Prevajanje iz romskega v turški jezik


Prevajalci in sodni tolmači, ki zaposleni so v Prevajalskem centru Akademije Oxford, v konkretni jezični kombinaciji obdelujejo, tako dokumente kot tudi vsako drugo vrsto vsebin v pisani obliki, prav tako pa na zahtevo strank izvajajo tudi tolmačenje iz romskega v turški jezik.

Vsi, ki jih zanima prav tolmačenje v dani kombinaciji jezikov, morajo imeti v mislih, da ti strokovnjaki uporabljajo vse tri možnosti oziroma šepetano, simultano in konsekutivno, tako da lahko navedeno storitev zagotavljajo za manifestacijo katerihkoli značilnosti. Prav tako je v ponudbi omenjene institucije tudi storitev, ki vključuje najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje.

Reklamne materiale, kot so recimo zloženke, plakati in katalogi oziroma brošura, PR članki in reklamni letaki pa tudi vizitke in vse ostale, ki so namenjeni reklamiranje, ne glede na to, ali gre za neki izdelek ali dogodek oziroma storitev ali samo podjetje in njegovo poslovanje, sodni tolmači in prevajalci v konkretni različici jezikov obdelajo na zahtevo strank. Prav tako so specializirani tudi za prevajanje časopisnih člankov pa tudi učbenikov in revij vseh vrst, pri čemer na zahtevo lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje književnih del iz romskega v turški jezik. Seveda ti strokovnjaki enako profesionalno obdelujejo tudi poetska pa tudi tista dela književnosti, ki so uvrščena v prozo in v skladu s postavljenimi zahtevami prevajajo tudi znanstvena besedila različne tematike kot tudi poljudne besedilne vsebine.


Prevajanje iz romskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v romski jezik

Konkretna institucija ponuja tudi storitev sinhronizacije katerekoli vrste video ali zvočnih vsebin, kar pomeni, da vsaka stranka, ki zahteva prevajanje serij iz romskega v turški jezik ali filmov (animirani, dokumentarni, igrani, risani) ali oddaj (otroške, zabavne, informativne, izobraževalne in druge) pa tudi vseh ostalih in video in zvočnih vsebin, jih lahko zelo hitro dobi kompletno obdelane oziroma pripravljene za prikazovanje gledalcem ali poslušalcem, tako na različnih medijih kot tudi v kinematografih.

Na podlagi zahteva strank, ki jih to zanima, lahko zagotovimo tudi storitev redakcije, ki pravzaprav vključuje strokovno korekturo in lekturo. Gre za to, da omenjena institucija zaposluje tudi strokovnjake, ki posedujejo več kot dovolj, ne samo znanja, ampak tudi izkušenj, tako da lahko popravijo katerekoli nekakovostno obdelane vsebine. Točneje rečeno, lektorji in korektorji so dolžni najprej profesionalno analizirati predhodno prevedene materiale katerekoli vrste in potem tudi ugotoviti, katere napake v njih obstajajo in jih popraviti v skladu z veljavnimi pravili turškega jezika oziroma prevajalske stroke in uskladijo te materiale z izvirniki.

Interesentom je na razpolago tudi neposredno prevajanje spletnih prodajaln in spletnih katalogov iz romskega v turški jezik, toda predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci obdelajo tudi spletne strani kot tudi programe ter aplikacije oziroma vse tiste materiale, ki jih lahko vidimo na spletu, ali pa se nanašajo na računalništvo. Glede na to, da je za vse spletne vsebine zelo pomembno kotiranje oziroma mesto, ki ga zavzemajo v globalnem iskanju, je strankam na razpolago tudi storitev njihove optimizacije, glede na to, da strokovnjaki te institucije poznajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation) in da njih primarno spoštujejo pri obdelavi vseh navedenih spletnih materialov.

Stranke, ki jih zanima prevajanje katerihkoli vsebin, ki so do tega trenutka omenjene, jih lahko na obdelavo dostavijo na najpreprostejši možni način. Pravzaprav je dovoljeno pošiljanje na elektronski naslov oziroma prevzemanje po istem principu, toda posamezniki, ki jim takšna možnost ne ustreza imajo pravico zahtevati dodatne informacije v poslovalnici te specializirane institucije.

Kar zadeva neposredno prevajanje dokumentov iz romskega v turški jezik, morajo interesenti spoštovati zelo pomembno pravilo, ki vključuje obveznost dostavljanja izvirnih dokumentov na vpogled sodnemu tolmaču. Morajo jih, ali poslati priporočeno preko ”Pošte Slovenije" oziroma angažirati katerokoli kurirsko službo za dostavo na naslov predstavništva te institucije, pri čemer jim je tudi dovoljeno, da izvirne dokumente na obdelavo prinesejo osebno.

Prav tako je tudi pomembno, da lastnik konkretnih dokumentov najprej kontaktira z okrožnim sodiščem v mestu stanovanja in da od zaposlenih oziroma pristojnih zahteva vse potrebne informacije o overitvi s tako imenovanim Apostille oziroma Haškim žigom za njegove dokumente. Moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači nimajo pravice izvesti te vrste overitve, točneje nimajo potrebnega pooblastila, z zakonom pa je natančno določeno, na katere dokumente je treba postaviti Apostille žig in v skladu s kakšnim principom oziroma v katerem trenutku v toku postopka obdelave.

Predvideno je, da stranke lahko od članov ekipe te institucije zahtevajo, tako obdelavo dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam oziroma različnih vrst potrdil, izjav in soglasij kot tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz romskega v turški jezik.

Seveda lahko dobijo tudi kompletno obdelavo vsebine tehnične in poslovne dokumentacije pa tudi vseh dokumentov, ki veljajo za del gradbene, razpisne ali medicinske dokumentacije.

Profesionalni prevajalci in sodni tolmači prav tako poskrbijo za to, da na zahtevo strank izvedejo prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji za absolutno vsak dokument, ki je na določen način povezan, tako s področjema izobraževanja in sodstva kot tudi s pravom ali znanostjo. Predvideno je, da ti strokovnjaki lahko v konkretni jezični kombinaciji prevajajo tudi katerikoli drugi dokument in po tem izvedejo tudi overitev, za katero so jim dana ustrezna pooblastila.

Treba je omeniti tudi to, da lahko izpolnimo tudi zahteve posameznikov v zvezi z nujnim prevajanjem dokumentov iz romskega v turški jezik in ko je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci v najkrajšem možnem roku začnejo z obdelavo teh vsebin, da bi stranki omogočili, da v zahtevanem časovnem obdobju dobi kompletno obdelan katerikoli dokument. Pri tem samo zahtevamo, da lastnik izvirni dokumenti prinese naknadno, ali ga pošlje na kateregakoli od opisanih načinov, pri čemer mora najprej skenirati vsebine in jih na obdelavo poslati na uradni elektronski naslov predstavništva.

Prevajanje vozniškega dovoljenja iz romskega v turški jezik

V primeru, da ima lastnik tega dokumenta potrebo, da ga dobi prevedenega v konkretni jezični kombinaciji, mora imeti v mislih dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v okviru te institucije, to storitev izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi. To pa pomeni, da bo najprej izvedeno neposredno prevajanje dokumentov iz romskega v turški jezik in potem uradno pooblaščena oseba postavi svoj žig na prevedeni dokument in na ta način uradno potrdi, da sta v celoti enaki njegova in vsebina izvirnikov. Pravzaprav se le vsebine, ki so obdelane po tem principu, lahko obravnavajo kot pravno veljavne, razen če se zanje ne zahteva tudi postavljanje posebne vrste žiga (Haški ali Apostille). V skladu s tem, da zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford nimajo potrebnega dovoljenja, da izvedejo to vrsto overitve, če je navedeni žig treba postaviti na določene dokumente, se lastnikom vsebin priporoča, da informacije o tem najprej zahtevajo od pristojnih.

Glede na to, da je overitev dokumentov usklajena v celoti z zakonom, je predvideno, da zapriseženi sodni tolmač primerja vsebino prevoda z izvirnikom, kar nadalje pomeni tudi to, da je stranka dolžna spoštovati pravila in na vpogled temu strokovnjaku dostaviti izvirne dokumente.

Vsekakor zaposleni omenjene institucije obdelajo, ne samo vozniško dovoljenje, ampak tudi delovno in dovoljenje za prebivanje kot tudi prometno ter številne druge osebne dokumente, kot so na primer izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču in potni list pa tudi izpiski iz matičnega registra o smrti ter osebna izkaznica in izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze kot tudi potrdilo o državljanstvu in vsak drugi osebni dokument.

Če se to zahteva, izvajajo tudi prevajanje medicinske dokumentacije iz romskega v turški jezik (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi), seveda pa prevajajo tudi vse materiale, ki so na določen način povezani, tako z znanostjo kot tudi z izobraževanjem (znanstveni patenti, potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju, diplomske naloge, rezultati znanstvenih raziskav, zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, seminarske naloge, predmetniki in programi fakultet, znanstvena dela, diploma ter dodatek k diplomi in drugi).

Profesionalni sodni tolmači in prevajalci v dani jezični kombinaciji na zahtevo strank obdelajo tudi vsak dokument, ki ga je potem treba določeni predložiti državni instituciji. Interesentom je na razpolago profesionalno prevajanje v tej različici jezikov, tako za potrdilo o višini dohodkov ter potrdilo o stanju računa v banki in potrdilo o nekaznovanosti kot tudi za potrdilo o stalni zaposlitvi, zatem soglasje za zastopanje ter vsekakor za potrdilo o samskem stanu oziroma za številne druge vrste in potrdil in izjav ter soglasij.

Ti strokovnjaki profesionalno prevajajo tudi vsak dokument, ki je povezan s poslovnim postopkom katerekoli pravne osebe in ga takoj potem overijo tudi v skladu z veljavnimi pravili.

Interesente med drugim pričakuje neposredno prevajanje sklepa o ustanovitvi pravne osebe iz romskega v turški jezik oziroma faktur in statuta podjetja, pri čemer omenjeni strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi revizorska poročila, poslovne odločitve in ustanovitveni akt podjetja pa tudi finančna in letna poslovna poročila ter katerikoli drugi dokument, ki se lahko uvrsti v poslovno dokumentacijo.

V skladu s postavljenimi zahtevami člani ekipe konkretne institucije lahko kompletno obdelujejo, tako laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi gradbene projekte pa tudi navodilo za uporabo in deklaracije izdelkov ter vsak drugi dokument, ki je v skladu s pravilom uvrščen ali v razpisno ali v gradbeno oziroma v tehnično dokumentacijo.

Moramo omeniti tudi to, da je strankam na razpolago tudi profesionalno prevajanje pravnih aktov iz romskega v turški jezik, kar pomeni, da na njihovo zahtevo prevajalci in sodni tolmači poleg pravnega reda Evropske Unije, pritožb in licenc kompletno obdelajo tudi pooblastilo za zastopanje, sodne odločbe in tožbe pa tudi certifikate, potem sklepe o razvezi zakonske zveze, pogodbe in številne druge dokumente, ki so izključno povezani s sodstvom ali pa neposredno s področjem prava.

Prevajanje revij in časopisnih člankov iz romskega v turški jezik

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci v celoti profesionalno izpolnijo zahtevo vsake stranke, ki ji je potrebno, tako neposredno prevajanje ilustriranih revij iz romskega v turški jezik kot tudi otroških in strokovnih, po potrebi pa prevajajo tudi časopisne članke.

Prav tako so specializirani tudi za obdelavo književnih del, kar se nanaša in na poetska in na prozna, če pa je to potrebno, obdelujejo tudi učbenike katerekoli tematike.

Kdorkoli poseduje prevedene vsebine katerekoli vrste v tej jezični kombinaciji, pri čemer morajo v njih biti izvedeni določeni popravki, se lahko obrne na zaposlene Prevajalskega centra Akademije Oxford oziroma na korektorje in lektorje, ki na njihovo zahtevo uporabijo pravila redakcije in vsebino predhodno prevedenih materialov uskladijo z njihovim izvirnikom pa tudi s pravili turškega jezika.

V skladu z zahtevami v tej različici jezikov lahko izvedemo tudi prevajanje za filmske stvaritve, ne glede na to, ali gre za dokumentarne ali igrane oziroma animirane ali risane filme. Prav tako je predvideno, da prevajalci in sodni tolmači, če to neka stranka zahteva, izvajajo tudi neposredno prevajanje serij in reklamnih sporočil iz romskega v turški jezik ter seveda prevajajo tudi televizijske oziroma radijske zabavne, otroške in informativne pa tudi izobraževalne in druge vrste oddaj ter katerikoli drugi video ali zvočni material. Glede na to, da v tej instituciji delajo tudi strokovnjaki, ki so ozko specializirani za izvedbo storitev podnaslavljanja in sinhronizacije vseh takšnih vsebin, sta tudi konkretni storitve na razpolago interesentom, da bi na enem mestu lahko dobili kompletno obdelane vsebine te vrste.

Poleg vseh do zdaj omenjenih, ta specializirana institucija zaposluje tudi tiste strokovnjake, katerih specialnost je neposredno prevajanje marketinških materialov iz romskega v turški jezik. Ne samo, da pri tem prevajalci in sodni tolmači obdelajo zloženke in plakate oziroma reklamne letake in kataloge, ampak prevajanje izvedejo tudi za PR članke pa tudi vizitke in brošure oziroma vse vsebine s področja marketinga.

Tolmačenje iz romskega v turški jezik

Kadar se za neko vrsto dogodka zahteva tolmačenje v tej različici jezikov, sodni tolmači in prevajalci izvedejo, tako konsekutivno in simultano kot tudi šepetano tolmačenje iz romskega v turški jezik. Najem opreme za simultano tolmačenje je prav tako je v ponudbi Prevajalskega centra Akademije Oxford. Od vsakega interesenta za to storitev se zahteva, da zaposlene v predstavništvu seznani z vsem, kar je povezano z organizacijo same manifestacije (trajanje, mesto prirejanja, število udeležencev in drugo), ker se v skladu s temi parametri tudi določi, katera vrsta te storitve mora s strani omenjenih strokovnjakov biti uporabljena v določenem primeru.

Zaposleni v tej instituciji lahko na podlagi postavljenih zahtev strank prevajajo tudi vsebino, tako poljudnih kot tudi strokovnih besedil, katerih tematika se nanaša na različne znanstvene discipline. Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov obdelujejo, tako besedila s področij komunikologije, medicine in menedžmenta ter filozofije, marketinga in farmacije kot tudi tiste, ki se nanašajo na področja znanosti in izobraževanja ter psihologije. Seveda izvajamo tudi neposredno prevajanje političnih in ekonomskih besedil iz romskega v turški jezik, na zahtevo posameznikov pa prevajamo tudi strokovne oziroma poljudne besedilne materiale, ki obravnavajo teme s področij bančništva, gradbene industrije in turizma, ekologije in varstva okolja pa tudi informacijskih tehnologij, financ in vseh ostalih znanstvenih disciplin.

Če se od njih to zahteva, profesionalni prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo vse vrste vsebin, ki so povezane z računalništvom oziroma s spletom. Glede na to, da je storitev optimizacije takšnih materialov posebej pomembna, je predvideno, da ti strokovnjaki implementirajo tudi orodja, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation) in tako v z veljavnimi parametri iskanja v celoti uskladijo vsebino in spletnih prodajaln in spletnih strani kot tudi spletnih katalogov in drugih vsebin, ki se lahko vidijo na spletu. Sicer so ti strokovnjaki specializirani tudi za neposredno prevajanje programske opreme iz romskega v turški jezik, tako da v tem primeru stranke lahko pričakujejo profesionalno obdelavo in aplikacij in katerekoli vrste programov.

Cena prevajanja iz romskega v turški jezik

  • Iz romskega v turški je po dogovoru

Cena prevajanja iz romskega v turški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz romskega v turški z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz romskega v turški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!