Prevajanje iz romskega v portugalski jezik


Ker ta specializirana institucija zaposluje strokovnjake, ki imajo, ne samo znanje, ampak tudi izkušnje pri obdelavi vsebin različne vrste v konkretni različici jezikov, je tudi prevajanje iz romskega v portugalski jezik vsakomur na razpolago.

Najprej moramo reči, da prevajalci in sodni tolmači posebno pozornost posvečajo obdelavi dokumentov, saj posedujejo ustrezna pooblastila in izvajajo, tako njihovo prevajanje, kot tudi tudi storitev overitve za vsak preveden, tako osebni dokument kot tudi tisti, ki ga je treba predložiti neki pristojni službi (vse vrste soglasij, izjav in potrdil).

Seveda zaposleni v tej instituciji izvajajo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz romskega v portugalski jezik, izpolnjujejo pa tudi zahteve strank v zvezi s prevajanjem vseh dokumentov iz sestave razpisne in tehnične oziroma gradbene in poslovne dokumentacije.


Prevajanje iz romskega v portugalski jezik
Prevajanje iz portugalskega v romski jezik

Poleg vseh omenjenih, sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi tiste dokumente, ki so na določen način povezani s področji in znanosti in izobraževanja pa tudi vse ostale, če stranka spoštuje pravilo o dostavi materialov te vrste.

Ker je sodni tolmač dolžan neposredno preden izvede uradno overitev, oziroma preden svoj žig postavi na prevedeni dokument, da ga primerja z njegovim izvirnikom, je jasno, zakaj se od strank zahteva, da se tega pravila držijo in jim na vpogled priložijo tudi izvirne dokumente. Njih lahko osebno prinese v predstavništvo te institucije ali pošlje, tako preko kurirske službe kot tudi s priporočeno pošiljko, in to preko "Pošte Slovenije".

Dolžni smo omeniti tudi to, da se overitev Apostille žigom v tej instituciji ne sme izvesti, ker njeni zaposleni niso pooblaščeni za postavljanje tako imenovanega Haškega žiga na dokumente, kar je njegov drugačni naziv. Prav zaradi tega se tudi daje splošno priporočilo vsakomur, ki mu je potrebno prevajanje dokumentov iz romskega v portugalski jezik, da informacije o overitvi s tem žigom predhodno samostojno pridobi v okviru institucij Republike Slovenije, ki so za to vrsto overitve pristojne.

Prevedena in s strani sodnega tolmača overjene dokumente stranka lahko osebno prevzame v prostorih poslovalnice navedene institucije, toda lahko ji jih dostavimo tudi na katerikoli naslov. Glede na to, da mora biti angažirana kurirska služba, ki dostavi kompletno obdelane dokumente na naslov stranke, mora ta njihovo storitev tudi plačati in v tem primeru je veljaven cenik, ki ga določa služba za dostavo, tako da stranka to storitev plača neposredno osebi, ki ji tudi prinese dokumente.

Čeprav je dejstvo, da se prevajalci in sodni tolmači trudijo, da v čim krajšem časovnem obdobju obdelajo katerikoli dokument, se včasih lahko javi potreba, da je njihovo prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji končano v še krajšem roku. Tedaj se izvaja tako imenovano nujno prevajanje dokumentov iz romskega v portugalski jezik, pravilo o dostavi izvirnikov na vpogled pa vsekakor mora biti upoštevano tudi v tem primeru, pri čemer se lastnikom dovoljuje, da to storijo kasneje. Pri tem je njihova obveznost, da dokumente najprej skenirajo in pošljejo na elektronski naslov, potem pa na najhitrejši možni način dostavijo tudi izvirnike.

Vse vsebine, ki so povezani s področjem marketinga ti strokovnjaki prav tako prevajajo v omenjeni jezični kombinaciji (PR članki, katalogi, reklamne zloženke, plakati, brošure, vizitke in drugi), v skladu z zahtevami strank pa obdelujejo tudi katerikoli video ali zvočni material (dokumentarni filmi, izobraževalne oddaje, reklamna sporočila, risani filmi, serije, igrani filmi, informativne oddaje, animirani filmi, zabavne oddaje in druge vsebine te vrste). Kdorkoli to želi, lahko v okviru te institucije angažira strokovnjake, ki konkretne materiale sinhronizirajo ali podnaslavljajo.

Seveda lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje znanstvenih in poljudnih besedil iz romskega v portugalski jezik, pri čemer sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi književna dela kot tudi učbenike. Prav tako na podlagi postavljenih zahtev prevajajo tudi časopisne članke pa tudi vsebino, tako otroških in ilustriranih kot tudi strokovnih revij. 

Profesionalna redakcija je še ena storitev, ki jo lahko izvedejo zaposleni v tej instituciji oziroma korektorji in lektorji.

Prevajalci in sodni tolmači so specializirani tudi za zagotavljanje storitev tolmačenja v vseh treh različicah, kar pomeni, da po potrebi izvajajo, tako šepetano kot tudi simultano pa tudi konsekutivno tolmačenje. Potem ko analiziramo vse podatke o določenem dogodku, ki jih je stranka dolžna predhodno dostaviti in se odločimo, katero vrsto storitve morajo uporabiti ti strokovnjaki, bo strankam ponujen tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če je to v skladu s potrebami same manifestacije oziroma njenih udeležencev.

Pri obdelavi spletnih strani oziroma drugih spletnih materialov ter tistih, ki se tičejo računalništva, ti strokovnjaki implementirajo tudi orodja, ki so dobro poznana kot SEO oziroma Search Engine Optimisation, uporabljajo pa se zaradi prilagajanja vsebine prevedenih spletnih materialov pravilom spletnega iskanja. Poleg spletnih strani se izvaja tudi neposredno prevajanje spletnih katalogov in prodajaln iz romskega v portugalski jezik oziroma aplikacij katerekoli vrste kot tudi programov in številnih drugih spletnih vsebin.

Stranka mora v primeru, če ji takšen princip ustreza, materiale te vrste poslati na elektronski naslov. Prav tako je predvideno, da se na enak način izvede tudi prevzemanje, potem ko zaposleni v predstavništvu te institucije končajo z obdelavo, pri čemer se seveda posamezniki lahko opredelijo tudi za druge načine, ki so na razpolago.

Prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz romskega v portugalski jezik

Kadar v navedeni jezični kombinaciji profesionalno prevajamo, tako potrdilo o nekaznovanosti kot tudi katerikoli drugi dokument, to pomeni, da se izvaja overitev oziroma zapriseženi sodni tolmač na predhodno prevedeni dokument postavlja svoj žig.

Glede na to, da v Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi te strokovnjake, tako da strankam omogočajo tudi prevajanje dokumentov iz romskega v portugalski jezik in njihovo overitev, ki se izvaja v skladu z veljavnimi pravili.

Postopek obdelave, tako navedenega potrdila kot tudi vseh ostalih in potrdil in soglasij pa tudi in izjav se izvaja v skladu z veljavnimi pravili, kar pomeni, da je stranka dolžna na vpogled priložiti tudi izvirne vsebine.

V praksi obstajajo tudi dokumenti, za katere se zahteva dodatna obdelava oziroma na katere v skladu s pravili mora biti postavljen tako imenovani Haški ali Apostille žig. Zato tudi poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači te institucije te vrste overitve nimajo pravice izvesti, pa mora stranka od pristojnih državnih institucij pridobiti vse potrebne informacije o njej in to preden dokumente pošlje ali prinese na obdelavo.

Moramo reči tudi to, da poleg že omenjenih potrdil, ti strokovnjaki obdelujejo tudi potrdilo o samskem stanu, kot tudi potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi soglasje za zastopanje ter potrdilo o stanju računa v banki oziroma vse tiste dokumente, ki jih je kasneje treba predložiti določeni državni instituciji, ko se to od lastnika zahteva.

Prav tako prevajanje v dani različici jezikov lahko izvedemo tudi za absolutno katerikoli osebni dokument. Poleg tega, da sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo potni list in osebno izkaznico, na zahtevo strank lahko izvedemo tudi prevajanje vozniškega in prometnega dovoljenja iz romskega v portugalski jezik pa tudi potrdila o državljanstvu ter dovoljenja za prebivanje in izpiskov iz matičnega registra o smrti, pri čemer omenjeni strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in izpiske iz matičnega registra o rojstvu kot tudi delovno dovoljenje in druge osebne dokumente.

Zaposleni v tej instituciji lahko kompletno obdelajo tudi vsebino poslovne dokumentacije (fakture, revizorska poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, finančna poslovna poročila in vsi drugi dokumenti, ki se nanašajo na poslovanje), po potrebi pa izvajajo tudi profesionalno prevajanje pravnih aktov iz romskega v portugalski jezik (pooblastilo za zastopanje, sklepi o razvezi zakonske zveze, sodni sklepi, licence, tožbe, pravni red Evropske Unije, pritožbe, certifikati, sodne odločbe, pogodbe in katerikoli drugi dokument iz domene sodstva ali prava).

V skladu z zahtevami posameznikov sodni tolmači in prevajalci lahko profesionalno prevedejo oziroma izvedejo overitev, tako za laboratorijske analize tehničnih vzorcev in deklaracije izdelkov oziroma navodilo za uporabo kot tudi za gradbene projekte pa tudi za vsak drugi dokument iz sestave in razpisne in gradbene oziroma tehnične dokumentacije.

Poleg prepisa ocen, zaključnih spričeval osnovne in srednje šole ter znanstvenih patentov ti strokovnjaki lahko obdelajo tudi diplomo in dodatek k diplomi pa tudi številne druge dokumente, ki so predvsem povezani, tako s področjem izobraževanja kot tudi z znanostjo. Na razpolago je tudi neposredno prevajanje potrdila o rednem šolanju iz romskega v portugalski jezik pa tudi znanstvenih del oziroma potrdila o opravljenih izpitih in predmetnikov ter programov fakultet, vsekakor pa prevajalci in sodni tolmači strokovno obdelujejo, tako diplomske kot tudi seminarske naloge in znanstvena dela, potem rezultate znanstvenih raziskav in prepis ocen kot tudi vse ostale neomenjene dokumente, ki se nanašajo na neko od navedenih področij.

Ponudba te institucije obsega tudi storitev kompletne obdelave specifikacij farmacevtskih izdelkov in zdravniških izvidov, toda izvedemo lahko tudi neposredno prevajanje navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka iz romskega v portugalski jezik oziroma dokumentacije o medicinskih izdelkih oziroma vseh dokumentov, ki se uradno veljajo za del medicinske dokumentacije.

Neposredno prevajanje reklamnih letakov iz romskega v portugalski jezik

Poleg vsebine te vrste marketinških materialov je predvideno, da sodni tolmači in prevajalci obdelajo tudi reklamne zloženke in plakate, po potrebi pa izvedemo tudi neposredno prevajanje PR člankov iz romskega v portugalski jezik, pri čemer lahko prav tako prevajajo tudi vizitke kot tudi brošure in kataloge oziroma katerokoli vrsto materialov, katerih osnovni namen je povezan prav z reklamiranjem, tako storitev in izdelkov kot tudi dela podjetja pa tudi različnih vrst manifestacij.

Storitev profesionalnega prevajanja, tako spletnih strani kot tudi številnih drugih vsebin, ki so povezane predvsem s spletom ter tudi z računalništvom je prav tako na razpolago v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači lahko v tej kombinaciji jezikov prevedejo katerokoli aplikacijo ali program, izvajajo tudi neposredno prevajanje spletnih katalogov, toda strokovno obdelujejo tudi spletne strani kot tudi prodajalne, ki so dostopne na spletu kot tudi številne druge vsebine. V skladu s pravili, ki jih določa iskanje, bo izvedena obdelava vseh takšnih materialov, kar pomeni, da bodo uporabljena pravila SEO (Search Engine Optimisation), tako da stranke praktično dobijo, ne samo prevajanje takšnih materialov, ampak tudi njihovo strokovno optimizacijo.

Če na nekem dogodku sodelujejo osebe, ki jim je eden od teh jezikov materni, je predvideno, da prevajalci in sodni tolmači v dani jezični kombinaciji izvedejo tudi tolmačenje. Navedena institucija pa interesentom po ugodnih cenah zagotavlja tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če bo za konkretno manifestacijo uporabljena ta storitev. Poudarjamo, da izvajajo, ne samo simultano, ampak tudi konsekutivno in tako imenovano šepetano tolmačenje iz romskega v portugalski jezik, tako da bodo udeleženci kateregakoli dogodka povsem zagotovo zadovoljni s ponujeno storitvijo, glede na to, da je zelo natančno opredeljeno, v katerem primeru se katera od njih mora uporabiti. Zato se od vsakogar, ki želi te strokovnjake zadolžiti, da izvedejo tolmačenje v tej jezični različici, tudi zahteva, da posreduje vse podatke o samem dogodku in o njegovi organizaciji. Na prvem mestu mora zaposlene te institucije seznaniti s tem, kje bo dogodek potekal pa tudi s podrobnostmi, ki se nanašajo, tako na njegovo skupno trajanje kot tudi na točno število udeležencev.

Prevajanje učbenikov iz romskega v portugalski jezik

Na podlagi zahtev vsake posamezne stranke prevajalci in sodni tolmači v navedeni različici jezikov prevedejo, tako učbenike kot tudi katerekoli književno delo.

Prav tako lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje revij iz romskega v portugalski jezik, ne glede na to, ali gre za strokovne ali ilustrirane oziroma otroške revije, pri čemer lahko na zahtevo strank obdelajo tudi časopisne članke različne tematike.

Kdorkoli ima potrebo za tem, se lahko obrne na lektorje in korektorje, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford in izvajajo storitev profesionalne redakcije, za katero so specializirani. Pravzaprav izvajajo, tako lekturo kot tudi korekturo za vse tiste materiale, ki niso profesionalno prevedeni v tej jezični različici oziroma niso v celoti usklajeni z izvirnimi.

Zahteve strank v zvezi z obdelavo katerihkoli besedilnih vsebin v tej kombinaciji jezikov bodo prav tako maksimalno profesionalno izpolnjene, saj sodni tolmači in prevajalci lahko prevedejo tudi poljudna in strokovna besedila različne tematike. Poleg za filozofska in turistična izvajajo tudi prevajanje ekonomskih, političnih in pravnih besedil iz romskega v portugalski jezik, po potrebi pa obdelajo tudi tiste vsebine, katerih je tema usmerjena, tako na področja psihologije in sociologije, ekologije in varstva okolja kot tudi na področja komunikologije, izobraževanja in financ oziroma marketinga, znanosti in farmacije ter menedžmenta in gradbene industrije. Poleg tega omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi besedila, ki se ukvarjajo s tematiko iz domene informacijskih tehnologij pa tudi marketinga in vseh ostalih nenavedenih družboslovnih ali naravoslovnih znanstvenih disciplin.

V skladu s postavljenimi zahtevami prevajalci in sodni tolmači obdelajo vsak video in zvočni material, navedena institucija pa ima v ponudbi tudi storitev njihove strokovne sinhronizacije kot tudi podnaslavljanja. Poleg igranih in risanih oziroma animiranih in dokumentarnih filmov izvajamo tudi neposredno prevajanje zabavnih oddaj iz romskega v portugalski jezik pa tudi televizijskih kot tudi radijskih izobraževalnih in otroških oziroma informativnih oddaj, pri čemer ti strokovnjaki profesionalno obdelujejo tudi reklamna sporočila kot tudi serije oziroma absolutno vsako vrsto materialov, ki bo predvajana ali v kinematografih ali na radiju, spletu ali na televiziji.

Cena prevajanja iz romskega v portugalski jezik

  • Iz romskega v portugalski je po dogovoru

Cena prevajanja iz romskega v portugalski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz romskega v portugalski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz romskega v portugalski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!