MCSE sertifikat, SERVER INFRASTRUCTURE, ISPIT broj 414 (70 - 414)

U slučaju da je kandidat koji želi da polaže 414 (70 - 414) ispit već stekao MCSA sertifikat (Microsft Certified Solutions Associate) i to u oblasti rada sa Windows serverom 2012, onda će mu polaganje i ovog ispita omogućiti da stekne MCSE sertifikat (Microsft Certified Solutions Expert). Zapravo, posedovanje MCSA sertifikata je jedan od uslova za sticanje MCSE sertifikata, odnosno polaganje ispita broj 410 (70 - 410), 411 (70 - 411) i 412 (70 - 412).

Pored posedovanja pomenutog sertifikata, odnosno položenih ispita iz oblasti provere znanja rada sa Windows serverom 2012, od kandidata koji žele da polažu 414 (70 - 414) ispit se očekuje i da poznaje engleski jezik na višem nivou, budući da su i ispitni zahtevi navedeni upravo na engleskom.

Opšta je preporuka da svi kandidati koji žele da sa uspehom polože ovaj ispit pohađaju specijalizovanu obuku i kurs broj 414 (20414 C) koju, kao zvanično ovlašćeni test centar Majkrosoft kompanije organizuje Akademija Oxford, a koja omogućuje svim polaznicima da se upoznaju sa mnogobrojnim ispitnim zahtevima.


TESTOVI


Koje se sve oblasti proveravaju u okviru ispita broj 414 (70 - 414)?

Implementacija napredne infrastrukture servera je tema provere na ispitu broj 414 (70 - 414), a pred kandidate se stavlja ukupno 4 oblasti, koje su u svim zahtevima zastupljene sa oko 25 do 30% ispitnih zahteva, dok je samo završna oblast provere zastupljena sa oko 20 do 25%.

Naglašavamo da su ispitni zahtevi primarno fokusirani na proveru znanja rada sa Windows serverom 2012 R2.

Upravljanje i održavanje infrastrukture servera je oblast koja se proverava na samom početku 414 (70 - 414) ispita, a sačinjena je od tri segmenta. Najpre kandidati treba da pokažu znanja u oblasti dizajniranja takozvanog administrativnog modela (Administrative Model), a tu su najpre zahtevi koji su vezani za poznavanje prava korisnika i Built - in Groups, te se očeuje da kandidati odgovore na pitanja čija tema se odnosi na poznavanje dizajniranja Administration Structure za Microsft System Center 2012 R2. Uz to se u ovom segmentu prve oblasti očekuje da kandidati odgovore na pitanja koja su vezana za primenu System Center Service Manager - a, odnosno da znaju na koji način se upravlja pravima pristupa privatnom klaudu (Private Cloud) i to uz adekvatnu primenu AppController - a i System Center Virtual Machine Manager - a. U sledećem delu ove oblasti kandidati odgovaraju na pitanja koja se odnose na primenu strategije praćenja, odnosno monitoringa, a u smislu da se očekuje poznavanje ACS - a (Audit Collection Services), kao i da poznaju System center Global Service Monitor. Trebalo bi i da odgovore na zahteve koji su vezani za poznavanje praćenja učinka i praćenje aplikacija, kao i da znaju na koji način funkcioniše centralni nadzor i izveštavanje. Uz to se očekuje i da mogu samostalno da odgovore na zahteve koji su vezani za planiranje praćenja aktivnih direktorijuma (Plan for Monitoring Active Directory). Poslednji segment u ovoj oblasti na ispitu broj 414 (70 - 414) podrazumeva pitanja u vezi da poznavanjem planiranja i primene Automated Remediation. A u okviru nje su zahtevi vezani za kreiranje Update Baseline in Virtual Machine Manager, te se od kandidata očekuje da znaju na koji način se vrši pravilna primena DCM Baseline (Desired Configuration Management Baseline). Pored toga bi trebalo da znaju na koji način se vrši i integracija VMM - a (Virtual Machine Manager) i Operations Manager - a, kao i da znaju da integrišu System Center 2012 za automatsku sanaciju u okviru postojeće infrastrukture u konkretnom preduzeću. A uz sve pomenuto, kandidati treba da odgovore i na pitanja koja se odnose na Windows PowerShell DSC Solution (Desired State Configuration Solution).Od ukupno 5 segmenata se sastoji druga oblast provere koja je usmerena na ispitivanje nivoa znanja u oblasti visoko dostupnih infrastruktura jednog preduzeća, odnosno kako na proveru znanja njihovog planiranja, tako i na primenu. Prvo se proverava poznavanje planiranja i primene Failover Clustering - a, te slede zahtevi koji su vezani za odabir i primenu visoko dostupnih mrežnih usluga. Tokom trećeg segmenta u ovoj oblasti provere su prisutni zahtevi koji su vezani za visoko dostupna rešenja za skladištenje podataka, gde se od kandidata očekuje najpre poznavanje planiranja, a zatim i primene u praksi. Plan and Implement Highly Available Roles je osnov provere u pretposlednjem delu ove oblasti na 414 (70 - 414) ispitu, a u poslednjoj kandidati treba da pokažu znanja koja se tiču poznavanja kako kontinuiteta poslovanja, tako i oporavka od različitih katastrofa (Disaster Recovery Solution). Od njih se, između ostalog očekuje da znaju kako se planira i primenjuje strategija oporavka i pravljenja rezervne kopije, a najpre uz primenu System center DPM - a (Data Protection Manager).

Provera znanja u oblasti virtualizacije infrastrukture servera se vrši u trećoj oblasti na ispitu broj 414 (70 - 414) i sačinjena je od ukupno šest delova. A osim provere znanja vezanih za Virtualization Hosts, tu su i pitanja koja se tiču poznavanja kako planiranja, tako i implementacije VM - a (Virtual Machine), ali i segment čija tema je vezana za oblast virtualizacije umrežavanja. Takođe, treba pomenuti i preostale podoblasti, a najpre onu koja sadrži zahteve vezane za poznavanje opcija skladištenja i njihove pravilne virtualizacije, a tu je i segment čija tema je fokusirana na Plan and Implement Virtual Machine Movement, dok je tema poslednjeg dela provere u ovoj oblasti ispita Manage and Maintain a Server Virtualization Infrastructure.

Mada je poslednja oblast, čija tema je Design and Implement Identity and Access Solutions zastupljena među svim zahtevima na ovom ispitu sa 20 do 25%, ona je sačinjena od čak 5 podoblasti. Prva među njima ima za cilj da proveri znanje kandidata u vezi sa dizajniranjem Certificate Services Infrastructure, a tokom sledećeg segmenta se proverava koliko je kandidat upoznat sa njihovim pravilnim implementiranjem i uređivanjem. Tokom naredne podoblasti se proveravaju znanja koja se odnose na rad sa sertifikatima, to jest na njihovu primenu i uređivanje, a već u narednom delu ove oblasti su izneti zahtevi u vezi sa Federated Identity Solution (Design and Implement). Na kraju ove oblasti, odnosno ispita broj 414 (70 - 414) su zahtevi koji se tiču poznavanja AD RMS - a (Active Directory Rights Management Services) i to kako njihovog dizajniranja, tako i adekvatne primene, a u skladu sa zahtevima koji su navedeni u konkretnom pitanju.

Kako izgleda 414 (70 - 414) ispit?

Ispit broj 414 (70 - 414) najčešće podrazumeva između 40 i 60 zahteva, ali kompanija Microsoft uvek ima pravo da broj ispitnih pitanja u skladu sa potrebama poveća ili smanji. Forma ispitnih pitanja takođe nigde nije jasno navedena, budući da pomenuta kompanija ne želi da kandidate taksativno obaveštava o tome koji tipovi ispitnih pitanja će biti prisutni na ovom ispitu. Ono što se zna jeste da su, pored ostalih prisutna i ona pitanja koje podrazumevaju zaokruživanje jednog ili više tačnih odgovora među nekoliko ponuđeni ili, pak kandidat treba da, u za to predviđeno polje napiše odgovor koji je uglavnom kraći. Podrazumeva se da kompanija Microsoft i ovde ima pravo u svakom trenutku da izmeni formu ispitnih zahteva, a od kandidata se očekuje da ih u potpunosti ispoštuje.

Na ispitu broj 414 (70 - 414) mogu da se pojave i takozvane studije slučaja, što je zapravo specijalna vrsta ispitnih zahteva koja ima za cilj da kandidata stavi u situaciju u kojoj bi mogao da se nađe na konkretnom radnom mestu, na kome bi mogao da bude zaposlen nakon što stekne MCSE sertifikat. U principu, od kandidata se očekuje da prvo razume šta je navedeno kao problem u konkretnoj studiji slučaja, a zatim da identifikuje sve one podatke koji su ključni i neophodni da bi se problem koji je zadat rešio na najbolji mogući način. On zatim, na osnovu svih ponuđenih informacija treba da izvrši adekvatnu analizu konkretne studije slučaja i da je reši. Kandidati koji polažu ispit broj 414 (70 - 414) moraju da znaju da je provera odgovora koji je dat za konkretnu studiju slučaja moguća isključivo dok ne pređe na sledeću oblast zahteva, a na samom početku ispita će oni biti informisani o broju studija slučaja koje se pojavljuju na tom ispitu. Isto tako naglašavamo i da je vreme za njihovo rešavanje uračunato u celokupno vreme koje je namenjeno za polaganje ovog ispita, pa se zato očekuje da kandidat izvrši dobru organizaciju vremena koje mu je na raspolaganju, kako bi odgovorio na sva ispitna pitanja i zahteve.

Ukupno vreme koje je namenjeno kandidatima za rešavanje ispitnih pitanja je 150 minuta, a uz to imaju i 30 minuta za čitanje i razumevanje svih ispitnih zahteva, tako da je ukupno 180 minuta određeno za polaganje ispita broj 414 (70 - 414).

Princip bodovanja na ispitu broj 414 (70 - 414)

Ono što je vrlo važno naglasiti za sve kandidate koje zanima bodovanje na ispitu broj 414 (70 - 414) jeste da ono, zapravo nije precizno definisano, ali se u većini slučaja od njih zahteva da osvoje 700 poena i više, to jest da sa uspehom reše preko 70% svih ispitnih zahteva. Naravno, kompanija Microsoft i u ovom slučaju zadržava pravo da ovaj procenat umanji ili uveća i to kada god bude smatrala potrebnim.

A kako se u ispitu broj 414 (70 - 414) nalaze i ona pitanja koja kandidatima ne donose nijedan poen, to se očekuje da oni daju odgovor apsolutno na sve zahteve koji budu bili prisutni. Inače, ova pitanja se nalaze u ispitu sa ciljem ispitivanja tržišta, a o njima kandidat neće da dobije nikakvu informaciju. što se ne odnosi na ona pitanja u kojima mu tačan odgovor donosi nekoliko poena i o čemu se na ekranu pojavljuje informacija tokom trajanja ispita. Važno je da naglasimo i to da ne postoje negativni poeni, to jest da u slučaju netačnog odgovora na neko pitanje neće biti umanjen ukupan broj poena koje je kandidat osvojio.

Što se tiče rezultata polaganja, već nekoliko minuta po završetku ispita, na ekranu kandidat dobija obaveštenje da li je konkretan ispit položio ili ne, a nakon toga u roku od pet radnih dana ovlašćeni test centar, sa jedne strane isporučuje rezultate kompaniji Majkrosoft, a sa druge u za to propisanom roku kandidatima ima obavezu da isporuči i štampanu formu rezultata. Ono što u mnogim situacijama zbunjuje sve kandidate koji su polagali ispit broj 414 (70 - 414) jeste upravo taj grafički prikaz rezultata, u kome kandidati ne dobijaju informaciju da li su na konkretno pitanje pružili tačan odgovor ili nisu, već samo imaju podatak koliko su poena osvojili u određenoj oblasti, odnosno da li su ovaj ispit položili ili ne. Upravo iz tog razliga se i preporučuje da ukoliko kandidati žele da dobiju informacije o tome da li su na neko pitanje dali tačan odgovor ili ne, da se svakako obrate ovlašćenim licima Microsoft test centra Akademije Oxford i zahtevaju da im upravo tako budu izdati štampani rezultati.

U slučaju da dve nedelje po završetku polaganja kandidat ne dobije štampane rezultate, u obavezi je da se obrati ovlašćenom test centru kako bi se taj propust rešio.

Dodatne informacije o ispitu broj 414 (70 - 414)

Ako kandidat polaže prvi put ispit broj 414 (70 - 414) i ne položi ga, dozvoljeno mu je da se već po isteku 24 sata od polaganja, prijavi da ga ponovo polaže. Ali, u slučaju da se dogodi da ni iz drugog puta ne položi ovaj ispit, on mora da sačeka najmanje 14 dana, kako bi mu bilo dozvoljeno da se ponovo prijavi za polaganje. U svakom sledećem ispitnom roku, ako ne položi ovaj ispit, u obavezi je da sačeka najmanje sedam dana da bi se ponovo prijavio za polaganje.

Kompanija Microsoft navodi da kandidat ima pravo najviše pet puta godišnje da polaže ispit broj 414 (70 - 414). A ako ni za tih pet puta ne uspe da ga položi, on mora da sačeka da prođe najmanje godinu dana da bi mu bilo dozvoljeno da ga ponovo polaže. U određenim situacijama, ako kandidat ima potrebu da polaže ovaj ispit više od pet puta u toku jedne godine, on mora da iznese pisani zahtev ovlašćenom test centru, koji će zatim njegovu molbu da prosledi centrali kompanije Majkrosoft, koja dalje donosi odluku da li će kandidatu biti omogućeno ponovno polaganje ili ne.

Neposredno pre nego što počne ispit broj 414 (70 - 414), ovlašćeno lice test centra će sve kandidate koji su prisutni da obavesti o pravilima za koja se očekuje da ih se maksimalno pridržavaju. Ukoliko se, međutim dogodi da kandidat ne ispoštuje navedena pravila i da pokuša da izvrši bilo kakvu vrstu zloupotrebe ili prevare na ovom ispitu, ovlašćeno lice dužno da ga istog trenutka udalji sa polaganja. Po završetku ispita, on sastavlja pisani izveštaj o navedenom događaju, koji zatim šalje centrali kompanije Microsoft, a dalje njen stručni tim odlučuje o tome na koji način će biti kažnjen taj kandidat. Iako se kazna vrlo često sprovodi prema rigoroznim merama po kojima je ova kompanija poznata, ponekad se događa i da kandidatu bude zabranjeno samo polaganje ispita broj 414 (70 - 414) i to u određenom vremenskom periodu, mada je mnogo češća kazna koja podrazumeva da kandidat nema dozvolu da polaže nijedan ispit koji organizuje kompanija Microsoft i to do kraja života. Uz to, u svakom trenutku kada to smatra potrebnim, ova kompanija ima pravo i da zahteva ponovno testiranje za ma kog kandidata, a može mu biti i oduzet sertifikat koji je već imao prilike da stekne.

Svaki kandidat koji ima bilo koju vrstu invaliditeta može da polaže ovaj ispit bez ikakvih teškoća, ali je neophodno da prilikom prijavljivanja u konkretnoj poslovnici Akademija Oxford priloži i validnu medicinsku dokumentaciju, kako bi se stekli uslovi za polaganje ovog ispita u skladu sa njegovim mogućnostima.

Najmanje 30 minuta pre zakazanog termina za polaganje, kandidati moraju da budu u prostorijama one poslovnice test centra gde je zakazan ispit broj 414 (70 - 414) i od njih se zahteva da ponesu važeći lični dokument koji poseduje i fotografiju. A pod tim se podrazumeva ne samo lična karta, već i vozačka dozvola, kao i pasoš kome nije istekao rok važnosti. Ukoliko kandidat ima biometrijski dokumenti koji poseduje i čip, onda je dužan da tom prilikom ponese i očitan lični dokument, kako bi se izvršila identifikacija prema pravilima. Svaki kandidat koji ne ispoštuje ovo pravilo i ne ponese važići lični dokument, neće biti u prilici da prođe kroz proces identifikacije prema zakonu, tako da će mu biti onemogućeno i polaganje ovog ispita.

Ako kandidat steknem MCSE sertifikat u ovoj oblasti, on je u obavezi da tri godine od tog datuma izvrši resertifikaciju prema pravilima. A ona se, trenutno vrši tako što kandidat polaže jedan specijalizovani ispit iz ove oblasti, u okviru koga se proverava poznavanje novih tehnologija i promena koje su se izvršile od trenutka kada je on stekao ovaj sertifikat. A u slučaju da se kandidat ogluši o ovo pravilo i ne izvrši resertifikaciju u pomenutom roku, onda će sertifikat koji poseduje dobiti oznaku „neaktivan“ i samim tim neće biti validan.

Spisak gradova - Microsft Certified Solutions Expert sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje