MCSE sertifikat, Enterprise Devices and Apps, ISPIT broj 696 (70 - 696)

Kada je u pitanju ispit broj 696 (70 - 696), kandidati koji su zainteresovani da ga polažu, mogu to da učine u prostorijama Majkorosoft ovlašćenog test centra Akademije Oxford i to na preko 20 lokacija, a prema tačno utvrđenom planu koji navodi ova kompanija.

Međutim, da bi im bilo omogućeno da polažu ovaj ispit, neophodno je da ispune konkretne zahteve. A to se na prvom mestu odnosi na posedovanje MCSA sertifikata (Microsoft Certified Solutions Associate) u okviru oblasti poznavanja rada sa Windows 10 operativnim sistemom. Inače, nakon što kandidat bude položio i ovaj ispit, on će biti u prilici da stekne MCSE sertifikat (Microsoft Certified Solutions Expert) i to u oblasti Enterprise Devices and Apps.

Drugi uslov koji su kandidati u obavezi da ispune ako žele da polažu 696 (70 - 696) ispit i steknu pomenuti sertifikat je vezan za konkretna znanja engleskog jezika. Naime, budući da se ispitni zahtevi iznose na engleskom jeziku, to se od svih zainteresovanih kandidata očekuje da ga poznaju na višem nivou.


Polaganje 696 (70 - 696) ispita je najpre namenjeno IT stručnjacima koji su zaduženi kako za upravljanje, tako i za održavanje najpre računara, a zatim i uređaja i aplikacija i to prvenstveno u preduzećima srednje veličine, odnosno u onima koji se smatraju većim. Očekuje se da je kandidat imao prilike da koristi System Center 2012 R2 Configuration Manager, te da je upoznat sa BYOD (Bring Your Own Device), uređivanjem mobilnih uređaja, kao i da zna na koji način funkcioniše siguran pristup podacima i to prvenstveno na uobičajenim platformama, a najpre se misli na Windows 8.x i Windows Phone 8.x, te Android i iOS.

TESTOVI


Koje se oblasti proveravaju u okviru ispita broj 696 (70 - 696)?

U ukupno 7 oblasti, koliko ih sadrži 696 (70 - 696) ispit se proverava poznavanje kandidata u oblasti administracije System Center Configuration Manager and Intune.

Prva među oblastima je usmerena na proveru poznavanja rada sa virtualnim aplikacijama (Deploy and Manage Virtual Applications) i sačinjena je od tri segmenta, a u ispitu je zastupljena sa 10 do 15%. Najpre se od kandidata očekuje da pokaže znanja u vezi sa pripremom konkretne aplikacije, a u različitim okruženjima, te bi trebalo da zna i kako se vrši interakcija među njima, kao i deljenje. Menage Application Virtualization Environments je tema sledećeg segmenta u ovom delu ispitivanja. Tu se pred kandidate stavljaju zahtevi vezani za poznavanje konfigurisanja ekstenzije aplikacija, te konfigurisanje podešavanja u skladu sa Group Policies. Poslednja podoblast u ovom delu podrazumeva pitanja vezana za poznavanje RemoteApp - a. Kandidati ovde odgovaraju na pitanja koja se odnose na njegovo konfigurisanje i podešavanje Desktop Connections. U ovom delu ispitivanja se očekuje da kandidat odgovori na pitanja u vezi sa konfigurisanjem GPOs (Group Policy Objects) za određene pakete, ali i na ona koja podrazumevaju pretplatu za RemoteApp and Desktop Connections Feeds. Trebalo bi i da odgovore na pitanja koja su vezana za pružanje podrške za Android i iOS, te da konfigurišu i primene Azure RemoteApp, odnosno konfigurišu Remote Desktop pristup internetu za RemoteApp Distribution.

Sa ukupno 15 do 20% je zastupljena druga oblast provere, čija tema je vezana za poznavanje rada sa desktop i mobilnim aplikacijama, a čini je ukupbo 6 segmenata. Najpre se od kandidata koji polaže 696 (70 - 696) ispit očekuje da odgovori na pitanja o poznavanju Application Distribution, dok je naredni segment fokusiran na proveru znanja vezanih za realizovanje konkretnih aplikacija i to uz korišćenje Microsoft System center Configuration Manager. Tokom sledeće podoblasti se proverava sve to isto, ali uz primenu Microsoft Intune, a zatim slede zahtevi vezani za proveru poznavanja izrade plana za nadogradnju aplikacija. U završnim delovima ove oblasti ispitivanja svi kandidati treba da odgovore na pitanja koja se odnose na poznavanje procesa monitoringa aplikacija, te uređivanja distribucije konkretnog sadržaja.Poznavanje planiranja i implementacije procesa ažuriranja softvera se ispituje u narednoj oblasti, a nju čine tri skupine zahteva. U ispitu broj 696 (70 - 696) su ova pitanja zastupljena sa 15 do 20 posto. Prvo se pred kandidata iznose zahtevi u vezi sa poznavanjem nezavisnih ažuriranja, odnosno takozvanih Third - Part Updates, gde kandidati treba da pokažu poznavanje procesa planiranja ove vrste ažuriranja, a očekuje se i da znaju na koji način funkcioniše integrisanje System Center Updates Publisher sa Configuration Manager - om. Tokom drugog segmenta se proverava poznavanje razvoja ažuriranja softvera i to uz primenu WSUS - a (Windows Server Update Services). Poznavanje procesa servisiranja Windows - a uz primenu Microsoft Intune, na prvom mestu je predmet proveravanja u poslednjem segmentu ove oblasti.

Takođe sa 15 do 20% je zastupljena i četvrta oblast na 696 (70 - 696) ispitu, a od kandidata se očekuje da pokaže znanja vezana najpre za podešavanje Endpoint Protection. Prva od tri podoblasti sadrži zahteve vezane za izgradnju CI - ja (Configuration Item), a kandidati treba da odgovore na pitanja koja uključuju njihovo kreiranje, ali i uvoz, odnosno podešavanje CI Versioning - a. Tema naredne podoblasti je Create and Monitor a Baseline, dok se u poslednjem segmentu proveravaju znanja iz oblasti konfigurisanja Endpoint Protection.

U istom procentu kao prethodna je zastupljena i naredna oblast proveravanja sa kojom se susreću svi kandidati na 696 (70 - 696) ispitu i čini je tri grupe zhteva. Primarna tema ove oblasti ispitivanja se odnosi na poznavanje postupka uređivanja Configuration Manager Clients - a. Najpre kandidati treba da odgovore na zahteve vezene za poznavanje Client Agent - a, te prvenstveno njegovog uređivanja i razvoja, a u sledećem segmentu se proverava poznavanje procesa upravljanja kolekcijama (Manage Collections). U poslednjoj podoblasti su zahtevi vezani za konfiguraciju i praćenje statusa klijenata, a u smislu da kandidati treba da pokažu da poznaju konfigurisanje podešavanja statusa klijenata, ali i da znaju da konfigurišu Alert Thresholds, odnosno Client Health Auto - remediation.

Manage Inventory using Configuration Manager je predmet provere tokom pretposlednje oblasti na ovom ispitu, a čini je tri segmenta i sa oko 15 do 20 procenata je zastupljena među svim pitanjima na ispitu broj 696 (70 - 696). Od kandidata se u ovom delu ispita očekuje da pokaže da poznaje način uređivanja inventara kako hardvera, tako i softvera. U narednoj podoblasti su zahtevi vezani za uređivanje Software Matering - a, dok se u završnom delu ove oblasti očekuje da kandidati pokažu znanja vezana za kreiranje izveštaja, a u smislu da znaju i da ih izmene kada je to potrebno, te da znaju kako funkcioniše njihov uvoz i izvoz. U ovom segmentu treba da odgovore i na zahteve vezane za instaliranje Asset Intelligence Sync Point - a, ali i na ona pitanja koja se tiču izmene konkretnih kategorija i nivoa u izveštajima, te se očekuje da kandidat ima dovoljno znanja da može da izvrši i analiziranje izveštaja.

Od tri segmenta se sastoji i završna oblast na 696 (70 - 696) ispitu. Pitanja iz te oblasti čine oko 10 do 15 procenata ovog ispita, a osnovna tema se odnosi na proveru znanja u oblasti rada sa mobilnim uređajima. Najpre kandidati odgovaraju na pitanja koja su vezana za poznavanje procesa integrisanja Configuration Manager - a sa Exchange ActiveSync Connector - om. Očekuje se, zatim i da kandidati daju odgovore na pitanja koja se odnose na poznavanje uređivanja, odnosno upravljanja uređajima uz primenu Microsoft Intune. Manage Connection Profiles je tema poslednje grupe pitanja na ovom ispitu, a očekuje se da kandidati pokažu da znaju da u tu svrhu primenjuju Configuration Manger, te da znaju da konfigurišu različite vrste profila (Desktop profiles, Email profiles, Remote Desktop Profiles, Wi - Fi Profiles, Certificate Profiles).

Kako izgleda 696 (70 - 696) ispit?

Svi kandidati koji žele da polažu ispit broj 696 (70 - 696) moraju biti informisani da kompanija Microsoft ni u kom slučaju ne navodi precizne podatke kako o broju ispitnih pitanja, tako i o njihovoj formi.

Ono što se zna je uopšteno i važi za sve ispite, ali naglašavamo da ova kompanija može u svakom trenutku da izmeni navedene podatke, ukoliko to bude iz bilo kog razloga smatrala potrebnim.

Ispit broj 696 (70 - 696) traje ukupno tri sata, odnosno 180 minuta, te kandidat ima na raspolaganju imaš 150 minuta za rešavanje ispitnih zahteva, dok je preostalih 30 minuta namenjeno čitanju zahteva, kao i njihovom razumevanju, budući da se ovaj ispit odvija na engleskom jeziku.

A što se tiče broja pitanja, uopšteno je navedeno da može biti između 40 i 60 ispitnih zahteva. Njihova forma se razlikuje od roka do roka, ali ipak često se pojavljuju ona pitanja koja podrazumevaju da kandidat treba da na osnovu nekoliko navedenih odgovora odabere jedan ili više njih koji su tačni ili da napiše odgovor na postavljeno pitanje koji je uglavnom kraći.

Na ispitu broj 696 (70 - 696) može da se pojavi i takozvana studija slučaja, ali će kandidati na početku ispita da dobiju informaciju da li u tom ispitu postoje i ovakvi zahtevi i koliko njih. Moramo da naglasimo i to da je rešavanje ovih zahteva uračunato u celokupno vreme koje kandidat ima na raspolaganju, pa se iz tog razloga preporučuje da izvrši adekvatnu organizaciju vremena kako bi rešio i sve ispitne zahteve i sve studije slučaja koje se nalaze na ispitu. U principu, studija slučaja predstavlja zadatak koji ima za cilj da se kandidat nađe u situaciji koja je moguća na radnom mestu koje bi trebalo da obavlja kada stekne MCSE sertifikat u ovoj oblasti. A što se tiče principa rešavanja ovakvih zahteva, od kandidata se očekuje da prvo pronađe koji su to ključni podaci koji će mu biti od koristi prilikom rešavanja problema koji je naveden u konkretnoj studiji slučaja, a potom treba i da ih analizira i na kraju reši ispitni zahtev. Kandidati moraju da znaju da nakon što pređu na narednu oblast pitanja više ne mogu da proveravaju odgovor za konkretnu studiju slučaja, pa se savetuje dodatna pažnja i provera.

Bodovanje u okviru ispita broj 696 (70 - 696)

Da bi kandidatima bilo jasnije zbog čega kompanija Majkrosoft ne navodi tačan princip bodovanja u okviru ispita broj 696 (70 - 696), odnosno zbog čega se dešava da kad dobiju štampanu verziju ispitnih rezultat budu zbunjeni. Moramo na prvom mestu da naglasimo da u ovom ispitu postoje pitanja koja se ne boduju, ali isto tako i ona pitanja koja kandidatima donose nekoliko poena. A o pitanjima koja se boduju sa više poena kandidati dobijaju već na ekranu tokom trajanja ispita samog ispita informaciju o tome, ali zato o pitanjima koja se ne boduju neće dobiti nikakvu informaciju, pa iz tog razloga ova kompanija i preporučuje da kandidati svakako reše sve ispitne zahteve. Inače, cilj ovih pitanja koja ne donose poene jeste da se ispita tržište sa ciljem unapređenja kvaliteta ispitivanja.

Već nekoliko minuta nakon što se završi polaganje 696 (70 - 696) ispita, kandidat će na ekranu da dobije informaciju da li ga je položio ili ne, a pet dana nakon polaganja ovlašćeni Majkrosoft test centar Akademije Oxford šalje ispitne rezultate centrali ove kompanije. Isto tako, u propisanom roku šalje i štampane rezultate svim kandidatima, a u slučaju da 14 dana od dana polaganja neko ne dobije ovu vrstu rezultata, trebalo bi da obavesti ovlašćeno lice u test centru u kome je polagao ispit, kako bi taj propust bio u što kraćem roku ispravljen.

Takođe je enophodno da naglasimo i da se rezultati u štampanom obliku daju zapravo u formi grafikona i da iz njih kandidat može da vidi samo koliko je ukupno poena osvojio na celokupnom ispitu, to jest u okviru svake oblasti. A ono što ne može da vidi iz grafikona jeste da li je dao tačan odgovor na neko pitanje ili nije, pa u slučaju je kandidatu to vrlo važno naglašavamo da mora da ovlašćenom licu Microsoft test centru Akademije Oxford iznese i ovaj zahtev, kako bi mu bili dostavljeni i tako odštampani rezultati.

Bitno je i da kandidati znaju da na ispitu broj 696 (70 - 696) ne postoji takozvano negativno ocenjivanje, to jest da kandidati koji ne budu dali tačan odgovor na bilo koje pitanje neće snositi posledice, a u smislu da im ni u kom slučaju zato neće biti umanjen broj poena koje osvoje na celokupnom ispitu. Obično, princip bodovanja podrazumeva da jedan tačan odgovor nosi jedan poen, ali to ne mora biti nužno tako, jer kao što smo naglasili kompanija Majkrosoft teži neprekidno da unapređuje sistem ispitivanja i procenjivanja, pa se može dogoditi da princip bodovanja bude izmenjen. A to isto se odnosi i na ukupan broj poena, jer se navodi da je najčešće potrebno 700 poena, odnosno preko 70 procenata tačno urađenih ispitnih zahteva da bi kandidat položio ovaj ispit, ali i ovde uvek postoji mogućnost izmene.

Dodatne informacije o 696 (70 - 696) ispitu

Na dan kada je zakazano polaganje ispita broj 696 (70 - 696), kandidat ima obavezu da bude u prostorijama ovlašćenog test centra najmanje 30 minuta pre zakazanog termina, kako bi prošao kroz proces identifikacije. Tom prilikom se zahteva da klijent ima i važeći lični dokument u kome se nalazi i fotografija, a što podrazumeva da može da koristi kako ličnu kartu, tako i vozačku dozvolu, ali i pasoš. Ukoliko kandidat poseduje čipovan biometrijski lični dokument, dužan je da zarad identifikacije dostavi i očitan lični dokument. Svaki onaj kandidat koji ne bude ispoštovao ovo pravilo, odnosno koji ne bude mogao da prođe kroz proces identifikacije zato što ne poseduje ili zato što njegov lični dokument nije validan, neće moći da polaže ispit broj 696 (70 - 696).

Svi kandidati će neposredno pre početka polaganja da, od strane ovlašćenog lica u test centru budu upoznati sa pravilima koja treba da poštuju. A oni kandidati koji se budu oglušili o ta pravila i pokušali da izvrše bilo kakav vid zloupotrebe, odnosno varanja na ovom ispitu će od strane ovlašćenog lica u test centru biti istog trenutka udaljeni sa polaganja. Kada bude bio završen ispit broj 696 (70 - 696), ovlašćeno lice je dužno da centralu kompanije Majkrosoft obavesti pisanim putem o tom incidentu koja dalje odlučuje o kažnjavanju konkretnog kandidata. Moramo da naglasimo da ova kompanija ima pravo ukoliko smatra potrebnim da tom kandidatu poništi sertifikat, ako ga već poseduje, odnosno da izvrši njegov opoziv kada smatra da je ispit položio na neprimeren način. A to sve se odnosi na one kandidate koji već poseduju neki sertifikat ove kompanije, a takođe jedna od čestih kazni podrazumeva da kandidatu bude zabranjeno polaganje ovog ispita u određenom vremenskom roku. Uz to, vrlo često se događa i da tom kandidatu bude uopšteno zabranjeno polaganje bilo kog ispita koji organizuje kompanija Microsoft i to doživotno.

Oni kandidati koji prvi put polažu ispit broj 696 (70 - 696) i ne polože ga, mogu već u narednom ispitnom roku, uz uslov da je proteklo najmanje 24 časa od prethodnog polaganja, da se prijave da ga ponovo polažu. A sa druge strane, svi oni kandidati koji ni iz drugog puta ne budu položili ovaj ispit će morati da sačekaju najmanje 14 dana da bi mogli da se opet prijave za njegovo polaganje. Svaki sledeći put kada se budu prijavljivali za polaganje ovog ispita, oni će morati da sačekaju minimalno 7 dana od termina poslednjeg polaganja, a kompanija Majkrosoft navodi da nijedan kandidat nema pravo da polaže ovaj ispit više od pet puta godišnje. Međutim, ukoliko kandidat iz bilo kog razloga ima potrebu da ovaj ispit polaže i više od pet puta za godinu dana, on je obavezan da iznese pisani zahtev ovlašćenom test centru Akademije Oxford o tome. Zatim se taj zahtev upućuje centrali ove kompanije, koja ga uzima u razmatranje i odlučuje da li će tom kandidatu eventualno biti omogućeno polaganje i više od pet puta za 12 meseci. Svi oni kandidati koji ne mogu da polože ovaj ispit čak ni iz petog, puta moraju da sačekaju najmanje 12 meseci da prođe da bi mogli da se prijave za njegovo ponovno polaganje.

Sticanjem MCSE sertifikata u ovoj oblasti kandidati se obavezuju da izvrše resertifikaciju koja se u ovom slučaju vrši na svake tri godine. U ovom trenutku resertifikacija podrazumeva da kandidat treba da položi jedan ispit koji traje ukupno 170 minuta, a od čega je 30 minuta namenjeno za čitanje, odnosno razumevanje ispitnih pitanja, te preostalih 140 minuta kandidati imaju za rad. Fokus ispitivanja za resertifikaciju se odnosi na sve promene koje su se dogodile od trenutka kada je kandidat položio ispit broj 696 (70 - 696) do trenutka kada se vrši resertifikacija, kako bi se utvrdilo da li je sa njima upoznat. Oni kandidati koji ne budu ispoštovali ovaj zahtev, odnosno ne izvrše resertifikaciju u navedenom roku i na propisan način, neće imati više validan sertifikat, budući da će on tada nositi oznaku “neaktivan”.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Expert sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje