MCSE sertifikat, Private Cloud, OBUKA broj 246 (20246 D) za ispit broj 246 (70 - 246)

Najvažnije je da naglasimo da kandidati koji imaju želju da pohađaju kurs i obuku broj 246 (20246 D) za polaganje ispita broj 246 (70 - 246) moraju da poseduju određeno predznanje, a primarno ono koje podrazumeva rad sa Windows serverom 2012, odnosno da poseduju MCSA sertifikat (Microsoft Certified Solutions Associate) u ovoj oblasti.

Zainteresovani kandidati mogu da odaberu koju vrstu kursa će da pohađaju, budući da Akademija Oxford, koja je zvanično ovlašćena od strane kompanije Microsoft za sprovođenje kursa i obuke broj 246 (20246 D) organizuje ne samo grupne kurseve, već i online, odnosno individualne i poluindividualne. Što se grupnih kurseva tiče, obuka se vrši uvek u manjim koje broje od četvoro do osmoro, te se na taj način održava izuzetno visok kvalitet nastave. Takođe, u ovom slučaju termini su jasno definisani, kao i trajanje kursa, odnosno dinamika. Iako termini, u principu u ovom slučaju ne mogu da se menjaju, jedino kada može da dođe do promene termina jesu one situacije kada apsolutno svi polaznici konkretne grupe to iznesu kao zvaničan zahtev i ako u određenoj poslovnici ima mogućnosti da se ta promena izvrši, ali bez ometanja ostalih obuka koje se u njoj organizuju. Online nastava, sa druge strane podrazumeva da kandidat obuku i kurs broj 246 (20246 D) pohađa iz sopstvenog doma, a uz uslov da je njegov računar na internet povezan isključivo stabilnom konekcijom, sa ciljem održavanja nastave bez poteškoća. Poluindividualna nastava je namenjena za dvoje zainteresovanih kandidata i poznata je još kao nastava u paru, dok je individualna ili nastava označena kao jedan na jedan namenjena onim kandidatima kojima iz bilo kog razloga ne odgovaraju ostali navedeni tipovi obuka. U okviru online, te individualne, ali i poluindividualne nastave kandidati mogu direktno sa predavačem, odnosno koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnoj test centra da postignu dogovor o njenom trajanju i terminima, kao i o dinamici održavanja predavanja.

Kompanija Majkrosoft ne obavezuje nijednog kandidata koji želi da polaže ispit broj 246 (70 - 246) da pohađa ovaj kurs, ali je preporučljivo da se na najbolji mogući način pripreme za polaganje, što svakako mogu da učine tokom ove obuke. Svi kandidati koji budu rešili da pohađaju kurs i obuku broj 246 (20246 D) nemaju nikakave garancije da će navedeni ispit i da polože, jer je sasvim jasno da to zapravo zavisi od nivoa znanja koji će na polaganju da pokažu.


Pored zahtevanih profesionalnih znanja, očekuje se da kandidat zainteresovan za polaganje ispita broj 246 (70 - 246), odnosno za pohađanje kursa i obuke 246 (20246 D) poseduje i viši nivo znanja engleskog jezika. Zapravo, to je ujedno i osnovi uslov za izlazak na ovaj ispit, kao i za pohađanje kursa, jer se i ispit i obuka održavaju upravo na engleskom jeziku.

Profesori koji su zaduženi za sprovođenje kursa i obuke za polaganje ispita broj 246 (70 - 246) poseduju sve potrebne kvalifikacije i diplome, a pored toga su i nosioci nekih od Microsoft sertifikata, što ih čini idealnim predavačima, koji će na najbolji mogući način sva stečena znanja preneti polaznicima kursa.

Obuka i kurs broj 246 (20246 D) se odvija u toku cele kalendarske godine, a kandidati koji su zainteresovani za pohađanje mogu da se prijave direktno u odabranoj poslovnici test centra, odnosno putem telefona jedne od njih, kao i preko mejla koji je naveden na zvaničnom sajtu Akademije Oxford.

TESTOVI


Kandidati će tokom trajanja ovog kursa najpre da nauče na koji način se vrši praćenje i kako se, zapravo radi sa privatnim klaudom (Monitoring and Operating a Private Cloud) i to primarno uz primenu Microsoft System Center 2012 R2. Fokus ove obuke je prvenstveno usmeren na sve one zadatke koji se odnose na administraciju klaud okruženja i upućuje sve polaznike u rad sa praćenjem Key Infrastructure elemenata i aplikacija koje se pokreću uz njegovu pomoć. Obuka i kurs broj 246 (20246 D) ne uključuje sticanje znanja u oblasti planiranja i implementacije, jer je to obuhvaćeno drugom obukom, odnosno ispitom u ovoj oblasti, čijim uspešnim polaganjem kandidati mogu da postanu vlasnici MCSE sertifikata (Microsoft Certified Solutions Expert) u oblasti rada sa Private Cloud - om.

Polaznici će nakon što završe pohađanje ove obuke moći, na prvom mestu da opišu Cloud Model, ali i da konfigurišu, te optimizuju Private Cloud. Znaće i da rukovode različitim uslugama i da ih prate na propisan način, odnosno da konfigurišu Application Performance Monitoring u okviru klaud okruženja. Očekuje se da će svaki polaznik biti sposoban i da proširi Service Management u okviru klauda, ali i da će znati na koji način fukncioniše automatizacija Incident Creation, te kako se vrši sanacija, odnosno kako se menjaju konkretni zahtevi u klaud okruženju. Znaće i da upravljaju Problem Management - om, naučiće i kako se konfiguriše visoka dostupnost, zaštita i oporavak u okviru klauda. Isto tako, nakon što završe pohađanje kursa i obuke broj 246 (20246 D), polaznici će znati i da rade sa Self - Service - om i Multi - Tenant Cloud - om, a uz pomoć Windows Azure Pack - a. Naravno, savladaće sva znanja koja su im potrebna za pravilno optimizovanje infrastrukture klauda, ali i da konfigurišu kontrolnu tablu i vidžete.

Zvaničan nastavni plan kompanije Majkrosoft, koga se u potpunosti pridržava i Akademija Oxford kao njen ovlašćeni test centar za teritoriju naše zemlje, podrazumeva ukupno 12 oblasti sa kojima će se upoznati svi polaznici u toku obuke i kursa broj 246 (20246 D).Upoznavanje sa Cloud modelom je tema prvog modula i polaznicima pruža saznanja koja se odnose na osnovne poslovne, ali i tehničke karakteristike koje se odnose na odabir modela klauda i elemenata koji ga čine. Tu će polaznici, između ostalog da nauče i kako treba da koriste Microsoft System Center 2012 R2 da bi upravljali odabranim klaudom i vršili njegovo praćenje, a sa ciljem da on radi ispravno i u adekvatnom okruženju. Potom će da nauče kako se koristi Microsoft System center 2012 R2 da bi se verifikovala infrastruktura odabranog klauda za klaud okruženje. Podrazumeva se da će polaznici upoznati karakteristike i Private, ali i Public ili Hybrid Cloud - a i njihovih elemenata.

Configuring a Private Cloud Environment je osnov naredne oblasti u ovkiru kursa i obuke broj 246 (20246 D). A tu će polaznici prvenstveno da nauče kako Microsoft System Center 2012 R 2 - VMM (Virtual Machine Manager) igra glavnu ulogu u okviru Private Cloud - a. Isto tako će da nauče šta je VMM i kako funkcioniše, ali i na koji način ga treba koristiti da bi se uredilo i upravljalo virtualnim okruženjem. Pored toga će da nauče i na koji način treba koristiti VMM da bi se napravio Private Cloud.

Upoznavanje sa uslugama vezanim za klaud se vrši tokom trajanja trećeg modula, a polaznici će naučiti sve elemente koji čine uslugu u okviru VMM - a i na koji način se ona treba rasporediti u klaudu. U ovoj oblasti će se upoznati sa VMM profilima, templatima usluga, ali i sa Data - Tier Application paketima, odnosno sa raspoređivanjem usluga pomoću App Controller - a.

Monitoring Cloud based Applications se izučava tokom četvrte oblasti tokom obuke i kursa broj 246 (20246 D), a zatim sledi modul čija tema se odnosi na savladavanje konfiguracije APM - a (Application Performance Monitoring).

Rad sa Service Management - om u Private Cloud - u i njegovo pravilno proširenje se izučava tokom naredne oblasti, a tu polaznici kursa i obuke broj 246 (20246 D) najpre uče kako se koriste karateristike Service Management - a u cilju administracije procesa kreiranja kritičnih IT procesa. Osim što se upoznaju sa samim pojmom, polaznici uče i kako se konfigurišu Security and User Roles, odnosno Work Items i Incident Queues, te Service Offering for a Cloud.

Sedmi modul je usmeren na savladavanje znanja iz oblasti automatizovanja sanacije incidenata, odnosno promene zahteva, a podrazumeva da će polaznici na prvom mestu da nauče kako funkcioniše Microsoft System Center 2012 R2 Orchestrator i koje su sve mogućnosti za njegovo integrisanje, a koje su dostupne za instalaciju u okviru Microsoft System center Integration Packs. Polaznici uče i kako treba izvršiti konfigurisanje automatizacije između Servis Manager - a i Operations Manager - a.

Sve detalje koji se odnose na rešavanje potencijalnih problema će upoznati polaznici kursa i obuke broj 246 (20246 D) za vreme osmog modula, a u devetom je fokus stavljen na rad sa Windows Azure Pack i to sa stanovišta Multi - Tenant i Self - Service.

Tema desete oblasti podrazumeva upravljanje visokom dostupnošću klauda, njegovom zaštitom i opcijama njegovog oporavka. Osim što će polaznici da nauče kako treba urediti visoku dostupnost klaud infrastrukture uz primenu SQL servera 2012 Always - On, te Hyper - V Replica i Azure Site Recovery, naučiće i kako treba koristiti DPM (Data Protection Manager) sa ciljem pravilne zaštite konkretnog klauda i to uz pomoć Microsoft System Center 2012 R2.

Optimizovanje određene klaud infrastrukture će svi polaznici obuke i kursa 246 (20246 D) da savladaju tokom preposlednje oblasti, a u završnom delu će da nauče kako se konfiguriše kontrolna tabla i različiti vidžeti, ali i SLA (Service - level Agreement). Između ostalog će da nauče i kako se vrši objavljivanje Real - Time State uz primenu Microsoft Visio Snap - in, ali i na koji način treba izvršiti System center Analytics. Isto tako će da nauče i kako se konfiguriše Service Reporting, odnosno na koji način treba koristiti Microsoft Excel i SSRS (SQL Server Reporting Services) za praćenje podataka. Sem toga će se upoznati i sa korišćenjem System center Analytics - a, odnosno sa konfigurisanjem Service Level Tracking - a. Obuka i kurs broj 246 (20246 D) u ovom delu upoznaje polaznike i sa pravilnim načinom konfigurisanja, instaliranja i korišćenja Service Reporting kako bi se kreirali Chargeback Reports.

Ko može da pohađa obuku i kurs broj 246 (20246 D)?

Da bi zainteresovanim kandidatima bilo omogućeno da pohađaju kurs i obuku 246 (20246 D) za polaganje ispita broj 246 (70 - 246) najpre je neophodno da imaju visok nivo znanja engleskog jezika, kako bi mogli da se upoznaju sa svim ispitnim zahtevima i oblastima koje čine nastavni program ove obuke, budući da se i kurs, ali i ispit vrše na tom jeziku.

Drugi uslov koji kandidati moraju da ispoštuju ukoliko ih zanima kurs i obuka broj 246 (20246 D) jeste da poseduju MCSA sertifikat i to u oblasti rada sa Windows serverom 2012.

Primarno je pohađanje ovog kursa namenjeno za IT stručnjake zaposlene na poziciji Cloud Administrator, čije su obaveze da vode računa kako o praćenju, tako i o zaštiti klaud infrastrukture. Isto tako, obuka i kurs broj 246 (20246 D) je namenjena i svim onim stručnjacima čija dužnost je da dizajniranju arhitekturu u okviru jednog Cloud - a, te su odgovorni i za proširenje postojećih Klaud rešenja, kao i za one IT stručnjake koji se bave administracijom servisnih zahteva i njihovim kreiranjem.

Trajanje kursa i obuke broj 246 (20246 D)

Kandidati koji su zainteresovani za grupnu nastavu će je pohađati ukupno 5 dana. Zapravo, jedino kada se organizuje kurs i obuka 246 (20246 D) za polaganje ispita broj 246 (70 - 246) u skladu sa pravilima grupne nastave, zna se i njeno trajanje, odnosno dinamika i termini, što nije slučaj kod ostalih vrsta nastave (poluindividualna, online i individualna). Za njih važi pravilo da kandidat može direktno sa predavačem, a uz podršku koordinatora za nastavu u konkretnoj poslovnici Akademije Oxford da izvrši dogovor i o njenom trajanju, ali i o dinamici, odnosno terminima održavanja časova.

Vreme i mesto održavanja kursa i obuke broj 246 (20246 D)

Kada kandidat donese odluku koju vrstu kursa i obuke broj 246 (20246 D) želi da pohađa, znaće se i tačno vreme i mesto održavanja.

Radi se o tome da je za grupnu nastavu potrebno najmanje četvoro prijavljenih korisnika u jednoj od poslovnica Akademije Oxford, pa samim tim čim se ispuni ovaj uslov svi ostali koji su već izvršili prijavu će biti na propisan način obavešteni o terminima i o dinamici održavanja grupne nastave.

Kada je u pitanju poluindividualna ili individualna nastava, one mogu da budu organizovane vrlo brzo nakon što kandidati izvrše prijavu na za to propisan način. A termini, dinamika i njeno trajanje zavise isključivo od dogovora koji kandidat ima sa profesorom. Sve to isto se odnosi i na online nastavu, stim da se ona odvija preko internet platforme, tako da polaznik može da je prati odakle god želi, ali uz uslov da je njegov računar konektovan na internet isključivo preko stabilne veze.

Dodatne napomene :

  • podrazumeva se da svaki polaznik ima viši nivo znanja engleskog jezika
  • prijavljivanje je moguće izvršiti cele godine direktno u bilo kojoj poslovnici Microsoft ovlašćenog test centra Akademije Oxford ili putem telefona, odnosno mejla ovog test centra
  • uplata se vrši u onoj u poslovnici u kojoj se kandidat prijaljuje za pohađanje obuke i kursa broj 246 (20246 D)

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Expert sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje