MCSE sertifikat, Business Intelligence, ISPIT broj 466 (70 - 466)

Prvi među ispitima u grupi Business Intelligence čijim polaganjem se potencijalni kandidat približava sticanju MCSE sertifikata (Microsoft Certified Solutions Expert) nosi oznaku 466 (70 - 466).

A kada kandidat odluči da polaže ovaj ispit, on mora imati na umu da postoje dva vrlo bitna zahteva, koja je neophodno da ispuni. Ti zahtevi se na prvom mestu odnose na poznavanje engleskog jezika, koje u ovom slučaju mora da bude na višem nivou, jer na taj način kandidat može da razume sve zahteve u ovom ispitu, uzevši u obzir da su oni izneti baš na tom jeziku. Isto tako, izuzetno važan uslov koji svaki kandidat mora da ispuni da bi mu bilo omogućeno da polaže 466 (70 - 466) ispit se odnosi i na posedovanje drugog sertifikata koji izdaje takođe ova kompanija, a koji je označen kao MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) i to u oblasti rada sa SQL serverom 2012/2014.

Svi kandidati koji ispune navedene zahteve mogu da izvrše prijavu u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford, koja je zvanično ovlašćeni Majkrosoft test centar u našoj zemlji i koja sprovodi pomenuti ispit u skladu sa opštim pravilima koja navodi ova kompanija.


TESTOVI


Koje se oblasti proveravaju u okviru ispita broj 466 (70 - 466)?

Ispit broj 466 (70 - 466) je, osim onim kandidatima koji žele da steknu MCSE sertifikat u oblasti Business Intelligence, namenjen i svim onim ljudima koji su zaposleni na radnom mestu BI administratora i koji su usmereni prvenstveno na stvaranje BI rešenja, a koja zahtevaju da se primenjuju višedimenzionalni modeli podataka, te su upoznati i sa primenom, odnosno održavanjem OLAP Cubes, te koji znaju i da kreiraju one informacije koje su primenljive u okviru poslovnog odlučivanja.

Naglašavamo i to da je osnovna tema koja se ispituje u okviru ispita broj 466 (70 - 466) Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL servera. Ovaj ispit čine ukupno četiri oblasti, a prva među njima je ujedno i najzastupljenija i čini čak 35 do 40 procenata celokupnih ispitnih zahteva. Osnov ispitivanja je usmeren na poznavanje izgradnje različitih usluga koje se koriste za analizu multidimenzionalnih baza podataka. U prvoj podoblasti čija je tema Design Dimension and Measures, kandidat treba prvo da odgovori na zahteve koji su vezani za odabir odgovarajuće dimenzije, odnosno mere za konkretnu grupu relacija. Zatim treba da izradi i odgovarajuće obrasce prema principu many - to - many relationships. U ovom delu ispitivanja su i zadaci u okviru kojih kandidati treba da dizajniraju dimenzije koje će da podrže više povezanih grupa, a tokom sledeće podoblasti kandidati treba da odgovore na sva pitanja koja su vezana za Implement and Configure Dimensions in a Cube. Posle toga sledi provera znanja u dizajniranju šema za podršku Cube Architecture, što najpre podrazumeva kreiranje i konfigurisanje mera, a sa stanovišta Measure Group Properties. Osnovna tema narodnog segmenta u okviru prve oblasti ispita broj 466 (70 - 466) se odnosi na Implement a Cube, a tu se očekuje da kandidat pokaže da ume da primeni SSDT - BI (SQL server Data Tools - Business Intelligence) da bi izradio Cube. Zatim se očekuje da primeni, takođe SSDT - BI kako bi sa uspehom izradio non - additive ili semi - additive measures in a cube. Pored svega toga, pred kandidata se u ovoj podoblasti stavljaju i ona pitanja koja su vezana za definisanje mera, zatim specifikaciju perspektive, kao i za definisanje mernih grupa, te bi trebalo da mogu da primene referentne dimenzije, odnosno da stvaraju, ali i upravljaju povezanim grupnim merama, te se očekuje i da su upoznati sa postupkom povezivanje dimenzija i da mogu, generalno da kreiraju sve potrebne akcije. Kreiranje MDX - a (Multidimnsional Expressions) i DAX - a (Data Analysis Expression) upita je primarna tema u sledeće podoblasti provere, a zatim sledi segment u kome se očekuje da kandidat pokaže poznavanje primene Custom Logic u okviru konkretnog modela podataka. Pretposlednji segment ove oblasti je vezan za sve one zahteve koji se tiču izrade projekta za opcije skladištenja u okviru multidimenzionalnog modela, dok se pred kandidate u poslednjem segmentu stavljaju zahtevi koji se odnose na odabir odgovarajućeg modela sa ciljem analize podataka ( Select an Appropriate Model for Data Analysis).

Od ukupno 5 segmenata se sastoji druga oblast provere na ispitu broj 466 (70 - 466), koja je vezana za upravljanje, održavanje i rešavanje problema u okviru SSAS (SQL Server Analysis Services) baza podataka. U celokupnom ispitu ova pitanja zauzimaju 15 do 20%, a kandidat prvo treba da odgovori na pitanja koja se odnose na analiziranje performansi konkretnog modela podataka. Zatim su tu pitanja vezana za Process Data Models, gde treba prvenstveno da odgovore na zahteve vezane za proces kako obrade tabela, tako i particija za tabelarne, odnosno multidimenzionalne modele. Takođe treba da pokažu i znanja vezana za automatizaciju i to uz primenu AMO (Analysis Management Objects) ili XMLA (XML for Analysis). Poznavanje odgovarajućeg načina za rešavanje problema koji mogu da nastanu prilikom analize podataka se proverava u sledećem segmentu, a zatim slede zahtevi koji su vezani za raspored SSAS baza podataka. Uz to, tema poslednjeg segmenta u ovom delu provere je Install and Maintain an SSAS instance, gde kandidati treba najpre da izvrše njegovo instaliranje, kao i instaliranje različitih razvojnih alata, a potom i da identifikuju i uzmu u razmatranje najpre razvojne, a zatim i objekte instalacije za proizvodnju. Posle toga se očekuje da pokažu znanja u oblasti Data File and Program File Location, kao i da izrade plan za Administrator Accounts. Na kraju, pored svega toga u ovom delu provere su i zadaci vezani za opcije oporavka i uvoza PowerPivot - a, kao i za poznavanje korišćenja opcije za pravljenje rezervne kopije i oporavak ( Buck up and Restore) i to uz primenu PowerShell - a.Build a Tabular Data Model je osnov provere u trećoj oblasti ispita broj 466 (70 - 466), a ova pitanja čine 15 do 20% ukupnih ispitnih zahteva. Od kandidata se u ovom delu provere očekuje prvo da pokažu znanja vezana za konfigurisanje, kako dozvola, tako i uloga u okviru ovih modela podataka, a odmah zatim su i pitanja vezana za implementaciju Tabular Data Model. Tokom sledećeg segmenta se proveravaju znanja koja se odnose na primenu poslovne logike u okviru ovih modela podataka i na kraju se očekuje da kandidat izvrši sve potrebne zahteve vezane za pristup podacima za Tabular Data Model.

Sa 25 do 30 procenata u celokupnom ispitu broj 466 (70 - 466) je zastupljena i poslednja oblast provere, koja pred svakog kandidata stavlja zahteve vezane za izradu izveštaja uz primenu SSRS - a (SQL Server Reporting Services). Ukupno je 7 podoblasti prisutno u ovom delu ispitivanja, a kandidat prvo treba da pokaže znanje u izradi izveštaja i to u smislu da se očekuje da zna na koji način treba izdvojiti različite komponente izveštaja, a zatim bi trebalo samostalno da dizajnira konkretne šablone za izveštaje i to uz primenu Report Definition Language. Tu su i ona pitanja u kojima se očekuje da kandidat može da identifikuje konkretne izvore podataka i parametre koji su potrebni za izradu tog izveštaja, a na kraju su i pitanja vezana za poznavanje izrade drill - down, odnosno drill - through reports. Primena konkretnog rasporeda izveštaja se ispituje u sledećem segmentu, a potom se pred kandidata stavljaju zadaci vezani za konfigurisanje kako autentikacije, tako i autorizacije za izveštaj. Implement Interactivity in a Report je osnov sledećeg segmenta provere, a odmah zatim se pred kandidata stavljaju sva ona pitanja koja su vezana za Troubleshoot Reporting Services Issues. A Manage a Report Environment je ujedno i tema pretposlednjeg dela ispitivanja u završnoj oblasti ispita broj 466 (70 - 466), a posle toga se od kandidata zahteva da pokaže poznavanje u oblasti konfigurisanja Report Data Sources and Datasets.

Kako izgleda ispit broj 466 (70 - 466)?

Sa ciljem da svaki kandidat koji je zainteresovan za polaganje ispita broj 466 (70 - 466) bude što bolje pripremljen za to, kompanija Majkrosoft se pridržava pravila da zapravo ne iznosi nikada jasne podatke o detaljima ovog ispita. A pod tim se podrazumeva najpre da ne postoji precizan podatak o broju ispitnih pitanja, kao ni o formi zahteva koji su navedeni u ovom ispitu.

Ipak, postoje neke uobičajene smernice za sve kandidate koji žele da ga polažu, a pod tim se prvenstveno misli na činjenicu da je na ispitu broj 466 (70 - 466) najčešće prisutno od 40 do 60 ispitnih zahteva, kao i da njihova forma može da se menja od ispita do ispita. U principu, to isto važi i za broj ispitnih zahteva, a ova kompanija uvek ima mogućnost da taj broj poveća ili smanji kada to bude smatrala neophodnim.

Ako kandidate zanima koja vrsta ispitnih pitanja će biti prisutna, onda svakako najbolje da se odluče za pohađanje specijalizovane obuke i kursa broj 466 (20466 D), koji organizuje isto Akademija Oxford u skladu sa pravilima ove kompanije, gde se oni podrobno upoznaju sa načinom rešavanja različitih tipova zadataka. Ipak, ono što se može reći sigurno jeste da vrlo često budu prisutni ispitni zahtevi koji spadaju u red klasičnih, a što podrazumeva najpre da se u njima od kandidata očekuje da među nekoliko ponuđenih odgovora odaberu jedan, odnosno više njih koji su tačni ili da jednostavno u predviđeno polje dopišu tačan odgovor na postavljeno pitanje. Podrazumeva se da ie u ovom slučaju forma ispitnih zahteva može uvek da bude izmenjena, a u slučaju da to odgovara trenutnoj situaciji.

Na ispitu broj 466 (70 - 466) ponekad mogu da se jave i takozvane studije slučaja, čiji osnovni cilj jeste da se kandidat nađe u situaciju koja može da ga zadesti i prilikom obavljanja radnih zadataka, koje mu omogućuje sticanje MCSE sertifikata u oblasti BI. On u tom slučaju treba najpre da pažljivo pročita konkretnu studiju slučaja, a zatim i da izdvoji one podatke koje smatra relevantnim za njeno rešavanje, te potom da izvrši adekvatnu analizu u skladu sa znanjima koja poseduje i na kraju da reši taj zadatak, to jest da pruži tačan odgovor na konkretnu studiju slučaja.

Na početku polaganja ovog ispita će svaki kandidat biti pojedinačno obavešten o tome da li u njemu postoje studije slučaja i koliko ih ima, uzevši u obzir da je njihovo rešavanje uračunato u ukupno 180 minuta, koliko traje ovaj ispit. Isto tako se kandidatu svakako preporučuje da pokuša što bolje da organizuje svoje vreme, jer rešavanje studija slučaja svakako zahteva više vremena nego odgovaranje na neka, ne tako kompleksna pitanja. Naglašavamo i to da od 3 sata trajanja ovog ispita, kandidat ima ukupno 30 minuta vremena da pročita sva ispitna pitanja i da ih razume, a preostalo vreme je namenjeno rešavanju kako pitanja, tako isto i studija slučaja, ukoliko one postoje u ispitu broj 466 (70 - 466). Svaki kandidat koji se susretne sa rešavanjem ovakvog tipa ispitnih zahteva, mora da zna i to da odgovor koji je pružio ne može da promeni kada bude prešao na sledeću grupu ispitnih zahteva, te je neophodno da pre toga izvrši sve potrebne provere odgovora koji je naveo.

Bodovanje u okviru ispita broj 466 (70 - 466)

Specifičan princip ocenjivanja, kandidate koji žele da polažu 466 (70 - 466) ispit, koji prema pravilima kompanije Microsoft organizuje Akademija Oxford, je nešto po čemu je ona prepoznatljiva. Iz tog razloga se kandidati i ne informišu detaljno o određenom principu bodovanja, ali se na primer zna da uglavnom jedan tačan odgovor na postavljeno pitanje kandidatu donosi jedan poen.

Ali, budući da na ovom ispitu postoje i pitanja koja donose više poena, kao i ona pitanja koja se uopšte ne boduju, to se neretko događa da kandidati koji dobiju štampane rezultate polaganja ispita broj 466 (70 - 466) uopšte ne mogu da ih shvate. Radi se zapravo o tome da pitanja koja su prisutna na ovom ispitu, a kandidatima ne donose nijedan poen su tu da bi bilo izvršeno ispitivanje tržišta, te je njihov primarni ciljem da se poboljša kvalitet sertifikacije. Sa druge strane naglašavamo i to da kandidati neće dobiti nikakvu informaciju o tome, te neće znati koja su to pitanja koja im ne donose poene, a zato je i vrlo važno da odgovore na sve zahteve koji se nađu u ovom ispitu. A što se tiče onih pitanja koja se boduju sa više poena, o njima se kandidati informišu neposredno pre nego što počnu da odgovaraju na konkretno pitanje, jer će tada pojaviti prozorčić u kome će biti informacija da im naredno pitanje može doneti toliko i toliko poena.

Isto tako je vrlo važno naglasiti i da na ispitu broj 466 (70 - 466) nije prisutno negativno ocenjivanje, te da svaki kandidat koji ne bude pružio tačan odgovor na bilo koje pitanje ni u kom slučaju neće imati umanjenje ukupno osvojenih bodova na ovom ispitu. Podrazumeva se i to da ova kompanija zadržava pravo da pomenuti način bodovanja u svakom ispitnom roku promeni, a pod uslovom da to smatra potrebnim.

Iako ne postoji ni tačna informacija o tome koliko poena treba da osvoji kandidat da bi položio ispit broj 466 (70 - 466), postoji odrednica koja podrazumeva preko 700 poena, to jest očekuje se da kandidat sa uspehom odgovori na preko 70% svih ispitnih zahteva. Naravno i u ovom slučaju kompanija Majkrosoft ima svako pravo da ovaj procenat umanji, ali i uveća kada je potrebno.

Kada kandidat bude dao odgovor na poslednje pitanje u ovom ispitu, svega par trenutaka posle toga će se na ekranu pojaviti informacija da li ispit broj 466 (70 - 466) taj kandidat položio ili nije. Akademija Oxford, kao zvanično ovlašćeni centar za testiranje Microsoft kompanije, ima dužnost da u roku 5 dana od termina polaganja centrali ove kompanije isporuči rezultate polaganja, a sa druge strane takođe treba i da u propisanom roku isporuče kandidatima štampane rezultate ispita.

Svi oni kandidati koji navedeni tip rezultata ne budu dobili dve nedelje od trenutka kada su polagali ispit broj 466 (70 - 466) treba da o tome informišu ovlašćeno lice test centra u kome je izvršeno polaganje, ne bi li ovaj propust u najkraćem mogućem roku bio ispravljen.

Uzevši u obzir da su štampani rezultati dati u grafičkoj formi, to jest da postoji samo grafikon iz koga se može videti uspešnost na celom ispitu, kao i konkretnim oblastima, odnosno osvojen broj poena, to znači da kandidati iz njih ne mogu da dobiju informaciju da li su na neka pitanja iz određenih oblasti dali tačan odgovor ili nisu. A u slučaju da im je to neophodno, budući da iz takvih rezultata ne mogu videti sa kolikim stepenom uspešnosti su savladali određenu oblast, kao i da li treba da je poboljšaju na sledećem polaganju eventualno, kandidati moraju o tome da obaveste ovlašćena lica u test centru, kako bi im u za to propisanom roku bilo omogućeno da dobiju rezultate odštampane i na drugačiji način iz kojih će moći da vide sve te informacije.

Dodatne informacije o ispitu broj 466 (70 - 466)

Svaki kandidat na dan polaganja ispita ima obavezu da se u prostorijama Akademije Oxford pojavi minimalno pola sata pre zakazanog termina, kako bi prošao kroz proces identifikacije. Neophodno je i da tom prilikom ima validan lični dokument sa fotografijom, odnosno najpre ličnu kartu, a može da ponese i pasoš ili vozačku dozvolu. Validan lični dokument u ovom slučaju podrazumeva da mu nije istekao rok trajanja, a oni kandidati koji poseduju čipovan biometrijski lični dokument su dužni da tom prilikom imaju i očitan dokument. Ukoliko se dogodi da kandidat ne ispoštuje ove zahteve, odnosno da ne poseduje važeći lični dokument ili da zakasni na polaganje, neće mu biti omogućeno da prođe kroz proces identifikacije kako nalaže zakon, pa samim tim neće moći u tom ispitnom roku ni da polaže ispit broj 466 (70 - 466).

Pre nego što bude počelo polaganje ispita, ovlašćeno lice test centra je dužno da prisutne kandidate obavesti o svim pravilima za koja se očekuje maksimalno poštovanje, budući da je kompanija Microsoft vrlo rigorozna, to kandidati moraju znati da za sve one koji pokušaju da izvrše bilo koji tip zloupotrebe ili pribegnu varanju na ispitu, sledi kazna koja im ni malo neće biti prijatna. Najpre ih ovlašćeno lice test centra udaljuje sa polaganja, a zatim se pisani izveštaj o tom događaju šalje centrali ove kompanije, koja dalje donosi odluku o kažnjavanju. A kazna može da podrazumeva zabranu polaganja ispita broj 466 (70 - 466) i to u određenom vremenskom roku, ali i doživotnu zabranu polaganja ma kog ispita ove kompanije. Isto tako, neretko se dogodi da kompanija Majkrosoft ovakve kandidate može da kazni i oduzimanjem sertifikata koji je eventualno već stekao ili, pak da zahteva da ponovo polaže ispit ili više njih koje je već imao prilike da polože, a ukoliko se smatra da je i tada došlo do određene vrste varenja, ali to nije uočeno.

Svaka osoba koja ima bilo koju vrstu invaliditeta i želi da polaže ispit broj 466 (70 - 466) ima pravo to da učini, Da bi im to i bilo omogućeno, neophodno je da taj kandidat dostavi svu potrebnu medicinsku dokumentaciju prilikom prijavljivanja, kako bi stručni tim test centra stekao uvid u zdravstveno stanje tog kandidata i bilo mu omogućeno da polaže ovaj ispit u skladu sa svojim potrebama.

Kandidat koji ima ma koju vrstu žalbe na ispit broj 466 (70 - 466), on može da je iznese ovlašćenom licu, ali tek pošto bude završeno polaganje ispita, kako ne bi ometao druge kandidate.

Ako kandidat posle prvog polaganja ne bude sa uspehom odgovorio na ispitne zahteve i ne položi ispit broj 466 (70 - 466), on ima dozvolu da već u sledećem ispitnom roku izvrši ponovo prijavu za polaganje, ali uz uslov da je proteklo najmanje 24 časa od poslednjeg termina polaganja. Takođe, oni kandidati koji ni posle drugog puta ne budu položili ovaj ispit, imaju pravo da se ponovo prijave za polaganje i to pod uslovom da je od poslednjeg polaganja proteklo najmanje dve nedelje. A svaki sledeći put kada ne budu položili ovaj ispit, oni moraju da sačekaju najmanje sedam dana da prođe od poslednjeg polaganja, da bi mogli da se ponovo prijave. Za njegovo polaganje ograničeno je da kandidati imaju pravo da najviše pet puta u toku jedne godine polažu ispit broj 466 (70 - 466), a svi oni kandidati koji ni posle petog puta ne budu položili ovaj ispit će morati da sačekaju da prođe dvanaest meseci najmanje da bi mogli ponovo da se prijave za njegovo polaganje. Sa druge strane, oni kandidati koji imaju potrebu, iz ma kog razloga da ovaj ispit polažu i više od pet puta u toku jedne godine, imaju obavezu da upute pisani zahtev o tome i koji će predati ovlašćenom test centru Akademije Oxford. Ona zatim šalje taj zahtev u centralu kompanije Majkrosoft, gde se i odlučuje da li će kandidatu to biti omogućeno ili ne.

Ako kandidat položi ispit broj 466 (70 - 466), odnosno ispit broj 467 (70 - 467) i time stekne MCSE sertifikat u oblasti Business Intelligence, on je dužan da tri godine posle tog datuma izvrši resertifikaciju i to u skladu sa navedenim pravilima. Inače, ta pravila su takođe podložna promeni, a u ovom trenutku podrazumevaju da kandidat ima obavezu da polaže samo jedan ispit, koji je tako osmišljen da sadrži zahteve vezane za sve inovacije koje su prisutne od trenutka kada je kandidat stekao ovaj sertifikat. Za sada, ispit za resertifikaciju traje ukupno 170 minuta, od čega je pola sata rezervisano za čitanje i razumevanje pitanja, budući da je i on na engleskom jeziku, a kandidati za rad imaju 140 minuta. Svaki onaj kandidat koji ne bude ispoštovao pravilo o resertifikaciji će snositi posledice i to u smislu da će sertifikat koji već poseduje biti proglašen neaktivnim i kao takav neće imati nikakvu primenu.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Expert sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje