Prevod sa nemačkog na flamanski jezik

Potrebno je odmah napomenuti da apsolutno svi klijenti, kojima je neophodno direktno prevođenje dokumenata sa nemačkog na flamanski jezik u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford imaju na raspolaganju kompletnu obradu takvih sadržaja. Stvar je u tome da prevodioci i sudski tumači osim osnovne usluge, vrše i overu svakog prevedenog dokumenta u skladu sa trenutno važećim pravilima, te im tako validnost pred zakonom daju.

Vrlo je važno da svaki klijent priloži originalna dokumenta, to jest da ih ili pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, te preko kurirske službe, a može ih u izabrano predstavništvo navedene institucije i lično doneti.

Pravilo je da ih može po završetku prevoda i overe preuzeti lično, a isto tako je na raspolaganju i mogućnost dostavljanja kompletno obrađenih dokumenata na željenu adresu. S obzirom na to da kurirska služba izvršava dostavu u tom slučaju, konkretna usluga će po njenom cenovniku biti direktno od klijenta i naplaćena, a on će svakako dobiti sve relevantne informacije i o ceni i o postupku dostave.Prevođenje sa nemačkog na flamanski
Prevođenje sa flamanskog na nemački

Izuzev svih vrsta pravnih akata, dostupni su i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa nemačkog na flamanski jezik, ali i onih dokumenata koja se podnose nadležnim službama, što podrazumeva različite tipove uverenja, izjava i saglasnosti, te potvrda.

Napominjemo da će sudski tumači i prevodioci u skladu sa pravilima obraditi kako lična dokumenta, tako isto i sva ona koja se tiču na bilo koji način oblasti obrazovanja ili se odnose na nauku.

Svakako da može biti izvršen i direktan prevod dokumentacije za tendere sa nemačkog na flamanski jezik, ali će u skladu sa pravilima biti obrađena i sva dokumenta koja ulaze u sastav bilo građevinske ili tehničke, bilo neke druge vrste dokumentacije.Potrebno je da vlasnik bilo kog dokumenta, koji je zainteresovan za navedenu uslugu sazna da li se Apostille pečat na ta dokumenta mora staviti. naglašavamo da prevodilac i sudski tumači nisu zvanično ovlašćeni za izvršenje overe takozvanim Haškim pečatom, kako njega još nazivaju, pa se zato i napominje da klijent treba informacije o tome da pribavi samostalno. Na teritoriji Republike Srbije su namenska odeljenja u sklopu osnovnih sudova zadužena za takozvanu nadoveru, koja se odnosi na stavljanje pomenutog pečata na dokumenta, tako da oni klijentima i mogu dati sve relevantne informacije o tome.

što se tiče ostalih usluga, ovi stručnjaci mogu u datoj varijanti jezika da profesionalno obrade kako materijale iz oblasti marketinga, tako isto i tekstualne sadržaje, bilo da se radi o stručnim ili popularnim.

Na raspolaganju su zainteresovanima i prevodi online sadržaja sa nemačkog na flamanski jezik, a tom prilikom će u skladu sa potrebama sudski tumač i prevodilac izvršiti i optimizaciju konkretnih materijala. Zapravo će primeniti pravila SEO (Search Engine Optimisation) i njihovu sadržinu će maksimalno stručno uskladiti sa pretraživačem i pravilima koja on podrazumeva.

U slučaju potrebe, prevodioci i sudski tumači obrađuju u datoj jezičkoj kombinaciji i udžbenike, kao i časopise i književna dela, ali i članke iz novina različite tematike i dužine.

Usluga usmenog prevoda je dostupna u sve tri varijante, tako da se na osnovu zahteva same manifestacije odlučuje da li zaposleni ove institucije treba da primene konsekutivno, simultano ili šapatno prevođenje u navedenoj kombinaciji jezika. Takođe, onda kada to bude usklađeno sa navedenim tipom usmenog prevoda, klijentima će biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Naglasili bismo i to da su korektori i lektori u svakom predstavništvu pomenute institucije zaposleni, a oni izvršavaju uslugu redakture sadržaja po potrebi. Da budemo precizni, njima klijenti moraju dostaviti već prevedene materijale i to apsolutno bilo koje vrste, a kako bi oni izvršili neophodne ispravke, te u skladu sa pravilima korekture i lekture sve načinjene greške ispravljaju. Na taj način usklađuju sadržinu prevedenih materijala najpre sa njihovim originalima, a zatim i sa svim onim pravilima koja podrazumeva flamanski jezik.

Ne samo da će biti izvršen prevod filmova sa nemačkog na flamanski jezik, odnosno emisija i serija, kao i reklamnih poruka, te mnogih drugih i video i audio materijala, već će klijentima biti omogućene i dodatne usluge, uzevši u obzir da je dostupna mogućnost da svi ti sadržaji budu sinhronizovani ili titlovani.

Trebalo bi da sve materijale ovog tipa klijent pošalje na zvaničnu mejl adresu, a princip preuzimanja obrađenih sadržaja može da bude isti takav. Naravno da navedena institucija nudi mogućnost i da klijenti dobiju, odnosno pošalju na obradu materijala tog tipa na nešto drugačiji način, a sve dodatne informacije o tome će biti dostupne na zahtev direktno u poslovnici.

Prevod medicinske dokumentacije sa nemačkog jezika na flamanski

Kada bude bio iznet zahtev za prevodom celokupne sadržine medicinske dokumentacije, zaposleni u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da izvrše ne samo direktno prevođenje lekarskih nalaza sa nemačkog na flamanski jezik, nego i dokumentacije o medicinskim proizvodima, te će obraditi i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda i uopšteno govoreći, sva ostala dokumenta koja su u taj tip dokumentacije prema pravilima uvrštena.

Obavezni smo napomenuti i to da prevodioci i sudski tumači pristupaju obradi i pomenutih i svih ostalih dokumenata isključivo sa aspekta zakona, tako da omogućuju klijentima njihovu kompletnu i profesionalnu obradu. Jednostavnije rečeno, oni će prvo da izrade prevod svakog dokumenta u pomenutoj jezičkoj varijanti, a nakon toga će overiti prevod u skladu sa ovlašćenjima koja imaju. Tako će, zapravo vlasnik dokumenata imati priliku da na jednom mestu dobije dokument koji se sa zakonskog aspekta smatra potpuno validnim.

Originale na uvid sudskom tumaču mora dostaviti svaki klijent, a isto tako se savetuje da pribavi informacije o postupku koji je poznat kao nadovera, a tiče se stavljanja Haškog pečata, odnosno takozvanog Apostille na konkretna dokumenta.

Prema iznetim zahtevima prevodilac i sudski tumač obraditi na istovetan način i sva ona dokumenta, koja zahtevaju različite nadležne institucije. A tom prilikom će osim svih vrsta saglasnosti i uverenja, propisno da prevedu, te overe i bilo koju potvrdu ili izjavu (potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i ostala dokumenta tog tipa).

Mogu da budu izvršeni i direktni prevodi pravnih akata sa nemačkog na flamanski jezik, a svakako da će pomenuti stručnjaci kompletno da obrade i sadržinu kako poslovne i tehničke, tako i tenderske i građevinske dokumentacije.

Izuzev seminarskih, naučnih i diplomskih radova, sudski tumači i prevodioci ove institucije mogu najpre da prevedu u datoj jezičkoj varijanti, a potom i da overe svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno uverenje o položenim ispitima i rezultate naučnih istraživanja, te diplomu i dodatak diplomi, naučne patente i potvrdu o redovnom školovanju, to jest svaki materijal koji je vezan kako za oblast obrazovanja, isto tako i za nauku.

Naravno da može biti obezbeđen i profesionalan prevod lične karte sa nemačkog na flamanski jezik, ali se isto tako podrazumeva da zaposleni ove institucije mogu prema pravilima obraditi i mnoga druga lična dokumenta (izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, dozvola za boravak, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, potvrda o prebivalištu i sva ostala nepomenuta lična dokumenta).

Prevođenje web sadržaja sa nemačkog na flamanski jezik

Ako je nekome neophodan profesionalan prevod sajta sa nemačkog jezika na flamanski, onda treba da zna da u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford uz tu uslugu dobija i profesionalnu optimizaciju. Zapravo će prevodilac i sudski tumač tom prilikom primeniti SEO pravila (Search Engine Optimisation), pa će sadržinu bilo kog sajta usaglasiti sa pravilima pretrage i na taj način mu obezbediti mnogo bolju vidljivost na internetu.

Isto tako mogu profesionalno da budu prevedeni i softveri, odnosno različiti programi i aplikacije, a po zahtevu klijenata ovi stručnjaci obrađuju i sadržinu kako internet prodavnica, tako i web kataloga, te mnoge druge materijale koji se tiču ili interneta ili računara.

Naglašavamo da svaka poslovnica navedene institucije zapošljava i lektore, odnosno korektore, tako da klijenti mogu od njih zahtevati redakturu bilo kog materijala. Da budemo precizni, ovi stručnjaci primenjuju sva postojeća pravila lekture i korekture sadržaja, kako bi one koji nisu kvalitetno prevedeni usaglasili najpre sa originalnim, a zatim i sa pravilima koja važe u flamanskom jeziku.

Na osnovu iznetih zahteva klijenata će biti izvršeni i direktni prevodi knjiga sa nemačkog jezika na flamanski, a što se odnosi i na poetska, odnosno prozna književna dela i na udžbenike. Moramo napomenuti i to da su sudski tumači i prevodioci specijalizovani i za obradu kako članaka iz novina, tako isto i sadržine bilo časopisa, bilo stručnih ili popularnih tekstova, koji se mogu baviti tematikom iz domena svih društvenih ili prirodnih naučnih disciplina.

Filmska ostvarenja bilo kog žanra, ali i emisije, te reklamne poruke i serije će pomenuti stručnjaci u ovoj jezičkoj kombinaciji maksimalno profesionalno da prevedu. U tom slučaju će svaki klijent moći da izabere i jednu od dodatnih usluga, koje su u ponudi, a tiču se kako sinhronizacije svih tih sadržaja, tako isto i njihovog titlovanja.

Trebalo bi istaći i to da su prevodioci i sudski tumači spremni da klijentima omoguće i uslugu usmenog prevoda, kada je to potrebno, a da im je svakako na raspolaganju i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Svaki klijent mora znati da ovi stručnjaci uz simultano, mogu da izvrše i takozvano prevođenje uz pomoć šapata sa nemačkog jezika na flamanski, te da po potrebi primene pravila koja podrazumeva konsekutivni prevod u toj jezičkoj kombinaciji. Naravno da će ponuda za svaki događaje biti definisana na osnovu njegovih osnovnih karakteristika, a sa kojima klijent mora da upozna zaposlene u konkretnom predstavništvu te institucije. Pod tim mislimo primarno na informacije o trajanju same manifestacije, kao i o mestu na kome će biti održana, a vrlo je važno i da im budu dostavljeni podaci o tačnom broju učesnika, kako bi mogla da bude odabrana ona vrsta usmenog prevoda, koja će omogućiti svima da nesmetano određeni događaj prate.

Uz sve pomenute materijale, sudski tumač i prevodilac mogu maksimalno profesionalno da obrade i marketinške sadržaje. naglašavamo da će oni naročitu pažnju obratiti u tom slučaju na reklamnu poruku, koja se u većini takvih materijala nalazi, te će upravo nju u potpunosti stručno usaglasiti sa pravilima flamanskog jezika, a kako bi njegovim izvornim govornicima bila na najbolji mogući način prezentovana konkretna usluga, odnosno kompanija, te događaj ili proizvod, u zavisnosti od toga šta se kroz te sadržaje reklamira.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na nemački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje