MCSE sertifikat, Business Intelligence, ISPIT broj 467 (70 - 467)

Kada kandidat položi ispit broj 466 (70 - 466) i ispit 467 (70 - 467), on će postati vlasnik MCSE sertifikata (Microsoft Cerified Solutions Expert), a u oblasti koja nosi naziv Business Intelligence.

Vrlo je važno da kandidati zainteresovani za njegovo polaganje znaju da ako žele da polažu ovaj ispit, kao i prethodni iz ove oblasti, neophodno je da ispuni konkretne zahteve koji se pred njega stavljaju. A to se prvenstveno odnosi na znanje engleskog jezika, uzevši u obzir da se 467 (70 - 467) ispit i sprovodi upravo na tom jeziku, pa se baš iz tog razloga od svih prijavljenih i zahteva ovo.

Isto tako, da bi konkretnom kandidatu bilo omogućeno polaganje ovog ispita, te sticanje pomenutog sertifikata, neophodno je i da ima još sertifikat ove kompanije i to MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) u okviru oblasti koja podrazumeva rad sa SQL serverom 2012/2014.


U obavezi smo da naglasimo i da kompanija Microsoft ima zvanično ovlašćeni test centar u našoj zemlji i to Akademiju Oxford, koja i organizuje polaganje ispita broj 467 (70 - 467) za sve zainteresovane kandidate i to u skladu sa smernicama koje dobija od ove kompanije.

TESTOVI


Koje se sve oblasti proveravaju u okviru 467 (70 - 467) ispita?

Ukoliko kandidat ima iskustva na radnoj poziciji Business Inteligence Architects, on može da polaže 467 (70 - 467) ispit. A trebalo i da je imao prilike da radi dizajn BI infratsrukture, a očekuje se i da je upoznata sa njenim uticajem na druge sisteme podataka koji se koriste.

Kandidati koji polažu 467 (70 - 467) ispit treba da odgovore na pitanja iz ukupno 5 oblasti, a svaka od njih je sačinjena od nekoliko podoblasti.

Poznavanje planiranja BI infrastructure je tema provere u prvoj oblasti, koju čini ukupno 4 segmenta i u celokupnom ispitu je zastupljena za 15 do 20% zahteva. Tu kandidat prvo odgovara na zahteve koji su usko vezani za planiranje performasi, a u smislu da se očekuje da poznaje princip optimizovanja Batch Procedures, odnosno ETL (Extract, Transform, Load) u okviru SSIS - a (SQL Server Integration Services), ali bi trebalo i da odgovori na pitanja koja su vezana za poznavanje SQL and Processing Phase in Analysis Services. Tu su, takođe i zahtevi koji se odnose na poznavanje konfigurisanja Proactive Caching - a u okviru SSAS - a (SQL Server Analysis Services). Zatim slede pitanja vezana kako za analizu, tako i za optimizovanje performansi, a uz primenu MDX - a (Multidimensional Expression) i DAX - a (Data Analysis Expression). Zatim sledi segment u kome se proveravaju znanja kandidata vezano za Plan for Scalability, a u pretposlednjem segmentu ove oblasti provere su pitanja koja su usmerena na proveru poznavanja opcija nadogradnje (Upgrades), te njihovog planiranja, odnosno upravljanja. Na kraju ove oblasti kandidati odgovaraju na pitanja koja su vezana za Maintain Server Health, gde bi trebalo da dizajniraju Automation Strategy, kako bi mogao konkretan server da bude na pravi način praćen.Od isto četiri segmenta je sačinjena i druga oblast provere, koja čini 15 do 20 procenata svih zahteva na 467 (70 - 467) ispitu, a njena tema je usmerena na proveru znanja vezanih za dizajniranje Business Intelligence Infrastructure. Tu se očekuje da kandidat odgovori najpre na pitanja koja su vezana za dizajniranje bezbednosne strategije (Design a Security Strategy), te da može da dizajnira i SQL Partitioning Strategy. Pitanja u sledećem segmentu su vezana za dizajniranje strategije visoke dostupnosti, odnosno oporavka od katastrifa, da bi u poslednjem segmentu kandidat odgovarao na pitanja koja su vezana za dizaniranje Logging and Auditing Strategy.

Design a Reporting Solution je osnov provere u sledećoj oblasti 467 (70 - 467) ispita, i nju čini ukupno 5 oblasti. U celokupnom ispitu su pitanja iz ove oblasti zastupljena sa 20 do 25 procenata. Na samom početku se pred kandidate stavljaju zahtevi vezani za dizajniranje Reporting Services Dataset, a nakon toga slede pitanja vezan za upravljanje uslugama u okviru Excel - a, ali i zaupravljanje izveštajima za SharePoint. Design a Acquisition Strategy je tema naredne podoblasti, a kandidati zatim treba da pruže odgovore na pitanja koja su vezana za konfiguraciju usluga izveštavanja i to kako za njihovo planiranje, tako i za njihovo upravljanje. Dizajniranje Business Intelligence Reporting Solution Architecture je tema poslednjeg segmenta u ovoj oblasti ispitivanja, a kandidati tu treba da odgovore na zahteve koji se odnosne na poznavanje izrade Drill - Through and Sub Reports, te bi trebalo da znaju i kada se koristi RS (Reporting Services), a kada Power View, odnosno RB (Report Builder.

Najzastupljenija oblast provere je ujedno i pretposlednja i obuhvata čak 30 do 35 procenata svih pitanja u okviru ispita broj 467 (70 - 467), a primarno iznosi zahteve vezane za dizajniranje BI modela. Prvi od ukupno šest segmenata u ovoj oblasti podrazumeva poznavanje dizajniranja Data Warehouse. A zatim kandidat odgovora na pitanja koja se odnose na poznavanje izrade šema. Design Cube Architecture se proverava tokom sledeće podoblasti, a potom slede pitanja vezana kako za Fact Tables, tako i za BI Semantic Models, da bi kandidat u poslednjem segmentu odgovarao na zahteve koji su vezani za poznavanje MDX kalkulacija, odnosno njihovo dizajniranje i izradu.

Ukupno je tri segmenta u završnom delu ovog ispita, čija tema je usmerena na proveru znanja u oblasti dizajniranja ETL rešenja i zastupljena je sa oko 15 do 20%. Tu kandidati prvo odgovaraju na pitanja u vezi sa poznavanjem SSIS Package Execution, a potom se ispituje koliko su upoznati sa planiranjem za raspoređivanje SSIS rešenja. Design Package Configuration for SSIS Packages je osnov ispitivanja u poslednjem segmentu ove oblasti, odnosno u završnom delu 467 (70 - 467) ispita.

Kako izgleda 467 (70 - 467) ispit?

Kandidati koje zanima polaganje ispita broj 467 (70 - 467) moraju da prihvate činjenicu da kompanija Majkrosoft ne daje neke naročito precizne podatke u vezi sa tim kako izgleda ovaj ispit, te se nigde ne može pronaći ni podatak o tačnom broju ispitnih zahteva, ali ni o njihovoj formi.

Srećom, postoje neke opšte smernice koje podrazumevaju najpre između 40 i 60 ispitnih pitanja, mada je kompanija Microsoft zadržala to pravo da u svakom ispitnom roku, ako to smatra neophodnim, ovaj broj poveća ili smanji. A kako ni forma ispitnih zahteva nigde nije tačno navedena, ipak se zna da se pojavljuju ona pitanja u gotovo svakom ispitnom roku koja se mogu svrstati u klasični tip, a to podrazumeva najpre pitanja u kojima je zahtev da u tačno određeno polje napišu tačan odgovor na konkretno pitanje, te su prisutna i ona u okviru kojih kandidat treba da obeleži tačne odgovore ili samo jedan od ponuđenih.

Ukupno trajanje ispita broj 467 (70 - 467) je 180 minuta, to jest tri sata, a naglašavamo da kandidati za rad imaju na raspolaganju 150 minuta, kao i da je preostalih pola sata isključivo namenjeno kako za čitanje ispitnih pitanja, tako i za njihovo razumevanje, jer se ovaj ispita organizuje na jeziku koji kandidatima nije maternji.

Na ispitu broj 467 (70 - 467) se mogu javiti i takozvane studije slučaja, a njihov broj će biti tačno naveden na početku polaganja. Kandidati moraju da znaju da se rešavanje ovakvih zahteva računa u navedeno vreme koje imaju na raspolaganju za rad, budući da su u pitanju nešto kompleksnije zahtevi. Zato se podrazumeva da će kandidat na najbolji mogući način da organizuje svoje vreme, tako da će uspeti da reši i sve studije slučaja i sva ispitna pitanja. Kada je u pitanju forma ovih zahteva, ona ima za cilj da kandidate stavi u situaciju u kojoj bi eventualno mogli da se nađu kada budu obavljali poslove koje im omogućuje posedovanje upravo ovog sertifikata u navedenoj oblasti. Kandidat bi trebalo najpre da sa pažnjom pročita konkretnu studiju slučaja, a zatim i da izdvoji sve one podatke koji će mu biti od koristi prilikom rešavanja, kao i da izvrši njihovu pravilnu analizu i na kraju da reši tu studiju slučaja. A pre nego što pređe na narednu grupu pitanja, savetuje se da kandidat dobro proveri odgovor koji je pružio, jer posle ne može da se vrati i izvrši određene ispravke, ako to bude smatrao potrebnim.

Bodovanje na 467 (70 - 467) ispitu

Mada je činjenica da kompanija Microsoft takođe ne navodi ni precizne podatke vezane za bodovanje tokom ispita broj 467 (70 - 467), ono što se sigurno zna podrazumeva da ne postoji takozvano negativno ocenjivanje, a to zapravo znači da svaki kandidat koji odgovori netačno na bilo koje pitanje neće imati nikakvih posledica, to jest to neće uticati na umanjenje ukupnog broja osvojenih poena na ovom ispitu.

Obično jedan tačan odgovor kandidatu donosi jedan poen, međutim kompanija Majkrosoft u ovom slučaju ima pravo da taj način bodovanja izmeni ako je to neophodno.

Uz to, ne navodi se ni koliko tačno poena treba kandidat da osvoji da bi položio ovaj ispit, ali obično je u pitanju preko 70 procenata tačno urađenih ispitnih zahteva, odnosno preko 700 osvojenih poena, ali to može takođe da se promeni u bilo kom ispitnom roku.

Samo par minuta nakon što kandidat odgovori na poslednje pitanje u okviru ispita broj 467 (70 - 467) na ekranu će se pojaviti informacija o tome da li ga je položio ili ne. A nakon toga kandidat u tačno određenom roku dobija i štampane rezultate polaganja ovog ispita, ali tu vrlo često dođe do zabune među kandidatima. Zapravo se radi o tome da su najpre štampani rezultati dati u formi grafikona, tako da oni iz njih mogu da vide samo ukupan učinak po oblastima i na celokupnom ispitu i to u obliku osvojenih bodova, a uz njihov grafički prikaz. Drugim rečima, to znači da kandidat ne može da vidi iz priloženih rezultata da li je na neko pitanje dao tačan odgovor ili nije, to jest neće znati u kojoj meri je savladao konkretna pitanja iz određenih oblasti. U slučaju da im je neophodno iz ma kog razloga da vide upravo ovo, kandidati treba da informišu ovlašćeno lice u test centru o tome, kako bi im naknadno bili isporučeni i rezultati u drugačijoj formi.

Još jedan je razlog zbog čega kandidati budu zbunjen tumačenjem rezultata i bodovima na ispitu broj 467 (70 - 467) jeste što postoje i ona pitanja koja se boduju boduju sa više poena, a o čemu se kandidati obaveštavaju tokom trajanja, te se na ekranu pojavljuje informacija o tome koliko mu poena donosi to pitanje uslučaju da tačno na njega odgovori. Međutim, ima i onih pitanja čiji cilj je poboljšanje procesa ssticanja sertifikata, odnosno ispitivanje znanja kandidata i ona se niti boduju, niti se kandidati o tome obaveštava. Upravo iz tog razloga je izuzetno bitno da kandidat tokom polaganja ovog ispita pruži odgovor na apsolutno bilo koje pitanje.

Princip bodovanja koji se najčešće primenjuje na 467 (70 - 467) ispitu podrazumeva jedan poen za jedna tačan odgovor, ali on može i da bude izmenjen i to u bilo kom ispitnom roku.

Pet dana od datuma polaganja ovog ispita, ovlašćeni test centar Akademije Oxford šalje rezultate polaganja centrali Microsoft kompanije, a zatim i propisanom roku isporučuje kandidatima štamapne rezultate polaganja. A oni kandidati koji ne budu u roku od 14 dana od datuma kada su ispit polagali dobili i štampanu verziju rezultata, imaju obavezu da o tome obaveste ovlašćeni test centar u kome su polagali ovaj ispit, jer je neophodno da se ta vrsta propusta ispravi.

Dodatni podaci o ispitu broj 467 (70 - 467)

Svaki kandidat koji ispit broj 467 (70 - 467) polaže prvi puta i dogodi se da ga ne položi, ima dozvolu da se ponovo prijavi za polaganje, ali uz uslov da od prethodnog termina protekne najmanje 24 časa. Isto tako i oni kandidati koji posle drugog puta ne budu položili ovaj ispit mogu opet da se prijave za polaganje, ali je u tom slučaju neophodno da prođe najmanje dve sedmice od termina poslednjeg polaganja ispita. Kako kompanija Majkrosoft navodi da je kandidatima dozvoljeno da najviše pet puta godišnje polažu ispit broj 467 (70 - 467), to ako kandidat ni iz petog puta ne bude položio ovaj ispit, on mora da sačeka godinu dana pre nego što se ponovo prijavi za njegovo polaganje. A svi oni kandidati koji žele i više od pet puta godišnje da polažu ovaj ispit, imaju pravo da iznesu pismeni zahtev o tome, odnosno da ga najpre predaju ovlašćenom test centru Akademije Oxford. Taj zahtev se zatim šalje centrali kompanije Microsoft, koja dalje i odlučuje o njegovom rešavanju, to jest da li će konkretnom kandidatu biti omogućeno da polaže ispit broj 467 (70 - 467) i više od pet puta za godinu dana.

Na sam dan kada je zakazano polaganje ovog ispita kandidat ima obavezu da bude prisutan u poslovnici Akademije Oxford minimalno 30 minuta pre tog termina. Uz to je neophodno i da uz sebe ima i validan lični dokument, kako bi bila izvršena identifikacija neposredno pre polaganja. Podrazumeva se da taj lični dokument poseduje fotografiju, kao i da mu nije istekao rok važnosti. Oni kandidati koji imaju čipovana lična dokumenta, imaju obavezu i da tom prilikom ponesu i očitanu bilo ličnu kartu, bilo pasoš ili vozačku dozvolu. U slučaju da se neki kandidati ogluši o ova pravilo, odnosno ili zakasni na polaganje ili ne donese validan lični dokument, on svakako neće moći da polaže ispit broj 467 (70 - 467).

Što se tiče samog polaganja, neposredno pre nego što počne ovaj ispit ovlašćeno lice test centra će sve prisutne kandidate da obavesti o njihovim obavezama i pravilima, koja neizostavno moraju da poštuju. U onim situacijama kada kandidat ne bude poštovao navedena pravila, odnosno ako bude pokušao da izvrši bilo koju vrstu zloupotrebe tokom polaganja ovog ispita, te pokuša da vara, ovlašćeno lice test centra će ga istog trenutka najpre udaljiti sa polaganja. A odmah po završetku ispita se šalje izveštaj o tom incidentu kompaniji Majkrosoft, koja dalje ima obavezu da donese odluku kakvu kaznu će snositi taj kandidat. Budući da je ova kompanija dobro poznata po vrlo rigorozni merama kažnjavanja, neretko se događa ne samo da kandidatu bude zabranjeno polaganje ispita broj 467 (70 - 467) u određenom vremenskom periodu, već mu se može zabraniti i polaganje bilo kog ispita koji organizuje ova kompanija i to do kraja života. Među kazne se ubraja i oduzimanje sertifikata koji je kandidat možda već imao prilike da stekne ili se iznosi zahtev da ponovo polaže kako ispit broj 467 (70 - 467), tako i bilo koji je prethodno eventualno već položio, te tako stekao konkretni Microsoft sertifikat.

Oni kandidati koji budu imali bilo koju žalbu na polaganje ovog ispita imaju pravo da to iznesu ovlašćenim licima u test centru, ali tek onda kada polaganje ispita ovog broj bude bilo završeno.

Osobe sa invaliditetom koje su zainteresovane za polaganje ispita broj 467 (70 - 467) će biti u mogućnosti da ga polažu u skladu sa svojim zdravstvenim stanjem, a uz uslov da relevantnu medicinsku dokumentacije dostave prilikom prijavljivanja za polaganje, kako bi naš stručni tim mogao da im pruži optimalne uslove za polaganje, odnosno kako bi mogli bez ikakvih poteškoća da pristupe polaganju ovog ispita.

Kada kandidat bude položio ispit broj 467 (70 - 467), kao i prethodni ispit iz ove grupe koji je označen brojem 466 (70 - 466) u oblasti Business Intelligence on se obavezuje da u roku od tri godine nakon toga izvrši postupak resertifikacije. A pod tim se podrazumeva u ovom trenutku polaganje samo jednog ispita koji traje 170 minuta u kome su zahtevi vezani za sve novine koje su uvedene u oblasti ispitivanja od trenutka kada je kandidat stekao MCSE sertifikat. Inače, od predviđenih 170 minuta, ukupno je 30 minuta kandidatima dato na raspolaganje za čitanje, ali i za razumevanje ispitnih zahteva, budući da su oni izneti takođe na engleskom jeziku. A preostalo vreme je namenjeno njihovom rešavanju.

U svim onim situacijama kada kandidat ne ispoštuje pravilo za resertifikaciju, odnosno ne pristupi polaganju konkretnog ispita u navedenom roku, njegov sertifikat dobija status “neaktivan” i kao taka nema apsolutno nikakvu vrednost.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Expert sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje