Prevod sa nemačkog na srpski jezik

Besplatni online prevod sa nemačkog na srpski jezik

Za online prevod sa nemačkog na srpski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa nemačkog na srpski jezik

Jedna od, takođe vrlo čestih usluga zbog kojih nam se klijenti često obraćaju uključuje i prevođenje sa nemačkog na srpski jezik. Bez obzira da li su u pitanju pravna lica koja sarađuju sa kompanijama iz naše zemlje ili je reč o osobama koje su završile školu ili fakultet u zemljama nemačkog govornog područja, odnosno o korisnicima nemačkih penzija, tek naši prevodioci i sudski tumači obrađuju apsolutno sve vrste dokumenata, kao i mnoge druge sadržaje u ovoj kombinaciji jezika.

Kako su najčešći zahtevi usmereni na prevod različitih vrsta dokumenata, to ćemo posebnu pažnju posvetiti upravo ovoj usluzi, jer smo jedna od retkih institucija u našoj zemlji koja na preko 20 lokacija pruža kompletnu uslugu obrade dokumenata. To znači da svaki klijent uz prevod dobija i overu prevedenih dokumenata, a kada je on obrađen na taj način, znači da je spreman za korišćenje, uzevši u obzir da je u zakonskom i pravnom smisli potpuno validan. Reč je o tome da dokument koji je samo preveden sa nemačkog jezika na srpski nije važeći u zakonskom smislu i praktično se uopšte ne može ni koristiti u praksi. Da bi zaista i mogao da bude korišćen zahteva se i da bude overen i to pečatom sudskog tumača koji je zvanično ovlašćen od nadležnih državnih institucija.

Proces obrade dokumenata iziskuje i da sudski tumač uporedi original sa prevodom, jer je vrlo važno da se uveri da između njih nema razlike, kako bi svojim pečatom mogao da overi prevod i time potvrdi da je on veran originalu. A nakon toga ga klijent bez ikakve zadrške može koristiti, odnosno predati bilo kojoj državnoj instituciji, jer je takav dokument u rangu svakog drugog originalnog dokumenta. Uzevši u obzir da je vrlo važan segment procesa overe i upoređivanje prevedenog i originalnog dokumenta, to je i vrlo važno da svaki klijent dostavi i originale na uvid.

Tako, dokumenta možete dostaviti lično u ma koju od preko 20 poslovnica Akademije Oxford koje su smeštene na lako dostupnim lokacijama u brojnim gradovima širom zemlje. A možete i da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko kurirske službe na adresu naše najbliže poslovnice. Sve druge sadržaje koje želite da prevedemo sa nemačkog jezika na srpski, odnosno one za koje nije neophodna overa, možete dostaviti na naš meil.

A kada prevodioci i sudski tumači završe obradu vaših dokumenata ili drugih materijala, takođe imate nekoliko mogućnosti za preuzimanje, a što prvenstveno zavisi od toga koja vrsta materijala se prevodi. Tako, ako je u pitanju prevođenje dokumenata i svih vrsta dokumentacije, odnosno materijala sa nemačkog na srpski jezik za koje je neophodno izvršiti overu od strane sudskog tumača, preuzimanje se vrši lično ili se dokumenta šalju preko kurirske službe na adresu koju navede klijent. Dok, ako je reč o prevodima materijala za koje nije potrebno izvršenje overe, čitava komunikacija može da se odvija i elektronskim putem, odnosno i vi nama i mi vama možemo poslati sadržaje na meil. Što se dostave na adresu tiče, morate znati da se ona tretira kao dodatna usluga, tako da se naplaćuje prilikom preuzimanja, direktno od klijenta.Prevođenje sa srpskog na nemački
Prevođenje sa nemačkog na srpski

Svaki klijent koji ima potrebu za prevodom bilo kog dokumenta sa nemačkog jezika na srpski mora da zna i da postoji posebna vrsta overe koja važi samo za pojedina dokumenta, a koja je isključivo u nadležnosti suda. Reč je o overi koja je poznata kao haški Apostille pečat. Iako ova overe ne isključuje overu sudskog tumača, već je podrazumeva, važno je da se raspitate o ovim informacijama, kako biste mogli da ispoštujete proceduru i na taj način uštedite svoje vreme. Kako je za pojedine dokumente potrebno prvo izvršiti overu Apostille pečatom, pa tek onda ga prevesti i overiti pečatom sudskog tumača, a za neke druge je proces drugačiji, pa se prvo zahteva prevođenje i overa sudskog tumača, a tek onda i overa haškim pečatom, to je vrlo važno da svaki klijent prvo dobije ovu informaciju kako bi znao da li prvo odlazi u sud ili u Prevodilački centar Akademije Oxford. Imajte na umu i to da se ova vrsta overe zahteva samo za neka dokumenta, pa je upravo zato i neophodno da dobijete ovu informaciju na vreme.

Sem prevoda ličnih i poslovnih dokumenata i svih vrsta dokumentacije (tehnička, tenderska, medicinska, građevinska), sa nemačkog jezika na srpski prevodimo i književna dela, udžbenike, članke iz novina i časopise. Takođe, prevodimo i sadržaje online kataloga i prodavnica, web sajtove i softverske programe i aplikacije, te sve vrste tekstualnih sadržaja koji obrađuju temu iz bilo koje oblasti. Prevodimo i materijale koji su vezani za oblast marketinga (katalozi, brošure, PR tekstovi, flajeri, plakati i drugi), građevinske projekte, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te deklaracije proizvoda svih vrsta.

A sa nemačkog na srpski jezik prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama u različitim situacijama, kao što su: uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i mnoge druge vrsta izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja.Takođe, prevodimo i sva dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, kao što su diplome i dodaci diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, ali i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, te potvrde o redovnom školovanju i ostala slična dokumenta.

U timu Akademije Oxford su i prevodioci i sudski tumači koji će na vaš zahtev izvršiti i uslugu usmenog prevođenja sa nemačkog na naš jezik. Pored simultanog i konsekutivnog prevođenja, kod nas vas očekuje i posebna vrsta usmenog prevoda, koja je poznata kao prevođenje pomoću šapata. Nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najpovoljnijim uslovima.

Uz uslugu prevoda video i audio materijala sa nemačkog na srpski jezik, na vaš zahtev vršimo i uslugu njihove sinhronizacije i titlovanja, tako da dobijate kompletno obrađene filmove, serije, emisije i reklamne poruke.

Prevođenje dokumenata sa nemačkog jezika na srpski

U bilo kojoj od naših poslovnica širom zemlje možete dobiti uslugu prevoda svih vrsta dokumenata sa nemačkog na srpski jezik, kao i uslugu njihove overe od strane ovlašćenih sudskih tumača. Na taj način svaki klijent dobija materijal koji je spreman za korišćenje, uzevši u obzir da se jedino dokument koji je overen pečatom sudskog tumača smatra važećim sa pravne tačke gledišta. Samo je vrlo važno da klijenti ispoštuju zakonsku proceduru, te da prilikom dostavljanja dokumenata na prevod u svakom slučaju dostave i originale na uvid, jer sudski tumač mora da uporedi original i prevod kako bi se uverio da su istovetni.

Izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, vozačka i saobraćajna dozvola, ali i sva ostala lična dokumenta prevodimo sa nemačkog na srpski jezik i overavamo pečatom sudskog tumača.

A sa nemačkog jezika na srpski prevodimo i sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama u određenim situacijama, kao što su: uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, odnosno sve ostale izjave, potvrde, saglasnosti i uverenja.

Na zahtev klijenata prevodimo i sva poslovna dokumenta, kao što su: bilansi stanja, revizorski izveštaji, statuti preduzeća, rešenja o osnivanju pravnih lica, godišnji poslovni izveštaji, statuti preduzeća, bilansi uspeha, fakture, poslovne odluke, te sve vrste ugovora, kao i sertifikate, tekovine Evropske Unije, licence, punomoćja, sudske presude i rešenja, odnosno sva ostala pravna akta.

Takođe, u skladu sa vašim zahtevima sa nemačkog jezika na srpski prevodimo i dokumentaciju za tender, ali i medicinsku i tehničku, te građevinsku dokumentaciju. Svaki prevodilac i sudski tumač koji je član našeg tima će, između ostalog prevesti i: lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno sva dokumenta o medicinskim prozvodima i ostale materijale iz oblasti medicine i farmacije.

Prevodi tekstova iz svih oblasti sa nemačkog na srpski

Ma koliko da je složena tematika ili izlaganje, odnosno bez obzira da li je reč o tekstovima koji su namenjeni javnom plasiranju ili isključivo plasiranju za stručne krugove, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford će ih obraditi u skladu sa vašim zahtevima, te vam u optimalno kratkom roku dostaviti prevedene tekstove, a sve to po najpovoljnijoj ceni na tržištu.

Kako je broj oblasti za koje vršimo prevođenje izuzetno veliki, ovom prilikom ćemo pomenuti samo one za koje se najčešće traže prevodi tekstualnih sadržaja: politika, turizam, ekonomija, pravo, marketing, psihologija, ekologija i zaštita životne sredine, filozofija, sociologija, bankarstvo, menadžment, finansije, ali i sve ostale grane prirodnih i društvenih nauka.

Takođe, sa nemačkog na srpski jezik prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a koja se tiču oblasti obrazovanja, kao što su recimo: uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, diploma i dodatak diplome, potvrda o redovnom školovanju, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te nastavni planovi i programi fakulteta i mnoga druga dokumenta ove vrste.

A sa nemačkog na srpski jezik prevodimo i seminarske i diplomske radove, različite dužine, složenosti i tematike. Naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i rezultate naučnih istraživanja, te naučne radove i patente, kao i sva ostala dokumenta koja se odnose na oblast nauke.

Prevođenje softvera sa nemačkog jezika na srpski

Da bi softver, odnosno bilo koji program ili aplikacija bili prevedeni na pravi način sa nemačkog na srpski jezik, osim neophdonih profesionalnih znanja vrlo važnu ulogu igra i iskustvo, a to ni u kom slučaju ne manjka našim stručnjacima.

Pored prevoda softvera, nudimo vam i prevođenje web sajtova, kao i sadržaja internet prodavnica i kataloga. Kod prevoda ovih sadržaja se naročita pažnja posvećuje primeni pravila SEO (Search Engine Optimisation) koja naši prevodioci i sudski tumači na pravi način implementiraju u prevodu, tako da se svi tako obrađeni materijali vrlo dobro kotiraju na pretraživačima, što i jeste osnovni cilj prevođenja ovakvih sadržaja.

Sa nemačkog na srpski jezik prevodimo i sve vrste reklamnih materijala, te sem brošura, flajera i reklamnih letaka prevodimo i kataloge, PR tekstove, vizit kartice i kataloge proizvoda i usluga. Uzevši u obzir da svaki prevodilac i sudski tumač koji je angažovan na obradi ove vrste sadržaja ima sasvim dovoljno iskustva to sa sigurnošću možemo da kažemo da će reklamna poruka iz originalnih materijala biti prezentovana na odgovarajući način, kako bi se potencijalni korisnici kojima je srpski jezik maternji upoznali na pravi način sa onim što se putem ovih materijala reklamira.

Na vaš zahtev vršimo i profesionalnu redakturu materijala koji su već prevedeni sa nemačkog na srpski jezik, ali kojom prilikom nisu ispoštovana pravila prevođenja, pa se samim tim radi o neprofesionalno prevedenim sadržajima. Nakon što naši lektori i korektori izvrše ovu uslugu, svaki klijent će biti u potpunosti zadovoljan kvalitetom i načinom obrade.

Simultano i konsekutivno prevođenje sa nemačkog jezika na srpski

Ukoliko vam je potrebna usluga usmenog prevođenja sa nemačkog na srpski jezik u timu Akademije Oxford su prevodioci i sudski tumači koji vrše upravo ovu uslugu. Osim za simultano i konsekutivno prevođenje, oni su specijalizovani i za prevođenje uz pomoć šapata.

A kako je svaka od pomenutih vrsta usmenog prevođenja namenjena za određeni tip događaja, to je važno da nam klijenti dostave potrebne detalje, kako bismo na osnovu njih mogli da pripremimo ponudu. Pod detaljima mislimo na koncepciju samog događaja, broj učesnika, trajanje, te podatke o prostoru u kome će biti održan.

Uz to, u slučaju da se za određeni događaj zahteva simultano prevođenje, nudimo vam po najboljim uslovima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje poslednje generacije.

Sa nemačkog na srpski jezik prevodimo i različite vrste audio i video materijala. Pored reklamnih poruka, informativnih, obrazovnih i zabavnih emisija, prevodimo i animirane, crtane, dokumentarne i igrane filmove svih žanrova i serije, a na zahtev klijenata vršimo i uslugu sinhronizacije i titlovanja tako obrađenih materijala.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na nemački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje