uslova. Prvi od njih se odnosi na poznavanje engleskog jezika, za koji se zahteva u ovom slučaju da bude na višem nivou, dok drugi uslov podrazumeva da je kandidat već imao prilike da polaže ispite broj 461 (70 - 461), 462 (70 - 462) i 463 (70 - 463), što znači zapravo da te da je stekao MCSA sertifikat (Microsoft Certified Solutions Associate) i to u oblasti rada sa SQL serverom 2012/2014. Jedino tim kandidatima je omogućeno da polažu ispit broj 466 (70 - 466), odnosno da pohađaju ovaj kurs koji predstavlja pripremu za polaganje navedenog ispita.

Prijavu za pohađanje kursa i obuke broj 466 (20466 D) kandidati mogu da izvrše direktno u odabranoj poslovnici Akademije Oxford, a ukoliko im taj način prijavljivanja ne odgovara mogu da kontaktiraju najbližu poslovnicu putem broja telefona ili, ejdnostavno da pošalju mejl sa svim potrebnim podacima i to na adresu koju će naći na zvaničnom sajtu ovog test centra.


Prijavu za pohađanje kursa i obuke broj 466 (20466 D) kandidati mogu da izvrše direktno u odabranoj poslovnici Akademije Oxford, a ukoliko im taj način prijavljivanja ne odgovara mogu da kontaktiraju najbližu poslovnicu putem broja telefona ili, ejdnostavno da pošalju mejl sa svim potrebnim podacima i to na adresu koju će naći na zvaničnom sajtu ovog test centra.

Zainteresovani kandidati mogu samostalno da odluče da li žele da pohađaju individualnu, online ili, pak grupnu, odnosno poluindividualnu obuku i kurs broj 466 (20466 D) i tako se pripreme za polaganje ispita broj 466 (70 - 466). Ovom prilikom moramo da naglasimo da samo oni kandidati koji nastavu pohađaju u grupama moraju i da ispoštuju tačno zakazane termine, a za sve ostale vrste obuka se oni sa profesorima dogovaraju najpre o terminima održavanja časova, a zatim i o trajanju, kao i o dinamici. Jedino kada je reč o grupnim kursevima zna se tačno trajanje i dinamika održavanja nastave, a inače termini u okviru grupnih kurseva ne mogu da se izmene, sem u onim slučajevima kada to budu zahtevali svi polaznici u okviru jedne grupe, i ukoliko za tu vrstu promene postoji mogućnost u određenoj poslovnici Akademije Oxford. Isto tako, za kandidate koji žele da pohađaju nastavu online se zahteva najpre da imaju sopstveni računar, kao i da on bude spojen stabilnom vezom na Internet. Izuzetno je bitno i da kandidati znaju da Akademija Oxford teži da u svakom slučaju zadrži visok kvalitet nastave po kome je svima poznata, pa se iz tog razloga grupna nastava isključivo odvija u manjim grupama, a što podrazumeva od najmanje četvoro do najviše osmoro prisutnih kandidata.

Svaki profesor koji sprovodi kurs i obuku broj 466 (20466 D) za polaganje ispita broj 466 (70 - 466) ima sve neophodne profesionalne, odnosno stručne kvalifikacije. A uz neophodno radno iskustvo koje poseduju, oni su i vlasnici nekog od Majkrosoft sertifikata, čime se svakako svrstavaju u red najboljih predavača, budući da će nastojati da lično iskustvo sa polaganja ovih ispita prenesu svim polaznicima, čime će im i maksimalno olakšati polaganje.

TESTOVI


Da bi kandidat mogao da polaže ispit broj 466 (70 - 466) nije obavezno da pohađa ovaj kurs, mada to kompanija Microsoft navodi kao opštu preporuku za sve kandidate, jer će im to omogućiti da se na pravi način upoznaju sa ispitnim zahtevima. Takođe, ne postoji nikakva garancija da će kandidat koji se odluči da prisustvuje ovom kursu i položiti ispit broj 466 (70 - 466), jer se od njega zahteva da prilikom polaganja pokaže konkretna znanja u oblasti provere.

Implementing Data Models and Reports with SQL server 2014 će da izuče svi polaznici tokom kursa i obuke broj 466 (20466 D) i na taj način i izvrše najbolju moguću pripremu za polaganje prvog ispita u oblasti Business Intelligence i čijim polaganjem kandidati stiču primaran uslov da ubrzo postanu i vlasnici MCSE sertifikat.

A nakon što završe sa pogađhnjem ovog kursa, polaznici će biti u prilici da koriste različite komponente Business Intelligence rešenja, ali će znati i kako se formira adekvatna arhitektura. Naučiće i kako da kreiraju višedimenzionalnu bazu podataka i to uz primenu Analysis Aervices, ali i kako se prilagođava Cube, odnosno kako se vrši određivanje njenih dimenzija u skladu sa zahtevima, kao i kako treba formirati dimenzije grupa u okviru nje. Pored svega toga, polaznici ovog kursa će saznati i na koji način se kreiraju izveštaji i to uz primenu Reporting Services, kao i kako treba poboljšati izveštaje, a uz korišćenje različitih parametara. Podrazumeva se da će da nauče i kako treba upravljati izveštajima o izvršenju, odnosno onima o isporuci, te na koji način se primenjuje kontrolna tabla u SharePoint serveru i to uz primenu PerformancePoint Services. Uz sve to će da naule i na koji način treba koristiti konkretne podatke za predikativnu analizu.Tokom trajanja kursa i obuke broj 466 (20466 D) za polaganje ispita broj 466 (70 - 466), polaznici će da se upoznaju sa ukupno 12 oblasti, a na samom početku im se predstavlja Business Intelligence and Data Modeling. Kako je pohađanje ove obuke primarno namenjeno stručnjacima za rad sa bazama podataka SQL servera, očekuje se da oni isto tako eventualno imaju i iskustva u radu sa projektima, čiji cilj je primena BI Solutions. Upravo iz tog razloga je i vrlo bitno da prođu i kroz ovaj deo obuke, budući da će ih predavači upoznati sa različitim elementima i funkcijama koje se tom prilikom primenjuju, kao i sa proizvodima kompanije Microsoft koji se primarno koriste za implementaciju ovih rešenja.

Kreiranje višedimenzionalnih baza podataka se izučava u drugom modulu, a osim što će kandidati naučiti osnov njihove izrade, posebna pažnja se obraća na njihovo upoznavanje sa ključnim komponentama OLAP - a (Online Analytical Processing Cube). Working with cubes and dimensions je osnov treće oblasti u toku kursa i obuke broj 466 (20466 D), a tokom četvrtog modula će kandidati naučiti kako funkcionišu mere, odnosno kako se formiraju grupne mere.

U petom modulu se polaznici ovog kursa upoznaju sa osnovama izrade kalkulacija, a tu prvenstveno kandidati uče na koji način se obračunavaju članovi, odnosno konkretni skupovi. Customizing Cube Functionality je segment sa kojim se svi polaznici obuke upoznaju već tokom sledećeg modula, u okviru koga savladavaju znanja potrebna za korišćenje Key Performance Indicators (KPIs), odnosno stiču znanja vezana za sve one konkretne akcije koje treba preuzeti.

Tema sedme oblasti je vezana za primenu Analysis Services Tabular Data Models gde će svi polaznici da nauče kako se razvija tabelarni model podataka i to uz primenu SQL Servers Data za BI. A u narednom modulu će savladati znanja potrebna za Data Analysis Expression (DAX), dok je gradivo devete oblasti vezano za primenu izrade izveštaja uz pomoć SQL servers usluga vezanih za izveštavanje, gde će se svi polaznici kursa i obuke broj 466 (20466 D) upoznati sa različitim profesionalnim alatima u okviru BI Developer - a, a koji se koriste kako za kreiranje, tako i za objavljivanje izveštaja.

Automatizacija Reports Execution and Delivery se uči tokom desetog modula, a pretposlednja oblast pred kandidate stavlja znanja vezana za isporuku Business Intelligence i to uz primenu SharePoint i PerformancePoint Services. Završna oblast ovog kursa podrazumeva sticanje znanja kkoja su vezana za takozvanu predikativni analizu i to uz primenu Data mining. Ovde će svi polaznici naučiti, najpre kako se kreiraju Data Mining Solutions, odnosno na koji način se vrši validacija modela, kao i kako treba pravilno uključiti Data Mining Results u Reporting Services Reports.

Kome je namenjen kurs i obuka broj 466 (20466 D)?

Na prvom mestu možemo reći da je obuka i kurs broj 466 (20466 D) namenjena svim onim kandidatima koji žele da polaganjem ispita broj 466 (70 - 466) ispune prvi uslov za sticanje MCSE sertifikata i to u segmentu Business Intelligence.

Od zainteresovanih kandidata se najpre očekuje da su već postali vlasnici MCSA sertifikata i to u oblasti poznavanja rada sa SQL serverom 2012/2014. Isto tako je izuzetno bitno da kandidati koji žele i da polažu navedeni ispit i da pohađaju ovaj kurs poseduju viši nivo znanja engleskog jezika, kako bi mogli da prate obuku, odnosno da odgovore na sve ispitne zahteve.

Sem što kandidat treba da ispuni već pomenute zahteve, očekuje se da on na prvom mestu ima iskustva u radu sa SQL serverom, te da je u pitanju profesionalac u oblasti informacionih tehnologija. Uz to bi trebalo i da je imao prilike da se bavi izradom izveštaja, ali i uređivanjem njihovog dostavljanja, kao i da zna da kreira poslovne performanse u okviru kontrolne table, ali i da je upoznat sa postupkom predikativne analize.

Trajanje kursa i obuke 466 (20466 D) za polaganje ispita 466 (70 - 466)

Precizno je određeno trajanje obuke i kursa broj 466 (20466 D) i ono podrazumeva ukupno 5 dana. Međutim, polaznici moraju biti informisani da se ovo vreme odnosi isključivo na nastavu u grupi, budući da Akademija Oxford u ponudi ima i nastavu online, kao i poluindividualnu, ali i individualnu obuku, u okviru kojih trajanje nije jasno određeno.

Radi se o tome da svi polaznici zainteresovani za navedene vrste obuka i kurseva mogu da se sa predavačima i uz pomoć koordinatora za nastavu u konkretnoj poslovnici ovog Microsoft centra za testoranje dogovore ne samo o trajanju kursa, nego i o tačnim terminima, kao i o dinamici njihovog održavanja.

Sa druge strane je grupna nastava koja, na prvom mestu podrazumeva precizno određeno trajanje, a zatim i termine, koji nisu podložni promeni, to jest mogu evntualno da budu izmenjeni samo ako je to zahtev svih polaznika u okviru konkretne grupe.

Kada i gde se održava obuka i kurs broj 466 (20466 D)?

Mesto održavanja kursa i obuke broj 466 (20466 D) za polaganje ispita broj 466 (70 - 466) najpre zavisi od toga za koju vrstu obuke se kandidat odluči, a isto to važi i za vreme njenog održavanja.

Naime, svaki kandidat koji je zainteresovan za rad u grupama, mora da zna da je neophodno da se u konkretnoj poslovnici Akademije Oxford prijavi najmanje četvoro polaznika koji su zainteresovani da pohađaju ovakvu vrstu kursa. Tek nakon što bude bio ispunjen ovaj uslov, svi prijavljeni kandidati se obaveštavaju o tačnim terminima kada će ova vrsta kursa biti održana. Moramo da naglasimo da to, u ovom slučaju podrazumeva tačno određene termine i da oni ne mogu da se menjaju. Tačnije, jedino kada je moguće da do promene termina dođe, jeste ako za tim postoji zahtev iznet od strane svih polaznika u jednoj grupi i ako postoji realna mogućnost da se promena termina izvrši u konkretnoj poslovnici i to bez ometanja ostalih aktivnosti.

A što se tiče mesta i vremena održavanja individualne i poluindividualne nastave, to zavisi najpre od dogovora koji kandidat bude imao sa profesorom, a ov vrste obuka mogu da se organizuju praktično odmah pošto se kandidat u konkretnoj poslovnici bude prijavio. U ovom slučaju se, kako o terminima i dinamici, tako i o trajanju čitavog kursa direktno kandidat dogovara sa profesorom i koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici.

Za one kandidate koje zanima online kurs i obuke broj 466 (20466 D), jedino se od kandidata zahteva računar i stabilna konekcija sa internetom, kako bi ovaj vid nastave mogao da se održi. Isto kao i za individualni i poluindividualni kurs, tako i ovde važi da se kandidat direktno dogovara sa profesorom najpre o terminima, a zatim i o trajanju ove vrste obuke, odnosno o dinamici održavanja časova.

Dodatne napomene :

  • kandidat koga zanima kurs i obuka broj 466 (20466 D) za polaganje ispita broj 466 (70 - 466) može da se prijavi u svakoj od preko 20 poslovnica direktno ili da prijavu izvrši preko mejla, te broja telefona
  • uplata se vrši u poslovnici Akademije Oxford u kojoj se kandidat prijavljuje
  • prijavljeni kandidati moraju da ispune navedene zahteve, te da poznaju engleski jezik na višem nivou, odnosno da su vlasnici MCSA sertifikata

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Expert sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje