MCSE sertifikat, Messaging, ISPIT broj 345 (70 - 345)

Jedini ispit u okviru oblasti Messaging po čijem uspešnom polaganju kandidat postaje vlasnik MCSE sertifikata (Microsoft Certified Solutions Expert) jeste ispit broj 345 (70 - 345).

A svim kandidatima koji žele da steknu ovaj sertifikat, odnosno polože navedeni ispit bi trebalo da pohađaju kurs i obuku i to kako 345 - 1 (20345 - 1A), tako i 345 - 2 (20345 - 2A), kako bi se na adekvatan način pripremili za njegovo polaganje.

Neophodno je da kandidati zainteresovani za sticanje ovog sertifikata u pomenutoj oblasti, odnosno polaganje 345 (70 - 345) ispita poznaju engleski jezik na višem nivou, budući da su sva ispitna pitanja navedena na tom jeziku. Postoji i drugi uslov koji kandidati moraju da ispune ovom prilikom, a on se odnosi na posedovanje MCSA sertifikata (Microsoft Certified Solutions Associate) i to u okviru oblasti poznavanja rada sa Office 365.

Test centar kompanije Microsoft za našu zemlju, Akademija Oxford, a prema pravilima koja važe u ovoj kompaniji, sprovodi ispit broj 345 (70 - 345) i to na preko 20 lokacija u celoj zemlji, to jest u svakom gradu u kome se nalaze njene poslovnice.


TESTOVI


Koje se oblasti proveravaju u toku 345 (70 - 345) ispita?

Ispit broj 345 (70 - 345) podrazumeva ukupno 6 oblasti provere, a u okviru svake od njih se nalazi po nekoliko segmenata. Osnovna tema ovog ispita je usmerena na proveru znanja kandidata vezanih za Designing and Deploying Microsft Exchange Server 2016.

Najvažnije je da naglasimo da se zahteva da kandidat koji želi da polaže ovaj ispit i tako stekne MCSE sertifikat u oblasti Messaging treba da ima i radno iskustvo u trajanju od minimalno tri godine i to u oblasti projektovanja, ali i upravljanja serverom koji je predmet ispitivanja. Očekuje se da je odgovornost tog kandidata na radnom mestu bila usmerena najpre na oblast vezanu za Messaging u konkretnom preduzeću. Obično su prijavljeni kandidati bili zaposleni na radnom mestu IT administrator ili Senior Administrator. Neophodno je da svaki kandidiat poseduje dovoljno znanja i iskustva, ali i da je zainteresovan da unapredi stečena znanja u radu ovim serverom, ali i da poznaje kako funkcioniše integracija Microsft Exchange Server - a sa Skype for Business ili sa Office 365.

Planiranje, primena i rešavanje potencijalnih problema u okviru Mailbox Databases je prva oblast koja se proverava tokom 345 (70 - 345) ispita. Nju čini ukupno 5 segmenata, a pitanja iz ove oblasti su u svim ispitnim zahtevima zastupljena sa 15 do 20%. Očekuje se da kandidati ovde daju odgovore na pitanja koja se se odnose najpre na planiranje Mailbox Databases, odnosno da znaju kako se vrši upravljanje, te njihovo uređivanje. Tokom druge podoblasti su prisutna pitanja koja su vezana za planiranje, ali i primenu, te upravljanje High Availability rešenja u okviru Mailbox Databases. U trećem segmentu ove oblasti se pred kandidate stavljaju zahtevi vezani za Site - resilient DAG (Database Availability Group). U pretposlednjoj podoblasti treba odgovoriti na pitanja vezana za Monitor and Troubleshoot Mailbox Databases, a u završnom delu ove oblasti od kandidata se očekuje da pokažu znanja vezana za opcije pravljenja rezervne kopije i oporavka podataka.Isto kao i u prethodnoj, tako i u drugoj oblasti provere postoji pet segmenata, a njihova zastupljenost na ispitu broj 345 (70 - 345) je, takođe ista. Osnovna tema je vezana za proveru poznavanja usluga pristupa klijentima, te kandidat treba da pokaže da poseduje zahtevani nivo znanja vezanih za njihovo planiranje, uređivanje, ali se očekuje i da znaju na koji način se upravlja različitim uslugama u ovom segmentu, te treba da znaju i kako se rešavaju eventualni problemi koji mogu da se jave. Početni segment u ovoj oblasti ima za temu Plan, Deploy and Manade Client Access Services, gde se očekuje da kandidat može samostalno da izvrši podešavanje Proxy - ja i izvrši preusmeravanje prema zahtevima, kao i da poznaje postupak autentikacije. Trebalo bi i da zna da konfiguriše najpre Autodiscover, ali i Exchange Web Services, te Outlook Anywhere, Outlook on the Web, Exchange ActiveSync, kao i Exchange Admini Center, ali i IMAP4 i POP3. Sledeća podoblast je usmerena na proveru poznavanja Mobility Solutions, a zatim slede pitanja vezana za Plan, Deploy and Manage Load Balancing. Naredni segment sadrži pitanja u vezi sa praćenjem povezivanja klijenata, a tu su i zahtevi vezani za rešavanje potencijalnih problema u ovom segmentu. U završnoj podoblasti se proverava koliko je kandidat upoznat sa Site - Resilient Client Access Services Solution.

Sa 15 do 20% u ispitu broj 345 (70 - 345) je zastupljena i sledeća oblast provere, a ona je sastavljena od 4 grupe zahteva. U ovom delu ispita se proverava poznavanje usluga transporta i to u smislu njihovog planiranja i uređivanja, odnosno rešavanja problema koji mogu možda da se jave, ali i upravljanja ovim uslugama. Plan, deploy and Manage Transport Services je tema prve podoblasti, a potom se očekuje da kandidat odgovori na zahteve vezane za Troubleshoot and Monitor Transport Services. Sledeći segment se odnosi na poznavanje Massage Hygiene, dok je tema završne podoblasti u ovom delu ispita primarno usmerena na Plan, deploy and Manage Site Resilience Transport Services.

Provera znanja vezanih za Exchange infratsructure, odnosno primaoce i opcije bezbednosti se odvija tokom četvrte oblasti provere.Nju čini čak šest podoblasti, a sa oko 15 do 20 procenata je i ona zastupljena na ovom ispitu. Kandidati u ovom delu provere treba prvo da odgovore na pitanja vezana za projetovanje i konfigurisanje AD DS - a (Active Directory Domain Services) za Exchange, te bi trebalo u ovom segmentu da pokažu i da su upoznati sa zahtevanim podešavanjima vezanih za organizovanje. Drugi segment je vezan za Mail - enabled Objects, a zatim slede pitanja koji su takođe vezana za njih, ali i smislu uređivanja dozvola. Upravljanje, primena i uređivanje RBAc - on (Role Based Access Control) se proverava tokom narednog segmenta na 345 (70 - 345) ispitu, a potom se pred kandidata stavlja zahtev da samostalno izradi odgovarajuću bezbednosnu strategiju i to prema navedenim smernicama. Planiranje, primena, ali i upravljanje, odnosno rešavanje potencijalnih poteškoća IRM - a uz primenu AD RMS - a (Active Directory Rights Management Services) ili Azure RMS - a je osnov provere u završnom delu ove oblasti.

Pretposlednja grupa pitanja je u ovom ispitu zastupljena sa oko 10 do 15% i sačinjena je od ukupno 5 segmenata, a njena tema je Plan, Deploy and Manage Compliance, Archiving, eDiscovery and Auditing. A to najpre podrazumeva da kandidati treba da odgovore na pitanja koja su vezana za poznavanje DPL rešenja (Data Loss Prevention), a zatim i da pokažu da poznaju MRM (Message Recoreds Management), te da mogu da upravljaju opcijom arhiviranja, ali i da vrše njihovu adekvatnu konfiguraciju. Trebalo bi i da budu upoznati i sa funkcionisanjem opcije eDiscovery, odnosno da mogu da primene sve neophodne opcije usklađivanja, ali i da mogu da odgovore na pitanja koja su vezana za primenu Mailbox - a i Administrative Auditing - a.

Implement and Manage Coexistence, Hybrid Scenarios, Migration and Federation je tema u okviru završne oblasti na ispitu broj 345 (70 - 345). Pitanja koja je čine su raspoređena u 4 grupe, a čine 10 do 15 posto ispitnih zahteva. Pored ostalog, u ovom delu ispita kandidati treba da odgovore na pitanja koja su vezan za poznavanje koegzistencije sa Exchange Online, odnosno Office 365. Takođe treba da pokažu i znanja u planiranju, upravljanju, ali i uređivanju, Exchange Federation, te se očekuje i da mogu na pravilan način da reše probleme koji u ovoj oblasti mogu da se pojave. Na kraju, kandidat treba da pokaže znanja koja podrazumevaju poznavanje On - premises Coexistence uz primenu ranijih verzija ovog servera, te da odgovore na pitanja vezana za Migrate from earlier supported cersions of Exchange.

Kako izgleda 345 (70 - 345) ispit?

Da bi kompanija Majkrosoft zadržala kvalitet sertifikacije po kojoj je dobro poznata u svetu, ona nigde precizno ne navodi informacije o broju ispitnih pitanja, ali ni o njihovoj formi.

Međutim, postoje neke opšte smernice koje se navode za sve kandidate, a to podrazumeva na prvom mestu da ispit broj 345 (70 - 345) sadrži od 40 do 60 ispitnih zahteva. Njihova forma u svakom trenutku, ali i broj pitanja mogu da budu izmenjeni, a u slučaju da ova kompanija to bude smatrala potrebnim. Takođe, postoje i ona pitanja koja se javljaju gotovo u svakom ispitnom roku, a spadaju u red klasičnih. Na prvom mestu, to podrazumeva da kandidat ima zadatak da među nekoliko ponuđenih odgovora označi jedan ili nekoliko njih koje smatra tačnim, a tu su i ona pitanja gde se od kandidata zahteva da u za to označenom polju napiše tačan odgovor.

Na ispitu broj 345 (70 - 345) mogu da budu prisutne i studije slučaja, a što predstavlja specifičnu vrstu ispitnih zahteva. Naime, oni imaju za cilj da kandidata stave u situaciju u kojoj bi možda mogao da se nađe na radnom mestu koje može da obavlja kada stekne pomenuti sertifikat u ovoj oblasti. Rešavanje studije slučaja iziskuje nešto više vremena, jer se od kandidata očekuje da dobro prouči zadatak, a zatim i da izdvoji sve one informacije koje su relevantne i koje će mu pomoći za njegovo rešavanje. Posle toga on treba da pristupi analizi tih podataka, a na osnovu znanja koja poseduje i na kraju da navede tačan odgovor. Ali, svaki kandidat mora da bude informisan i da nakon što bude prešao na sledeći segment pitanja neće više moći da izmeni odgovor koji je dao na konkretnu studiju slučaja, pa se iz tog razloga savetuje da dobro proveri pre nego što nastavi da rešava ispitne zahteve.

Budući da je rešavanje i studija slučaja i ostalih pitanja uračunato u ukupno tri sata, koliko kandidati imaju na raspolaganju za polaganje 345 (70 - 345) ispita, to je vrlo važno da se dobro organizuju kako bi odgovorili adekvatno na sve ispitne zahteve, te eventualno rešili sve studije slučaja, ako se budu javile na ovom ispitu. Pola sata od ukupnog vremena kandidatima je na raspolaganju za čitanje ispitnih zahteva i njihovo razumevanje, uzevši u obzir da oni nisu izneti na njihovom maternjem jeziku, a ostalih 150 minuta imaju za njihovo rešavanje.

Bodovanje u okviru ispita broj 345 (70 - 345)

Kandidati koji su zainteresovani za sistem dodele poena na ispitu broj 345 (70 - 345) prvo moraju da znaju da nije prisutno negativno ocenjivanje, tako da netačan odgovor na konkretno pitanje ne umanjuje ukupan broj poena osvojenih na ovom ispitu.

Najčešće jedan tačan odgovor kandidatu donosi jedan poen, ali ovaj princip bodovanja u svakom ispitnom roku može da bude promenjen. Ali, ono što najčešće zbunjuje kandidate kada dobiju ispitne rezultate se odnosi na pitanja koja se ne boduju, a prisutna su na ovom ispitu i o čemu se kandidati ne obaveštavaju. Isto tako postoje i oni zahtevi koji se boduju sa nekoliko poena, ali za razliku od prethodno pomenutih, kandidati o tome dobijaju informaciju i to u vidu iskačućih prozora koji će se pojaviti pre svakog ispitnog zahteva koji se boduje se više poena i u njemu će biti naveden tačan broj bodova koje kandidat može da osvoji ukoliko pruži tačan odgovor na to pitanje.

Pošto bude završio polaganje ispita broj 345 (70 - 345), kandidati će nekoliko minuta posle toga da dobije informaciju na ekranu da li ga je položio ili ne. A u roku od pet dana posle polaganja, ovlašćeni test centar Akademije Oxford šalje rezultate polaganja ovog ispita kompaniji Majkrosoft, a nedugo zatim ih i kandidatu dostavlja na za to propisan način i to u štampanoj formi. Budući da ova vrsta rezultata podrazumeva grafikone, kao i da samo navodi osvojene bodove i to kako u okviru konkretnih oblasti, tako i na celokupnom ispitu, to znači da kandidat neće imati priliku iz njih da vidi da li je dao tačan odgovor na neko pitanje ili nije. A u slučaju da ipak želi da dobije i tu informaciju, on ima obavezu da obavesti ovlašćeno lice u test centru o tome, kako bi mu eventualno bilo omogućeno da dobije rezultate koji su odštampani i na drugačiji način od uobičajenog, a iz kojih će moći da vidi i pomenute informacije.

Ako u roku od dve sedmice od termina polaganja kandidata ne bude dobio štampane rezultate, trebalo bi o tome da obavesti ovlašćeno lice u poslovnici Akademije Oxford u koju je polagao ispit broj 345 (70 - 345), da bi taj propust bio ispravljen u najkraćem roku.

Iako kompanija Majkrosoft takođe precizno ne navodi ni koliko poena je neophodno da osvoji kandidat da bi položio ovaj ispit, opšta informacija jeste da je u pitanju preko 70% uspešno rešenih zadataka, odnosno više od 700 poena. Kao i za mnoge druge pomenute segmente, tako i za ovaj, pomenuta kompanija zadržava pravo da navedene procente smanji ili poveća i to u bilo kom ispitnom roku.

Dodatne informacije o 345 (70 - 345) ispitu

Kandidati koji spadaju u osobe sa invaliditetom, u okviru Akademije Oxsford mogu da polažu ispit broj 345 (70 - 345), ali uz uslov da u trenutku prijavljivanja dostave validnu medicinsku dokumentaciju. A na osnovu toga će stručni tim test centra da proceni zdravstveno stanje tog kandidata i omogući mu da bez ikakvih teškoća polaže ovaj ispit.

Svako ko prvi put polaže 345 (70 - 345) ispit i ne uspe da ga položi, ima pravo da, po isteku 24 časa od tog trenutka izvrši novo prijavljivanje za polaganje. U slučaju da ni iz drugog puta ne položi ovaj ispit, moraće da sačeka 2 sedmice da prođe, da bi mu bilo omogućeno da se ponovo prijavi za njegovo polaganje. A ako ni posle narednih polaganja ne bude uspeo da ispuni zahteve, te ne položi ovaj ispit, moraće svaki put da sačeka da protekne najmanje sedam dana, da bi mu bilo dozvoljeno da se ponovo prijavi za polaganje. Kompanija Microsoft ograničava kandidate da ovaj ispit polažu najviše pet puta u toku jedne godine, a ako ga ni posle petog puta ne polože, moraće da sačekaju da prođe godinu dana do novog prijavljivanja. U slučaju da se dogodi da kandidat ne položi nevedeni ispit ni posle petog puta, a ipak želi da pokuša opet, on može da pošalje zahtev u pisanoj formi i to Microsoft test centru Akademije Oxford. Zatim se taj zahtev šalje centrali ove kompanije, gde se i odlučuje o eventualnom dozvoljavanju novog polaganja za tog kandidata.

Na dan kada je zakazano polaganje ispita broj 345 (70 - 345), kandidat ima obavezu da se pojavi u toj poslovnici test centra minimalno 30 minuta pre zakazanog termina i da ponese validan lični dokument sa fotografijom. U ovom slučaju, to se odnosi prvenstveno na ličnu kartu, mada za identifikaciju može da bude korišćen i važeći pasoš ili vozačka dozvola. A ako je u pitanju biometrijski dokument, kandidat mora da ga ima i očitanog. Svi kandidati koji ne budu ispoštovali ovaj zahtev, te koji možda zakasne na polaganje, odnosno ne donesu važeći lični dokument, neće proći kroz proces identifikacije i samim tim neće biti u mogućnosti da u tom ispitnom roku polažu ispit broj 345 (70 - 345).

Neposredno pre nego što počne polaganje ispita, ovlašćeno lice ovog test centra će sve prisutne kandidate da obavesti o pravilima koja oni moraju da poštuju. Ali, ukoliko se bude dogodilo da kandidat pokuša da pribegne bilo kojoj vrsti varanja ili zloupotrebe tokom ovog ispita, istog trenutka će biti najpre udaljen sa polaganja. A pošto se završi polaganje ispita broj 345 (70 - 345), ovlašćeno lice test centra sastavlja zapisnik o tom incidentu i zatim ga šalje centrali kompanije Microsoft. Stručni tim ove kompanije odlučuje o kazni za konkretnog kandidata, a u obavezi smo da naglasimo da je ova kompanija naročito poznata po strogom kažnjavanju kandidata koji varaju na ispitima. Tako, kazna može da podrazumeva kako zabranu za polaganje ovog ispita u određenom roku, tako i doživotnu zabranu polaganja svih Majkrosoft ispita, ali i oduzimanje sertifikata koje je kandidat možda ste kao pre polaganja ovog ispita. Uz to, ova kompanija ima pravo da zahteva da bilo koji kandidat ponovo polaže ispit broj 345 (70 - 345), ukoliko smatra potrebnim.

Svaki kandidat koji želi da uloži žalbu na tok ispita, to može da učini, ali tek po njegovom završetku, kako ne bi ometao druge kandidate.

Polaganjem ovog ispita, kandidat će da stekne MCSE sertifikat u oblasti Messaging, a u obavezi je da 3 godine nakon toga pristupi procesu resertifikacije i to u skladu sa pravilima koja važe u tom trenutku. Za sada, taj proces podrazumeva da kandidat treba da položi jedan ispit u kome se nalaze zahtevi vezani za sve novosti u oblasti provere, a koje su prisutne od trenutka kada je on položio konkretan ispit. Takođe, oni treba da znaju da se i ovaj ispit odvija na engleskom jeziku i da imaju ukupno 170 minuta za rešavanje ispitnih zahteva, a od čega je pola sata određeno najpre za čitanje, a zatim i za razumevanje pročitanih pitanja, dok je 140 minuta određeno za njihovo rešavanje. Svi oni kandidati koji ne budu izvršili proces resertifikacije u skladu sa navedenim pravilima, će morati da snose posledice, a u smislu da će njihov sertifikat dobiti status neaktivnog, što dalje znači da neće biti upotrebljiv.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Expert sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje