Prevajanje iz romskega v slovenski jezik


Če obstaja potreba za tem, člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko izvedejo tudi prevajanje iz romskega v slovenski jezik. Seveda je ta storitev na razpolago v obeh različicah, saj uporabljajo in tolmačenje in prevajanje v pisani obliki za vse vrste vsebin.

Najprej je treba omeniti, da je pri obdelavi dokumentov posebna pozornost namenjena zakonskim določbam, pa prevajalci in sodni tolmači poleg te storitve izvajajo tudi overitev prevoda, za katero imajo vsa potrebna pooblastila.

Stranka, ki jo zanima prevajanje katerihkoli dokumentov v tej kombinaciji jezikov, mora na vpogled prinesti izvirnike, ali pa jih pošlje preko kurirske službe oziroma "Pošte Slovenije" in to izključno priporočeno.


Prevajanje iz romskega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v romski jezik

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci poleg različnih vrst dokumentacij (gradbena, poslovna, razpisna, osebna, tehnična in druge), izvajajo tudi prevajanje pravnih aktov iz romskega v slovenski jezik.

Poleg njih lahko kompletno obdelajo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam (izjave vseh vrst, potrdila in soglasja) kot tudi vsebine, ki so povezane s področjem izobraževanja ter tudi tiste, ki se nanašajo na znanost.

Seveda na zahtevo strank ti strokovnjaki izvajajo tudi prevajanje in overitev za vsak dokument ali dokumentacijo, toda samo pod pogojem, da lastniki na vpogled priložijo tudi izvirne vsebine.

Po končanem prevajanju in overitvi stranka izbere, ali želi kompletno obdelane dokumente prevzeti osebno v poslovalnici omenjene institucije, ali pa jih želi prejeti na želeni naslov. Posebej poudarjamo, da se dostava na naslov zaračunava v skladu s cenikom pristojne kurirske službe, in to neposredno od stranke.

Na zahtevo izvedemo tudi nujno prevajanje dokumentov iz romskega v slovenski jezik. Samo tedaj stranka izvirnike pošlje ali dostavi kasneje, vsebine pa najprej skenira in pošlje na elektronski naslov poslovalnice.

Obstaja obveznost overitve s Haškim oziroma tako imenovanim Apostille žigom za nekatere dokumente, toda prevajalci in sodni tolmači te institucije te vrste overitve ne izvajajo, saj ni v njihovi pristojnosti. Zato se morajo lastniki dokumentov pozanimati o podrobnostih v vezi s postavljanjem tega žiga, da bi imeli vse potrebne informacije o tem, kam jih morajo najprej odnesti na obdelavo in na splošno rečeno, kako poteka celoten postopek.

Seveda zaposleni te institucije na zahtevo obdelajo tudi številne druge materiale in pomembno je poudariti, da izvajajo tudi tolmačenje iz romskega v slovenski jezik. Pri tem ti strokovnjaki lahko uporabijo, tako simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje v navedeni jezični različici, interesentom pa omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prav tako ti strokovnjaki lahko obdelajo tudi reklamna sporočila pa tudi filme in oddaje, kot iz serije in vse ostale zvočne in video materiale. Vsakdo, ki ga to zanima, lahko zaposlene omenjene institucije angažira za izvedbo podnaslavljanja vseh teh materialov ali njihovo sinhronizacijo.

Na zahtevo bo izvedeno tudi prevajanje časopisnih člankov iz romskega v slovenski jezik pa tudi revij vseh vrst, zatem književnih del in besedil, tako strokovnih kot tudi poljudnih.

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci v dani jezični kombinaciji v skladu s postavljenimi zahtevami prevajajo tudi katerokoli spletno vsebino, pri čemer po potrebi implementirajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation) oziroma izvedejo strokovno optimizacijo takšnih materialov.

Seveda zaposleni navedene institucije poskrbijo tudi za profesionalno obdelavo vseh materialov s področja marketinga, če nekomu je to potrebno, lahko angažira tudi profesionalne lektorje in korektorje, ki uporabljajo pravila svoje stroke in za katerokoli vrsto materialov lahko izvedejo redakcijo.

Prevajanje poslovne dokumentacije iz romskega v slovenski jezik

Preden na obdelavo dostavijo to vrsto dokumentacije ali katerikoli drugi posamezni dokument, stranke morajo od pristojnih pridobiti informacije o posebni vrsti overitve, za katero sodni tolmači in prevajalci te institucije niso pooblaščeni. Mislimo na postavljanje Apostille ali tako imenovanega Haškega žiga na dokumente, kar je storitev v pristojnosti okrožnih sodišč Republike Slovenije.

Prav tako so vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov iz romskega v slovenski jezik, dolžne prinesti ali na predvideni način poslati izvirnike na vpogled.

Poleg faktur in poslovnih odločitev ti strokovnjaki lahko v skladu z veljavnimi pravili kompletno obdelajo tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe pa tudi finančna ter letna poslovna poročila kot tudi statut podjetja oziroma ustanovitveni akt podjetja in revizorska poročila oziroma vsak dokument, ki je povezan s poslovanjem in se s samim tem tudi obravnava kot del poslovne dokumentacije.

Predvideno je, da zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajajo tudi prevajanje osebnih dokumentov iz romskega v slovenski jezik (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje in druga), prav tako pa prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo vse tiste dokumente, ki jih zahtevajo državne institucije (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in vse ostale vrste potrdil, izjav in soglasij).

Če je to potrebno, ti strokovnjaki najprej prevedejo in potem izvedejo tudi strokovno overitev, tako za zdravniške izvide in specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi za dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter navodila za uporabo zdravila in za značilnosti izdelka kot tudi za vsak drugi dokument, ki ga šteje kot del medicinske dokumentacije.

Poleg diplomske ter seminarskih nalog in znanstvenih del prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi vse ostale dokumente s področij znanosti in izobraževanja.

Pravzaprav na zahtevo strank izvajajo tudi prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz romskega v slovenski jezik oziroma rezultatov znanstvenih raziskav in potrdila o rednem šolanju, kompletno pa obdelajo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, zatem znanstvene patente in predmetnike ter programe fakultet pa tudi potrdilo o opravljenih izpitih, seminarske naloge in katerokoli drugo vrsto materialov, ki so na določen način povezani s tema področjema.

Vsebino gradbene kot tudi razpisne in tehnične dokumentacije na podlagi zahtev strank prevajalci in sodni tolmači obdelajo v navedeni jezični kombinaciji. Poleg gradbenih projektov so specializirani tudi za prevajanje oziroma overitev prevoda navodil za uporabo, zatem laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in deklaracija izdelkov oziroma vseh ostalih dokumentov, ki sodijo med eno od navedenih vrst dokumentacij.

Na podlagi postavljenih zahtev izvajamo tudi prevajanje pravnih aktov iz romskega v slovenski jezik, pri čemer sodni tolmači in prevajalci poleg sklepov o razvezi zakonske zveze, sodnih odločb in sklepov oziroma pogodb kompletno obdelujejo tudi tožbe, licence in pravni red Evropske Unije kot tudi pritožbe, certifikate in pooblastilo za zastopanje ter številne druge dokumente, ki so določen način povezani s področjem prava ali sodstva.

Tolmačenje iz romskega v slovenski jezik

V vseh treh različicah je dostopno tolmačenje iz romskega v slovenski jezik, saj prevajalci in sodni tolmači poleg konsekutivnega in šepetanega v tej različici jezikov lahko uporabijo tudi simultano tolmačenje. Seveda najprej morajo analizirati vse dostopne informacije o samem dogodku, da bi našli prav tisto vrsto tolmačenja, ki lahko odgovori zahtevam vsakega udeleženca pa tudi organizatorja. Iz tega razloga zahteva se od vsakega, ki ga zanima izvedba navedene storitve, da podatke o organizaciji same manifestacije pravočasno dostavi. S tem se predvsem misli na informacije o točnem številu oseb, ki bodo sodelovale pa tudi o mestu, na katerem naj bi dogodek potekal oziroma o njegovih osnovnih značilnostih, pri čemer se zahteva, da stranka tem strokovnjakom posreduje tudi podatke o tem, koliko je predvideno, da bo trajal. Vsekakor bo najprej izvedena analiza vseh teh informacij in potem bo odločeno, katero vrsto storitve morajo zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford uporabiti. V skladu s končno odločitvijo se v ponudbi lahko pojavi tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če to v celoti ustreza zahtevam same manifestacije.

Posebno moramo poudariti, dejstvo, da ta institucija zaposluje tudi korektorje oziroma lektorje z ustreznimi delovnimi izkušnjami, ki na zahtevo stranke uporabijo pravila redakcije materialov. Konkretna storitev se izvaja, če je morajo ti strokovnjaki popraviti prevode katerihkoli vsebin, kar storijo izključno ob maksimalnem spoštovanju pravil, ki jih vključuje lektura in korektura.

Če je nekomu to potrebno, sodni tolmači in prevajalci v dani različici jezikov obdelajo tudi knjige oziroma, tako književna dela različnih žanrov kot tudi učbenike. Seveda je na razpolago tudi prevajanje revij iz romskega v slovenski jezik, kar se nanaša in na ilustrirane in otroške pa tudi na strokovne revije, pri čemer zaposleni te institucije lahko obdelajo tudi časopisne članke ne glede na to, kaj je njihova osnovna tema.

Lahko obdelamo tudi filme, tako igrane in dokumentarne kot tudi animirane in risane. Prevajalci in sodni tolmači poskrbijo tudi za to, da na podlagi postavljenih zahtev posameznikov izvedejo tudi profesionalno prevajanje serij in reklamnih sporočil iz romskega v slovenski jezik pa tudi televizijskih ali radijskih oddaj različnega namena in vsebine (informativne, izobraževalne, otroške, zabavne in druge). Sicer so v tej instituciji zaposleni tudi strokovnjaki, katerih osnovna specialnost je zagotavljanje storitev podnaslavljanja in sinhronizacije vseh teh materialov, kar praktično rečeno pomeni, da stranka prihrani svoj čas, saj neposredno v predstavništvu omenjene institucije vsebine te vrste dobi kompletno obdelane.

Prevajanje spletnih strani iz romskega v slovenski jezik

Ko rečemo, da je neka spletna stran profesionalno prevedena, to pomeni, da mora biti izvedena tudi optimizacija njene vsebine oziroma je usklajena s pravili spleta in iskanja. Vse to se lahko izvede, če se uporabijo orodja SEO (Search Engine Optimisation), s čimer so v celoti seznanjeni sodni tolmači in prevajalci, zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford. Ne samo, da optimizacijo uporabijo pri obdelavi spletnih strani, ampak na zahtevo strank izvajajo tudi prevajanje spletnih katalogov in prodajaln iz romskega v slovenski jezik, toda na zahtevo obdelajo tudi katerikoli program oziroma aplikacijo.

Če se to zahteva, prevajanje v tej različici jezikov izvedejo tudi za besedila, ne glede na to, ali gre za strokovna oziroma znanstvena ali tako imenovani poljudna oziroma tista, ki bodo dostopna širokemu krogu bralcev. Posebej poudarjamo dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači poleg turističnih besedil lahko obdelajo tudi tista, ki se ukvarjajo s tematiko s področij ekologije in varstva okolja, filozofije in gradbene industrije ter sociologije, informacijskih tehnologij in psihologije. Prav tako je na razpolago tudi prevajanje ekonomskih in političnih besedil iz romskega v slovenski jezik, na zahtevo pa ti strokovnjaki lahko obdelajo tudi besedila iz domene bančništva, izobraževanja in menedžmenta ter komunikologije in financ oziroma medicine, znanosti in farmacije pa tudi vseh ostalih vej, tako naravoslovnih kot tudi družboslovnih znanstvenih disciplin.

Želimo poudariti tudi to, da člani ekipe navedene institucije lahko na zahtevo strank obdelajo tudi reklamne vsebine, ne glede na to, ali gre za brošure, PR članke ali zloženke oziroma kataloge, plakate ali neke druge vsebine. Seveda izpolnijo tudi zahteve posameznikov v zvezi s prevajanjem vizitk iz romskega v slovenski jezik, profesionalno pa prevajajo tudi absolutno katerokoli drugo vrsto marketinških materialov.

Cena prevajanja iz romskega v slovenski jezik

  • Iz romskega v slovenski je po dogovoru

Cena prevajanja iz romskega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz romskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz romskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!