Prevajanje iz romskega v španski jezik


Ena od redkih institucij v naši državi, ki zaposluje strokovnjake specializirane za prevajanje iz romskega v španski jezik, je tudi Prevajalski center Akademije Oxford. Ta storitev je na razpolago in v pisani obliki in kot tolmačenje vsakomur, ko bo v kateremkoli trenutku imel potrebo za tem.

Profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru te institucije, posedujejo več kot dovolj izkušenj in znanja, da poleg simultanega lahko izvedejo tudi šepetano pa tudi tako imenovano konsekutivno tolmačenja v tej jezični kombinaciji, vsakemu interesentu pa bo ponujen tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Vsi tiste vsebine, ki se lahko vidijo na spletu, ali pa se na neki način tičejo računalništva, na podlagi postavljenih zahtev prav tako lahko profesionalno prevedemo pa tudi optimiziramo. Gre za to, da ti strokovnjaki vedo kdaj in na kakšen način je treba uporabiti orodja SEO (Search Engine Optimisation), tako da vsekakor izvajajo tudi strokovno optimizacijo, tako spletnih katalogov in spletnih strani kot tudi spletnih prodajaln, na zahtevo pa strank pa izvajajo tudi profesionalno prevajanje programske opreme iz romskega v španski jezik.


Prevajanje iz romskega v španski jezik
Prevajanje iz španskega v romski jezik

Predvideno je, da v celoti kakovostno izpolnimo zahteve strank v zvezi z obdelavo besedil v dani različici jezikov, vsekakor pa prevajalci in sodni tolmači poleg poljudnih, prevajajo tudi znanstvene oziroma strokovne besedilne vsebine in to katerekoli tematike in dolžine oziroma kompleksnosti.

Poleg tega poskrbijo tudi za prevajanje revij, potem časopisnih člankov in učbenikov pa tudi književnih del in katerekoli vrste materialov s področja marketinga (katalogi, vizitke, reklamne zloženke, PR članki, plakati, brošure in drugi).

Kar zadeva zahteve v zvezi z obdelavo video ali zvočnih materialov, bo interesentom omogočena tudi storitev njihove strokovne sinhronizacije, prav tako pa lahko zahtevajo tudi storitev podnaslavljanja. Po njihovi želji bo izvedeno tudi prevajanje filmov iz romskega v španski jezik, pri čemer sodni tolmači in prevajalci poskrbijo tudi za obdelavo, ne samo igranih, ampak tudi risanih pa tudi animiranih in dokumentarnih filmov, po potrebi pa prevajajo tudi reklamna sporočila, zatem televizijske kot tudi radijske oddaje katerekoli tematike in namena ter serije in vse ostale zvočne in video vsebine.

Kdorkoli se zanima za obdelavo materialov, ki so do zdaj omenjeni, jih ima pravico poslati na elektronski naslov, po dogovoru pa jih na enak način lahko dobi prevedene oziroma potem ko zaposleni te institucije končajo njihovo obdelavo.

Če nekdo zahteva neposredno prevajanje dokumentov iz romskega v španski jezik, mora imeti v mislih, da se način dostave vsebin na prevajanje razlikuje, saj prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi overitev prevoda, pa mora stranka priložiti izvirnike na vpogled. Zato jih ali pošlje preko kurirske službe, ali s priporočeno poštno pošiljko, če želi, pa jih ima pravico osebno prinesti v poslovalnico.

Po drugi strani, pa kompletno obdelane dokumente stranka lahko osebno prevzame v predstavništvu te institucije, ali pa ji kurirska služba lahko prevedene in z žigom zapriseženega sodnega tolmača overjene dokumente prinese na naslov. Glede na to, da storitev dostave ni vračunana v ceno prevajanja in overitve kateregakoli dokumenta, se stranka obvezuje, da jo bo plačala v skladu s cenikom kurirske službe, in to v trenutku prevzemanja pošiljke.

Poleg osebnih dokumentov in pravnih aktov sodni tolmači in prevajalci lahko v tej različici jezikov obdelajo tudi vse vrste dokumentacij, od poslovne in tehnične pa do razpisne oziroma gradbene in medicinske.

Na zahtevo strank izvajamo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz romskega v španski jezik in predvideno je, da zaposleni v tej instituciji lahko profesionalno obdelajo tudi vse dokumente s področja znanosti ali izobraževanja oziroma tiste, ki jih lastnik po tem mora predložiti katerikoli pristojni instituciji (izjave, soglasja in potrdila katerekoli vrste).

Postopek, ki je poznana kot nadoveritev, vključuje postavljanje Haškega žiga ali tako imenovanega Apostille, ta storitev pa lahko poteka samo v pristojnih državnih institucijah. Zato je tudi koristno, da lastnik dokumentov informacije o tem zahteva v okviru okrožnega sodišča v svojem mestu stanovanja in se tudi pozanima, ali je omenjeni žig treba postaviti na njene dokumente postaviti in kdaj oziroma ali pred ali po obdelavi s strani omenjenih strokovnjakov.

Poudariti moramo tudi to, da lahko izvedeno tudi nujno prevajanje dokumentov iz romskega v španski jezik, stranka pa tedaj kasneje izvirnike dostavi na vpogled, pri čemer je potrebno, da materiale najprej skenira in pošlje na elektronski naslov.

Prevajanje serij iz romskega v španski jezik

Pri obdelavi serij pa tudi vseh ostalih video in zvočnih vsebin strankam Prevajalskega centra Akademije Oxford ponujamo storitev, tako njihovega profesionalnega podnaslavljanja kot tudi sinhronizacije. Seveda sodni tolmači in prevajalci poleg serij obdelajo tudi animirane pa tudi risane in dokumentarne filme, pri čemer je v ponudbi tudi neposredno prevajanje igranih filmov iz romskega v španski jezik. Prav tako na zahtevo prevajajo tudi reklamna sporočila v omenjeni jezični kombinaciji pa tudi informativne, tako radijske kot tudi televizijske oddaje, potem zabavne in izobraževalne kot tudi otroške ter na splošno rečeno vse vrste video in zvočnih materialov.

Na podlagi postavljenih zahtev prevajajo tudi književna dela in popolnoma vseeno je, ali gre za pesmi oziroma poetska dela ali romane, pripovedke ali za neko drugo prozno književno delo.

Če se to zahteva, prevajalci in sodni tolmači lahko v konkretni jezični kombinaciji obdelajo tudi učbenike, izvajamo pa tudi profesionalno prevajanje revij iz romskega v španski jezik, kar se nanaša in na otroške in ilustrirane pa tudi na strokovne, pri čemer po potrebi prevajajo tudi časopisne članke različne tematike.

Katerokoli vrsto reklamnih materialov lahko prav tako prevejamo v tej različici jezikov. Predvideno je, da člani ekipe navedene institucije izvajajo, tako prevajanje PR člankov iz romskega v španski jezik kot tudi vizitk, brošur in reklamnih letakov, potem plakatov in zloženk pa tudi katalogov in vseh ostalih vsebin, ki se nanašajo na marketing in reklamiranje.

Prevajanje potrdila o rednem šolanju iz romskega v španski jezik

V skladu z določbami zakona bo izvedeno tudi neposredno prevajanje dokumentov iz romskega v španski jezik, kar pomeni, da je strankam na razpolago tudi storitev overitve prevedenega dokumenta.

Dolžni smo omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo kompletno obdelavo dokumentov, toda niso pooblaščeni za postavljanje tako imenovanega Haškega oziroma Apostille žiga nanje, pa se pričakuje, da vsaka stranka sama podatke o tem poišče v okviru pristojnih institucij naše države.

Zelo je pomembno, da vsakdo, ki želi dobiti kompletno obdelan katerikoli dokument, na vpogled uradno zapriseženemu sodnemu tolmaču priloži tudi izvirnike, ker je tako predvideno z zakonom.

Poleg potrdila o rednem šolanju ti strokovnjaki obdelajo vse ostale dokumente s področja izobraževanja (predmetniki in programi fakultet, seminarske naloge, diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diplomske naloge in drugi), vsekakor pa prevajajo in overjajo, tako znanstvena dela in znanstvene patente kot tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma vsak dokument, ki se na znanost nanaša.

Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači ugodijo vsaki stranki, ki ji je potrebno prevajanje osebnih dokumentov iz romskega v španski jezik. To pa pomeni, da poleg potnega lista, potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in osebne izkaznice, kompletno obdelujejo tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu, o smrti in o sklenitvi zakonske zveze kot tudi vozniško dovoljenje, potem delovno in dovoljenje za prebivanje ter prometno dovoljenje in vse druge osebne dokumente.

Vsebino vseh vrst dokumentacij, od poslovne (revizorska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, finančna poslovna poročila, statut podjetja, fakture in drugi) preko medicinske (zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov in številni drugi dokumenti, ki so vanjo uvrščeni) pa do gradbene, tehnične in razpisne dokumentacije (deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo, gradbeni projekti in vsak drugi dokument, ki uradno predstavlja del ene od omenjenih vrst dokumentacij) zaposleni konkretne institucije najprej prevedejo v dani kombinaciji jezikov in potem uporabijo tudi pravila v zvezi z overitvijo prevedenih dokumentov.

Vsekakor so ti strokovnjaki specializirani tudi za neposredno prevajanje potrdila o samskem stanu iz romskega v španski jezik in predvideno je, da po potrebi obdelajo tudi vse ostale vrste, tako potrdil kot tudi soglasij pa tudi izjav. Med drugim prevajalci in sodni tolmači navedeno storitev uporabljajo tudi za potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o višini dohodkov, na zahtevo pa kompletno obdelujejo tudi soglasje za zastopanje ter potrdilo o stalni zaposlitvi oziroma vse tiste dokumente, ki jih je v skladu s potrebami treba predložiti pristojnim službam.

Treba je reči tudi to, da vsi interesenti lahko zaposlene te institucije zadolžijo tudi za prevajanje pravnih aktov iz romskega v španski jezik. V tem primeru poleg sklepov o razvezi zakonske zveze oziroma vseh drugih vrst sodb sodni tolmači in prevajalci v skladu z veljavnimi pravili obdelajo tudi pravni red Evropske Unije, sodne odločbe in certifikate pa tudi pogodbe in sodne sklepe, potem pritožbe in licence kot tudi pooblastilo za zastopanje, tožbe in vse ostale dokumente, ki so povezani s sodstvom ali pa s področjem prava.

Prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz romskega v španski jezik

Mirno lahko rečemo, da prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji obdelajo, tako poljudna kot tudi strokovna besedila, in to absolutno katerekoli tematike. Poleg tega lahko izvedejo prevajanje političnih, pravnih in ekonomskih besedil iz romskega v španski jezik, obdelajo lahko tudi vsebine, katerih tema je usmerjena na področje bančništva oziroma financ pa tudi tiste, ki so povezane z gradbeno industrijo, filozofijo in turizmom oziroma informacijskimi tehnologijami kot tudi z ekologijo in varstvom okolja. Poleg njih prevajanja izvajajo tudi za besedila iz domene sociologije in psihologije pa tudi za tista, ki se ukvarjajo z različnimi temami s področij menedžmenta, izobraževanja in komunikologije oziroma marketinga, farmacije in drugih znanstvenih disciplin.

Vsaka stranka Prevajalskega centra Akademije Oxford ima pravico angažirati korektorje in lektorje, če je to potrebno, da izvedejo strokovno redakcijo, in to za vsako vrsto materialov, za katero je prevajanje v dani jezični kombinaciji izvedeno, pri čemer oseba, ki je to storila, ni spoštovala niti pravil stroke niti španskega jezika, pa morajo ti popraviti vse napake.

Tolmačenje iz romskega v španski jezik je samo še ena od storitev, za katero so specializirani sodni tolmači in prevajalci. Ne samo, da izvajajo simultano tolmačenje v tej različici jezikov, ampak uporabljajo tudi pravila, ki jih določa, tako šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje, pri čemer interesentom ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Vsekakor je najpomembnejše, da posameznik, ki želi omenjene strokovnjake angažirati zaradi izvedbe storitve tolmačenja v tej jezični kombinaciji, njih predhodno tudi informira o načinu organizacije samega dogodka, tako da posreduje podatke o njegovem trajanju oziroma o mestu, na katerem bo potekal in o številu udeležencev, saj se ti morajo analizirati, da bi bilo odločeno, katera od vseh omenjenih storitev lahko izpolni zahteve udeležencev oziroma organizatorja te manifestacije.

V ponudbi konkretne institucije je tudi storitev obdelave vseh spletnih materialov, kar se nanaša predvsem na spletne strani pa tudi na spletne prodajalne ter spletne kataloge in vse ostale vsebine, ki se lahko najdejo na globalnem omrežju. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači implementirajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da vse materiale, ki jih prevajajo, uskladijo s pravili iskanja in na ta način posebej pozitivno vplivajo na njihovo kotiranje na spletu. Prav tako izvajamo tudi neposredno prevajanje programske opreme iz romskega v španski jezik, če to nekdo zahteva, kar pomeni, da zaposleni v okviru te institucije profesionalno obdelajo katerokoli aplikacijo ali program.

Cena prevajanja iz romskega v španski jezik

  • Iz romskega v španski je po dogovoru

Cena prevajanja iz romskega v španski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz romskega v španski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz romskega v španski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!