MCSE sertifikat, Data Platform, ISPIT broj 464 (70 - 464)

Da bi zainteresovanom kandidatu bilo omogućeno da postane vlasnik MCSE sertifikata (Microsft Certified Solutions Expert) u oblasti Data Platform, zahteva se polaganje dva ispita. Prvi od njih je označen kao 464 (70 - 464), a od kandidata koji želi da ga polaže se zahteva na prvom mestu odlično znanje engleskog jezika, budući da su upravo na tom jeziku i izneti ispitni zahtevi.

Uz to, svaki kandidat koji želi da stekne ovaj sertifikat u pomenutoj oblasti, odnosno da polaže navedeni ispit, neizostavno mora već da poseduje Microsoft sertifikat koji je označen kao MCSA (Microsft Certified Solutions Associate) i to u oblasti rada sa SQL serverom 2012/2014.

Akademija Oxford, koja je zvanično ovlašćeni centar za testiranje od strane kompanije Majkrosoft, organizuje ispit broj 464 (70 - 464) za sve one kandidate koji ispunjavaju navedene uslove i to isključivo u skladu sa pravilima koja važe na globalnom nivou u ovoj kompaniji.


Polaganje ovog ispita je namenjeno svim onim IT stručnjacima koji su specijalizovani za rad sa bazama podataka u okviru konkretnih organizacija i koji su zaduženi za omogućavanje visoke dostupnosti tih podataka. Očekuje se da kandidati koji žele da polažu ovaj ispit imaju iskustvo u radu sa kreiranjem Database Files, te da poznaju različite tipove podataka i tabela, odnosno da znaju da planiraju, kreiraju i optimizuju indekse, ali i obezbede integritet podataka. Pored toga bi trebalo i da se upoznati sa opcijama skladištenja i funkcijama koje se primenjuju u tim situacijama, kao i da znaju da implementiraju Views, ali i da su upoznati sa principom upravljanja transakcijama i opcijama zaključavanja konkretnih podataka.

TESTOVI


Koje usoblasti provere tokom 464 (70 - 464) ispita?

Na ispitu broj 464 (70 - 464) je prisutno ukupno četiri oblasti provere, a pred zainteresovane kandidate se stavljaju zahtevi koji se odnose na poznavanje opcija razvoja Microsoft SQL servera u okviru konkretne baze podataka.

Tema prve oblasti je usmerena na proveru poznavanja primene objekata u okviru određenih baza podataka, a čini je ukupno šest grupa zahteva i u celokupnom ispitu broj 464 (70 - 464) je zastupljena sa čak 30 do 35 procenata, odnosno najviše od svih pomenutih oblasti. A u okviru prve podoblasti se nalaze zahtevi vezani za poznavanje kako kreiranja, tako i poznavanje vršenja izmena u okviru tabela. Od kandidata se u ovom delu ispita očekuje da poznaju način razvoja odgovarajuće strategije za korišćenje privremenih objekata, uključujući i rad sa privremenim, ali i sa stalnim tabelama. Trebalo bi i da odgovore na pitanja vezana za definisanje alternativa pokretača, odnosno da mogu da pruže odgovore na one zahteve koji su vezani za poznavanje postupka kreiranja Calculated Columns. Očekuje se i da poznaju OLTP (Online Transaction Processing), kao i da mogu da primene kako Columnstore, tako i Sparse Columns. Drugi segment u okviru prve oblasti provere na ispitu broj 464 (70 - 464) pred kandidate stavlja zahteve u oblasti Troubleshoot Security, gde se očekuje da pokažu najpre znanja u oblasti kako dizajniranja, tako i implementacije rešavanja problema u oblasti bezbednosti, a već tokom narednog segmenta se od kandidata očekuje da odgovore na sve zahteve koji su vezani za Design the Locking Granularity Level. Tu bi oni trebalo prvenstveno da pokažu da su upoznati sa pravilnim odabirom mehanizma za zaključavanje na osnovu konkretnih smernica, te da mogu da izvrše sve opcije kako zaključavanja, tako i blokiranja određenih segmenata, ali i da mogu da dizajniraju sve vrste transakcija koje će uticati na te opcije. Sledeći segment je vezan za implementaciju indeksiranja, a zatim slede zahtevi koji se odnose na poznavanje primene različitih tipova podataka i na kraju se od kandidata u ovoj oblasti očekuje da mogu potpuno samostalno da izvrše kreiranje i modifikovanje ograničenja u skladu sa ispitnim zahtevima.

Druga oblast provere je zastupljena sa oko 15 do 20% među svim ispitnim zahtevima i čini je ukupno 4 segmenta, a njena osnovna tema je vezana za primenu objekata za programiranje. Očekuje se prvenstveno da svi kandidati koji polažu ispit broj 464 (70 - 464) u ovom delu na prvom mestu pokažu znanja u oblasti dizajniranja, kao i primene različitih procedura za skladištenje, te da znaju da primene različite tipove procedura skladištenja u okviru konkretnih rezultata, kao i da mogu da konfigurišu procedure za skladištenje u okviru dostupnih podataka. U ovom delu ispita pred kandidate se stavljaju i oni zahtevi koji se odnose na poznavanje Program Stored Procedures i to uz primenu T - SQL - a i CLR -a. Zatim sledi segment koji očekuje da kandidat pokaže znanja vezana za skalarne funkcije, ali i za dizajniranje T - SQL Table Valued funkcije. U pretposlednjem segmentu ovog dela ispita su pitanja vezana za poznavanje UDFs - a, odnosno User Defined Functions i to kako njihovog kreiranja, tako isto i korišćenja, odnosno menjanja u skladu sa zahtevima koji su navedeni u konkretnim ispitnim pitanjima. A završni segment je usmeren na proveru poznavanja kreiranja i izmene pregleda, te bi kandidati trebalo da znaju da izvrše na prvo mestu njihovo indeksiranje, ali i da podese izmenjene tabele, naravno sve u skladu sa zahtevima koji su navedeni u ovom delu ispita.

Od ukupno 5 segmenata je sačinjena naredna oblast provere, a koja je u okviru ispita broj 464 (70 - 464) zastupljena sa 25 do 30 procenata ispitnih zahteva i podrazumeva proveru znanja iz oblasti dizajniranja objekata u okviru konkretnih baza podataka. A prva podoblast iznosi zahteve vezane za dizajniranje tabela, te se zatim od kandidata očekuje da pokaže da poznaje dizajniranje konkretnih vrednosti indeksa, ali i da može da omogući kvalitetan dizajn integrisanih podataka, kao i da dizajnira implicitne, odnosno eksplicitne transakcije.U završnom delu ispita su prisutni zahtevi koji se odnose kako na optimizovanje, tako i na rešavanje svih potencijalnih problema u ovoj oblasti, a zastupljeni su sa oko 25 do 30% među svim ispitnim pitanjima. Ova oblast je sačinjena od 5 segmenata pitanja koja su vezana prvenstveno za poznavanje procesa optimizovanja upita. Tu se očekuje od kandidata da mogu, na prvom mestu da identifikuju Long - running Queries, kao i da mogu najpre da pregledaju, a zatim i da optimizuju kodove. A uz to su prisutna i ona pitanja koja podrazumevaju analizu izvršnih planova sa ciljem optimizovanja upita, a kandidati koji polažu 464 (70 - 464) ispit bi trebalo da znaju i da primenjuju Microsoft DTA (Microsoft Database Tuning Advisor). Pored toga se od njih očekuje i da pokažu znanja vezana za optimizovanje upita, ali uz primenu Pivots - a and Common Table Expressions - a (CTE). Zatim su tu zahtevi koji podrazumevaju da kandidati treba da oforme sloj u okviru baze podataka sa ciljem optimizovanja uputa, odnosno da znaju da primene savete u vezi sa konkretnim upitima, ali isto tako i da poznaju način primene kompletnog teksta i semantičke pretrage. A u ovoj podoblasti su prisutna i pitanja vezana za analizu plana izvršenja, te se očekuje i da kandidat već tokom narednog segmenta odgovori na sve zahteve koji se odnose na rešavanje potencijalnih problema koji su vezani za performanse. Zatim je tu podoblast usmerena na pitanja vezana za optimizovanje indeksiranja, a Capture and Analyze Execution Plans je tema pretposlednjeg segmenta u završnoj oblasti ispita broj 464 (70 - 464), te posle toga slede i zahtevi koji su vezani za poznavanje postupka prikupljanja informacija i to kako o samom sistemu, tako i o njegovim performansama.

Kako izgleda 464 (70 - 464) ispit?

Ispit broj 464 (70 - 464) je predviđeno da traje ukupno tri sata, a od tog vremena kandidat ima na raspolaganju pola sata da najpre pročita, a zatim i da razume sve zahteve koji se nalaze u ovom ispitu, dok je preostalih 150 minuta određeno za rešavanje navedenih ispitnih pitanja.

A kao zvanično ovlašćeni test centar Majkrosoft kompanije, Akademija Oxford ima obavezu da sve zainteresovane kandidate obavesti da ova kompanija ni u kom slučaju ne navodi precizno podatke o ispitu broj 464 (70 - 464), a u smislu da se ne zna koliko tačno ispitnih zahteva će biti prisutno, kao i koja je njihova forma. Ipak, postoje neke opšte odrednice koje podrazumevaju 40 do 60 pitanja, ali je dobro poznato da kompanija Microsoft u svakom ispitnom roku ima mogućnost i pravo da ovaj broj poveća ili smanji, to jest kad god to bude smatrala potrebnim.

Isto tako se i forma ispitnih pitanja može razlikovati od roka do roka, a ona koja su gotovo uvek prisutna su zapravo klasična pitanja, koja podrazumevaju da kandidat treba da označi tačan odgovor (jedan ili više njih), a između nekoliko koji su ponuđeni, kao i da dopiše odgovor na postavljeno pitanje u polju koje je za to predviđeno. Naglašavamo i to da se obično radi o kraćim odgovorima, ali to ne mora da bude slučaj baš u svakom ispitnom roku. Takože se podrazumeva i da su navedeni tipovi ispitnih zahteva samo neki od mnogobrojnih koji se javljaju na ispitu broj 464 (70 - 464), ali isto tako i ovde je Majkrosoft zadržao pravo da formu ispitnih zahteva izmeni kad god to smatra da je potrebno.

A ono što se često javlja na ovom ispitu su takozvane studije slučaja, te na početku polaganja kandidati će biti obavešten da li se na konkretnom ispitu pojavljuju i ovakvi ispitni zahtevi i koliko ih ima. Rreč je o posebnoj vrsti zadatka, gde se praktično simulira neka situacija u kojoj Bi kandidat mogao da se zadesi kada stekne pomenuti sertifikat i počne da radi posao koji je predviđen. A tu se od kandidata očekuje da identifikuje sve važne podatke koji se tiču konkretnog problema i koji će mu biti od koristi prilikom njegovog rešavanja. Zatim kandidat treba da izvrši adekvatnu analizu problema, odnosno podataka i da reši taj ispitni zahtev. A nakon što pruži odgovor na propisan način, kandidat mora tada da ga proveri, jer čim bude prešao na naredni segment ispitivanja neće moći da se vrati na konkretnu studiju slučaja i eventualno ispravi odgovor koji je dao.

Vrlo važno i da kandidati budu upućeni u to da je rešavanje studija slučaja uračunato u celokupno vreme koje im je na raspolaganju za polaganje ispita broj 464 (70 - 464), pa se iz tog razloga preporučuje da izvrše adekvatnu organizaciju vremena, kako bi rešili i sve sudije slučaja koje se eventualno pojavljuju na konkretnom ispitu, odnosno kako bi pružili odgovore na sva pitanja.

Bodovanje na 464 (70 - 464) ispitu

Princip bodovanja na ispitu broj 464 (70 - 464) vrlo često može da zbuni kandidate koji ga polažu, a zapravo se radi o tome da se na ovom ispitu mogu javiti i pitanja koja kandidatima, čak i ako tačno odgovore na njih ne donose nijedan poen. A isto tako su prisutna i pitanja koja se boduju sa nekoliko poena, stim da tokom trajanja ispita kandidati u vidu iskačućih prozora na ekranu dobijaju informaciju o tome koja pitanja mogu da im donesu više poena, za razliku od prvopomenutih koja se ne boduju i o kojima ne postoji obaveštavanje kandidata.

Inače, kompanija Microsoft je ovu vrstu pitanja u ispit broj 464 (70 - 464) uvela da bi poboljšala princip ispitivanja, jer je osnovni cilj pitanja koje se ne boduju da ispitaju tržište za eventualne buduće promene. Isto tako, kandidati moraju da znaju i to da na ispitu broj 464 (70 - 464) ne postoji takozvano negativno ocenjivanje, a što podrazumeva da ukoliko na bilo koje pitanje ne budu dali tačan odgovor to im neće uticati na broj poena koje su imali prilike da osvoje na ovom ispitu.

Inače, u većini slučajeva se zahteva da kandidat osvoji 700 bodova i više, a što podrazumeva da bi trebalo uspešno da reši preko 70 procenata ispitnih zahteva. Ipak, ovo ne mora da vas brine, uzevši u obzir da kompanija Microsoft u svakom ispitnom roku ima pravo da ovaj broj poena, odnosno procente smanji ili uveća, a u skladu sa potrebama.

Kada kandidat bude završio odgovaranje na ispitne zahteve, odnosno kada završi polaganje, svega par trenutaka nakon toga će se na ekranu pojaviti informacija da li je položio ispit broj 464 (70 - 464) ili nije. Naravno, Akademija Oxford kao zvanično ovlašćeni centar za testiranje Microsft kompanije će kandidatu, u za to propisanom roku dostaviti i štampane rezultate polaganja.

Pet dana nakon polaganja, ona rezultate dostavlja najpre centrali kompanije Majkrosoft, a posle toga i kandidatima. Svi oni kandidati koji 14 dana nakon termina polaganja ne budu dobili štampane rezultate treba da kontaktiraju poslovnicu Akademije Oxford u kojoj su ispit broj 464 (70 - 464) i polagali, kako bi im ukazali na ovaj propust, koji će u najkraćem mogućem roku da bude ispravljen.

Kandidat koji dobije štampane rezultate polaganja vrlo često ne bude baš prijatno iznenađen, jer u njima zapravo ne može da vidi kako je odgovorio na neko pitanje, odnosno kakav učinak je imao u okviru konkretne oglasi, ali taksativno. Zapravo se radi o tome da su štampani rezultati dati u formi grafikona, a u okviru njih je navedeno samo koliko je poena kandidat osvojio u celokupnom ispitu, odnosno procentualno koliko je bio uspešan u svakoj od oblasti ispitivanja. A to znači da kandidat ne može da vidi na koje pitanje je pružio tačan odgovor, a na koje ne, pa se preporučuje da oni kandidati koji žele to da vide iz štampanih rezultata svakako predoče ovlašćenom licu test centra i to, kako bi im bilo omogućeno da dobiju drugačije prikazane rezultate.

Dodatne informacije o polaganju 464 (70 - 464) ispita

Svi kandidati koji su zainteresovani za polaganje ispita broj 464 (70 - 464), a imaju bilo koju vrstu invaliditeta će moći da polažu ovaj ispit u skladu sa sopstvenim zdravstvenim stanjem. Uslov za to jeste da prilikom prijavljivanja za polaganje dostave i svu relevantnu medicinsku dokumentaciju, kako biti stručni ovlašćenog Microsoft test centra Akademije Oxford mogao da stekne uvid u njihovo zdravstveno stanje i samim tim im i omogući polaganje ovog ispita i to bez ikakvih poteškoća.

Oni kandidati koji budu smatrali da postoji bilo kakva neregularnost ili imaju bilo koju vrstu žalbe na tok samog ispita, mogu da iznesu svoje zapažanje ovlašćenom licu, ali tek pošto bude završeno polaganje ispita broj 464 (70 - 464).

Kada kandidati ovaj ispit polažu prvi put i ne uspeju da ga polože, moraju da sačekaju da protekne najmanje 24 sata da bi mogli da se opet prijave za njegovo polaganje. Ako ni iz drugog puta taj kandidat ne položi ovaj ispit, neophodno je da sačeka najmanje dve sedmice od termina poslednjeg polaganja i tek onda izvrši prijavu za novo polaganje. A svaki sledeći put ako ne položi, on mora da sačeka najmanje sedam dana da bi mu bilo dozvoljeno da se opet prijavi za polaganje. Inače, kompanija Microsoft ima ograničenje za sve koji su zainteresovani za polaganje ovog ispita na godišnjem nivou i to od najviše pet puta, a ako kandidat ni iz petog puta ne bude položio ovaj ispit, on je u obavezi da sačeka da prođe najmanje godinu dana kako bi mu bilo omogućeno ponovno polaganje. Međutim, ako iz ma kog razloga ima potrebu da polaže ovaj ispit i više od pet puta u toku jedne godine, kandidat ima pravo da u pisanoj formi uputi zahtev i to najpre ovlašćenom test centru Akademije Oxford, a ona će dalje isporučiti taj zahtev kompaniji Majkrosoft koja jedino i može da donese odluku da se ovaj zahtev kandidatu eventualno odobri.

Na sam dan polaganja, od kandidata se očekuje da bude u prostorijama one poslovnice u kojoj je zakazano polaganje i to minimalno pola sata pre tog termina, kao i da ponese validan lični dokument. A pod tim se podrazumeva lični dokument sa fotografijom kome nije istekao rok važnosti, te svi oni kandidati koji poseduju dokument koji je biometrijski i sadrži čip, su dužni da poseduju i očitan lični dokument, kako bi mogla da bude izvršena njihova identifikacija u skladu sa zakonom. Ako se i pored toga, kandidat bude oglušio o sve pomenuto, te ne ponese važeći lični dokument ili zakasni na polaganje, to znači da prvo neće moći da bude identifikovan, a zatim i da će mu biti onemogućeno polaganje ispita broj 464 (70 - 464).

Ovlašćeno lice test centra Akademije Oxford, neposredno pre početka polaganja sve prisutne obaveštava o pravilima za koja se, naravno očekuje da ih kandidati poštuju. Ali, ako se bude dogodilo da bilo koji kandidat pokuša da izvrši ma koju vrstu zloupotrebe, odnosno da pokuša da vara prilikom polaganja, istog trenutka kada to bude primećeno biće udaljen sa polaganja. A nakon što bude završeno polaganje 464 (70 - 464) ispita, ovlašćeno lice je dužno da sastavi zapisnik o tom događaju i pošalje ga direktno centrali kompanije Majkrosoft, čiji tim stručnjaka dalje odlučuje o posledicama koje će snositi taj kandidat. Ova kompanija je, inače dobro poznata po vrlo strogom kažnjavanju kandidata koji se odluče na varanje, tako da kazna vrlo često može da bude ne samo zabrana polaganja ispita broj 464 (70 - 464) u određenom vremenskom roku, već i zabrana polaganja ma kog ispita koji organizuje Majkrosoft kompanija i to do kraja života tog kandidata. Isto tako se može dogoditi da se od konkretnog kandidata zahteva ponovno testiranje, ukoliko je već imao prilike da stekne neki drugi Microsoft sertifikat, a ova kompanija ima pravo i da izvrši opoziv tog sertifikata, ako smatra da je kandidat i tada varao, ali da to nije bilo primećeno.

Tri godine pošto kandidat bude stekao MCSE se sertifikat u oblasti Data Platform, on je dužan da izvrši resertifikaciju i to u skladu sa tada važećim pravilima. A u slučaju da ne bude želeo ili mogao da ispoštuje ovo pravilo, njegov sertifikat će biti proglašen neaktivnim. Inače, u ovom trenutku proces resertifikacije podrazumeva da kandidat treba da položi jedan specijalizovani ispit, a u kome su sadržani zahtevi vezani za sve promene koje su se dogodile u konkretnoj oblasti od trenutka kada je kandidat stekao svoj sertifikat. Za sada, taj ispit traje 170 minuta, a kandidati za rad imaju na raspolaganju 140 minuta, dok je preostalo vreme određeno za čitanje i razumevanje ispitnih pitanja, budući da je i taj ispit na engleskom jeziku.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Expert sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje