MCSE sertifikat, PRIVATE CLOUD, ISPIT broj 247 (70 - 247)

Sticanje MCSE sertifikata (Microsft Certified Solutions Expert) u oblasti Private Cloud pred kandidate stavlja zahtev da polože ukupno dva ispita. A drugi od njih je označen brojem 247 (70 - 247) i da bi zainteresovanima bilo omogućeno njegovo polaganje neohodno je na prvom mestu da imaju znanje engleskog jezika i to na višem nivou, kako bi mogli da shvate na pravi način sve ispitne zahteve.

Drugi uslov koji je svaki kandidat dužan da ispuni, ako želi da polaže ovaj ispit podrazumeva da je već postao vlasnik MCSA sertifikata (Microsft Certified Solutions Associate) i to u okviru oblasti rada sa Windows serverom 2012.

Uz sve pomenuto, pretpostavlja se da kandidati koji polažu ovaj ispit imaju dovoljno iskustva u radu sa Microsft System center 2012, odnosno da poznaju rad sa SQL serverom i Windows PowerShell - om. Takođe je poželjno i da su imali prilike da rade na uspostavljanju bezbednosti, odnosno da imaju iskustva u oblasti umrežavanja u preduzeću, te da znaju i na koji način se vrši pravilno otklanjanje grešaka u okviru klauda, ali i da znaju kako treba, u skladu sa važećim praviilima izvršiti konfigurisanje različitih aplikacija.


TESTOVI


Koje se sve oblasti proveravaju u okviru ispita 247 (70 - 247)?

Prilikom polaganja 247 (70 - 247) ispita kandidati treba da odgovore na zahteve koji su podeljeni na pet oblasti, a svaka od njih je sačinjena od po nekoliko segmenata.

Design and Deploy System Center je predmet provere tokom prve oblasti, a čini je ukupno 3 grupe zahteva i u celokupnom ispitu je zastupljena sa 15 do 20 procenata. Prvo kandidat treba da pokaže da je upoznat sa dizajniranjem Scalable System Center Architecture, kao i da zna na koji način se u tim situacijama vrši planiranje kapaciteta, odnosno kako se postiže visoka dostupnost, ali i kontinuitet poslovanja. Trebalo bi i da pokaže znanja u oblasti Disaster Recovery, odnosno da zna na koji način se omogućuje pristup konkretnom centru za podatke. Isto tako, u ovom segmentu su i zahtevi koji su usmereni na identifikaciju traženih i odgovarajućih System Center komponenti i to namenjenih za implementaciju u Private Cloud - u. Drugi segment je usmeren na proveru znanja kandidata vezani za proces instaliranja System center Infrastructure, a potom sledi segment usmeren na poznavanje opcija nadogradnje instaliranih komponenti (Side - by - side migration, In - place upgrade).

Oko 20 do 25% svih zahteva na 247 (70 - 247) ispitu se nalazi u drugoj oblasti provere čija osnovna tema je takođe System center, ali u ovom slučaju se proveravaju znanja koja se odnose na njegovo konfigurisanje. Samo je dva segmenta u ovom delu ispita i odnose se najpre na poznavanje konfigurisanja njegovih komponenti i kontrolnih tabli, odnosno portala. Tu se pred kandiate stavljaju zahtevi koji se odnose na konfigurisanje DPM - a (Data Protection Manager) Storage Pools - a, kao i DPM Site - to - site Replication. Treba da odgovore i na zahteve koji se odnose na konfigurisanje System Center Management Groups and Agents, kao i da pokažu poznavanje PKI (Public Key Infratsructure) za njega. Takođe bi trebalo i da znaju kako se konfiguriše Service Manager baza podataka, ali i Operations Manager Gateway. Zatim su tu zahtevi usmereni na konfigurisanje App Controller portala, kao i Service Manager Self - service portala. Očekuje se i da znaju kako se formira kontrolna tabla, uključujući i Application Monitoring Dashboards.Tema oblasti koja je najzastupljenija tokom 247 (70 - 247) ispita i to sa čak 25 do 30% zahteva je Configure the Fabric i čini je ukupno 4 podoblasti, to jest segmenata. Prvo se od kandidata očekuje da poznaju način konfigurisanja Storage Fabric - a, ali i da su isto tako upoznati sa konfigurisanjem Network Fabric -a. Treći segment ove oblasti je usmeren na proveru znanja vezanih za postupak konfigurisanja i upravljanja serverima i opcijama njihovog ažuriranja. A to, na prvom mestu znači da kandidati znaju kako se vrši integracija WSUS a (Windows Server Update Services) u VMM Fabric (Virtual Machine Manager). U poslednjem segmentu u okviru ove oblasti su zahtevi usmereni na poznavanje konfigurisanja klauda i virtualizacije hostova (Configure Clouds and Virtualization Hosts).

Obe završne oblasti provere na 247 (70 - 247) ispitu su zastupljene sa 15 do 20% među svim pitanjima. Četvrta oblast je usmerena na proveru znanja kandidata u oblasti konfigurisanja System Center Integration i čini je dve podoblasti. Prva među njima pred kandidate stavlja zahteve koji su vezani za konfigurisanje Private Cloud Integration, a druga je usmerena na proveru poznavanja kofiguracije kako privatnih, tako i javnih klauda. Najpre se pod tim podrazumeva da kandidati treba da daju odgovore koji se tiču poznavanja Orchestrator Integration Packs - a, ali i Operations and Service Manager Connectors - a. Takođe bi kandidati trebalo da poznaju i pravilno konfigurisanje IPAM - a (IP Address Management), odnosno AppController - a. U drugoj podoblasti su pitanja koja od kandidata zahtevaju na prvom mestu poznavanje SPF - a (Service Provider Framework) i procesa njegovog konfigurisanja, a u skladu sa zahtevima koji su navedeni na 247 (70 - 247) ispitu. Ovde se očekuje i da kandidat može da izvrši pravilnu konfiguraciju Microsft Azure Pack - a za Windows Server koji je predmet ispitivanja.

Od 4 podoblasti se sastoji poslednji deo provere na ovom ispitu, a njegova tema je vezana za konfigurisanje i pravilno primenjivanje VMs - a (Virtual Machines) i usluga. Osim što se očekuje da kandidat pokaže poznavanje konfigurisanja profila (Guest Operating System Profiles, SQL Server Profiles, Capability amd Application Profiles, Physical Computer Profiles itd), on treba i da u drugom segmentu provere pokaže da je upoznat sa kreiranjem i konfigurisanjem server App - V paketa. A u narednom delu provere su zahtevi koji se tiču rada sa uslugama, te njihovog konfigurisanja i pravilne primene. Između ostalog, kandidati treba da pokažu da poznaju rad sa šablonima, te da znaju da izvrše njihov uvoz ili izvoz (Import and Export Templates), kao i da su upoznati sa načinom konfigurisanja VM šablona. Poslednji segment provere i u ovoj oblasti i na celokupnom ispitu broj 247 (70 - 247) je usmeren na poznavanje opcija ažuriranja konkretnog servera.

Kako izgleda 247 (70 - 247) ispit?

Najčešće se pred kandidate koji polažu ispit broj 247 (70 - 247) stavlja između 40 i 60 ispitnih zahteva. Međutim, kao i za njihovu formu, tako i za njihov tačan broj, kompanija Microsoft navodi da uvek ima pravo da ih izmeni i to u bilo kom ispitnom roku u kom smatra to potrebnim.

Forma ispitnih zahteva takođe nigde nije jasno navedena, iako se javljaju često ona pitanja koja podrazumevaju da kandidat ima obavezu ili da pruži tačan odgovor, to jest da ga zapiše u polje koje je za to predviđeno ili da označi tačan odgovor, a u zavisnosti od tipa pitanja može biti jedan ili više njih.

Isto tako u 247 (70 - 247) ispitu mogu da se jave i specifični zahtevi koji su poznati kao studije slučaja, a na početku polaganja će kandidati biti informisani o tome koliko je studija slučaja prisutno u tom ispitu. Osnovni cilj koji imaju ovakvi ispitni zahtevi jeste da se kandidat stavi u situaciju u kojoj bi mogao realno da se nađe na radnom mestu koje bude obavljao ukoliko stekne MCSE sertifikat u ovoj oblasti. U tom slučaju je njegov zadatak da najpre identifikuje sve najvažnije podatke koji su potrebni da bi se konkretna studija slučaja rešila, a zatim i da pristupi njihovoj adekvatnoj analizi i na kraju da reši taj zahtev. Kandidati moraju da znaju da imaju mogućnost da provere, odnosno izmene odgovor koji su dali za konkretnu studiju slučaja samo dok ne budu prešli na sledeću oblast koja je predmet ispitivanja.

Trajanje ispita broj 247 (70 - 247) je tri sata od čega je pola sata dozvoljeno kandidatima kako za čitanje, tako i za razumevanje ispitnih pitanja, a preostalo vreme im je na raspolaganju za njihovo rešavanje. Uzevši u obzir da je i rešavanje studije slučaja uračunato u ovo vreme, preporučuje se da se što bolje organizuju kako bi rešili i ispitna pitanja i sve studije slučaja koje su prisutne na ovom ispitu.

Bodovanje u okviru ispita broj 247 (70 - 247)

Iako kompanija Microsoft nije dorečena što se tiče principa bodovanja za ispit broj 247 (70 - 247), ono što se sigurno zna jeste da nije prisutno negativno ocenjivanje, to jest da kandidati koji ne budu dali tačan odgovor na bilo pitanje neće imati umanjenje ukupnog broja osvojenih poena.

Takođe, često se navodi da je potrebno da kandidat ima preko 700 poena, što znači da treba da sa uspehom uradi preko 70 procenata ispitnih zahteva, ali ova kompanija ima pravo u svakom ispitnom roku da ovaj procenat povećanja i smanji i to u skladu sa adekvatnom procenom.

Najčešće jedan tačan odgovor kandidatu donosi jedan poen, ali to ne mora da znači da je obavezno, jer ima i pitanja koja mu donose nekoliko poena, kao i pitanja koja se ne boduju. Baš iz tog razloga se svim kandidatima koji polažu ispit broj 247 (70 - 247) preporučuje da reše sve ispitne zahteve koji budu prisutni. Inače, o onim pitanjima koja se boduju sa više poena će dobiti informaciju na ekranu tokom trajanja ispita. Sa druge strane, o svim onim pitanjima koja kandidatima ne donose nijedan poen, već su tu samo da bi se izvršila adekvatna procena sa ciljem poboljšanja kvaliteta ispitivanja, kandidati neće dobiti nikakvu informaciju.

Par minuta nakon što kandidat završi polaganje na ekranu će se pojaviti informacija o tome da li je isti broj 247 (70 - 247) položio ili ne, a nakon toga će, u za to propisanom roku da dobije i odštampane rezultate. Uz to, ovlašćeni test centar je u obavezi da kompaniji Majkrosoft u roku od 5 dana od termina polaganja isporuči rezultate, ali isto tako i da kandidatima omogući da dobiju štampane rezultati u tačno određenom roku.

Ukoliko se bude dogodilo da u roku od 14 dana od dana kada je polagao ispit kandidat ne dobije odštampane rezultate polaganja, preporučuje se da kontaktira poslovnicu Akademije Oxford u kojoj je ovaj ispit polagao, kako bi se ovaj propust u najkraćem mogućem roku ispravio.

U odštampanim rezultatima se često događa da kandidati ne budu zadovoljni prikazom, budući da iz njih ne mogu da vide da li su na neko pitanje pružili tačan odgovor, odnosno kakav je njihov učinak po pitanjima, već se prikazuju rezultati i to brojčani, kako zbirno po oblastima, tako isto i na celokupnom ispitu. Iz tog razloga svaki kandidat koji želi da bude siguran da li je na neko pitanje dao tačan odgovor ili ne bi trebalo da se direktno obrati ovlašćenom licu u test centru u kome je i polagao 247 (70 - 247) ispit i da zahteva da mu se dostave i tako prikazani rezultati, jer će na taj način biti siguran da li je određenu oblast savladao ili je potrebno još da je izučava.

Dodatne informacije o ispitu broj 247 (70 - 247)

Svaki kandidat koji prvi put polaže ispit broj 247 (70 - 247) i ne uspe da ga položi, po isteku 24 sata od polaganja ima pravo da izvrši ponovo prijavu za njegovo polaganje. A ako ni iz drugog puta ne bude položio ovaj ispit, taj kandidat će morati da sačeka minimalno dve nedelje od poslednjeg polaganja, kako bi mi bilo omogućeno da se ponovo prijavi. Inače, za svaki sledeći put ukoliko ne položi je dužan da sačeka najmanje sedam dana od poslednjeg termina kada je ovaj ispit polagao.

Budući da kompanija Microsoft navodi da svaki kandidat može najviše pet puta u toku jedne godine da polaže ovaj ispit, to znači da ako ni iz petog puta da ne bude položio, on će morati da sačeka da prođe najmanje godinu dana kako bi mogao ponovo da se prijavi. Oni kandidati koji žele da i više od pet puta polažu ovaj ispit u toku jedne godine su u obavezi da iznesu pisani zahtev o tome ovlašćenom test centrutome, a on se dalje isporučuje centrali kompanije Majkrosoft koja donosi odluku da li će njemu biti omogućeno da polaže pomenuti ispit i više od pet puta za godinu dana ili ne.

Svi oni kandidati koji spadaju u redu osoba sa bilo kakvom vrstom invaliditeta mogu da polažu ispit broj 247 (70 - 247) u svakoj poslovnici Akademije Oxford. Najvažnije da prilikom prijavljivanja dostave i svu potrebnu dokumentaciju kako bi im bilo omogućeno nesmetano polaganje u skladu sa njihovim potrebama.

Na dan kada je zakazano polaganje ovog ispita, kandidat je dužan da bude prisutan u poslovnici Microsft test centra najmanje 30 minuta pre zakazanog termina, kao i da uz sebe ima i validan lični dokument koji poseduje fotografiju. Pod tim se misli najpre na ličnu kartu, ali i na vozačku dozvolu i pasoš, uz uslov da im nije istekao rok važnosti. U slučaju da je u pitanju čipovan biometrijski lični dokument, kandidat je dužan da prilikom procesa identifikacije ovlašćenom licu test centra pokaže i očitan lični dokument. Ako kandidat ne ispoštuje ove navode neće biti u mogućnosti najpre da prođe kroz proces identifikacije, što znači da mu neće biti omogućeno ni da polaže ispit broj 247 (70 - 247) u tom roku.

Bilo koju žalbu da kandidat ima na tok samog ispita, on mora da sačeka da se polaganje završi i da u skladu sa pravilima o tome obavesti ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici Akademije Oxford.

Pre nego što počne polaganje ispita broj 247 (70 - 247) ovlašćeno lice će sve kandidate da upozna sa pravilima kojih moraju da se pridržavaju. Ako neki kandidat ne ispoštuje ta pravila, odnosno ako pokuša da izvrši bilo koju vrstu zloupotrebe ili da vara prilikom polaganja, ovlašćeno lice će ga istog trenutka udaljiti sa polaganja. A kada bude bilo završeno polaganje ovog ispita biće poslat i pisani izveštaj o tom incidentu kompaniji Microsoft direktno, koja dalje treba da odluči o vrsti kazna za tog kandidata. Kao zvanično ovlašćeni test centar ove kompanije Akademija Oxford je u obavezi da naglasi da kazna podrazumeva vrlo često zabranu polaganja ispita broj 247 (70 - 247) na određeno vreme, ali isto tako i zabranu polaganja ma kog ispita koji organizuje kompanija Majkrosoft. Takođe moramo da naglasimo i da ova kompanija ima pravo da povuče sertifikate koje je taj kandidat već stekao, ukoliko smatra da je i tom prilikom pristupio prevari, ali isto tako i da zahteva da se ponovo izvrši polaganje svih ispita koje je kandidat već imao prilike da polaže pre ovoga, kada je stekao taj sertifikat.

Svaki kandidat koji bude stekao MCSE sertifikat u oblasti Private Cloud je u obavezi da tri godine nakon toga pristupi i procesu resertifikacije. Za sada, ovaj proces podrazumeva polaganje samo jednog ispita, a u okviru njega se nalaze zahtevi koji su vezani za poznavanje svih novina u oblasti koja je predmet ispitivanja i koje su se pojavile od trenutka kada je kandidat stekao pomenuti sertifikat. U ovom trenutku, taj ispit traje 170 minuta, od čega kandidati imaju 30 minuta na raspolaganju za čitanje ispitnih zahteva, kao i za njihovo razumevanje, a preostalih 140 minuta je namenjeno za njihovo rešavanje. Svaki kandidat koji ne bude izvršio resertifiksaciju prema pravilima će snositi posledice, budući da će njegov sertifikat biti smatran neaktivnim, pa samim tim neće moći da bude smatran važećim.

Spisak gradova - Microsft Certified Solutions Expert sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje