MCSE sertifikat, Server Infrastructure, OBUKA broj 414 (20414 C) za ispit broj 414 (70 - 414)

Kandidati koji su zainteresovani da pohađaju specijalizovani kurs i obuku broj 414 (20414 C) za polaganje ispita 414 (70 - 414), a koju kao zvanično ovlašćeni test centar od strane kompanije Microsoft organizuje Akademija Oxford bi trebalo, uz posedovanje MCSA sertifikata (Microsoft Sertified Solutions Associate) i to u okviru oblasti rada sa Windows serverom 2012 da poseduju obavezno i viši nivo znanja engleskog jezika. Sve ovo se odnosi i na obuku i kurs, ali i na polaganje ispita broj 414 (70 - 414), budući da se sprovodi na engleskom jeziku, pa je zato iznesen i ovaj zahtev, kako bi kandidati mogli da razumeju sve zahteve.

Osim mogućnosti da pohađaju grupnu nastavu, koja uvek podrazumeva manji broj polaznika, odnosno od njih četvoro do najviše osmoro, ali i fiksno određene termine, dinamiku i trajanje, zainteresovanim polaznicima se nudi mogućnost da pohađaju i druge vrste nastave. Pod tim se podrazumeva kako individualna, tako i poluindividualna, ali isto tako i obuka online. Individualna nastava je takozvana “jedan na jedan” obuka i podrazumeva da su prisutni samo predavač i polaznik, dok je poluindividualna poznata kao nastava u paru, gde se kurs održava za samo dva polaznika. Kada je u pitanju onlajn nastava, ona se odvija putem posebne internet platforme i od kandidata zahteva da njegov računar bude na internet povezan stabilnom konekcijom, kako bi se odvijali časovi bez ikakvih poteškoća. Za sve ostale vrste nastave osim grupne, kandidati imaju mogućnost da se sa koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici u kojoj se prijavljuju, odnosno sa predavačem dogovore kako oko terminima, tako i oko dinamike, ali i trajanja odabrane vrste obuke.

Svi koji su u okviru Akademije Oxford zaduženi za predavanja tokom kursa i obuke broj 414 (20414 C), koja je namenjena pripremi za polaganje ispita 414 (70 - 414) su, naravno kvalifikovani za taj posao, a uz to većina njih poseduje i neki od prestižnih Microsoft sertifikata, tako da sasvim sigurno ne postoje bolji profesori koji mogu da prenesu svoje znanje svim polaznicima ovog kursa.


Obuka i kurs broj 414 (20414 C) se odvija u svim poslovnicama ovog Majkrosoft test centra, kojih je na teritoriji Srbije, u ovom trenutku preko 20. Prijavljivanje svi zainteresovani kandidati mogu da izvrše u toku cele godine i to na nekoliko načina. Osim mogućnosti da se prijave lično u odabranoj poslovnici, nudi im se i mogućnosti prijavljivanja putem broja telefona jedne od njih, ali i preko mejla koji je naveden na zvaničnom web sajtu Akademije Oxford.

Osnovna tema kursa i obuke broj 414 (20414 C) je usmerena na upoznavanje polaznika sa naprednim opcijama u oblasti infrastrukture servera i njihove pravilne implementacije u praksi. Kao i prethodna obuka, tako je i ova vezana za rad sa Windows serverom 2012 R2 i čini drugi deo pripreme za polaganje ispita, čijim uspešnim polaganjem kandidat stiče MCSE sertifikat (Microsoft Certified Solutions Expert) u oblasti poznavanja infrastrukture servera.

Tokom nastave će, između ostalog da nauče sve što je potrebno da se izvrši pravilno planiranje sa ciljem izgradnje bezbedne infrastrukture konkretnog servera sa fokusom na implementaciju AD FS - a (Active Directory Federation Services), odnosno PKI - ja (Public Key Infrastructure) i AD RMS - a (Active Directory Rights Management Services). Naučiće i kako se vrši planiranje i raspoređivanje VMs - a (Virtual Machines), uključujući i Self - service, ali i opciju automatizovanja njenog raspoređivanja. Savladaće i znanja koja su vezana za planiranje i primenu strategije praćenja, a uz adekvatnu primenu Microsoft System Center 2012 R2 - Operations Manager - a.

TESTOVI


Kurs i obuka broj 414 (20414 C) se vrši na operativnom sistemu Windows servera 2012 R2 i System Center 2012 R2 i primarno je namenjena iskusnim stručnjacima u oblasti informacionih tehnologija, koji uz sva navedena profesionalna znanja imaju i iskustva u radu sa ovim serverom u okviru nekog preduzeća.

Nakon što budu završili pohađanje ovog kursa, svi kandidati bi trebalo najpre da znaju kako funkcioniše Data Center u jednom preduzeću, te kako se sprovodi strategija virtualizacije uz korišćenje System Center 2012. Takođe se očekuje da znaju i kako se planira, odnosno primenjuje opcija skladištenja sa stanovišta pravilnog raspoređivanja virtualizovane infrastrukture konkretnog servera. Naučiće i kako se, najpre planira, a zatim i na koji način se raspoređuju VM na Windows Hyper - V, odnosno kako se planira, ali i primenjuje virtuelizacija u oblasti Administration Solution uz adekvatnu primenu System Center 2012. Sem toga, obuka i kurs 414 (20414 C) za polaganje ispita 414 (70 - 414) sve zainteresovane kandidate upućuje i na učenje planiranja i implementacije strategije za monitoring servera i to uz pravilnu primenu najpre alata Windows servera 2012, a zatim i uz primenu Microsoft System Center 2012 - Operations Manager. Pored toga se polaznici kursa upoznaju i sa planiranjem i realizacijom u oblasti aplikacija i različitih usluga, a sa ciljem postizanja još veće dostupnosti, te će savladati znanja potrebna da izgrade visoko dostupnu infrastrukturu servera i to uz primenjivanje Failover Clustering Features u pomenutom serveru. Polaznici uče i kako se sprovodi Business Continuity Strategy u Windows okruženju, odnosno kako se upravlja sertifikatima. Rad sa Dynamic Access Control, odnosno radnim folderima i Workplace Join je isto oblast koja se izučava u toku kursa i obuke broj414 (20414 C), a sem toga kandidati uče sve što je potrebno za planiranje i primenu kako AD FS - a, tako i AD RMS - a.

Na samom početku kursa, koji je sačinjen od ukupno 13 oblasti se polaznici upoznaju sa funkcionisanjem menadžmenta u centru za podatke jednog preduzeća. A to, prvenstveno podrazumeva da će se upoznati sa njegovim osnovnim karakteristikama, te sa različitim komponentama u okviru Microsoft System Center 2012 R2. Zatim sledi modul koji je vezan za strategiju virtualizacije servera, tokom koga polaznici uče na koji način se ona sprovodi i planira.U trećoj oblasti koja se izučava tokom obuke i kursa broj 414 (20414 C) se uči kako funkcioniše virtualizacija u okviru mreže i opcija skladištenja, odnosno na koji način se ona planira i primenjuje u praksi, dok je fokus sledećeg modula stavljen na izučavanje Virtual Machines. A u okviru njega polaznici uče na koji način se vrši planiranje i implementacija plana primene VM - a na Windows Hyper - V, gde primarno stiču znanja u oblasti njihovog konfigurisanja, a uz primenu različitih obrazaca i dodatnih usluga.

Tokom petog modula se izučava takođe virtualizacija, ali u oblasti Administration Solution, gde polaznici stiču znanja upravo o njihovoj virtualizaciji, a uz korišćenje System Center 2012. Već u sledećoj oblasti se uči sve vezano za strategiju praćenja konkretnog servera (Server Monitoring Strategy), a zatim sledi modul čija je osnovna tema Planning and Implementing High Availability for File Services and Applications. Tu se polaznici kursa i obuke broj 414 (20414 C) prvo upoznaju sa pojmom Storage Spaces, odnosno sa pravilnim planiranjem prostora za skladištenje, ali i sa primenom DFS - a (Distributed File System), odnosno NLB - a (Network Load Balancing).

Planning and Implementing a High Availability Infrastructure using Failover Clustering je primarna tema osme oblasti ove obuke, a u devetom modulu se polaznici upoznaju sa planiranjem strategije poslovnog kontinuiteta (Business Continuity Strategy) i njenom pravilnom implementacijom. Osim što će naučiti to, oni u ovom delu kursa uče i koje sve strategije pravljenja rezervne kopije podataka postoje (Backup Stategies), te na koji način se vrši njihovo planiranje i primena, ali i koje su opcije oporavka (Recovery), odnosno na koji način se ove dve opcije primenjuju na Virtual Machines.

Deseti modul je namenjen upoznavanju polaznika obuke i kursa broj 414 (20414 C) sa primenom PKI - ja (Public Key Infrastructure), ali uče i na koji način se vrši planiranje, odnosno primena upravljanja sertifikatima. Osim što će naučiti kako se radi sa različitim obrascima sertifikata, savladaće i znanja koja su im potrebna da izvrše Key Archival and Recovery, ali i kako se sprovodi strategija za Distributing and Revoking Certificates.

Osnovna tema naredne oblasti se tiče kako planiranja, tako i implementacije Identity Federation Infrastructure, a u pretposlednjem modulu se izučava pristup podacima kako za korisnike, tako i za različite uređaje. Polaznici u ovoj oblasti na prvom mestu uče kako funkcioniše DAC (Dynamic Access Control), ali i radni folderi (Work Folders) i Workplace Join, te na koji način je potrebno izvršiti njihovo planiranje. Takođe će da se upoznaju i sa pružanjem pomoći prilikom zabrane pristupa (Access Denied).

Završni modul koji je u redvnom nastavnom programu obuke i kursa broj 414 (20414 C) je usmeren na Information Rights Management Infrastructure, gde se polaznici upoznaju sa njegovim pravilnim planiranjem i primenom. U ovom segmentu kursa će, pored ostalog da nauče i kako funkcioniše AD RMS (pristup i različiti obrasci), ali i na koji način se može eksterno pristupiti AD RMS uslugama. Uz to uče i kako se vrši integracija AD RMS - a sa dinamičkom kontrolom pristupa (Dynamic Access Control).

Ko može da pohađa kurs broj 414 (20414 C)?

Da bi onaj ko je zainteresovan zaista i mogao da pohađa obuku i kurs broj 414 (20414 C), odnosno da se na taj način pripremi za polaganje ispita 414 (70 - 414), što je još jedan korak bliže prema MCSE sertifikatu (Microsoft Certified Solutions Expert) i to u oblasti Server Infrastructure, očekuje se najpre da je već vlasnik MCSA sertifikata (Microsoft Certified Solution Associate) i to u oblasti poznavanja rada na Windows serveru 2012. Tačnije, to znači da je već položio ispite 410 (70 - 410), 411 (70 - 411) i ispit broj 412 (70 - 412). Takođe se pretpostavlja da je imao prilike i da pohađao specijalizovane obuke za te kurseve.

Uz to se očekuje da kandidat poseduje značajan nivo profesionalnih znanja u radu sa serverima i da na prvom mestu poznaje njihovu strukturu, a uz to neophodno je da je nivo znanja engleskog jezika koji poseduje kandidat viši, kako bi mogao da se na pravi način upozna sa svim onim zahtevima koji će biti prisutni na ispitu broj 414 (70 - 414).

Zainteresovani kandidati bi trebalo najpre da imaju iskustva u radu sa planiranjem, projektovanje, ali i primenom pomenutog servera u okviru preduzeća, te se očekuje da su upoznati i sa AD DS infrastrukturom (Active Directory Domain Services), uključujući i korišćenje svih mrežnih usluga.

Koliko traje obuka i kurs za polaganje ispita broj 414 (70 - 414)?

Kurs i obuka broj 414 (20414 C) za polaganje ispita 414 (70 - 414), ako se odvija prema pravilima grupne nastave traje ukupno pet dana. U ovom slučaju su precizno utvrđeni i dinamika i termini održavanja nastave, ali ukoliko kandidat bude odlučio da pohađa bilo koju drugu vrstu obuke, odnosno poluindividualnu, individualnu ili nastavu online, on ima slobodu da se sa predavačem i koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj i vrši prijavljivanje, dogovori najpre o ukupnom trajanju kursa, ali isto tako i o terminima i dinamici održavanja ove obuke.

Gde i kada se održava kurs I obuka broj 414 (20414 C)?

Kao i za cenu, tako i za mesto, odnosno vreme održavanja kursa i obuke broj 414 (20414 C) se ne može uopšteno odgovoriti, jer sve zavisi od odluke kandidata o vrsti nastave koju želi da pohađa.

Da bi mogla da se organizuje grupna nastava, neophodno je da postoji najmanje četvoro prijavljenih kandidata, pa se iz tog razloga ona održava u onoj poslovnici Microsoft ovlašćenog test centra Akademije Oxford u kojoj se steknu uslovi za to. Kada se bude prijavilo najmanje četvoro zainteresovanih polaznika u jednoj od poslovnica, nakon toga se svi zainteresovani kandidati na predviđen način obaveštavaju o mestu i vremenu održavanja nastave, kao i o terminima, koji u ovom slučaju ne mogu da se menjaju. Zapravo jedino kada je moguće da dođe do promene termina u grupnoj nastavi jeste ako to kao zahtev iznesu apsolutno svi kandidati koji su u konkretnoj grupi i ukoliko u određenoj poslovnici postoje uslovi da se ta promena izvrši, ali bez ometanja drugih aktivnosti koje se u njoj odvijaju.

Što se tiče mesta i vremena održavanja kursa i obuke koja se odvija kao individualna i poluindividualna nastava, tu se kandidati direktno sa profesorom, a uz asistenciju koordinatora za nastavu u određenoj poslovnici dogovaraju o svim detaljima, počev od termina, preko trajanja, pa do dinamike . Obično se ova vrsta nastave organizuje vrlo brzo posle prijavljivanja zainteresovanih kandidata. Sve to isto se odnosi i na nastavu online, ali samo vezano za termine i trajanje, budući da kandidat može da pohađa i iz sopstvenog doma.

Dodatne napomene :

  • plaćanje se vrši u onoj u poslovnici Akademije Oxford u kojoj se kandidat i prijavljuje
  • prijavljivanje može da bude izvršeno direktno u odabranoj poslovnici, ali i preko broja telefona te poslovnice, kao i putem mejla Akademije Oxford koji je naveden na zvaničnom sajtu
  • sem svih pomenutih profesionalnih znanja, prijavljeni kandidati moraju da imaju i viši nivo poznavanja engleskog jezika

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Expert sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje