Prevođenje sa italijanskog na flamanski jezik


Dostupna je konkretna usluga u obe varijante, tako da klijenti mogu zahtevati ne samo usmeni prevod sa italijanskog jezika na flamanski, nego isto tako i obradu kako dokumenata, tako isto i knjiga, tekstova i mnogih drugih sadržaja u pisanoj formi. Za izvršenje pomenutih usluga su zaduženi sudski tumači i prevodioci, koji su članovi tima svakog predstavništva Prevodilački centar Akademije Oxford.

Osnovne karakteristike događaja su izuzetno značajne za izbor adekvatne usluge, zato što prevodioci i sudski tumači osim šapatnog i simultanog, mogu da izvrše i konsekutivni prevod u navedenoj varijanti jezika. Takođe se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi na spisku usluga, koje su klijentima ove institucije na raspolaganju. Posebno je važno da podatke o trajanju samog događaja, odnosno o broju osoba koje će mu prisustvovati, kao i o osobenostima same lokacije klijent dostavi zaposlenima bilo koje poslovnice, pošto će baš na osnovu njih i biti definisana ponuda, te izabrana najbolja moguća vrsta usmenog prevoda.

Marketinške materijale bilo koje vrste će ovi stručnjaci u skladu sa pravilima prevesti, ali i časopise, potom novinske članke i popularne, te naučne tekstove, bez obzira kojom temom da se oni bave.Prevođenje sa italijanskog na flamanski
Prevođenje sa flamanskog na italijanski

Naglašavamo da su oni specijalizovani i za direktno prevođenje književnih dela sa italijanskog jezika na flamanski, te da će naravno po zahtevu klijenata prevesti i bilo koji udžbenik.

A što se tiče usluge redakture, koja je isto u ponudi ove institucije, nju će po zahtevu klijenata da izvrše lektori i korektori. Da budemo precizni, oni će prvo izvršiti analizu svih dostavljenih materijala, a kako bi pronašli u njima greške i ispravili ih u skladu sa pravilima ciljanog jezika i originala.

Kada budu prevodioci i sudski tumači završili obradu dostavljenih kako video, tako i audio materijala, klijenti će moći da izaberu da li im više odgovara da oni budu sinhronizovani ili titlovani, pošto su i te usluge dostupne u svakom predstavništvu ove institucije. Samo zahvaljujući takvom načinu obrade, oni imaju mogućnost da u optimalnom roku dobiju kompletno obrađene sadržaje tog tipa.Bitno je da u najkraćem mogućem roku klijenti zainteresovani za obradu takvih sadržaja izvršee njihovo dostavljanje, pa pošto ne moraju originale, kao prilikom obrade dokumenata da dostavljaju, dozvoljeno im je i slanje elektronski, to jest na mejl adresu.

Celokupan postupak obrade dokumenata se značajno razlikuje, a primarno zato što se izvršavaju kako njihovi direktni prevodi sa italijanskog jezika na flamanski, tako isto i overa, pa je zato važno da originali na uvid budu dostavljeni.

A njih će klijenti ili poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko bilo koje kurirske službe ili će ih u samu poslovnicu pomenute institucije lično doneti.

Naravno da oni mogu izabrati i da li će po završetku obrade dokumenta preuzeti na svojoj adresi, a u kom slučaju dostavu vrši kurirska služba i tu uslugu naplaćuje po sopstvenom cenovniku ili će se opredeliti za varijantu ličnog preuzimanja u prostorijama samog predstavništva te institucije.

Naglašavamo da sudski tumači i prevodioci nisu zvanično ovlašćeni za stavljanje pečata poznatog kao Haški ili Apostille na bilo koji dokument, što znači dan nemaju obavezu podatke o tome pojedincima da daju. A kako je to izuzetno značajno za tok postupka obrade bilo kog dokumenta, trebalo bi da se klijent raspita direktno u nadležnim institucijama o tome. Bitno je da zaposlene u namenskim odeljenjima osnovnih sudova pita i da li je navedena overa obavezna i u kom trenutku se pomenuti pečat na ta dokumenta mora staviti.

Uzevši u obzir da može biti izvršeno i hitno prevođenje dokumenata sa italijanskog jezika na flamanski, a da je tada vrlo važno reagovati u što kraćem roku, dozvoljava se klijentima da sadržaje pošalju na mejl. Zapravo je to jedini način da prevodilac i sudski tumač u što kraćem roku pristupe obradi dokumenata i izvršenje njihov prevod i overu, ali svakako klijent mora originale što pre na uvid posle toga da dostaviti.

Pomenuli bismo i to da zaposleni ove institucije osim celokupne sadržine tehničke, lične i medicinske dokumentacije, obrađuju i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav tenderske, poslovne i građevinske dokumentacije.

U skladu sa iznetim zahtevima će biti izvršen i direktan prevod pravnih akata sa italijanskog jezika na flamanski, ali će sudski tumač i prevodilac isto tako ostvariti i zahteve vezano za obradu svih ostalih dokumenata. Prvenstveno pod tim mislimo na izjave različitih vrsta, odnosno potvrde, saglasnosti i uverenja, a što su mahom dokumenta koja se predaju nadležnim službama, s tim što će naravno kompletno obraditi i sve one sadržaje, koji su za oblasti obrazovanja ili nauke na bilo koji način vezani.

Prevodi serija sa italijanskog na flamanski jezik i usluge titlovanja/sinhronizovanja

Pored osnovne usluge, koja se odnosi na prevod serija sa italijanskog jezika na flamanski, svaka poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford nudi klijentima i mogućnost sinhronizacije, odnosno titlovanja i serija i ostalih audio i video sadržaja. Na taj način zainteresovani dobijaju kompletno obrađene informativne i obrazovne, odnosno dečije i zabavne emisije, ali i crtane i animirane filmove, potom reklamne poruke i dokumentarne, kao i igrane filmove različitih žanrova, te sve ostale video i audio materijale, tako da ih mogu vrlo brzo slušaocima ili gledaocima prezentovati.

Napominjemo da prevodilac i sudski tumač mogu u datoj jezičkoj kombinaciji da prevedu i književna dela, a što se odnosi i na poeziju i na prozu, s tim da će po zahtevu klijenata obraditi i članke iz novina, sadržinu časopisa i udžbenike.

Takođe su specijalizovani i za direktno prevođenje naučnih i popularnih tekstova sa italijanskog jezika na flamanski, a njima je sasvim svejedno da li se tema tih sadržaja odnosi na neku društvenu ili na prirodnu naučnu disciplinu.

Bitno je da zainteresovani budu upoznati sa činjenicom da svaka poslovnica ove institucije zapošljava i korektore, kao i profesionalne lektore, jer su oni specijalizovani za sprovođenje usluge redakture. Navedena usluga se mora primeniti ukoliko je bilo koji sadržaj neprofesionalno preveden, to jest ako u njemu ima određenih grešaka i propusta. U skladu sa pravilima koja podrazumevaju i korektura i lektura će ovi stručnjaci ispraviti sve te greške, a konkretne materijale će uskladiti i sa ciljanim, u ovom slučaju flamanskim jezikom, ali i sa originalima.

Shodno iznetim zahtevima mogu da budu izvršeni i direktni prevodi internet prodavnica sa italijanskog jezika na flamanski, odnosno programa, kao i web sajtova i online kataloga, ali i svih vrsta aplikacija i uopšteno govoreći, bilo kojih sadržaja koji su dostupni na internetu ili se na određeni način tiču kompjutera. Naglašavamo i to da sudski tumač i prevodilac imaju i znanje i iskustvo u implementaciji SEO alata (Search Engine Optimisation), tako da će klijent na jednom mestu imati priliku da dobije i prevedene online materijale i pravilno optimizovane za pregledače.

Sadržaje iz domena marketinga, kao što su na primer brošure, vizit kartice i katalozi, odnosno flajeri i PR tekstovi, ali i plakati i ostali će ovi stručnjaci na osnovu zahteva klijenata da profesionalno prevedu. Naravno da će voditi računa najpre o pravilima flamanskog jezika, ali će implementirati i marketinška pravila, a kako bi konkretnu poruku pravilno oblikovali i približili je potencijalnim klijentima, kojima je upravo maternji jezik flamanski ili se njime koriste.

Ukoliko nekom događaju treba da prisustvuju govornici oba jezika, prevodilac i sudski tumač mogu da pruže uslugu usmenog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji. Međutim, zahteva se da klijent prvo njih informiše o svim detaljima, koji se tiču organizacije te manifestacije, zato što su oni specijalizovani kako za simultani i konsekutivni, tako isto i za prevod uz pomoć šapata sa italijanskog jezika na flamanski. A uzevši u obzir da se svaka od pomenutih usluga mora primeniti za tačno definisani tip događaja, ovi stručnjaci moraju dobiti informacije kako o trajanju, odnosno o mestu održavanja, tako isto i o broju učesnika, te uopšteno o svim detaljima koji se odnose na njegovu organizaciju. S obzirom na to da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi u zvaničnoj ponudi navedene institucije, podrazumeva se da će ta usluga biti uneta u zvaničnu ponudu, ukoliko bude bila predviđena primena upravo simultanog prevoda za konkretnu manifestaciju.

Prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju sa italijanskog na flamanski jezik

Uz navedenu potvrdu, klijente očekuju i direktni prevodi potvrde o visini primanja za italijanskog jezika, odnosno potvrde o stanju računa u banci i potvrde o stalnom zaposlenju, ali i svih ostalih vrsta potvrda.

Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci u ovoj varijanti jezika kompletno da obrade i uverenje o nekažnjavanju, zatim saglasnost za zastupanje i uverenje o neosuđivanosti, kao i svaki drugi dokument, koji bi trebalo kasnije da bude predat određenoj državnoj instituciji.

A kada kažemo kompletna obrada, ona uključuje kako prevod bilo kog dokumenta u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, tako isto i uslugu overe ovlašćenog lica. Stvar je u tome da se primenjuju zakonom definisana pravila, tako da klijenti Prevodilačkog centra Akademije Oxford u relativno kratkom roku dobijaju dokumenta, kojima se mogu u praksi bez ikakvih smetnji služiti.

Trebalo bi da svako od njih na uvid sudskom tumaču dostavi originale, a informacije o overi Apostille pečatom, odnosno takozvanim Haškim će svakako klijent morati prethodno da dobije u osnovnom sudu, koji je jedini nadležan za taj tip overe.

Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci u ovoj jezičkoj kombinaciji kompletno da obrade apsolutno svaki lični dokument, počev od pasoša, potvrde o prebivalištu i lične karte, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, preko dozvole za boravak, saobraćajne i radne, te vozačke, pa do izvoda iz matične knjige umrlih i venčanih, ali će naravno prevesti, pa overiti i svaki drugi pravilno dostavljen lični dokument.

Ponudom je obuhvaćeno i direktno prevođenje građevinskih projekata sa italijanskog jezika na flamanski, odnosno deklaracija proizvoda, laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i uputstava za rukovanje, ali će naravno zaposleni u konkretnom predstavništvu obraditi kompletno i sva ostala dokumenta, koja su svrstana kako u građevinsku, tako isto i u tendersku, odnosno tehničku dokumentaciju.

Izuzev rezultata naučnih istraživanja, te diplome i dodatka diplomi, odnosno svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, sudski tumač i prevodilac vrše kompletnu obradu i seminarskih, diplomskih i naučnih radova, a po zahtevu klijenata izrađuju i prevod uverenja o položenim ispitima u datoj varijanti jezika, odnosno obrađuju nastavne planove i programe fakulteta, potvrdu o redovnom školovanju i prepis ocena, te sve ostale materijale, koji su vezani kako za oblast obrazovanja, tako isto i za nauku.

Podrazumeva se da mogu biti izvršeni i prevodi tekovine Evropske Unije sa italijanskog jezika na flamanski, odnosno bilo kog drugog dokumenta, koji je vezan za pravo ili sudstvo (sudske žalbe, sertifikati, sudske odluke, ugovori, punomoćje za zastupanje, licence, sudske tužbe, presude o razvodu braka i ostala pravna akta).

Isto tako naglašavamo da prevodilac i sudski tumač mogu kompletnu obradu da izvrše i za svaki onaj dokument, koji se smatra delom medicinske dokumentacije. A najpre se misli na lekarske nalaze i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali se po zahtevu vrši i direktno prevođenje specifikacija farmaceutskih proizvoda sa italijanskog jezika na flamanski, odnosno dokumentacije o medicinskim proizvodima i drugih dokumenata iz te grupe.

Sva ona dokumenta koja su primarno vezana za poslovanje kako neke firme, tako isto i privatnog preduzetnika će članovi tima bilo koje poslovnice ove institucije prvo da prevedu u datoj varijanti jezika, a odmah zatim i da pristupe postupku overe, za čije izvršenje su ovlašćeni. Na taj način će klijentima biti omogućeno da dobiju kompletno obrađene sve vrste poslovnih izveštaja, poput godišnjih, finansijskih i revizorskih, ali i statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica i osnivački akt preduzeća, odnosno fakture i poslovne odluke, te sva ostala dokumenta iz te grupe.Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na italijanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje