Prevajanje iz slovenskega v romski jezik


Za katerokoli vrsto pisanih vsebin prevajalci in sodni tolmači v dani različici jezikov lahko izvedejo profesionalno, pri čemer na zahtevo strank izvajajo tudi tolmačenje iz slovenskega v romski jezik.

Pravzaprav so specializirani, tako za uporabo simultanega tolmačenja v tej jezični kombinaciji kot tudi z izvedbo storitev šepetanega pa tudi konsekutivnega tolmačenja. Sicer v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford strankam pod izjemno ugodnimi pogoji omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi serije in filme pa tudi oddaje ter reklamna sporočila in druge video in zvočne materiale. Na razpolago je tudi storitev sinhronizacije vseh takšnih vsebin, na zahtevo strank, ki jih to zanima, pa lahko izvedemo tudi njihovo profesionalno podnaslavljanje.


Prevajanje iz slovenskega v romski jezik
Prevajanje iz romskega v slovenski jezik

Ti strokovnjaki na zahtevo prav tako prevajajo marketinške materiale, lahko pa izvedejo tudi profesionalno prevajanje knjig iz slovenskega v romski jezik ter obdelajo tudi književna dela in učbenike.

Po potrebi zaposleni konkretne institucije lahko v tej jezični različici prevedejo tudi revije, strokovna in poljudna besedila pa tudi časopisne članke.

Poleg storitve, ki se nanaša na prevajanje spletnih vsebin v tej kombinaciji, sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi njihovo optimizacijo oziroma uporabijo pravila SEO (Search Engine Optimisation), pri čemer bo na zahtevo vsekakor izvedeno tudi prevajanje programske opreme iz slovenskega v romski jezik pa tudi vseh vsebin, ki so povezane, tako s spletom kot tudi z računalništvom.

Omenjeni strokovnjaki lahko kompletno obdelujejo, tako osebne dokumente kot tudi tiste, ki so povezani s področji sodstva, izobraževanja in prava kot tudi znanosti.

Potrudili se bodo, da v najkrajšem možnem roku v skladu z zahtevami stranke kompletno obdelajo tudi vsebino tehnične in poslovne oziroma medicinske ali razpisne ter gradbene dokumentacije. Prav tako je v ponudbi tudi prevajanje potrdil iz slovenskega v romski jezik pa tudi vseh vrst soglasij in izjav oziroma dokumentov, ki njihov lastnik potem mora predložiti neki državni instituciji.

V okviru obdelave dokumentov poleg njihovega prevajanja sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi overitev ter potrdijo, da je vsebina prevedenega dokumenta enaka kot tudi v izvirniku.

Če je nekomu potrebno prevajanje kateregakoli dokumenta v tej jezični kombinaciji, mora na vpogled priložiti tudi izvirnike in jih zaradi postopka overitve ali prinese osebno ali pošlje s priporočeno poštno pošiljko, pošiljanje pa lahko izvede tudi preko kurirske službe.

Za vse ostale materiale velja pravilo, da jih stranka lahko dostaviti elektronsko, na elektronski naslov pa ji bodo prav tako poslane prevedene vsebine katerekoli vrste.

Kompletno obdelan dokument stranka lahko dobi ali z dostavo na naslov ali neposredno v predstavništvu omenjene institucije, sama pa osebno pa izbere, kateri od teh načinov ji najbolj ustreza. Če se odloči za možnost dostave na naslov, bo informirana o ceni te storitve, ker ta ni vračunana v prevajanje in overitev dokumenta.

Ta specializirana institucija zaposluje tudi korektorje in lektorje, ki na zahtevo strank izvajajo redakcijo katerihkoli nekakovostno prevedenih materialov. Ta informacija je posebej pomembna za stranke, ki zahtevajo samo overitev ter posedujejo že prevedeni dokument. Če zapriseženi sodni tolmači ugotovi določena odstopanja med izvirniki in prevodi, stranki predlaga izvedbo omenjene storitve, tako da po tem lahko postavi svoj žig na določen dokument.

Da bi vsakdo, ki mu je potrebno prevajanje dokumentov iz slovenskega v romski jezik, bil prepričan, da bo dobil profesionalno obdelano vsebino, mu priporočamo, da v pristojnih službah preveri vse potrebno v zvezi s postopkom nadoveritve. Ta sicer vključuje postavljanje Haškega (Apostille) žiga na dokumente, zaposleni te institucije pa teh informacij niso dolžni posedovati, saj omenjena vrsta overitve ni v njihovi pristojnosti.

Vsekakor morajo vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov iz slovenskega v romski jezik v izjemno kratkem časovnem obdobju, biti informirane, da prevajalci in sodni tolmači tudi njihovo zahtevo lahko izpolnijo, toda samo v primeru, če konkretne vsebine dostavijo, kolikor hitro je mogoče. Zato je samo v tem primeru dovoljeno, da stranka najprej skenira dokumenta in jih pošlje na elektronski naslov in potem je njena dolžnost, da na vpogled priloži tudi izvirnike.

Prevajanje gradbenih projektov iz slovenskega v romski jezik

Najpomembnejše je, da absolutno vsakdo, ki mu je v navedeni različici jezikov potrebno prevajanje gradbenih projektov, ve, da je edini prevedeni dokument, ki je pravno in zakonski veljaven, prav tisti, ki poseduje tudi žig zapriseženega sodnega tolmača. Ta žig potrjuje, da je vsebina kateregakoli prevedenega dokumenta enaka kot v izvirniku. Ker so prevajalci in sodni tolmači prav tako zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, interesenti za prevajanje dokumentov iz slovenskega v romski jezik dobijo strokovno in profesionalno obdelavo vseh materialov te vrste.

Poleg tega, da morajo na vpogled prinesti izvirnike oziroma jih poslati na enega od ustreznih načinov, vse stranke morajo tudi pravočasno pridobiti informacije o postopku nadoveritve. To posebej poudarjamo, ker zaposleni omenjene institucije niso zadolženi za postavljanje Haškega oziroma tako imenovanega žiga Apostille na dokumente, v skladu s tem pa prav tako niso dolžni, da strankam zagotavljajo informacije o tej vrsti overitve.

Vsekakor ti strokovnjaki poleg gradbenih projektov lahko obdelajo tudi vse ostale dokumente, ki sodijo, tako v gradbeno kot tudi v tehnično oziroma razpisno dokumentacijo, kar med drugim vključuje kompletno obdelavo laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, zatem deklaracij izdelkov kot tudi navodil za uporabo in vseh ostalih dokumentov, ki uradno predstavljajo del en od omenjenih vrst dokumentacij.

Če se to zahteva, izvajamo tudi kompletno obdelavo vseh osebnih dokumentov, pri čemer sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelujejo, tako vse vrste dovoljenj (delovno, vozniško, dovoljenje za prebivanje, prometno dovoljenje) oziroma izpiske iz matičnih registrov (o sklenitvi zakonske zveze, o smrti in o rojstvu), prav tako pa lahko izvedejo tudi prevajanje potrdila o stalnem prebivališču iz slovenskega v romski jezik pa tudi potnega lista, potem osebne izkaznice in potrdila o državljanstvu oziroma vseh drugih osebnih dokumentov, ki jih stranka dostavi v skladu z veljavnimi pravili.

Ko za tem obstaja potreba, ti strokovnjaki v skladu z veljavnimi pravili prav tako obdelajo tudi katerokoli vrsto dokumentacije. To pa pravzaprav pomeni, da sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo, tako vsebino poslovne dokumentacije (statut podjetja, finančna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, fakture, revizorska poročila, poslovne odločitve in katerikoli drugi dokument, ki se nanaša na poslovanje), prav tako pa izvajamo tudi prevajanje medicinske dokumentacije iz slovenskega v romski jezik (navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi in drugi).

V dani različici jezikov zaposleni omenjene institucije prav tako lahko v skladu s pravili obdelajo tudi vse dokumente oziroma različne materiale, ki se nanašajo na izobraževanje ali znanost. Predvsem mislimo na zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen in znanstvena dela oziroma na diplomo in dodatek k diplomi, pri čemer prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi potrdilo o rednem šolanju, predmetnike in programe fakultet ter potrdilo o opravljenih izpitih in diplomske kot tudi seminarske naloge oziroma rezultate znanstvenih raziskav in znanstvene patente pa tudi vse ostale vsebine, ki jih stranka v skladu s pravili dostavi na obdelavo.

Poleg potrdila o samskem stanu oziroma potrdila o stalni zaposlitvi in potrdila o nekaznovanosti, stranke omenjene institucije lahko dobijo tudi kompletno obdelano potrdilo o stanju računa v banki, potem soglasje za zastopanje in potrdilo o višini dohodkov ter vse ostale vrste, tako potrdil in soglasij kot tudi izjav oziroma dokumente, ki jih je v skladu z zahtevami treba predložiti različnim državnim službam.

Predvideno je, da bodo v celoti profesionalno izpolnjene zahteve absolutno vsake stranke, ki ji je potrebno prevajanje pravnih aktov iz slovenskega v romski jezik. Ne samo, da prevajalci in sodni tolmači kompletno in v skladu s pravili obdelajo sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma vse vrste sodb, ampak tudi sodne sklepe, pritožbe in odločitve oziroma tožbe kot tudi certifikate, pravni red Evropske Unije in pooblastilo za zastopanje, potem pogodbe in licence vseh vrst kot tudi vsak drug dokument, ki ga se na katerikoli način tiče sodstva ali prava.

Prevajanje filmov iz slovenskega v romski jezik

Poleg osnovne storitve, ki se nanaša na prevajanje zvočnih in video materialov iz slovenskega v romski jezik, ta specializirana institucija zaposluje tudi strokovnjake, ki na zahtevo strank izvajajo sinhronizacijo ali podnaslavljanje. Na ta način vsak posameznik, ki ga zanima ta storitev in takoj potem ko sodni tolmači in prevajalci obdelajo ali informativne, zabavne ali otroške oziroma izobraževalne oddaje ali igrane filme, reklamna sporočila in animirane oziroma dokumentarne in risane filme ter serije oziroma katerokoli vrsto video in zvočnih vsebin, izbere med dvema ponujenima dodatnima storitvama.

Seveda zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko obdelajo tudi katerekoli književno delo, kar se nanaša tudi na pesmi oziroma poezijo in na prozo, predvsem beletrijo in romane. Prav tako prevajalci in sodni tolmači izpolnijo zahteve posameznikov v zvezi s prevajanjem učbenikov v omenjeni jezični kombinaciji.

Seveda izvajamo tudi prevajanje časopisnih člankov iz slovenskega v romski jezik, prav tako pa poudarjamo, da ti strokovnjaki lahko prevedejo tudi celotno vsebino ali samo določen članek v okviru ilustriranih, otroških ali strokovnih revij.

Posebej je treba omeniti podatek, da prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezični kombinaciji lahko izvedejo tudi tolmačenje. Da bi udeležencem določene manifestacije zagotovili maksimalno korektno in profesionalno storitev, je vsak interesent dolžan, da jih seznani z vsem, kar se nanaša na njeno organizacijo. Gre za to, da izvajajo, tako simultano in šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje iz slovenskega v romski jezik, uradna ponudba te institucije pa obsega tudi najem opreme za simultano tolmačenje. V skladu z zahtevami samega dogodka oziroma organizatorja bo tudi odločeno, katera od vseh omenjenih storitev lahko izpolni pričakovanja udeležencev. Zato se zahteva, da stranka posreduje podatke, tako o tem koliko dni oziroma ur naj bi ta manifestacija trajala kot tudi o tem, koliko oseb bo navzočih oziroma o tem, na katerem mestu bo potekala.

Prevajanje PR člankov iz slovenskega v romski jezik

Najpomembnejše je poudariti, da sodni tolmači in prevajalci posedujejo več kot dovolj izkušenj v obdelavi, ne samo PR člankov, ampak tudi vseh ostalih marketinških materialov. S tem mislimo na dejstvo, da vedo, kako pomembno je reklamno sporočilo, ki ga večina njih vsebuje, uskladijo z osnovnimi pravili ciljnega jezika in na ta način vsebino konkretnih marketinških materialov približa vsem, ki jim je romski jezik materni in so v stiku s tistim, kar se reklamira.

Poleg PR člankov bo izvedeno tudi prevajanje brošur in katalogov iz slovenskega v romski jezik, po potrebi pa lahko obdelamo tudi katerokoli reklamno zloženko oziroma letak, pri čemer zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford izpolnjujemo zahteve strank tudi v zvezi z obdelavo vizitk, plakatov in številnih drugih reklamnih vsebin.

Posebej je pomembna informacija, da ta institucija zaposluje, ne samo omenjene strokovnjake, ampak tudi korektorje pa tudi lektorje, kar je koristno za vsako stranko, ki poseduje prevode za različne vrste vsebin v tej različici jezikov. Seveda, če ni zadovoljna z načinom in kakovostjo njihove izdelave, se lahko obrne prav na omenjene osebe in zahteva, da izvedejo tako imenovano redakcijo. V tem primeru je predvideno, da najprej pazljivo analizirajo prevedene materiale in da potem pozornost posvetijo popravljanju vseh tistih napak, ki jih opazijo, da bi konkretne vsebine uskladili z njihovim izvirnikom oziroma hkrati s pravili, ki veljajo v ciljnem jeziku.

Kadar se to zahteva, sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi besedilne vsebine, pri čemer je treba posebej poudariti, da je njihova tema lahko povezana s katerokoli družboslovno ali naravoslovno znanstveno disciplino in da gre lahko za strokovna ali poljudna besedila. Poleg vsebin, katerih tema je usmerjena na področja ekologije in varstva okolja, komunikologije in farmacije oziroma turizma, izobraževanja in menedžmenta ter znanosti in medicine, ti strokovnjaki izvajajo tudi prevajanje filozofskih besedil iz slovenskega v romski jezik, toda obdelujejo tudi tista, ki so povezana s področji sociologije, financ in politike, potem informacijskih tehnologij, psihologije in gradbene industrije, ekonomije, prava in bančništva oziroma absolutno katerekoli znanstvene discipline.

Ne samo, da prevajalci in sodni tolmači v navedeni različici izvedejo osnovno storitev v zvezi z obdelavo spletnih vsebin, ampak implementirajo tudi pravila, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation), tako da na ta način optimizirajo, tako spletne strani kot tudi spletne prodajalne, spletne kataloge in na splošno rečeno vse ostale materiale, ki so dostopni na spletu. Poleg tega, da so specializirani za obdelavo omenjenih vsebin, ti strokovnjaki izvajajo tudi prevajanje programske opreme iz slovenskega v romski jezik. Pravzaprav izpolnijo zahteve strank v zvezi s prevajanjem vsakega programa ali aplikacije v konkretni različici jezikov.

Cena prevajanja iz slovenskega v romski jezik

  • Iz slovenskega v romski je po dogovoru

Cena prevajanja iz slovenskega v romski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v romski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz slovenskega v romski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!