MCSE sertifikat, Communication, ISPIT broj 334 (70 - 334)

Drugi po redu ispit u okviru oblasti Communication koji kandidat treba da položi ukoliko želi da stekne MCSE sertifikat (Microsoft Certified Solutions Expert) je označen brojem 334 (70 - 334).

Pretpostavlja se i da su kandidati koji su zainteresovani za njegovo polaganje, imali prilike da u okviru zvanično ovlašćenog Microsoft test centra Akademije Oxford imali priliku da pohađaju specijalizovanu obuku i kurs broj 334 (20334 B), tako da su se adekvatno pripremili za njegovo polaganje.

Pored toga, od kandidata koji želi da stekne navedeni sertifikat u konkretnoj oblasti, odnosno da polaže ispit broj 334 (70 - 334) se zahteva i da poznaje engleski jezik na višem nivou. Ovaj zahtev je, sasvim jasno naveden zato što su ispitna pitanja izneta upravo na engleskom jeziku. A postoji još jedan uslov koji se očekuje da kandidat ispuni pre nego što se prijavi za polaganje ovog ispita. On podrazumeva posedovanje MCSA sertifikata (Microsoft Certified Solutions Associate) i to u segmentu koji je vezan za poznavanje rada na Microsoft Office 365.

Svi kandidati koji su zainteresovani za polaganje ispita broj 334 (70 - 334), osim neophodnih uslova koje moraju da ispune bi trebalo i da imaju dovoljno iskustva u oblasti takozvane objedinjene komunikacije, odnosno Unified Communications. Očekuje se da kandidat ima dovoljno iskustva da može na pravi način da sve poslovne zahteve uvrsti u adekvatnu arhitekturu konkretnog servera, te da je generalno upoznat sa radom u Skype for Business, odnosno da zna da primenjuje različite Microsoft alate kako bi vršio praćenje i rešavanje problema u okviru ovog servera. Uz sve navedeno, trebalo bi da kandidati znaju na koji način funkcioniše integracija Skype for Business sa Microsoft Exchange serverom, odnosno sa Office 365.


TESTOVI


Koje se sve oblasti proveravaju u okviru ispita broj 334 (70 - 334)?

Od svega tri oblasti se sastoji ispit broj 334 (70 - 334), a svaka od njih je mahom zastupljena od 30 do 40 procenata u celokupnom ispitu.

Osnovna tema ispitivanja u ovom slučaju se odnosi na Core Solutions of Microsoft Skype for Business 2015 . Provera poznavanja projektovanja, odnosno planiranja Skype for Business servera je tema prve oblasti, a u njoj ima ukupno 8 segmenata. Pred kandidata se najpre stavljaju zahtevi koji su vezani za planiranje Skype for Business Site Topology, a potom kandidati treba da odgovore na zahteve koji su vezani za planiranje Support Infrastructure za konkretan servers. Nakon toga sledi segment u kome se nalaze pitanja vezana za konkretne planove za ove servere, a zatim kandidati odgovaraju na zahteve koji se odnose na poznavanje opcija HA (High Availability), odnosno DR (Disaster Recovery) rešenja i njihovo dizajniranje za server koji je predmet ispitivanja. Zahtevi vezani za dizajniranje konferencijskih poziva u ovom serveru su tema sledeće podoblasti, gde se očekuje da kandidat izvrši sva neophodna podešavanja kako bi moglo da se vrši pristupanje brojevima u različitim regionima. A očekuje se u ovom delu i da pokaže poznavanje rada sa OOS - om (Office Online Server), odnosno da poznaje Skype Meeting Broadcasts, kao i VIS (Video Interoperability Server). Projektovanje daljinskog pristupa, odnosno External Access - a za ovaj server, a uz primenu Edge Services je tema narednog segmenta ispitivanja u okviru 334 (70 - 334) ispita. U završnim segmentima ove oblasti kandidati odgovaraju na pitanja vezana za Plan for Skype for business Clients and User Experience, odnosno Plan Migration and Upgrade from Previous Versions.

Od ukupno osam podoblasti se sastoji i naredni deo ispitivanja, a njegova osnovna tema je usmerena na primenu, odnosno podešavanja konkretnog servera, gde se očekuje da kandidati izvrše sva neophodna podešavanja, kako u oblasti daljinskog pristupa i korisničkih naloga, tako i konferencijskih poziva, odnosno očekuje se da znaju i da izvrše sva potrebna podešavanja za monitoring, kao i za opcije arhiviranja. Trebalo bi i da znaju da konfigurišu i primene Persisten Chat Servers.Isto tako od ukupno osam delova je sačinjena i poslednja oblast provere na ispitu broj 334 (70 - 334), a ona se odnosi na poznavanje opcija upravljanja ovim serverom, ali i na rešavanje svih potencijalnih problema. Njena tema glasi Manage and Troubleshoot Skype for Business. Prvi segment obuhvata zahteve koji su vezani za Conferencing and Application Sharing, te se očekuje da kandidat zna na koji način se njima upravlja, odnosno kako mogu da budu rešeni svi problemi koji eventualno mogu da iskrsnu. Posle toga sledi segment vezan za Manage and Troubleshoot Sign - in, Presence and Client configuration. Kandidat zatim treba da odgovari na pitanja koja su vezana za osnovnu temu ove obuke, ali u oblasti daljinskog pristupa, odnosno Address book - a, kao i u oblasti High Availability and Resiliency. A u završnim segmentima ove oblasti i samog ispita broj 334 (70 - 334) se nalaze zadaci vezani za identifikovanje problema i to uz primenu različitih alata, a posle toga kandidat treba da reši zahteve koji su vezani za osnovnu temu ove oblasti provere, odnosno Manage and Troubleshoot, ali u okviru Topology and Dependent Infrastructure, te Persistent Chat Servers.

Kako izgleda ispit broj 334 (70 - 334)?

Na ispitu broj 334 (70 - 334) može da bude prisutno od 40 do 60 ispitnih zahteva, ali kandidati moraju da imaju na umu da kompanija Majkrosoft ima pravo da u svakom ispitnom roku ovaj broj uveća ili umanji. Takođe, ni za formu pitanja koja će biti prisutna na ovom ispitu kandidati neće dobiti baš mnogo informacija od ove kompanije, ali se zna da su prisutna ona pitanja koja važe za klasična i to skoro u svakom ispitnom roku. A to podrazumeva da kandidat treba od nekoliko navedenih odgovora da odabere onaj jedan koji je tačan, a u nekim ispitnim pitanjima može biti prisutna i opcija označavanja nekoliko tačnih odgovora, a prisutna su i ona pitanja u kojima kandidati treba da odgovore koje smaraju tačnim upišu samostalno u polje koje je za to predviđeno. Ali sve navedene informacije treba uzeti sa dozom rezerve, jer ova kompanija ima pravo ne samo da promeni broj pitanja, već i njihovu formu.

Isto tako, na ispitu broj 334 (70 - 334) se mogu javiti i specijalni zahtevi koji su poznati kao studije slučaja. A osnovni cilj ovakvih zahteva o kojima će kandidati na početku ispita biti obavešteni, ukoliko su prisutni tom prilikom, podrazumeva da se kandidat stavi u radno okruženje, to jest u konkretnu situaciju u kojoj može da se nađe kada bude obavljao posao koji mu sticanje MCSE sertifikata u oblasti Communication omogućava. Prilikom rešavanja studija slučaja kandidat treba prvo da posveti pažnju čitanju konkretnog zadatka, a onda i da izdvoji relevantne informacije koje će mu biti od koristi prilikom njihovog rešavanja. Posle svega toga on pristupa njihovoj analizi, a na osnovu stečenih znanja i na kraju navodi rešenje konkretne studije slučaja. Neophodno je da svaki kandidat dobro proveri odgovor koji je pružio pre nego što pređe na narednu grupu pitanja, uzevši u obzir da posle toga neće moći da se vrati i eventualno izvrši ispravke.

Ukupno je tri sata određeno za trajanje ispita broj 334 (70 - 334), ali je 30 minuta rezervisano za čitanje ispitnih zahteva, to jest njihovo razumevanj budući da oni nisu navedeni na maternjem jeziku kandidata, te potrebno vreme za njihovo čitanje i razumevanje. Sasvim jasno, preostalih 150 minuta kandidat ima za rešavanje kako pitanja, tako i studija slučaja, ukoliko su prisutne. Baš iz tog razloga se i preporučuje da izvrši adekvatnu organizaciju vremena koje mu je na raspolaganju, kako bi odgovorio na sve studije slučaja i na sva pitanja u ovom ispitu.

Bodovanje u okviru ispita broj 334 (70 - 334)

Vrlo malo informacija ima i o principu bodovanja na ispitu broj 334 (70 - 334), budući da kompanija Microsoft uvek zadržava pravo da navedeni principe izmeni, kako bi na taj način maksimalno unapredili postupak sertifikacije.

Ono što se sa sigurnošću može reći jeste da na ispitu broj 334 (70 - 334) ne postoji takozvano negativno ocenjivanje, a što znači da netačno rešeni ispitni zahtevi neće umanjiti ukupan broj poena koje taj kandidat bude osvojio na ovom ispitu.

Uglavnom, bodovanje na ovom ispitu podrazumeva da tačan odgovor na neko pitanje kandidatu donosi jedan poen, ali ovo ne mora biti pravilo, odnosno u svakom trenutku može da bude izmenjeno. A na ovom ispitu su, između ostalog prisutna i pitanja koja kandidatima donose nekoliko poena, te će o njima njima svaki kandidat biti obavešten tokom samog ispita, uzevši u obzir da će se neposredno pre takvog pitanja pojaviti iskačući prozor na ekranu, u kome će kandidat moći da pročita informaciju koliko poena može da mu donese tačan odgovor na to pitanje. Uz ovaj tip pitanja, postoje i ona koje imaju za cilj ispitivanje tržišta kako bi se poboljšao način sertifikovanja, ali se ona ne boduju i kandidati neće dobiti nikakav podatak o ovoj vrsti pitanja. A kompanija Majkrosoft upravo iz tog razloga i preporučuje da kandidat odgovori na apsolutno svaki zahtev koji se pojavi u ispitu broj 334 (70 - 334).

Kada kandidat bude odgovorio na poslednje pitanje na ovom ispitu, potrebno je da sačeka nekoliko trenutaka i na ekranu će se pojaviti podatak da li ga je položio ili ne. Nakon završetka polaganja, a u roku od 5 dana, zvanično ovlašćeni test centar kompanije Microsoft, Akademija Oxford ima obavezu da centrali ove kompanije isporuči i rezultate polaganja, ali i da u tačno određenom roku kandidatima dostavi štampane rezultate. Zato se navodi da kandidati koji u roku od dve sedmice od dana kada su polagali ispit broj 334 (70 - 334) ne dobiju štampanu verziju ispitnih rezultata, treba da obaveste ovlašćeno lice test centra u kome su ispit polagali o tome, da bi bilo ispravljeno u što kraćem roku.

Naglašavamo i to da će rezultati polaganja koje kandidat dobija naknadno biti prikazani u obliku grafikona, kao i da će na njima biti naveden ukupan broj poena koje je kandidat osvojio, odnosno broj poena po određenim oblastima provera. A kako iz tako prikazanih rezultata kandidati neće moći da vide da li su na neko pitanje odgovorili tačno ili ne, to se i preporučuje da ako imaju želju da vide i ovaj podatak, svakako obaveste ovlašćena lica u konkretnom test centru o tome, jer će im biti omogućeno da dobiju ispitne rezultate koji su prikazani na nešto drugačiji i iz kojih će moći da dobiju sve zahtevane informacije.

Mada to nije potpuno validan podatak, uzevši u obzir da može da se promeni u svakom ispitnom roku, vrlo često se navodi da kandidat koji je ukupno osvojio preko 700 poena na ispitu broj 334 (70 - 334), to jest koji je uradio tačno preko 70 procenata ispitnih pitanja, može da smatra da je ovaj ispit i položio.

Dodatne informacije o ispitu broj 334 (70 - 334)

Kandidat koji posle prvog puta ne bude položio ispit broj 334 (70 - 334) ima pravo da ga ponovo polaže već u sledećem ispitnom roku, ali je neophodno da od termina poslednjeg polaganja protekne minimalno 24 časa. Onaj kandidat koji ni drugi put ne položi ovaj ispit, moraće da sačeka dve sedmice da bi mu bilo dopušteno da se ponovo prijavi za njegovo polaganje. A svaki sledeći put, kandidat koji ne položi ovaj ispit mora da sačeka da prođe najmanje sedam dana da bi se prijavio ponovo za njegovo polaganje. Ako ni posle petog puta ne bude položio 334 (70 - 334) ispit, on mora da sačeka 12 meseci minimalno pre nego što pokuša ponovo da se prijavi za polaganje. Međutim, kako postoje i kandidati koji ne polože ovaj ispit posle petog puta, a što je ograničenje od kompanije microsoft na godišnjem nivou, pa žele da ga polažu i više od pet puta za jednu godinu, njima je dopušteno da pošalju pisani zahtev ovlašćenom test centru. Nakon toga se taj zahtev dostavlja centrali kompanije Majkrosoft, koja će da odluči da li će tom kandidatu da bude dozvoljeno polaganje više od pet puta godišnje.

Osobe sa invaliditetom koje su zainteresovane za polaganje ispita broj 334 (70 - 334) su dužne da prilikom prijave dostave i validnu medicinsku dokumentaciju, a kako bi im bilo omogućeno nesmetano polaganje ovog ispita.

Kandidat koji se prijavio za polaganje ovog ispita je u obavezi da na dan polaganja bude prisutan u poslovnici Akademije Oxford minimalno pola sata pre zakazanog termina, kao i da tom prilikom ponese važeći lični dokument koji sadrži i fotografiju. A u slučaju da kandidat ima biometrijski lični dokument koji poseduje čip, on moram prilikom identifikacije da priloži očitan lični dokument. Naglašavamo da identifikacija može da bude izvršena uz pomoć lične karte, ali i vozačke dozvole, odnosno pasoša uz uslov da tom ličnom dokumentu nije istekao rok važnosti. Oni kandidati koji ne budu ispoštovali navedene zahteve, odnosno koji zakasne ili ne donesu validan lični dokument najpre neće moći da proću kroz proces identifikacije u skladu sa pravilima, a što ima za posledicu nepolaganje ispita broj 334 (70 - 334) u tom roku.

Pre nego što počne polaganje, ovlašćeno lice test centra će sve prisutne kandidate da informiše o pravilima za koja se očekuje da ih oni u potpunosti poštuju. Svaki kandidat koji ne bude ispoštovao navedena pravila, te pokuša da vara na polaganju ili izvrši bilo koju drugu vrstu zloupotrebe, će morati da snosi posledice, budući da će prvo biti udaljen sa polaganja. Zatim ovlašćeno lice test centra šalje izveštaj o tom događaju kompaniji Microsoft, gde se dalje odlučuje o vrsti kazne. Morate imati na umu da je ova kompanija naročito poznata po vrlo strogom kažnjavanju ovih kandidata, pa osim zabrane polaganja ispita broj 334 (70 - 334) u određenom vremenskom roku, može da im bude izrečena i doživotna zabrana polaganja ma kog ispita koji organizuje Microsoft kompanija. Isto tako, tom kandidatu mogu biti poništeni apsolutno svi sertifikati koje je eventualno već imao prilike da stekne u okviru ove kompanije, ali uz to Microsoft ima pravo ne samo od ovog, već i od mnogih drugih kandidata da zahteva da ponovo polaže ispit broj 334 (70 - 334), a ukoliko smatra da je došlo do nekih neregularnosti.

Ako bilo koji kandidat ima da uputi neku žalbu u vezi sa polaganjem ovog ispita, dozvoljeno mu je da to učini, ali tek pošto se polaganje završi.

Tri godine od trenutka kada kandidat stekne MCSE sertifikat u oblasti Communication, on je u obavezi da pristupi procesu resertifikacije. A ako se ogluši o ovo pravilo, stečeni sertifikat će dobiti status “neaktivan” i samim tim neće imati nikakvu upotrebnu vrednost. Proces resertifikacije za sada podrazumeva polaganje samo jednog ispita u koji su uvršteni zahtevi vezani za proveru poznavanje novosti u konkretnoj oblasti, a koje su prisutne na tržištu od trenutka kada je kandidat imao prilike da stekne ovaj sertifikat. Kako se i ovaj ispit polaže na engleskom jeziku, kandidat ima 30 minuta na raspolaganju za čitanje ispitnih zahteva i njihovo razumevanje, a preostalih 140 minuta je namenjeno odgovaranju na pitanja.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Expert sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje