Prevajanje iz romskega v švedski jezik


V skladu z zahtevami strank se izvaja omenjena storitev v obeh različicah, saj so sodni tolmači in prevajalci specializirani in za tolmačenje iz romskega v švedski jezik in za profesionalno prevajanje katerihkoli vsebin v pisni obliki.

Pomembno je, da posebej opišemo obdelavo dokumentov in omenimo, da imajo interesenti za to storitev možnost, da v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford v državi dobijo njihovo kompletno obdelavo. Konkretna storitev vključuje, tako prevajanje v dani različici jezikov kot tudi overitev z žigom uradno pooblaščene osebe, v tem primeru sodnega tolmača.

S pravilnikom je določeno, da vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje dokumentov iz romskega v švedski jezik, dolžna priložiti izvirnike na vpogled. Lahko jih pošlje ali preko kurirske službe ali s priporočeno poštno pošiljko, vsekakor pa je odprta tudi možnost, da jih v predstavništvo omenjene institucije osebno prinese.


Prevajanje iz romskega v švedski jezik
Prevajanje iz švedskega v romski jezik

Vse to ne velja tudi za ostale materiale, za katere nekdo zahteva prevajanje v omenjeni kombinaciji jezikov, pa njih lahko pošlje na elektronski naslov in jih na enak način dobi, ko prevajalci in sodni tolmači oziroma ostali strokovnjaki končajo z obdelavo takšnih vsebin.

Kompletno obdelane dokumente stranka ali osebno prevzame, ali pa zahteva njihovo dostavo preko kurirske službe, pri čemer to storitev mora plačati ločeno in samo v tem primeru ima pravico ceno določiti služba, ki tudi izvaja dostavo kompletno obdelanih dokumentov.

Poleg osebnih dokumentov člani ekipe te institucije lahko obdelajo tudi vsebino poslovne oziroma tehnične in medicinske dokumentacije, toda poskrbijo tudi za izvedbo profesionalnega prevajanja razpisne in gradbene dokumentacije iz romskega v švedski jezik.

Kompletno lahko obdelamo tudi katerikoli pravni akt pa tudi vse tiste dokumente, ki potem treba predložiti neki pristojni instituciji, kar se nanaša predvsem na različne vrste izjav, soglasij in potrdil.

Vse vsebine, predvsem dokumenti, ki jih so vezane s področji znanosti in izobraževanja, prav tako biti kompletno obdelani s strani teh strokovnjakov kot tudi katerikoli drugi dokument, stranka spoštuje pravilo dostave izvirnikov na vpogled.

Samo v primeru, ko stranka zahteva nujno prevajanje dokumentov iz romskega v švedski jezik, je to pravilo uporabljeno kasneje, saj tedaj mora skenirane vsebine najprej poslati na elektronski naslov, izvirnike na vpogled pa dostavi naknadno.

Kdorkoli se zanima za obdelavo dokumentov, se je dolžan pozanimati o tem, ali mora na te vsebine biti postavljen Apostille (Haški) žig, ker sodni tolmači in prevajalci za to vrsto overitve niso pristojni.

V skladu z zahtevami strank ti strokovnjaki lahko obdelajo tudi vse spletne materiale (programi, spletne prodajalne, spletne strani, aplikacije, spletni katalogi in drugi), v odvisnosti od vrste vsebin, za katere se izvaja prevajanje, implementirajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da njihovo vsebino usklajujejo s pravili iskanja na spletu.

Storitev lekture je prav tako na razpolago v okviru te institucije kot tudi profesionalna korektura, tako da vsem strankam, ki imajo neprofesionalno prevedene vsebine katerekoli vrste, ni treba skrbeti, saj korektorji in lektorji popravijo vse napake v njih.

Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači izpolnijo zahteve posameznikov v zvezi s prevajanjem knjig iz romskega v švedski jezik, kar pomeni, da stranke dobijo obdelane in učbenike in književna dela. Če se to zahteva, ti strokovnjaki, vsekakor prevajajo, tako časopisne članke kot tudi revije vseh vrst pa tudi znanstvena oziroma poljudna besedila različne tematike in kompleksnosti.

Kompletna obdelava filmov vseh vrst in žanrov pa tudi reklamnih sporočil, zatem televizijskih oddaj kot tudi radijskih oziroma serija in drugih zvočnih in video materialov je prav tako storitev, ki jo člani ekipe te institucije izvajajo na zahtevo. Poleg njihovega prevajanja iz romskega v švedski jezik ta storitev vključuje tudi sinhronizacijo oziroma podnaslavljanje, kar pomeni, da stranka na enem mestu dobi kompletno obdelane zvočne in video materiale.

Poleg vseh do zdaj omenjenih vsebin, na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci v dani jezični kombinaciji obdelajo tudi PR članke, reklamne kataloge in letake pa tudi vizitke, brošure in plakate kot tudi reklamne zloženke ter vse ostale materiale, ki se nanašajo na področje marketinga.

Prevajanje risanih in animiranih filmov iz romskega v švedski jezik

V okviri te storitve sodni tolmači in prevajalci poskrbijo za to, da v čim krajšem roku obdelajo, tako risane in animirane kot tudi dokumentarne in igrane filme, pri čemer je v ponudbi te institucije tudi prevajanje reklamnih sporočil in serij iz romskega v švedski jezik pa tudi radijskih oziroma televizijskih oddaj, tako izobraževalnih in otroških kot tudi informativnih in zabavnih. Poleg te storitve se v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko angažirajo tudi strokovnjaki, ki sinhronizirajo prevedene zvočne in video materiale ali izvedejo njihovo podnaslavljanje, kar je vse odvisno od potreb strank.

Interesenti lahko v okviru navedene institucije prav tako zahtevajo tudi obdelavo knjig, saj sodni tolmači in prevajalci poleg učbenikov lahko izvedejo tudi prevajanje del književnosti, ne glede na to, ali gre za tista, ki sodijo med poezijo ali tista, ki veljajo za prozna. Prav tako se na zahtevo strank izvaja tudi neposredno prevajanje revij iz romskega v švedski jezik, pri čemer ti strokovnjaki enako kakovostno obdelujejo in ilustrirane in strokovne pa tudi številne druge vrste revij, na zahtevo pa strank pa lahko v tej jezični kombinaciji prevedejo tudi časopisne članke.

Posebej moramo omeniti tudi obdelavo spletnih materialov, saj v sklopu te storitve interesente pričakuje tudi njihova profesionalna optimizacija za spletne brskalnike. Gre za to, da prevajalci in sodni tolmači pri obdelavi spletnih katalogov in spletnih strani oziroma spletnih prodajaln in vseh ostalih materialov, ki so vidni na spletu, vsekakor implementirajo tudi pravila, ki so poznana kot Search Engine Optimisation oziroma SEO. Če je to potrebno, bo izvedeno tudi neposredno prevajanje programske opreme iz romskega v švedski jezik, pri čemer zaposleni v okviru te institucije profesionalno obdelajo katerokoli aplikacijo ali program.

Prevajanje plakatov iz romskega v švedski jezik

Najprej se bodo zaposleni te institucije potrudili, da prenesejo sporočilo, ki ga prenašajo, ne samo plakati, ampak tudi številni drugi reklamni materiali, da bi to našlo najboljšo pot do vseh tistih oseb, ki jim je materni jezik švedski in ki jim je tudi namenjeno. Poleg za plakate izvajamo tudi neposredno prevajanje reklamnih katalogov in brošur iz romskega v švedski jezik, pri čemer sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov obdelajo tudi zloženke kot tudi PR članke pa tudi vsebino reklamnih letakov in vse ostale marketinške materiale.

V primeru, da nekdo poseduje vsebine, za katere je prevajanje v konkretni jezični različici že izvedeno, toda treba je popraviti napake v obdelanih materialih katerekoli vrste, mu je na razpolago storitev redakcije, ki jo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajajo lektorji in korektorji.

Seveda bo izpolnjena tudi zahteva strank v zvezi s tolmačenjem iz romskega v švedski jezik, pri čemer lahko poleg simultanega tolmačenja profesionalni prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi šepetano po potrebi pa tudi konsekutivno. Kdorkoli ima potrebo, da omenjene strokovnjake angažira, da bi v tej jezični kombinaciji izvedli tolmačenje, mora najprej posredovati absolutno vse relevantne podatke o organizaciji dogodka, saj morajo pred oblikovanjem ponudbe biti analizirani, tako število udeležencev in trajanje te manifestacije kot tudi značilnosti prostora, v katerem naj bi potekala, tako da so prav to osnovni podatki, ki jih je stranka dolžna dostaviti. Ta institucija omogoča vsakomur, ki ima potrebo za tem, da najame profesionalno opremo za simultano tolmačenje.

Na podlagi postavljenih zahtev prevajalci in sodni tolmači obdelajo tudi katerokoli besedilo, ne glede na to, ali gre za poljudno ali strokovno vsebino. Prav tako sploh ni pomembno, kako kompleksna je njegova tema, saj so za njimi dolgoletne izkušnje pri obdelavi, tako besedil s področij medicine, znanosti in farmacije oziroma izobraževanja in politike kot tudi tistih vsebin, katerih osnovna tema se nanaša ali na psihologijo in sociologijo ali na ekologijo in varstvo okolja oziroma filozofijo. Seveda lahko izvedemo tudi prevajanje besedil s področij bančništva in financ iz romskega v švedski jezik, na zahtevo strank pa obdelujemo tudi vsebine, katerih tema je povezana ali s področjem informacijskih tehnologij oziroma ekonomije in prava ali s področji gradbene industrije pa tudi menedžmenta in komunikologije kot tudi marketinga in številnih drugih znanstvenih disciplin, tako iz domene družboslovnih kot tudi s področja naravoslovnih ved.

Prevajanje delovnega dovoljenja iz romskega v švedski jezik

Komurkoli je potrebno prevajanje konkretnega dokumenta v tej jezični kombinaciji, mora vedeti, da ga v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi overitev prevedenega delovnega dovoljenja pa tudi vsakega drugega dokumenta.

Ne samo, da prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo delovno dovoljenje, ampak izvajajo tudi prevajanje dovoljenja za prebivanje iz romskega v švedski jezik, po potrebi pa kompletno obdelajo tudi vse ostale osebne dokumente, od potnega lista, potrdila o stalnem prebivališču in osebne izkaznice oziroma vozniškega in prometnega dovoljenja pa do izpiskov iz matičnega registra o rojstvu ter o smrti in o sklenitvi zakonske zveze pa tudi potrdila o državljanstvu, pri čemer seveda izpolnijo tudi zahtevo strank v zvezi s prevajanjem vsakega drugega osebnega dokumenta.

Najpomembnejše je, da lastniki dokumentov, ki morajo biti obdelani v tej jezični kombinaciji, najprej pridobijo informacije o postavljanju posebne vrste žiga nanje (Haški ali tako imenovani Apostille), ker ta storitev ni na razpolago v okviru omenjene institucije.

Absolutno vsaka stranka je dolžna tudi spoštovati pravilo o dostavi dokumentov na prevajanje, oziroma da pri tem priloži izvirnike na vpogled zapriseženemu sodnemu tolmaču.

Na zahtevo profesionalni sodni tolmači in prevajalci v tej jezični različici kompletno obdelujejo, tako medicinsko (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in druga) kot tudi vsebino razpisne in tehnične oziroma gradbene in poslovne dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, ustanovitveni akt podjetja, fakture, navodilo za uporabo, letna poslovna poročila, fakture, gradbeni projekti, sklep o ustanovitvi pravne osebe, deklaracije izdelkov, finančna poslovna poročila, statut podjetja, revizorska poročila in katerikoli neomenjeni dokument iz sestave ene od konkretnih vrst dokumentacij).

Izvajamo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz romskega v švedski jezik, pri čemer poleg sodb, in to predvsem sklepov o razvezi zakonske zveze prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo tudi pravni red Evropske Unije, pritožbe in licence, potem sodne sklepe in pooblastilo za zastopanje pa tudi tožbe kot tudi certifikate in sodne odločbe ter vse ostale dokumente, ki se obravnavajo kot pravni akti, saj so povezani ali s pravom ali pa s področjem sodstva.

Ne samo rezultate znanstvenih raziskav oziroma znanstvene patente in znanstvena dela, ampak tudi številne druge vsebine s področja znanosti zaposleni v okviru te institucije najprej prevedejo v omenjeni različici jezikov in po tem v skladu s pravili izvedejo tudi overitev. Poleg njih obdelujejo tudi dokumente s področij izobraževanja, izvajajo pa tudi neposredno prevajanje diplomskih in seminarskih nalog iz romskega v švedski jezik. Med drugim stranke lahko dobijo kompletno obdelavo diplome in dodatka k diplomi, potrdila o rednem šolanju in predmetnikov ter programov fakultet, sodni tolmači in prevajalci pa kompletno obdelajo tudi potrdilo o opravljenih izpitih ter diplomo in dodatek k diplomi kot tudi prepis ocen in druge dokumente iz te skupine.

Poleg soglasij za zastopanje oziroma potrdila o stalni zaposlitvi ter potrdila o nekaznovanosti stranke konkretne institucije lahko dobijo kompletno obdelano tudi potrdilo o višini dohodkov kot tudi potrdilo o stanju računa v banki pa tudi potrdilo o samskem stanu in na splošno rečeno vsako drugo vrsto potrdil, izjav ali soglasij oziroma vse dokumente, ki jih je v skladu s pravili treba predložiti neki državni službi.

Cena prevajanja iz romskega v švedski jezik

  • Iz romskega v švedski je po dogovoru

Cena prevajanja iz romskega v švedski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz romskega v švedski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz romskega v švedski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!