Stručni kursevi i obuke - Porezi

Gotovo da se podrazumeva da je specijalizovana obuka i kurs za primenu aktuelnih odredbi Zakona o privrednim društvima na promene na kapitalu namenjena licima koja su zadužena za vođenje celokupnog preduzeća ili odeljenja računovodstva, odnosno finansija, kao i svim onim stručnjacima koji su specijalizovani kako za eksternu, tako i za internu reviziju, ali i za finansijsko savetovanje.

Pored komercijalista, stručni seminar - kako izbeći dvostruko oporezivanje u međunarodnom poslovanju je, svakako poželjno da pohađaju i vlasnici kompanija koje posluju u sektoru spoljne trgovine, ali i ona stručna lica, čija je dužnost da vode odeljenje finansija u preduzećima te vrste.

Mora se odmah naglasiti da ovu obuku može da pohađa svako ko ima makar osnovna znanja iz oblasti računovodstva, knjigovodstva i finansija. A da bi mogao da pohađa ovu obuku, svaki kandidat treba ne samo da se prijavi i upiše, nego i da izabere po kom principu će nastavu pratiti.

Pored osoba zaposlenih na menadžerskim pozicijama, u ciljnu grupu kandidata za koje je i kreiran specijalizovani seminar - naučite kako da planirate osnovice poreza na dobit svakako spadaju i osobe koje u određenim firmama vrše računovodstvene i knjigovodstvene poslove, ali i svi oni koji su zaposleni na poziciji finansijskig direktora.

U skladu sa pravilima, organizator je predvideo da specijalizovani seminar - naučite da primenjujete Zakon o porezu na dohodak građana, najpre treba da pohađaju ovlašćeni predstavnici pravnih lica koja posluju na teritoriji Republike Srbije, a koja vrše obračun i isplatu prihoda zaposlenima, te u skladu sa zakonom, izvršavaju plaćanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po odbitku.

Direktori i vlasnici različitih privrednih društava, kao i svi koji su u njima zaposleni na rukovodećem mestu u oblasti finansija, ali i ovlašćene knjigovođe i računovođe se smatraju adekvatnim polaznicima ove obuke.

Za podnošenje ovih prijava su, prema aktuelnom zakonu zaduženi stručnjaci specijalizovani za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga, te iz tog razloga i napominjemo da bi stručni seminar - kako otkloniti greške prilikom podnošenja elektronske PPPPD i PP - PDV prijave svakako upravo oni trebalo da pohađaju, a bez obzira da li su zaposleni u nekom preduzeću, računovodstvenoj, odnosno knjigovodstvenoj agenciji ili se, pak ovim poslovima bave samostalno.

Svaki ovlašćeni predstavnik one kompanije koja posluje na teritoriji Republike Srbije, te koja isplaćuje propisane zarade fizičkim licima i plaća po osnovi odbitka kako propisano obavezno socijalno osiguranje, tako i porez bi trebalo da prati specijalizovani seminar - kako se oporezuju zarade direktorima i ostalim rukovodiocima.

Ovlašćeni predstavnik bilo kog pravnog lica koje na teritoriji Republike Srbije posluje, a zvanično je uvršten u sistem PDV-a bi svakako trebalo da prati specijalizovani seminar - naučite da primenjujete odredbe Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Kako sručnjaci koji su specijalizovani za izradu i proizvodnju namenskih softvera za knjigovodstvo, tako i lica ovlašćena za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga, bi najpre trebalo da prate seminar - savladajte proces obračuna poreza na imovinu. Podrazumeva se da ovu oblast treba da savladaju i zaposleni u knjigovodstvenim agencijama, ali i svi oni koji su u odeljenjima finansija u bilo kojoj kompaniji zaposleni.

Definisano je da bi stručni seminar - upoznajte osnove poreskog sistema Republike Srbije trebalo da pohađa svako ko je u određenoj kompaniji zadužen za vođenje poslovnih knjiga, odnosno čiji se radni zadatak odnosi na pravilno sprovđenje poreske optimizacije, ali i svako ko ima potrebu da stekne adekvatna znanja koja se odnose na poreski sistem koji je zastupljen na teritoriji naše zemlje.

Slobodno možemo reći da je specijalizovani kurs i obuka za obračun prihoda i zarada zaposlenih namenjen prvenstveno predstavnicima svakog pravnog lica koje posluje na teritoriji Republike Srbije, a koje isplaćuje zarade fizičkim licima, te vrši zakonom propisano plaćanje obaveznog socijalnog osiguranja, ali nastavu ima pravo da prati apsolutno svako ko ima želju ili potrebu da se sa konkretnom oblašću na najbolji mogući način upozna.

Svako ko se bavi knjigovodstvenim i računovodstvenim poslovima ili je zadužen za pružanje konsultantskih usluga na polju finansija je pozvan da pohađa stručni seminar za primenu pravila MRS 12 računovodstvenog standarda.

Osnovna tema kojom se bavi specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa aktuelnim promenama Zakona o porezu bi trebalo da bude naročito interesantna onim stručnjacima, koji su na rukovodećim pozicijama u oblasti finansija zaposleni, ali i svima koji su za vođenje kompanija zaduženi.

Izuzev zaposlenih na rukovodećim mestima i to primarno u finansijskim odeljenjima, specijalizovani kurs i obuka - naučite da primenjujete aktuelne poreske zakone je namenjen i privatnim preduzetnicima, kao i svima onima koji u svom radu imaju obavezu da primenjuju pravila navedenog zakona.

Ne samo da bi direktori preduzeća trebalo da se edukuju u ovoj oblasti, već isto tako i svi oni stručnjaci koji su u kompanijama zaduženi za upravljanje sektorom finansija.

Ne samo knjigovođama, odnosno računovođama, već i svakome ko je zainteresovan za oblast poreskog savetovanja i administracije je na prvom mestu namenjen specijalizovani seminar - osnove obračunavanja javnih prihoda i poreza.

Uz to što bi ovlašćene knjigovođe trebalo da budu upoznate sa temom, kojom se prvenstveno bavi kurs i obuka - naučite da obračunavate zarade stranim državljanima zaposlenim u Srbiji, predviđeno je da nastavu pohađaju i svi koji su u finansijskoj službi određene kompanije zaposleni.

Osnovno znanje vezano za obračun poreza je poželjno, ali nije stavljeno kao zahtev za pohađanje navedene obuke.

Porezi

Poslovanje brojnih pravnih lica se ogleda u tome koliko poštuju zakone, ali i u finansijskom aspektu, pa je izuzetno značajno da zaposleni u okviru određene firme budu upoznati sa obavezama plaćanja prema državi. Primarno mislimo na upoznavanje sa Zakonom o porezu i ostalim zakonima, koji su vezani za sve finansijske obaveze, koje određeno pravno lice mora da izmiri prema nadležnim službama.

Dobro je napomenuti i to da stručni kursevi i obuke za poreze nude mogućnost ne samo zaposlenima u kompanijama, nego i svim zainteresovanima da se na najbolji i na najjednostavniji način upoznaju sa odredbama aktuelnog zakona i da nauče kako da ih primenjuju u praksi.

A to će im svakako značiti, jer će nakon završetka izabrane edukacije biti u mogućnosti da poboljšaju svoju radnu biografiju i da stečeni sertifikat upišu u radni dosije, a ukoliko su ga otvorili u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje. Ističemo da prema slovu zakona upis diploma i sertifikata isključivo imaju pravo i dozvolu da izvrše zaposleni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, pa se zato i podrazumeva da će kandidati njih kontaktirati i dati im na uvid stečeni sertifikat, kako bi ga upisali u njegov zvanični radni dosije, koji u okviru te institucije ima. Podrazumeva se da će njegova radna biografija svakako biti obogaćena činjenicom da je pohađao stručni seminar u oblasti poreza, te da se na taj način dodatno edukovao.Jedna od edukacija koja je posebno interesantna se bavi osnovama obračunavanja javnih prihoda i poreza, dok je u ponudi i specijalizovana obuka i kurs - postanite saradnik za poreze i druge javne prihode, kao i stručni seminar - naučite da obračunavate zarade stranim državljanima zaposlenim u Srbiji.

U slučaju da fizičko lice želi da sazna kako da poreske obaveze umanji, treba da zna da ova obrazovna institucija organizuje obuku, kojoj je upravo to osnovna tema.

Kako funkcioniše u praksi primena pravila MRS 12 računovodstvenog standarda je isto zanimljiva tema, a ukoliko želite da naučite da primenjujete aktuelne poreske zakone, imaćete i tu mogućnost u okviru ove obrazovne institucije. Uz to, u ponudi se nalazi i stručni kurs i obuka - upoznajte se sa aktuelnim promenama Zakona o porezu.

Između ostalog, naučiće zainteresovani i kako se vrši obračun prihoda i zarada zaposlenih, te kako se oporezuju zarade direktorima i ostalim rukovodiocima.

U ponudi se nalaze i obuke i kursevi - savladajte proces obračuna poreza na imovinu, zatim upoznajte osnove poreskog sistema Republike Srbije i naučite da primenjujete odredbe Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Koga god bude zanimalo kako otkloniti greške prilikom podnošenja elektronske PPPPD i PDV prijave neće biti nikakvih poteškoća da to nauči, jer je i to tema jedne od obuka u okviru ove obrazovne institucije.

Potrebno je istaći i to da je stručna obuka i kurs - upoznajte poreska oslobođenja i olakšice prema zakonima Republike Srbije u ponudi, a možete i da naučite da primenjujete Zakon o porezu na dohodak građana, odnosno da naučite da obračunavate poresku amortizaciju. Ako želite i imate potrebu, imate i mogućnost da naučite kako da planirate osnovice poreza na dobit, te da saznate kako izbeći dvostruko oporezivanje u međunarodnom poslovanju.

Prema kakvom principu se vrši primena aktuelnih odredbi Zakona o privrednim društvima na promene na kapitalu je tema još jedne od brojnih edukacija, a koje su vezane primarno za porez.

Ne samo da eove obuke mogu pohađati pojedinačni polaznici, to jest fizička lica, već postoji mogućnost i da bude organizovana korporativna obuka i kurs za poreze. S obzirom na to da zaposleni u nekom preduzeću tada treba da pohađaju nastavu, to će njihovim zahtevima biti maksimalno odgovoreno, kako bi im bilo olakšano pohađanje časova. Iz tog razloga naglašavamo da nastava za zaposlene može biti i u okviru prostorija tog preduzeća organizovana, ali samo ako budu ostvareni osnovni zahtevi ove obrazovne institucije. Sa tim zahtevima će biti upoznati nadležni u okviru dotične kompanije, koji će se i dogovarati sa organizatorom ne samo o mestu održavanja časova, nego i o datumu početka, zatim o terminima sprovođenja predavanja i dinamici, pa će samim tim odlučiti i o trajanju odabranog tipa nastave.

Od pojedinačnih polaznika se zahteva da ispoštuju pravilo u vezi sa obaveznim prijavljivanjem i da upisu lično prisustvuju, a uz dostavljanje odgovarajuće dokumentacije.

A u toku radnog vremena bilo koje od preko 35 poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford imaju pravo da lično izvrše prijavljivanje ili da to učine telefonski. Još im je na raspolaganju i opcija da prijavu izvrše elektronskim putem, kada je njihova obaveza da na mejl svoje podatke dostave. Dovoljno je da u prijavi navedu ime i prezime, zatim datum rođenja i naravno da obavezno ostave kontakt informacije, odnosno broj telefona.

Prisustvo svakog prijavljenog kandidata je obavezno u trenutku zvaničnog upisa, uzevši u obzir da tako predviđaju pravila ove obrazovne institucije. Isto tako moraju oni dostaviti i predviđenu dokumentaciju, a podrazumeva se da će nadležni u samoj poslovnici, u kojoj su se prijavili da ih obaveste o tome koja dokumenta moraju doneti u trenutku upisa.

Kako većina ovih edukacija obuhvata uglavnom teorijski deo, to postoji mogućnost da nastava bude organizovana u formi individualne, ali i grupne, s tim što se u ponudi nalaze i stručne obuke i kursevi za poreze u formi poluindividualne nastave, kada dvoje kandidata u isto vreme treba da pohađaju predavanja. Sem toga, određeno je da se i jedan i drugi i treći tip edukacije mogu organizovati online, kada se primenjuju pravila učenja na daljinu i na klasičan način, a kojom prilikom će biti održana nastava u prostorijama odabrane poslovnice. Trebalo bi da prilikom prijavljivanja svaki kandidat obavesti nadležne u toj poslovnici o tome gde mu odgovara da pohađa časove i koji princip od svih navedenih, a kako bi dodatne informacije o načinu organizacije dobio.

Spisak gradova za stručne kurseve i obuke, oblast: Porezi

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje