MCSE sertifikat, Enterprise Devices and Apps, ISPIT broj 695 (70 - 695)

Samim tim što se ispit broj 695 (70 - 695) odvija na engleskom jeziku, primarni uslov koji svi kandidati zainteresovani za njegovo polaganje moraju da ispune se odnosi baš na viši nivo poznavanja ovog jezika.

Isto tako, postoji još jedan izuzetno bitan uslov, a odnosi se na posedovanje drugog sertifikata kompanije Microsoft. Zapravo da bi kandidatu bilo omogućeno nesmetano polaganje ispita broj 695 (70 - 695), on mora da poseduje MCSA sertifikat i to u oblasti rada sa Windows 10. Jednostavnije rečeno, taj kandidat već treba da je imao prilike da položi ispit broj 698 (70 - 698) i 697 (70 - 697).

Naglašavamo da se ovaj ispit organizuje tokom cele godine u svakoj od preko 20 poslovnica Majkrosoft test centra Akademije Oxford i to prema tačno utvrđenom planu i programu.


Polaganje 695 (70 - 695) ispita je prvenstveno namenjeno onim kandidatima koji spadaju u IT stručnjake, te imaju radno iskustvo u oblasti razvijanja i upravljanja računarima, uređajima i aplikacijama, ali i njihovim održavanjem i to u okviru preduzeća različite veličine. Obično je reč o stručnjacima zaduženim za Desktop Support, a trebalo bi da imaju i iskustva u korišćenju System Center 2012 R2 Configuration Manager - a sa ciljem upravljanja uređajima i aplikacijama na Windows operativnom sistemu.

TESTOVI


Koje se sve oblasti proveravaju u okviru ispita broj 695 (70 - 695)?

Četiri od ukupno pet oblasti koje su predmet provere na 695 (70 - 695) ispitu su zastupljene sa 20 do 25 posto u ukupnom broju zahteva, dok je jedino druga oblast nešto manje zastupljena i to sa 15 do 20%.

Implementacija OSD infrastrukture (Operating System Deployment) je tema prve oblasti koja se proverava na ovom ispitu i nju čini ukupno 4 segmenta. Prvi od njih se odnosi na proveru poznavanja Computing Environment, gde se od kandidata najpre očekuje da poznaju princip rada, konfigurisanja i primene MAP Toolkit - a (Microsoft Assessment and Planning), kao i da znaju na koji način se izrađuju Configuration Manager Reports. U ovoj podoblasti se ispituju i znanja kandidata u okviru integrisanja MAP - a sa Microsoft System Center Configuration Manager - om, a trebalo bi i da znaju na koji način se određuje kapacitet mrežnog opterećenja. Poznavanje procesa planiranja, ali i primena User State Migration se proverava u drugom segmentu početne oblasti u ovom ispitu. Tu se pred kandidate stavljaju zahtevi koji su vezani, pored ostalog i za odabir onih podataka korisnika i podešavanja koje treba sačuvati, te bi trebalo da kandidati znaju da pripreme i odgovarajući Migration Plan za Non - migrated aplikacije. Očekuje se i da odgovore na zahteve koji podrazumevaju poznavanje obezbeđivanja podataka, te da znaju da kreiraju i USMT paket (User State Migration Tool Package), odnosno da mogu da odaberu da li u konkretnom slučaju treba da bude primenjena In - place Upgrade ili Migration. U sledećem delu ove oblasti se pred kandidata stavljaju zahtevi koji su vezani za poznavanje konfigurisanja Deployment Infrastructure, gde se očekuje da najpre poznaje WDS (Windows Deployment Services), te da zna da instalira, ali i konfiguriše MDT (Microsoft Deployment Toolkit). Tu se očekuje i da znaju kako se vrši podrška za BitLocker, odnosno kako treba odabrati Configuration Manager Distribution Points, ali i kako se na pravilan način vrši odabir usluga koje podržavaju opciju “Deployment”. Tokom završnog dela provere u prvoj oblasti 695 (70 - 695) ispita se ispituje znanje kandidata u oblasti konfigurisanja, ali i upravljanja aktivacijom i to sa stanovišta Active Directory aktivacije, a kandidati bi trebalo i da mogu da odaberu upravo onaj alat za aktivaciju koji je u potpunosti usklađen sa zahtevima koji su navedeni.

Od tri segmenta se sastoji druga oblast provere čija tema je usmerena prvenstveno na proveravanje znanja u vezi sa Lite Touch Deployment i poznavanjem njegove implementacije. Najpre se od kandidata očekuje da pokažu znanje u oblasti instaliranja i konfigurisanja WDS - a (Windows Deployment Services), odnosno MDT - a (Microsoft Deployment Toolkit). Takođe bi trebalo i da odgovore na sve zahteve koji su vezani za kreiranje i uređivanje Answer Files. Ujedno su zahtevi u ovoj oblasti i najmanje zastupljeni tokom celog ispita broj 695 (70 - 695).

Iako je nešto više zastupljena od prethodne oblasti, treća oblast provere se takođe sastoji od tri segmenta, a u njoj se proveravaju znanja vezana za Zero Touch Deployment i njegovu primenu. Kandidati bi trebalo da daju odgovore na zahteve koji su vezani za Configuration Manager for OSD i njegovo konfigurisanje, a u drugom segmentu su pitanja koja se odnose na poznavanje Distribution Points - a i njihovog konfigurisanja. U ovom delu ispita su pitanja u vezi sa konfigurisanjem Unicast and Multicast, odnosno PXE - a, a kandidati bi trebalo da konfigurišu Deployment to Distribution Points and Distribution Points Groups. Završni segment ove oblasti sadrži pitanja vezana za poznavanje integracije MDT - a i Configuration Manager - a.Kreiranje i održavanje slika i uređaja koji se za njih koriste je tema u sledećem delu ovog ispita. Tu su najpre zahtevi koji se odnose na planiranje, a zatim i snimanje, odnosno uređivanje i na kraju modifikovanje Windows instalacija u skladu sa zahtevima koji su tom prilikom navedeni. Pored ostalog, od kandidata koji polažu ispit broj 695 (70 - 695) se zahteva da pokažu poznavanje različitih formata fotografija, poput recimo VHD - a ili WIM - a, a trebalo bi i da znaju na koji način se određuje broj dostupnih fotograifja na osnovu karakteristika operativnog sistema, odnosno hardvera i drajvera, kao i različitih verzija operativnog sistema, poput recimo desktop ili mobilne verzije. Zatim su tu zahtevi koji su usmereni na pripremu operativnog sistema za snimanje fotografija, te se očekuje da kandidati znaju da kreiraju Capture Images uz pomoć WDS -a, odnosno da znaju da snime fotografiju uz primenu Configuration Manager - a, kao i da postojeću ili, pak neku fotografiju koja je tek snimljena prebace u WIM fajl. Pred kandidatima se u ovom delu ispita mogu naći i pitanja u vezi sa ažuriranjem fotografija uz primenu DISM - a (Deployment Image Servicing and Management), te bi trebalo da pokažu znanja u primeni zahtevanih ažuriranja. Trebalo bi i da svaki kandidat zna kako se vrše podešavanja u skladu sa navedenim zahtevima i to kako na onim slikama koje su Online, tako i na Offline slikama. U ovom segmentu provere su i pitanja u vezi sa poznavanjem primene različitih servisnih paketa na fotografije, odnosno ona koja se odnose na unapređivanje već ugrađenih aplikacija. Na kraju ove oblasti su oni zahtevi koji se odnose na poznavanje različitih opcija u okviru instalacije operativnog sistema, gde se od kandidata očekuje da znaju na koji način treba izvršiti njihove izmene i to u skladu sa onim što je navedeno u konkretnim pitanjima u ovom segmentu provere.

U poslednjem delu provere na 695 (70 - 695) ispitu su pitanja vezana za pripremu i razvoj Application Environment - a. Ova oblast je sačinjena od tri grupe zahteva, a najpre kandidati treba da odgovore na pitanja koja se odnose na poznavanje izrade plana i implementacije kompatibilnosti aplikacija i njihovog saniranja, po potrebi. Tu bi kandidati trebalo da pokažu znanja vezana najpre za razmatranje planiranja, gde treba da poznaju RDS (Remote Desktop Services), VDI (Virtual Desktop Infrastructure), odnosno Client Hyper - V i 32 bit Versus 64 bit. Kandidati bi trebalo i da odgovore na pitanja koja se odnose na uređivanje Office - a i to najpre uz primenu MSI - ja, kao i uz korišćenje Click - to - run (C2R).

Kako izgleda ispit broj 695 (70 - 695)?

Kompanija Microsoft teži da neprekidno usavršava ispitivanje, ali i pored toga zainteresovane kandidate za polaganje ispita broj 695 (70 - 695) ne obaveštava precizno o svim detaljima koji podrazumevaju kako broj ispitnih pitanja, tako i njihovu formu. Zapravo, za većinu ispita se postavlja pred kandidate između 40 i 60 pitanja, to jest zahteva, ali ovaj broj može da bude izmenjen i to u svakom ispitnom roku, ukoliko to bude smatrano potrebnim.

Nije precizno određena ni forma ispitnih pitanja, osim što se zna da se često javljaju ona pitanja koja od kandidata zahtevaju da napiše kraći odgovor u za to određenom polju ili, pak da označi jedan ili više tačnih odgovora između nekoliko ponuđenih. Naravno, i forma ispitnih zahteva može u svakom ispitnom roku da bude promenjena.

Polaganje ispita broj 695 (70 - 695) traje ukupno tri sata. Kandidati imaju pola sata za čitanje ispitnih zahteva, te njihovo razumevanje, budući da se ispit sprovodi na engleskom jeziku, a preostalih 150 minuta imaju za njihovo rešavanje.

U ispitu broj 695 (70 - 695) se, među mnogobrojnim zahtevima mogu javiti i takozvane studije slučaja, koje su osmišljene tako da kandidatu prikažu različite situacije u kojima bi mogao da se nađe prilikom obavljanja posla na određenom radnom mestu, a koje je vezano za ovu oblast provere. Studije slučaja podrazumevaju da kandidat prvo ima zadatak da izvrši adekvatnu identifikaciju svih ključnih podataka koji su neophodni za rešavanje tog problema. Zatim treba da izvrši adekvatnu analizu i na kraju reši konkretnu studiju slučaja. Onog trenutka kada bude završio sa njenim rešavanjem, kandidat bi trebalo da izvrši proveru, a tek onda pređe na narednu oblast zahteva, jer je nakon toga nemoguće je da izmeni odgovor koji je dat.

Na samom početku ispita broj 695 (70 - 695) kandidati dobijaju informaciju o broju studija slučaja koje će biti prisutne na tom ispitu i moraju da se dobro organizuju, budući da je njihovo rešavanje uračunato u ukupno vreme koje je namenjeno za odgovaranje na postavljena pitanja.

Bodovanje u okviru ispita broj 695 (70 - 695)

U ovom segmentu je kompanija Microsoft vrlo štura, tako da ne postoje tačne informacije o broju ispitnih pitanja koje kandidat treba da reši sa uspehom da bi se smatralo da je položio ispit broj 695 (70 - 695). Mahom se navodi 700 poena, odnosno uspešno urađeno preko 70 procenata ispitnih zahteva, stim da ovaj broj može da varira od roka do roka, a u skladu sa smernicama koje pruža kompanija Majkrosoft.

Poznato je da princip bodovanja ne uključuje negativno ocenjivanje, a što znači da kandidati koji ne budu dali tačan odgovor na neko pitanje nemaju razloga za strah, jer to neće uticati na smanjenje broja osvojenih poena. Najčešće se jedan tačan odgovor ocenjuje jednim poenom, ali je ovde posebno zanimljivo što se javljaju i pitanja koja se ne boduju, kao i ona koja kandidatima donose nekoliko poena. Prisutnost pitanja bez poena ima za cilj da dodatno izvrši ispitivanje tržišta, a o tome kandidati neće dobiti nikakvu informaciju, dok za ona pitanja koja im donose više poena na ekranu dobijaju informaciju o tome.

Kada kandidat završi polaganje ispita broj 695 (70 - 695), par trenutaka posle toga se na ekranu pojavljuje podatak da li ga je položio ili ne. A pet dana od dana polaganja je Akademija Oxford kao zvanično ovlašćeni Microsoft test centar dužna rezultate polaganja ovog ispita da isporuči centrali ove kompanije, ali isto tako i da kandidatima na propisan način i u određenom roku dostavi štampane rezultate ispita.

Naglašava se da kandidati koji u roku od dve nedelje od dana polaganja ne budu dobili ovako odštampane rezultate, svakako treba da kontaktiraju poslovnicu Akademije Oxford u kojoj su polagali ispit broj 695 (70 - 695), kako bi ih obavestili o tome, odnosno da bi taj propust što brže bio ispravljen.

Na rezultatima koje kandidati dobijaju u štampanoj formi se ne može videti da li su na bilo koje od pitanja dali tačan odgovor ili ne, već je samo prikazan grafikon i ukupan broj osvojenih poena i to kako po oblastima, tako i na celokupnom ispitu. Zato svi oni kandidati koji žele da vide da li su na neko pitanje dali tačan odgovor, odnosno kako su rešili pitanja u konkretnoj oblasti, treba da naglase ovlašćenom licu test centra da im je neophodno da rezultati budu prikazani na taj način, kako bi im to bilo omogućeno.

Dodatne informacije o ispitu broj 695 (70 - 695)

Ukoliko kandidat polaže ispit broj 695 (70 - 695) prvi put i ne položi ga, on može ponovo da ga polaže već u sledećem ispitnom roku, ali uz uslov da je proteklo minimalno 24 sata od prethodnog polaganja. Takođe, ako drugi put ne položi ovaj ispit, on je u obavezi da sačeka da prođe najmanje dve sedmice od dana polaganja, da bi mu bilo omogućeno da izvrši ponovo prijavu za polaganje. Tokom svakog narednog polaganja je u obavezi da sačeka 7 dana da bi mogao da se prijavi za novo polaganje, a kompanija Majkrosoft navodi da nijedan kandidat nema pravo više od pet puta u toku godine da polaže ispit broj 695 (70 - 695). Samo u izuzetnim situacijama ako kandidat ima potrebu i želju da polaže ovaj ispit više od pet puta godišnje, on ima pravo da uputi pisani zahtev o tome i to da ga dostavi ovlašćenom test centru Akademije Oxford, koja će ga zatim proslediti centrali kompanije Microsoft i sačekati njihovu odluku. Onaj kandidat koji ni posle petog puta u toku jedne godine ne bude položio ovaj ispit će za novo prijavljivanje morati da sačeka godinu dana.

Ova kompanija ima pravo da, ako to smatra potrebnim zahteva ponovno testiranje za ma kog kandidata. Pre nego što počne ispit, kandidati će biti obavešteni o svim pravilima za koja se očekuje da ih maksimalno poštuju. Međutim, ukoliko i pored toga kandidat pokuša da izvrši bilo koju vrstu zloupotrebe tokom ispita, te pokuša da vara tokom polaganja, ovlašćeno lice u tom test centru će ga istog trenutka udaljiti sa polaganja. A posle toga se šalje pisani izveštaj o tom događaju centrali Microsoft kompanije, koja dalje treba da donese odluku u vezi sa kažnjavanjem tog kandidata. U obavezi smo da naglasimo da je ova kompanija svima dobro poznata po vrlo strogim merama kažnjavanja, a koje mogu da uključuju pored ostalog zabranu polaganja ispita broj 695 (70 - 695) u određenom vremenskom periodu, odnosno oduzimanje već stečenog Majkrosoft sertifikata, pa čak i zabranu polaganja bilo kog ispita koji ova kompanija organizuje i to doživotno.

U slučaju da ispit broj 695 (70 - 695) želi da polaže osoba koja ima bilo koju vrstu invaliditeta, Akademija Oxford će tom kandidatu omogućiti nesmetano polaganje, a u skladu sa njegovim mogućnostima. Neophodno je da prilikom prijave kandidati prilože i svu potrebnu medicinsku dokumentaciju, kako bi stručni tim ovlašćenog test centra stekao uvid u nju i omogući im nesmetano polaganje.

Ma koju vrstu žalbe da ima kandidat na tok ispita, može to saopštiti ovlašćenom licu test centra tek po završetku polaganja.

Neophodno je da kandidat na dan polaganja bude prisutan u poslovnici Akademije Oxford minimalno pola sata pre zakazanog termina i da tom prilikom ponese validan lični dokument sa fotografijom (lična karta, vozačka dozvola, pasoš). U slučaju da kandidat ima biometrijski čipovan lični dokument dužan je da pokaže i očitan dokument prilikom procesa identifikacije. Svi oni kandidati koji ne ispoštuju ovaj zahtev neće biti u prilici da se identifikuju prema pravilima, što znači da im neće biti omogućeno polaganje 695 (70 - 695) ispita.

Kada kandidat bude položio ovaj i ispit broj 696 (70 - 696), on će da postane vlasnik MCSE sertifikata u oblasti Enterprise Devices and Apps. Tri godine nakon toga je dužan da izvrši resertifikaciju, a u suprotnom će njegov sertifikat da stekne status “neaktivan”. U ovom trenutku proces resertifikacije se odnosi na polaganje jednog ispita u kome se nalaze zahtevi vezani za sve novine koje su navedene u obalst ispitivanja od onog trenutka kada je kandidat stekao ovaj sertifikat. Za sada ovaj ispit traje 170 minuta, a pola sata je određeno za čitanje zahteva, te kandidati imaju 140 minuta na raspolaganju za rad.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Expert sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje