Prevajanje iz romskega v francoski jezik


Vsaka stranka, ki v dani jezični kombinaciji želi dobiti prevedene dokumente ali vsebino neke dokumentacije, mora biti seznanjena z dejstvom, da Prevajalski center Akademije Oxford zagotavlja kompletno obdelavo takšnih vsebin. Gre za to, da sodni tolmači in prevajalci v dani kombinaciji jezikov izvajajo najprej prevajanje dokumentov in potem tudi overitev, za katero so jim dana ustrezna pooblastila.

Na ta način vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje dokumentov iz romskega v francoski jezik, prihrani svoj čas, saj v okviru omenjene institucije dobi njihovo kompletno obdelavo, tako da ima na razpolago dokument, ki je pravno veljaven.

Njena edina obveznost je, da upošteva pravilo o dostavi izvirnih dokumentov na vpogled sodnemu tolmaču, prav tako pa je priporočljivo, da pred tem pridobi podatke o postopku, poznanem kot nadoveritev. Nadoveritev se namreč nanaša na postavljanje Haškega oziroma žiga, ki je poznan tudi kot Apostille, ta storitev kot tudi vse informacije o njej so na razpolago v okviru pristojnih oddelkov okrožnih sodišč naše države.


Prevajanje iz romskega v francoski jezik
Prevajanje iz francoskega v romski jezik

Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači profesionalno izpolnijo zahteve strank in jim omogočijo, tako neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz romskega v francoski jezik kot tudi kompletno obdelavo pravnih aktov pa tudi medicinske dokumentacije.

Sicer so ti strokovnjaki specializirani tudi za prevajanje v omenjeni jezični različici oziroma overitev številnih drugih vrst dokumentacij, kot so na primer razpisna in poslovna oziroma tehnična pa tudi gradbena.

Na zahtevo strank lahko obdelajo tudi dokumente iz domene znanosti in izobraževanja kot tudi vse tiste, ki jih njihov lastnik mora predložiti neki državni instituciji, kar se nanaša predvsem na različne vrste izjav in potrdil pa tudi soglasij.

Komurkoli je omenjena storitev potrebna za dokumente, izvirne vsebine pošilja na vpogled tudi to ali preko "Pošte Slovenije", priporočeno ali preko kurirske službe, lahko pa se opredeli tudi za možnost osebne dostave.

Samo v primeru, da zahteva nujno prevajanje dokumentov iz romskega v francoski jezik, stranka lahko izvirnike kasneje dostavi na vpogled, toda vsekakor jih je dolžna skenirati in poslati na elektronski naslov predstavništva te institucije, da bi profesionalni sodni tolmači in prevajalci lahko te vsebine obdelali v kratkem roku.

Vse tiste materiale, ki so povezani s področjem marketinga, od plakatov in vizitk preko PR člankov in reklamnih zloženk ter letakov pa do katalogov in brošur člani ekipe te institucije na zahtevo strank obdelajo v omenjeni jezični kombinaciji.

Na razpolago je tudi storitev tolmačenja in to v vseh treh različicah, saj ti strokovnjaki izvajajo, tako simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje iz romskega v francoski jezik, interesentom pa bo ponujen tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in to pod zelo dobrimi pogoji.

Tako besedilne materiale, katerih tema je povezana z različnimi družboslovnimi ali naravoslovnimi vedami kot tudi časopisne članke oziroma učbenike in revije pa tudi književna dela, sodni tolmači in prevajalci prav tako prevajajo v navedeni kombinaciji jezikov, če to posamezniki zahtevajo.

Storitvi profesionalne korekture oziroma lekture materialov, ki se izvajata, če strokovnjaki morajo popraviti napake, ki so storjene pri prevajanju katerihkoli vsebin, sta prav tako na razpolago, saj ta institucije zaposluje tudi korektorje in lektorje.

Seveda lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje filmov iz romskega v francoski jezik, kar se nanaša in na risane in dokumentarne pa tudi animirane in igrane, pri čemer navedeni strokovnjaki v tej jezični kombinaciji prevajajo tudi serije kot tudi izobraževalne oziroma informativne in otroške kot tudi zabavne oddaje, potem reklamna sporočila in na splošno rečeno vse vrste video in zvočnih vsebin. Poleg osnovne storitve bo vsem strankam, ki jih to zanima, poleg prevajana takšnih materialov, ponujena tudi storitev njihove profesionalne sinhronizacije pa tudi podnaslavljanja.

Kdorkoli v konkretni različici jezikov zahteva prevajanje ali spletne strani ali programa oziroma spletne prodajalne ali vsebine spletnih katalogov pa tudi katerekoli aplikacije oziroma vsake druge spletne vsebine, v sklopu tega dobi tudi strokovno optimizacijo. Gre za to, da zaposleni te institucije posedujejo izkušnje v implementaciji orodij, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation), tako njihovo vsebino maksimalno profesionalno usklajujejo s pravili iskanja in na ta način jim zagotavljajo veliko boljše kotiranje na spletu.

Dostava materialov te vrste poteka zelo preprosto, saj je interesentom dana možnost, da konkretne vsebine pošljejo na elektronski naslov pa tudi, da jih na enak način prevzamejo, ko bo izvedena njihova profesionalna obdelava.

Prevajanje potrdila o državljanstvu iz romskega v francoski jezik

Poleg tega, da v tej jezični kombinaciji izvajajo tudi profesionalno prevajanje, tako potrdila o državljanstvu kot tudi vsakega drugega dokumenta, prevajalci in sodni tolmači implementirajo tudi pravila overitve oziroma uradno potrjujejo, da sta vsebina izvirnega in prevedenega dokumenta popolnoma enaki.

Zato je postavljena zahteva, da vsakdo, ki mu je potrebno prevajanje dokumentov iz romskega v francoski jezik, priloži na vpogled tudi izvirnike, pri čemer je splošno priporočilo strankam Prevajalskega centra Akademije Oxford, da podatke o overitvi z Apostille oziroma Haškim žigom predhodno pridobi od zaposlenih na okrožnem sodišču v svojem mestu, saj se to v njihovi pristojnosti.

Seveda omenjeni strokovnjaki poleg potrdila o državljanstvu kompletno obdelujejo tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o stalnem prebivališču in vozniško dovoljenje kot tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu, zatem prometno in dovoljenje za prebivanje pa tudi potni list, osebno izkaznico in izpiske iz matičnega registra o smrti, potem delovno dovoljenje in vsak drugi osebni dokument.

Če je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci v skladu s pravili kompletno obdelajo tudi diplomo ter dodatek k diplomi pa tudi rezultate znanstvenih raziskav, potem znanstvene patente in zaključna spričevala osnovne in srednje šole. Prav tako izvajamo tudi prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz romskega v francoski jezik oziroma znanstvenih del in potrdila o rednem šolanju in predvideno je, da ti strokovnjaki lahko profesionalno obdelajo tudi diplomske pa tudi seminarske naloge, potem prepis ocen in potrdilo o opravljenih izpitih oziroma vsako vsebino, ki je povezana, tako s področjem izobraževanja kot tudi znanosti.

Seveda lahko prevedemo tudi vse tiste dokumente, ki neke državne institucije zahtevajo od strank, kar se na prvem mestu nanaša na različne vrste soglasij, izjav oziroma potrdil (soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi in številni drugi dokumenti te vrste).

Poudarjamo, da so prevajalci in sodni tolmači sposobni izpolniti tudi zahteve strank v zvezi z neposrednim prevajanjem pravnih aktov iz romskega v francoski jezik, kar med drugim vključuje kompletno obdelavo tožb in pritožb, potem sodnih sklepov in odločitev pa tudi pooblastila za zastopanje, certifikatov in sodb ter licenc, pogodb in pravnega reda Evropske Unije oziroma vseh dokumentov, ki so povezani s področji sodstva ali prava.

Laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi deklaracije izdelkov in navodilo za uporabo pa tudi gradbene projekte in vsak drugi dokument, ki je v skladu s pravilom uvrščen ali v tehnično ali v razpisno oziroma v gradbeno dokumentacijo zaposleni v okviru navedene institucije obdelajo v skladu z veljavnimi pravili.

Celotno vsebino poslovne dokumentacije sodni tolmači in prevajalci prevajajo, če se to od njih zahteva (fakture, ustanovitveni akt podjetja, finančna poslovna poročila, statut podjetja, letna poslovna poročila, revizorska poročila, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe in drugi dokumenti te vrste), seveda pa lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz romskega v francoski jezik (navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi dokumenti iz njene sestave).

Šepetano tolmačenje iz romskega v francoski jezik

Šepetano tolmačenje je ena od vrsta tolmačenja, za katero so specializirani sodni tolmači in prevajalci, zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Seveda lahko izvajajo tudi simultano pa tudi konsekutivno tolmačenje iz romskega v francoski jezik, pri čemer konkretna institucija vsakomur, ki ga to zanima, omogoča tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Glede na to, da je natančno določeno, kdaj morajo omenjeni strokovnjaki uporabiti določeno vrsto tolmačenja, vse pa se v celoti usklajuje z značilnostmi same manifestacije in potrebami njenih udeležencev, pa je zelo pomembno, da stranka podatke o organizaciji pravočasno posreduje zaposlenim v navedeni instituciji. Mora jih informirati, tako o točni lokaciji prirejanja konkretnega dogodka oziroma o lastnostih samega prostora kot tudi o podrobnostih v zvezi s trajanjem oziroma številom oseb, ki bodo sodelovale. Uradna ponudba za storitev tolmačenja v tej jezični kombinaciji se lahko oblikuje, stranka vse te podatke na ustrezen način dostavi.

Kadar se to od njih zahteva, prevajalci in sodni tolmači lahko v navedeni jezični kombinaciji prav tako obdelajo tudi besedila. Mislimo predvsem na poljudna, ki jih bodo brale osebe različne starosti in zanimanj oziroma ravni izobrazbe, pri čemer lahko izvedemo tudi profesionalno prevajanje znanstvenih besedil iz romskega v francoski jezik. Vsekakor zaposleni navedene institucije obdelujejo, tako besedila s področij menedžmenta, komunikologije in marketinga oziroma znanosti, sociologije in filozofije ter medicine, psihologije in izobraževanja kot tudi farmacije pa tudi vsa tista, ki so povezana s področji financ, prava in politike oziroma ekonomije in gradbene industrije kot tudi informacijskih tehnologij, ekologije in varstva okolja, turizma in drugih znanstvenih disciplin.

Filmske stvaritve različnih žanrov, ko je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači obdelajo v omenjeni različici jezikov. Izvajajo tudi profesionalno prevajanje reklamnih sporočil in serij iz romskega v francoski jezik, pri čemer na zahtevo obdelajo tudi oddaje, ki so namenjene najmlajšim gledalcem ali poslušalcem, zatem zabavne in izobraževalne kot tudi informativne oddaje pa tudi druge video in zvočne vsebine. Sicer so v navedeni instituciji zaposleni tudi strokovnjaki, ki izvajajo storitvi sinhronizacije in podnaslavljanja vseh takšnih materialov, kar pomeni, da stranka v okviru te institucije dobi kompletno obdelavo za vse vsebine te vrste, tako da jih v najkrajšem možnem roku lahko predstavi svojim poslušalcem ali gledalcem.

Prevajanje programske opreme iz romskega v francoski jezik

Glede na to, da so prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za obdelavo vseh programov in aplikacij v dani jezični kombinaciji, stranke lahko pričakujejo njihovo profesionalno prevajanje. Prav tako lahko izvajamo tudi neposredno prevajanje spletnih prodajaln iz romskega v francoski jezik pa tudi spletnih katalogov oziroma spletnih strani in vseh ostalih vsebin, ki so povezane z računalništvom, ali pa se lahko vidijo na spletu. V sklopu te storitve zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajajo tudi strokovno optimizacijo, kar pomeni, da implementirajo pravila, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation) in na ta način vsebino vseh prevedenih spletnih materialov uskladijo s smernicami, ki jih določa spletno iskanje.

Kdorkoli poseduje prevod, in to za katerokoli vrsto vsebin v tej jezični kombinaciji, pri čemer ni zadovoljen z njegovo kakovostjo, se lahko obrne na lektorje in korektorje navedene institucije, ki uporabljajo pravila svoje stroke in izvajajo profesionalno redakcijo.

Marketinške materiale prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank, ki jih to zanima, prav tako obdelajo v omenjeni različici jezikov. Ne samo, da izvajajo prevajanje reklamnih letakov in zloženk iz romskega v francoski jezik, ampak obdelujejo tudi vizitke, zatem kataloge in plakate pa tudi PR članke, potem brošure in druge vsebine s področja marketinga oziroma vse tiste, ki se uporabljajo, ko je treba predstaviti delo določenega podjetja ali neki dogodek oziroma izdelek ali storitev.

Tako učbenike različne obsežnosti in tematike kot tudi književna dela lahko sodni tolmači in prevajalci obdelajo v dani kombinaciji jezikov. Prav tako lahko izvedemo tudi prevajanje časopisnih člankov iz romskega v francoski jezik, po potrebi pa bodo strokovno obdelane tudi vsebine znanstvenih, otroških in ilustriranih pa tudi vseh ostalih vrst revij.

Cena prevajanja iz romskega v francoski jezik

  • Iz romskega v francoski je po dogovoru

Cena prevajanja iz romskega v francoski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz romskega v francoski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz romskega v francoski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!